Столична община д о к у м е н т а ц и ястраница5/11
Дата20.07.2018
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, неразделна част от настоящата документация.VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА


 1. Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, неразделна част от настоящата документация. 1. VII. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „икономически най-изгодна оферта" - „оптимално съотношение качество/цена", като оценката на офертите се изчислява, съгласно Приложение №2 – методика за оценка.

 2. Оценка на ценовото предложение – съгласно Приложение №2а:
  1. Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

  2. Участникът попълва приложените ценови предложения (Образец 5.1 и 5.2) за обособената позиция, за която участва, като предлага единична цена без ДДС, за всяка позиция от видове дейности, посочени в образеца на ценовото предложение.

  3. Участникът, който предложи по-висока единична цена от посочената единична пределна цена за всяка дейност, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

  4. Участникът, получил най-висока обща/комплексна оценка, образувана от сбора на всички показатели, съгласно методиката за оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им обща/комплексна цена.

  5. В случай, че полученият резултат от оценката на две или повече оферти са равни, комисията прилага разпоредбите на чл. 58, ал.3 от ППЗОП.


VIII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

 1. Съдържание на офертите и изисквания:

  1. Опис на съдържанието;

  2. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

  3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

  4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

 • правата и задълженията на участниците в обединението;

 • разпределението на отговорността между членовете на обединението;

 • дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

 • в документа за създаване на обединение участниците трябва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

 • документът за създаване на обединение задължително трябва да съдържа уговорката, че участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнението на обществената поръчка.  1. Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, за съответната обособена позиция:

 • За Обособена позиция № 1 - Образец № 1.1.;

 • За Обособена позиция № 2 - Образец № 1.2.;

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съгласно Образец № 2.

г) Декларация за срока на валидност на офертата, съгласно Образец № 3

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно Образец № 4.

  1. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, съгласно Образец № 6.
  2. Ценово предложение - Образец №5.1. и Образец №5.2. за Обособената позицията за която се подава Оферта.


В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на услугата в описания вид и обхват.

 1. Подаване на оферта


  1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, фронт офис.

  2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават документите.

  3. Опаковката включва документите, съгласно т. 24, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно Образец №5.1., и Образец №5.2.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница