Столична община д о к у м е н т а ц и ястраница2/11
Дата20.07.2018
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Общата прогнозна стойност за изпълнение на настоящата поръчка за 5/пет/ години е 79 025 000 лв. (седемдесет и девет милиона и двадесет и пет хиляди) лева без ДДС, съответно 94 830 000 (деветдесет и четири милиона осемстотин и тридесет хиляди) лева с ДДС.

 • Прогнозната стойност на поръчката за 5/пет/ години по обособени позиции е както следва:


  • За обособена позиция № 1 – 37 525 000 (тридесет и седем милиона и петстотин двадесет и пет хиляди) лева без ДДС, или 45 030 000 (четиридесет и пет милиона и тридесет хиляди) лева с ДДС.

  • За обособена позиция № 2 – 41 500 000 (четиридесет и един милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС, или 49 800 000 (четиридесет и девет милиона и осемстотин хиляди) лева с ДДС.


   1. Начин на плащане: Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на Столична община. Средствата са в рамките на годишния бюджет за дейностите по възлагане. Всички плащания се извършват при осигурено финансиране в рамките на разчетените в годишния общински бюджет средства за извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка. През първата календарна година плащанията се извършват в рамките на остатъка от бюджета, предвиден за дейността за съответната календарна година.


  1. Възможност за представяне на варианти в офертите.

  Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

  1. Обособени позиции.

  Участниците могат да подават оферти за участие само за една обособена позиция.
  Обособена позиция № 1 - Район „Витоша”; Район „Овча купел”;

  Обособена позиция № 2 - Район „Триадица” (без частта, заключена между бул. „Витоша“, ул. „Позитано“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Патриарх Евтимий“); Район „Младост”;
  1. Място за изпълнение.


  Столична община.
  1. Срок за изпълнение на обществената поръчка.


  Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е 5 (пет) години, считано от Началната дата, съгласно ОБРАЗЕЦ №7- Проект на договор.

  II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Място и условия за получаване на тръжната документация:

  Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”.

  1. Разяснения и допълнителна информация по условията на процедурата:
   1. Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

   2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

   3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 10.1.

   4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.
  1. Изменение на условията
   1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, и в документацията за обществената поръчка.

   2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.11.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

   3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

   4. След изтичането на срока по т.11.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

   5. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


  IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
  1. Общи изисквания към участниците в процедурата

   1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

   2. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.


  *Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

  а/ лицата, които представляват участника или кандидата;

  б/ лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

  в/ други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.  *Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница