Столична община д о к у м е н т а ц и ястраница10/11
Дата20.07.2018
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(4) При възникнала необходимост от започване на изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, по своя преценка и в който и да е момент след датата на регистрационния индекс на Договора, може да посочи по-ранна Начална дата, включително преди ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има пълна готовност да изпълнява дейностите от предмета на поръчката, съответно преди да е извършил всички подготвителни работи. В този случай подготвителните работи продължават едновременно с изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и се довършват най-късно до изтичане на 3 (три) месеца от датата на регистрационния индекс на Договора.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено, извършено в срок и в съответствие с действащото законодателство, клаузите на Договора и ТС изпълнение на услугите - предмет на Договора.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез оправомощено от него лице/а контролира/т ежедневно и отчита/т извършената работа, като проверява/т качеството, видовете и количеството на извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, съобразно посоченото в ТС и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез оправомощено/и от него лице/а уведомява/т ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени пропуски, като изпраща/т Съобщение за неизпълнение по реда, предвиден в ТС.

(3) Всеки ден, след осъществен контрол във всеки обособен сектор, Началникът на районния инспекторат за район ................................................ или друго надлежно оправомощено лице, съвместно с представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвя Ежедневен констативен протокол за изпълнените дейности и го верифицира с данните от GPS системата. Видовете и количеството неизпълнени дейности, съобразно Съобщение за неизпълнение, се отразяват в Ежедневен констативен протокол, което е основание за налагане на санкции съгласно Таблица 1 и Таблица 2 от ТС.

(4) След приключване на Отчетния месец ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез районния инспекторат за район............................................... и съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база на Ежедневните констативни протоколи изготвя Обобщен констативен протокол, в който се включват: количествата дейности по график и количествата изпълнени дейности по дни и общо за месеца, неизпълнените количества дейности и размерът на наложените санкции.

(5) Въз основа на изготвените Ежедневни констативни протоколи и Обобщения констативен протокол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез Столичния инспекторат, одобрява и подписва изготвения и представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Акт за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи. Обобщените констативни протоколи се регистрират в административно-информационна система на Столична община с индекс и дата.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги от предмета на Договора при условията, в сроковете и по начина, определени в настоящия Договор и в ТС.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да налага санкциите, предвидени в този Договор и в ТС.

Чл. 11. (1) В срока на мобилизация по чл. 6, ал. 1, т. 1 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ софтуера на ИСУО, както и собствените си контейнери за отпадъци и улични кошчета за експлоатация, поддръжка и ползване.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или оправомощено от него лице определя и има право по време на изпълнението на Договора да променя местата за разполагане, вида и броя на контейнерите за отпадъци и на уличните кошчета.

Чл. 12. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на изпълнението на Договора да променя обема на работа, съобразно бюджета, като промяната е задължителна за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да намалява обема на възлаганите дейности в т. ч. да намалява части от районите определени за почистване.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или оправомощено от него лице има право по всяко време да осъществява проверки на място за изпълнение на Договора, както и в материално-техническата база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез оправомощено от него лице има право по всяко време с едномесечно уведомление да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави и монтира за своя сметка технически средства за предаване на допълнителни данни за измерване на количеството отпадъци от всеки контейнер.

         V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва дейностите по този Договор и приложенията към него качествено и в срок, съобразно Оперативния план, месечните графици за работа и заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпълнява стриктно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които получава в хода на изпълнението му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши допълнителни дейности, възложени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез Оперативния център на Столичен инспекторат, в случай че в срока на Договора възникне критична ситуация, която не може да бъде овладяна или да се преодолее с обичайните дейности по договорените услуги.

(3) В случай на критична ситуация (природни бедствия, обилни снеговалежи, пожари, стачки, демонстрации и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да бъде на разположение по разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощените от него лица и да изпълнява техните указания.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи изпълнението на дейностите, включени в предмета на Договора, и в случай на забавяне на плащането от страна на Възложителя поради обективни причини.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочения/те в офертата му подизпълнител/и в срок от един ден от сключване на настоящия Договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че подизпълнителят/те отговаря/т на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява/т, и за него/тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата, в тридневен срок от сключване на договора с подизпълнителя/подизпълнителите.50

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите, предмет на Договора, качествено и в съответствие с нормативните изисквания и със стандартите, определени в ТС, а когато няма изрично споменати приложими стандарти - в съответствие с действащите стандарти в Република България и Европейския съюз.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава към момента на сключване на Договора, както и за целия срок на Договора, да притежава валиден регистрационен документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) по реда на глава пета, раздел II от същия закон, както и всички други разрешения, лицензи, регистрации, актове и документи, необходими за законосъобразното изпълнение на дейностите от предмета на Договора.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава към момента на сключване на Договора, както и за целия срок на Договора, да поддържа в изправност и готовност минималния брой и вид транспортни средства, техника и активи съгласно ТС.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва и поддържа за своя сметка и отговорност за целия период на Договора застраховка „Трудова злополука” на служителите/работниците си и застраховка „Гражданска отговорност” на транспортните средства, предназначени за изпълнение на услугите, предмет на Договора.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя при поискване на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналните застрахователни полици, сертификати, регистрационни и др. документи, изисквани за извършване на дейността съгласно действащото законодателство, Договора, ТС и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на констатиране на нарушения за поддържането на валидност на някои от посочените документи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи неустойка по чл. 42 от Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи неустойката и в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да му предостави оригиналите на документите по настоящия член.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя услугите по този Договор под своята фирма /наименование, като маркира цялото си оборудване и транспортните средства, съгласно изискванията, посочени в ТС.

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, по подходящ одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ начин, да информира обществеността за дейностите, които изпълнява, съгласно изискванията на ТС, като организира минимум четири пъти годишно (преди началото на всеки сезон) информационни кампании, в т.ч. в Периода на мобилизация. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправя препоръки и/или мотивирано да отказва предложенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за провежданите от него информационни кампании.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализ на резултатите от проведената информационна кампания в едноседмичен срок след приключване на кампанията.

Чл. 23. По време на срока на изпълнение на услугите от предмета на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури и поддържа необходимата наличност от контейнери, улични кошчета, транспортни средства и всички други активи за изпълнение на дейностите в добро състояние, технически изправни и чисти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа на всяка Точка за събиране оптимален брой съдове за отпадъци съгласно изискванията на ТС, като при повредени, унищожени или липсващи активи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги ремонтира или да ги замени с нови за своя сметка;

2. да поддържа необходимия брой квалифициран и подходящо обучен персонал, който да е в състояние да изпълнява услугите;

3. да осигури на работниците, изпълняващи дейности по почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване, превозни документи за пътуването им в обществен транспорт на територията на Столична община.

4. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и оправомощените от него лица при наблюдението и контрола на услугите, като по всяко време е длъжен да позволява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява всички архиви и документи, свързани с предоставяните от него услуги по Договора, да проверява транспортните средства, оборудването и съоръженията за ремонт и складиране на контейнерите и техниката;

5. да транспортира и разтоварва събраните видове отпадъци само на определените съоръжения за третиране на отпадъци в рамките на работното им време;

6. да координира с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и операторите на съоръженията за третиране на отпадъци подходящите часове за приемане;

7. да контролира по всяко време персонала, осъществяващ услугите, като гарантира, че няма нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита за сериозно нарушение, което се санкционира за всеки отделен случай съгласно посоченото в ТС;

8. да не извършва услуги при условията на пряко договаряне по чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община с техниката, която е заявена за изпълнение на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отдава под наем на трети лица техниката си за изпълнение на настоящия Договор.

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ инсталира, експлоатира и поддържа компютърно базирана онлайн информационна система за дейностите, в която се съхранява, поддържа и обработва цялата оперативна информация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и определените негови представители постоянен достъп до системата.

(2) Онлайн информационната система за услуги се свързва към GPS блоковете, монтирани на всяко транспортно средство.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя първични данни за всяка извършена дейност в реално време, като:

1. осигурява пренос на информация в реално време до сървърите на ИСУО, респ. в системата на Столичен инспекторат.

2. осигурява възможност за верификация на Ежедневните констативни протоколи с данните от GPS системата при възникване на спорове между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Точните изисквания се определят съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на внедряването на системата, като всички маршрути и зони на почистване следва да бъдат включени.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението онлайн информационната система за услуги да отговаря на изискванията, посочени в ТС. Системата се внедрява по време на Периода на мобилизация.

(6) В случай на технически повреди в ИСУО, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до невъзможност за изготвяне на отчетни документи през ИСУО, същите се оформят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на хартиен носител, за което се уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на 1 час от констатиране на повредата.

VІ. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 25. (1). Ежегодно до 15-ти май на съответната календарна година ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя своя Оперативен план за следващата календарна година, който се изготвя съобразно бюджета. Частта от Оперативния план, касаеща дейност зимно поддържане на улици, булеварди и други места за обществено ползване, се представя ежегодно до 15-ти септември на съответната година.

(2) При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска представянето на Оперативен план за предстоящия период в съкратени срокове.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Оперативен план за календарната година, както и утвърждава месечните графици за извършваните дейности. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да променя одобрения Оперативен план, утвърдените месечни графици, както и дневната, седмичната и месечната кратност за извършване на отделните дейности от предмета на Договора, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с така направените промени и да приведе работата си в съответствие с тях незабавно след уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Оперативният план за изпълнение на услугите за периода от Началната дата до края на първата календарна година от действието на Договора се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение при подписване на настоящия Договор. Оперативният план за периода до края на първата календарна година включва месечните графици за изпълнение на дейностите по Договора.

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разглежда и реагира на всички сигнали, жалби и възражения, подадени от ползвателите на услугите, съгласно изискванията на ТС.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа телефон, факс, електронна поща и интернет страница за получаване на сигнали, жалби и възражения, които се проверяват най-малко три пъти дневно.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи сигнали от физически и юридически лица за нарушения при изпълнение на услугите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме незабавни действия по отстраняване на нередностите.

(4) Районната администрация за район .............................................. може да подава сигнали за нарушения, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с копие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в рамките на 5 /пет/ работни дни за всички получени сигнали и жалби и за предприетите от него действия по тях.

Чл. 27. По време на изпълнението на Договора и след това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива на лица, различни от наетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, каквато и да е информация, произтичаща от или във връзка с Договора, в това число информация, свързана с техническите изисквания или друга информация, предоставена пряко от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощени лица от негово име, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Разкриването на информация пред наети лица се извършва при условията на конфиденциалност и само до необходимото ниво за целите на Договора, в който случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за спазване от неговите служители на задължението за неразкриване на информация пред трети лица. В случай на неизпълнение на задължението по настоящия член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка съгласно чл. 42.

Чл. 28. (1) Във всеки момент от действието на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа пълна, точна и вярна счетоводна и друга документация за извършените разходи, дейности и услуги във връзка с изпълнението на Договора, както и за наличните активи, използвани за изпълнение на поръчката, която следва да бъде достъпна за проверка и/или предоставяна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване.

(2) Документацията, свързана с изпълнението на Договора, се съхранява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия срок на Договора.
VІІ. СОБСТВЕНОСТ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКТИВИ

Чл. 29. (1) В Периода на мобилизация всички контейнери за отпадъци и улични кошчета, собственост на Столична община, се предоставят по опис с приемо–предавателни протоколи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за експлоатация, поддръжка и стопанисване за целите на изпълнение на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ завежда всички предоставени контейнери за отпадъци и улични кошчета зад балансово по сметка за отчитане на чужди активи съобразно действащите изисквания за счетоводна отчетност и им поставя индивидуални инвентарни номера.

(2) Приемо-предавателните протоколи се подписват от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържат информация за вида, броя, местоположението и техническото състояние на контейнерите за отпадъци и уличните кошчета. Във всеки момент от действието на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да е в състояние при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да удостовери местонахождението на всички индивидуализирани с конкретни инвентарни номера контейнери за отпадъци и улични кошчета.

Чл. 30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да поддържа контейнерите за отпадъци и уличните кошчета в изправност и в добър външен вид, с грижата на добър стопанин. Същите следва да са обозначени и номерирани съгласно изискванията на ТС.

(2) Контейнери за отпадъци и улични кошчета с повредени или липсващи колела, капаци и механизми за отваряне и затваряне и/или други технически повреди, включително лош външен вид /повредена и замърсена повърхност и боя/, както и изгорели или повредени по друг начин се подменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с технически изправни контейнери/улични кошчета в добър външен вид за собствена сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поставя контейнери за отпадъци и улични кошчета, отговарящи на изискванията на ТС, в случай че се констатира липса на такива на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места.

(4) Действията по предходните алинеи се удостоверяват със съставянето на двустранен констативен протокол между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) След съставянето на двустранен констативен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поставените нови контейнери се завеждат по зад балансова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и им се поставят инвентарни номера.

Чл. 31. Възложителят или оправомощени от него лица, съвместно с представители на районната администрация на район............................................., извършват ежемесечно проверка за техническото състояние и местоположението на контейнерите за отпадъци и уличните кошчета в района и изготвят констативен протокол и Съобщение за неизпълнение. Същото се предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предприемане на действия по изпълнение на констатациите.

Чл. 32. (1) Допълнителни контейнери, заявени от домакинствата и за които е взето решение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за поставянето им, се предоставят на домакинствата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безплатно с двустранно подписан протокол, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който ползвателите се задължават да ги стопанисват с грижата на добрия стопанин и да изхвърлят в тях единствено отпадъците, за които са предназначени.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в 7-дневен срок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие от протокола по ал. 1.

Чл. 33. (1) В срок не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни преди прекратяване на Договора поради изтичане на договорения срок или в деня на предсрочно прекратяване, контейнерите за отпадъци и уличните кошчета се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след оценка на състоянието им и изготвяне на приемателно-предавателни протоколи. При констатиране на амортизирани съдове до степен негодни за употреба (ръждясали, счупени, непоправимо увредени), същите се заменят с нови от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 /пет/ работни дни от подписване на протокол по чл.30, ал. 4, като в противен случай те се описват и стойността им се усвоява от Гаранцията за изпълнение, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При предаването на контейнерите за отпадъци и уличните кошчета, в случай на допълнителни повреди, дефекти или нетипично износване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да ги приеме, като стойността им се усвоява от Гаранцията за изпълнение, в случай че същите не бъдат заменени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За предадените контейнери и улични кошчета ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава също и всички необходими документи като протоколи, удостоверения и др.

Чл. 34. При изтичане на срока на Договора или при предсрочното му прекратяване по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива собствеността върху всички новопоставени в хода на изпълнение на Договора, контейнери и улични кошчета по нулева стойност, за което се съставя приемо-предавателен протокол.

Чл. 35. В случай на предсрочно прекратяване на Договора без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива собствеността върху новопоставените контейнери по остатъчна стойност, определена съгласно амортизационните планове и приемателно-предавателни протоколи за състоянието на съдовете, одобрени от оправомощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да придобие контейнери, чието състояние не позволява нормалната им употреба.

Чл. 36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва, преотдава, продава и залага контейнерите и уличните кошчета на трети лица без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При прехвърляне на собствеността и/или предаване на контейнерите и уличните кошчета от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същите следва да бъдат освободени от всички наложени тежести, ако има такива, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да ги приеме и да се удовлетвори до размера на тяхната стойност от Гаранцията за изпълнение.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 37. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за изпълнение на Договора в размер на 2 % (два процента) от прогнозната стойност на Договора без ДДС в размер на ................. (....................) лв. под формата на парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка или безусловна неотменяема банкова гаранция при условията, определени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, или на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията за изпълнение на Договора се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на неизпълнението, ако не е извършено приспадане/прихващане с дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница