Столична община д о к у м е н т а ц и ястраница4/11
Дата20.07.2018
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Към искането по т. 16.10., изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

 • Възложителят има право да откаже плащане по т.16.9., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

 • Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

 • Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

  1. Използване на капацитета на трети лица.
   1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

   2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

   3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

   4. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.17.3.

   5. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

   6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.17.2 и т.17.3.


  IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

  1. Икономическо и финансово състояние

   1. Участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2013г., 2014г. и 2015г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

  - Обособена позиция № 1 - Район „Витоша”; Район „Овча купел” – 7 505 000 лв.;

  - Обособена позиция № 2 - Район „Триадица” (без частта, заключена между бул. „Витоша“, ул. „Позитано“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Патриарх Евтимий“); Район „Младост” – 8 300 000 лв.;
  18.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.18.1.

  За доказване на икономическото и финансовото състояние участниците се представят:

  -годишните финансови отчети за последните 3 приключили финансови години

  - справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните 3 приключили финансови години.  1. Технически и професионални способности:
   1. Участникът следва да е изпълнил дейности/услуги идентични или сходни с предмета и обема на поръчката., за последните 3 години /2013, 2014 и 2015/, считано от крайния срок за подаване на оферти.


  Съответствието с изискването на т.19.1, Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обособената позиция, през последните 3 години,

  *Забележка: Сходни с предмета на настоящата обществена поръчка са: дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване;

  Под сходен обем на поръчката следва да се разбира извършване на дейности за "Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери до съоръжение за третиране", с обем общо за последните три години (2013г., 2014г. и 2015г)., не по-малък от 20 000 тона.

  Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 19.1 - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;.  19.2. Минималният брой и вид техническо оборудване, необходимо за изпълнение на настоящата обществена поръчка, с което участникът трябва да разполага за всяка от обособените позиции, за които участва е следният:

  - Обособена позиция № 1 - Район ”Витоша”; Район “Овча купел” – 12 бр. специализирани автомобила с вместимост от 12 м3 до 24 м3 за обслужване на контейнери за отпадъци с обем 1100 л. и 110 л.; 2 бр. специализиран автомобил за извозване на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ с височина на разтоварващ борд минимум 1,2 м /1200 мм/; 2 бр. машина за раздробяване на клони; 4 бр. специализиран автомобил за извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци, биоотпадъци /зелени отпадъци, клони/ и сняг; 2 бр. специализиран автомобил за обслужване на контейнери за отпадъци с обем не по-малък от 4 м3; 4 бр. специализирана машина за дезинфекция и измиване на контейнери за отпадъци, за измиване на пътни принадлежности, подови повърхности и стени, оборудвана с пароструйка; 4 бр. специализирана мултифункционална техника за механизирано метене; 4 бр. малогабаритна метачна машина за метене на тротоари и подлези; 2 бр. роторен снегорин за почистване на тротоари от сняг с минимална ширина на почистване – 0,50 м; 2 бр. специализирана машина за почистване на графити; 16 бр. специализирани мултифункционални автомобила - за зимно почистване, от които 4 бр. малогабаритни с ширина на работното гребло от 1,60 м до 2,20 м - за вътрешно-квартални улици, площади, пешеходни пространства, тротоари и др. Най-малко 8 бр. от посочените общо 16 бр. специализирани мултифункционални автомобила да имат възможност да се преоборудват с оглед изпълнението на дейностите по механизирано миене с автоцистерна с маркуч и механизирано миене с автоцистерна на дюзи за зоната; 2 бр. челен товарач – с обем на кофата над 1 м3; 2 бр. мини челен товарач – с обем на кофата до 1 м3.

  - За обособена позиция № 2 - Район “Триадица” (без частта, заключена между бул. „Витоша“, ул. „Позитано“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Патриарх Евтимий“) и Район ”Младост” – 6 бр. специализирани автомобила с вместимост от 8 м3 до 24 м3 за обслужване на контейнери за отпадъци с обем 1100 л. и 110 л.; 6 бр. специализирани автомобила с вместимост от 12 м3 до 24 м3 за обслужване на контейнери за отпадъци с обем 1100 л. и 110 л.; 2 бр. специализиран автомобил за извозване на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ с височина на разтоварващ борд минимум 1,2 м /1200 мм/; 2 бр. машинa за раздробяване на клони; 4 бр. специализиран автомобил за извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци, биоотпадъци /зелени отпадъци, клони/ и сняг; 2 бр. специализиран автомобил за обслужване на контейнери за отпадъци с обем не по-малък от 4 м3; 4 бр. специализирана машина за дезинфекция и измиване на контейнери за отпадъци, за измиване на пътни принадлежности, подови повърхности и стени, оборудвана с пароструйка; 4 бр. специализирана мултифункционална техника за механизирано метене; 4 бр. малогабаритна метачна машина за метене на тротоари и подлези; 2 бр. роторен снегорин за почистване на тротоари от сняг с минимална ширина на почистване – 0,50 м; 2 бр. специализирана машина за почистване на графити; 16 бр. специализирани мултифункционални автомобила - за зимно почистване, от които 4 бр. малогабаритни с ширина на работното гребло от 1,60 м до 2,20 м - за вътрешно-квартални улици, площади, пешеходни пространства, тротоари и др. Най-малко 8 бр. от посочените общо 16 бр. специализирани мултифункционални автомобила да имат възможност да се преоборудват с оглед изпълнението на дейностите по механизирано миене с автоцистерна с маркуч и механизирано миене с автоцистерна на дюзи за зоната; 2 бр. челен товарач – с обем на кофата над 1 м3; 2 бр. мини челен товарач – с обем на кофата до 1 м3.

  Всички транспортни средства задължително трябва да отговарят на стандарт минимум ЕURO 6 или друг еквивалентен.

  Специализираните транспортни средства и техника, предназначени за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, следва при изпълнението й, да са оборудвани с онлайн система за записване на маршрута с използване на GPS запис, информацията от който ще постъпва директно в Информационната система за управление на отпадъците (ИСУО) на Възложителя.

  Специализираните транспортни средства и техника, предназначени за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, следва при изпълнението й да бъдат надлежно регистрирани и застраховани и да работят в съответствие с всички действащи закони и нормативни актове.

  Съответствието с изискванията на Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва съответната информация с оглед изискванията.

  Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 19.2. - Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката; Списък с.пълни данни за транспортните средства  19.3. Участникът трябва да разполага с най-малко една материално-техническа база, предназначена за съхранение на материали и смеси, престой, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк.

  Съответствието с изискванията на Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва съответната информация с оглед изискванията.

  Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 19.3. - Декларация за съоръжение, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката;

  19.4. Участникът трябва да разполага с минималния брой персонал за изпълнение на ръчно метене съгласно норма за средногодишен разчет – един работник на 5 дка площ, както следва:

  - за Обособена позиция № 1 - Район „Витоша”; Район „Овча купел” – 118 човека;

  - Обособена позиция № 2 - Район „Триадица” (без частта, заключена между бул. „Витоша“, ул. „Позитано“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Патриарх Евтимий“); Район „Младост”142 човека;

  Съответствието с изискванията на Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва съответната информация с оглед изискванията.

  Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 19.4. – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;

  19.5. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват, включващ дейностите предмета на поръчката;

  19.6. Участникът трябва да прилага система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 (или еквивалентна) с обхват, включващ дейностите предмета на поръчката;

  Съответствието с изискванията на Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва съответната информация с оглед изискванията.

  Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 19.5. и т. 19.6. – Копие на сертификати издадени от акредитирани лица;.

  19.7. Участникът, определен за изпълнител, следва да поддържа застраховка "Трудова злополука" на служителите, изпълняващи услугите от предмета на поръчката, за което участникът в процедурата представя декларация-съгласие.

  изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;

  19.8. Участниците трябва да притежават регистрационен документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал.3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО. За чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

  За доказване на съответствието с изискването на т.19.8, Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): информация за обстоятелствата по отношение на наличието на регистрационен документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал.3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.

  Преди подписване на договора участниците следва представят заверено копие на валиден документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал.3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО

  V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница