Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическастраница3/6
Дата24.07.2016
Размер0.79 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6

3. Обект и предмет на изследванетоОбект на изследване в дисертацията са малки и средни предприятия от хранителната индустрия на България. В обекта са включени както МСП с потенциал за развитие, така и оцеляващи предимно на местния пазар предприятия.

Предмет на изследване в дисертационния труд са икономическите, институционалните и организационните условия за внедряването на международните стандарти за качество в МСП от хранителната индустрия.

4. Цел и задачи на изследванетоНаучната цел на дисертацията е да разкрие факторите, които влияят в най-голяма степен върху внедряването на международните стандарти за качество и безопасност на храните в МСП от хранителната индустрия като условие за тяхната конкурентоспособност. Идеята е да се откроят онези структурни характеристики на МСП, особеностите на свързаните с хранителната индустрия производства, институционалните отношения, потребителските предпочитания и пазарните практики на предприемачите, на основата на които да бъдат изведени обосновани препоръки към политиките за стимулиране развитието на МСП. Реализирането на тази цел предполага решаването на следните задачи:

Първо, анализ на влиянието международните стандарти върху МСП; развитието на системите за качество и безопасност на храните и новата роля на веригите за продажба на храни на дребно в налагането им; концептуалните разлики между предишните български и сегашните международни стандарти в областта на храните; най-често срещаните бариери пред МСП да отговорят на тези изисквания.

Второ, разкриване на основните структурни характеристики на сектора на МСП в България по такива ключови показатели като размер, заетост, дял в износа, иновации, използване на новите ИКТ, степен на интернационализация и др.

Трето, анализ на макроикономическото развитие на България след 1989 г. с акцент върху основните компоненти на хранителната верига: развитието на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост (вкл. подотрасъл производство на плодови и зеленчукови консерви като типичен пример) и търговията на дребно.

Четвърто, изследване на промените в институционалната среда след 1989 г. и тяхното влияние върху МСП от хранителната индустрия. Обобщаване на опита на гръцките МСП за интеграция в европейския пазар.

Пето, разкриване на факторите за и ефектите от внедряването на стандартите за качество и безопасност на храните в четири подотрасъла на хранителната индустрия и търговията с храни на дребно, а така също и перспективите за развитие на МСП от тези сектори в условията на единния европейски пазар.

Основните методи на изследването са сравнителен анализ, систематизиране и обобщение на резултатите от собствени и други изследвания относно пазарното поведение, икономическите и институционални условия за функциониране на МСП от хранителната индустрия (глава първа-четвърта), а така също анализ на данните от емпирично изследване върху внедряването на стандартите за качество и безопасност на храните в МСП от четири сектора на ХВП и търговията с храни (глава пета). И в двата случая анализът е съпътстван от интензивно използване на данни от статистиката, други емпирични изследвания, публикации в специализираната и всекидневна преса, изследвания на отделни случаи.

5. Научноизследователска тезаТезата на дисертацията е следната. Факторите, които влияят в най-голяма степен върху внедряването на международните стандарти за качество и безопасност в МСП от хранителната индустрия са свързани със структурните характеристики на сектора на МСП; специфичните отношения с доставчици и клиенти; състоянието на институционалната среда; нивото на потребителския натиск; управленските знания и умения на предприемачите. С определени свои характеристики тези фактори затрудняват въвеждането на стандартите, като в случая това са: големият брой микро и малки предприятия от някои сектори, които нямат достатъчен финансов и експертен капацитет; недостатъчно преустроеното селско стопанство, което не може да осигури необходимото количество и качество на суровините; бавното преодоляване на наследени недостатъци в институционалната среда за функциониране на бизнеса; слабият потребителски натиск за по-високо качество; недостатъчните или неадекватни на новата среда управленски знания и умения на предприемачите. Тези фактори са в основата на бавната и колеблива интеграция на МСП от хранителната индустрия в европейския пазар.
6. Теоретична рамка на изследването

Настоящото изследване не е тясно икономическо, а по-скоро институционално, което съответства в по-голяма степен на предмета на изследване. Затова и теоретичната рамка се основава на достиженията на институционализма в икономическата наука („новата институционална икономика”) (Williamson, O. 2000, 2003; Норт 2000; World Development Report 2002 и др.) и „новата икономическа социология” (Granoveter, Swedberg (Eds.) 2001; Brinton, Nee (Eds.) 2001; Swedberg 2003 и др.). От особено важно значение са автори, анализиращи предприемачеството и развитието на МСП от институционална перспектива (Bartlett et al. 2002; Smallbone and Welter 2003; Broadman et al. 2004 и др.). Основните понятия на изследването са международни стандарти за качество, пазарно (конкурентно) поведение на МСП, институционална промяна, интеграция в европейската и глобална икономика.

М. Кастелс дава следните характеристики на новия тип икономика през последните години на XX век: тя е информационна, глобална и мрежова (Кастелс 2004: 82). Глобалното производство се осъществява все повече от международни производствени мрежи, включващи голям брой МСП. Най-често МСП стават под-доставчици на една или няколко големи корпорации. Водещите фирми имат контрол върху стратегията, дейностите с най-висока добавена стойност и интензивното използване на човешкия капитал. Тъй като се стремят към по-добра координация на производствената верига, те са склонни към сътрудничество с избрани фирми. От централно значение в това взаимодействие е процесът на учене, чрез който сателитните фирми могат да повишат стойността на своите дейности. Като член на ЕС българските МСП имат по-големи възможности за специализация и коопериране с големи европейски компании. Минималното задължително условие за това е съответствието със стандартите на ЕС и включването им е-търговията. Ако този процес не се развие, фирмите са заплашени да останат в маргинална позиция. Друга принуда за по-високо качество е конкуренцията от страни с по-ниски разходи за труд (Китай, Индия и др.).

В същото време бившите социалистически страни са обременени от двойно институционално наследство (както на социализма, така и това на „прехода”), което създава все още затруднения в усилията им да изградят ефикасно функциониращи пазарни икономики. Според Д. Норт, „институциите са правилата на играта в едно общество или, по-формално казано, ограниченията, наложени от хората, които оформят човешките взаимодействия” (Норт 2000: 12). Институциите са формални ограничения (правила, закони) и неформални (норми на поведение). Неформалните норми произлизат от обичаите, традициите, културното предаване на ценности и са много по-неподатливи на целенасочена промяна. При промяна с прекъсване (революция) „най-важното от всичко е, че формалните правила се променят, но неформалните ограничения – не. Вследствие на това се развива нарастващо напрежение между тях…” (Норт 2000: 126). Когато промяната остава недовършена или деформирана, наследените от старата система елементи проявяват тенденцията да се рекомбинират в посока на предишното си състояние или нещо подобно (Старк, Бруст 2004: 14, 77, 147).

Характерно за институционалната рамка на новите страни членки на ЕС е това, че тя се състои както от нови, така и останали в наследство от социализма и преходния период неформални правила на поведение. Важно място сред тях заемат предишните квазипазарни и „сенчести” икономически практики (Olson 1992: 63). Доколкото пазарната икономика израства на основата на тези заварени отношения, тя не може да не носи техния отпечатък. Така например О. Уилямсън критикува сляпото усърдие, с което бе реализирана приватизацията в бившите социалистически страни. Ефикасността на такава приватизация зависи силно от независимостта на съда, разделението на изпълнителската и законодателна власт, компетенциите на държавната регулаторна администрация и защитата на договорите. Липсата на тези условия обяснява голяма част от неуспехите на приватизацията в тези страни (Williamsons 2000: 610). Тъй като новите институции често пъти са пренесени отвън, от ключово значение за тяхното поддържане е силната правова система и спазването на законите. Обратно, институционалната слабост в приложението на законите води до компрометиране на новите правила и стимулира възпроизводството на предишни практики.

Последните изследвания също показват важната роля на институциите за стимулиране на продуктивното предприемачество, иновациите и растежа на фирмите (Smallbone and Welter 2001). В същото време има много примери за неефикасност на правителствата да канализират предприемачеството в продуктивна посока поради неспособност да създадат необходимите институционални условия (ОECD 1998). Неефикасността на формалните институции не само може да обезкуражи някои предприемачи, но води и до негативна селекция между тях. В тези условия най-успешни предприемачи могат да се окажат тези, които знаят кого и как да подкупват, които имат връзки с важни политически или високопоставени административни фигури (Chilosi 2001). Тези условия водят до създаването не на продуктивни, а на непродуктивни (т.н. rent-seeking) предприемачи.

Отсъствието на ефикасни институции по същество ограничава пазарните възможности на икономическите субекти чрез силна административна зависимост на бизнеса, недостатъчна пазарна информация, недобре защитени собственически права, затруднен достъп до финансови и други услуги и т.н. Рационалният отговор от страна на фирмите на тези и други пречки е разширяването на „сенчестата” икономическата дейност (избягване на данъци, неспазване на стандартите, неплащане на осигуровки и неосчетоводяване на сделки). Така една недостатъчно адекватна на модерните пазарни изисквания институционална среда стимулира поведение, което изглежда рационално за всеки отделен участник, но което има за следствие засилване на общата ирационалност на същата тази среда (Baker et al. 2005).

Приносът на институционализма по отношение на интересуващия ни проблем може да бъде обобщен в твърдението, че не може да се разчита на пазара сам по себе си да създаде необходимите институции, а напротив – институционалната рамка е предусловие за неговото добро функциониране. Смолбоун и Велтър показват, че развитието на МСП зависи от ефикасността на институциите на три нива. Макро-нивото се отнася до националните институции и организации; мезо-нивото включва финансовата и регулаторна рамка; микро-нивото засяга наличието на бизнес и други организации в подкрепа на МСП на местно равнище (Smallbone, Welter 2001: 26).

Има редица икономически и институционални причини, поради които и днес много български предприятия оцеляват, без да са притеснявани от проблеми с качеството. Като правило, предприятията започват да внедряват стандартите за качество и други иновации след един критичен праг. Ако мнозинството от конкурентите са сертифицирани по дадени стандарти, това служи като сигнал за останалите да направят същото. В същото време присъединяването на България към ЕС създаде институционален натиск за подобряване управлението на качеството. Този процес обаче все още е спъван от предишни фирмени практики и институционални отношения, които са били „ефикасни” за изминалия период, но които стават все повече неадекватни на новите изисквания.


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт
uploaded files -> Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница