Столична община д о к у м е н т а ц и ястраница6/11
Дата20.07.2018
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Участниците групират/обособяват, номерират и подвързват в папки документите за подбор и техническото предложение.

 • Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

 • Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията
  1. Разглеждане и оценка на офертите.

   1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.

   2. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община на ул. „Париж” №3, зала №109. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

   3. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.

  IX. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

  1. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на предоставяне:

   1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от прогнозната стойността на договора без включен ДДС, за всяка обособена позиция.

   2. Гаранциите по всички обособените позиции се представят в една от следните форми:

  27.2.1. парична сума;

  27.2.2. банкова гаранция;

  27.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

   1. Гаранцията по т. 27.2.1 или т. 27.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

   2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

   3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

   4. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

   5. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча"№ 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси";

   6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срок на валидност на банковата гаранция - най-малко 60/шестдесет/ дни след изтичане срока на договора, съобразно изискванията в проекта на Договор за възлагане на обществената поръчка.
   1. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора.
   1. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

  1. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител, е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП.  1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

  Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

  • Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

  Национална агенция за приходите:

  Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

  Относно задълженията, опазване на околната среда:

  Министерство на околната среда и водите

  Информационен център на МОСВ:

  работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

  София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

  Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

  Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

  Министерство на труда и социалната политика:

  Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg  София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443

  X. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

  1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

  2. Техническо предложение по Обособени позиции:

  • За Обособена позиция № 1 - Образец № 1.1.;

  • За Обособена позиция № 2 - Образец № 1.2.;
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница