Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа


V. Публикации, свързани с темата на дисертациятастраница6/6
Дата24.07.2016
Размер0.79 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6

V. Публикации, свързани с темата на дисертацията

 • Монографии
 1. Владимиров, Ж. (Ред.). 2009. Икономически и социални ефекти от внедряването на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, 367 с., А 4, София

 2. Владимиров, Ж., Маламова, Н., Ковачева, Ц., Харизанова, О., Кацарски, И. 2008. Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България (икономически и социални ефекти). СУ „Св. К. Охридски”, Стопански факултет, София, 128 с. А 4, (на български и английски)

 3. Владимиров, Ж., К. Мирски, О. Харизанова. 2006. Потребителска оценка на пазара на пощенските и далекосъобщителните услуги в България. СУ „Св. К. Охридски”, Стопански факултет, София, 94 с.

 4. Владимиров, Ж., О. Харизанова. 2005. Готовност на МСП в България за включване в информационното общество. СУ „Св. К. Охридско”, Стопански факултет, 52 с. А4

 5. Владимиров, Ж. (Ред.). 2004a. Политики за стимулиране развитието на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и селските райони в България. Национален работен семинар 4 юни, 2004. СУ “Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, 140 с.

 6. Владимиров, Ж. и др. (Ред.). 2004б. Конкурентоспособност на земеделските стопанства и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България (Основни резултати, изводи и препоръки). СУ “Св. Климент Охридски”, Прим Трейд (на български и английски), 80 с. А4

 7. Владимиров, Ж. (Ред.), Кацарски, И., Симова, А, Маламова, Н., Ракаджийска, Т., Харизанова, О., Вътева, С., Копева, Д. 2003. Конкурентоспособност на земеделските стопанство в България. СУ “Св. Климент Охридски”, Прим Трейд, София, 237 с. А4.

 8. Владимиров, Ж., Чобанов, Г. (Ред.). 2003. Устойчивото развитие в преходните икономики: възстановяване на икономическите потоци. Доклади от международна конференция 22-24 ноември, 2002, Том 1. „Печат медия дизайн – ПМ”, София, 300 с.

 9. Владимиров, Ж. (Ред.), Кацарски, И., Харизанова, О., Маламова, Н., Баджаков, М., Тодоров, Т. 2002. Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: конкурентоспособност в условия на институционална промяна. Прим-Трейд, София, 231 с. А4

 10. Владимиров, Ж., О. Харизанова, И. Чалъков. 2002. Методология за изследване на перспективите за развитие на информационното общество в България. Министерство на съобщенията и транспорта, София

 11. Владимиров, Ж., Баджаков, М., Кацарски, И., Тодоров, Т. 2000. България след 1997 – ефекта на тунела. Софийски новини, София, 348 с. (на български и английски)

 12. Vladimirov, Z. (Ed.) 2000. Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy. (Proceeding of the International Conference 23-24.11.1999, Sofia). Sofia News Edition (In English), 301 p.

 13. Михайлов, Д. (Ред.) 2003. (Съавтор). Селските райони – преодоляване на неравнопоставеното развитие. Национален доклад за развитието на човека, България 2003. Програма на ООН за развитие, София, (на български и английски)
 1. Vladimirov, Z., Badjakov, M., Katzarski, I., Todorov, T. 1999. Bulgaria in the Circles of Anomie. In Atteslander, P., Gransow B., Western, J. Comparative Anomie Research. Hidden Barriers – Hidden Potential for Social Development. Brookfield, Ashgate, pp. 47-71 (преди хабилитацията)

 2. Владимиров, Ж. 1999. Културното наследство срещу демокрацията и пазара (България 1989-1998). Софийски новини, София, 260 с., (преди хабилитацията)

 3. Владимиров, Ж., Баджаков, М., Кацарски, И., Тодоров, Т. 1998. България в кръговете на аномията. Софийски новини, 223 с. (преди хабилитацията)
 • Студии и статии
 1. Vladimirov, Z. 2010. Implementation of food safety management system in Bulgaria, British Food Journal, Special Issue (under press) (In English)

 2. Владимиров, Ж. 2009. „Дигитално разделение” или дигитално измерение на информационното неравенство. Социологически проблеми, 2009 (Под печат)

 3. Vladimirov, Z., Umpleby, S., Mekhonoshin, K. 2009. A Global University for a Global Village, Cultural Studies / Critical Methodologies, Issue devoted to “James Carey and his Pedagogical Legacies”, 9, pp. 446-461 (In English)

 4. Vladimirov, Z. 2009. Impact of the food safety standards implementation on the small business. Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Vol. 8, pp.29-57, Sofia, (In English)

 5. Владимиров, Ж., М. Василева. 2008. Френските мултинационални компании и тяхното влияние върху индустриалните отношения в България 1998-2007. В: Даскалова, Н. и др. Мултинационалните компании – 2008. Европейски аспекти на индустриалните отношения. ИИСИ на КНСБ, Фондация „Фридрих Еберт”, София, с. 114-126

 6. Vladimirov, Z. 2008. SMEs Need Integration in European Network. In Mueller, S. (Ed.) Management Guide – Bulgaria, Cross-Culture Publishing Ltd., Birmingham-Frankfurt/Main, pp. 105-112

 7. Владимиров, Ж. 2008. Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България (икономически и социални ефекти ). ХВП, 9/10 (41-45; 54-56)

 8. Vladimirov, Z. 2008. Two Systems of Quality Standards Management and their Impact on SMEs. Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Vol. 7, pp.13-51, Sofia, (In English)

 9. Vladimirov, Z. 2007. Pays de l’Europe de sud-est : coopération régionale et intégration Européenne (Proceedings of the International conference Economic integration, competition and cooperation, April 19 – 20, 2007, Opatija – Croatia), 15 p., (In French)

 10. Vladimirov, Z. 2006. Institutional Framework for SMEs Development in Bulgaria. Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Vol. 5, pp. 75-88, Sofia, (In English)

 11. Vladimirov, Z. 2006. Different Effects of Globalization on SMEs (Comments on the Neçati Taskiran presentation “The Effects of Globalization on SMEs”), In Slanevskaya, N. 2006. Global Society: Conflict of Cooperation, Nestor, St Petersburg, pp. 84-86

 12. Владимиров, Ж., Харизанова, О. 2005. Е-готовност и Е-дейности на малките и средните предприятия в България. В: Интеграцията на България в ЕС – предизвикателствата пред конкурентоспособността. Материали от конференция под патронажа на Президента на Република България. БАН, Икономически институт, Горекс прес, с. 248-263

 13. Владимиров, Ж. 2005. Ще оцелеят ли земеделските стокопроизводители на България в Единния европейски пазар? Социологически проблеми, 1-2, с. 147-168

 14. Vladimirov, Z. 2005. EU Membership and Changes in the Local Management Culture (The Case of Greece). Sociological Problems, Special Issue, (Proceedings from the Second Regional Workshop of the Balkan Sociologist on: Economic Culture of the Balkan Societies in the Contemporary World), pp. 133-144 (In English)

 15. Vladimirov, Z., 2005. Adaptation of the Small and Medium Size Enterprises to the Globalization Challenges (Greece Experience). Annual of the Faculty of Economics and Business Administration, Vol. 4, pp. 109-129, (In English)

 16. Владимиров, Ж. 2004. Пазарът сам по себе си не може да създаде институциите на модерната икономика. Икономически живот, 21 юли, с. 8-9

 17. Владимиров, Ж. 2004. Изоставаме силно в електронното общуване (резултати от емпирично изследване на е-образованието в България). Икономически живот, 25 февруари, с. 8-9

 18. Vladimirov, Z., Christova, M. 2003. European Rooting. Bulgarian Point of View. In Innovation in the Enlarged Europe. In International Conference Proceeding 24-25 September, Economic Academy, Svishtov, pp. 164-177 (In French)

 19. Vladimirov, Z., Katzarski, I. 2002. Enterprises’ Market Behaviour under Institutional Change. Sociological Problems, XV Congress of the ISA, pp. 157-174 (In English)

 20. Владимиров, Ж. 2002. Управление на персонала в предприятията от ХВП на България. В: Материали от международна конференция на БАУЧЕР, Варна 28-30 май, 2002

 21. Владимиров, Ж. 2001. Изградена ли е в България добре функционираща пазарна икономика? В: Европейските измерения в управлението и икономиката на страните в преход. Софийски университет „Св. К. Охридски”, Стопански факултет, с.176-198

 22. Vladimirov, Z. 2001. Corruption et changement social. In Rochet, J., Fotev, G., Koleva, S. (Ed.). Mutations de société et quête de sens. Une rencontre entre des sociologies bulgares et québécoises. LIK, Sofia (in French), pp. 92-102

 23. Vladimirov, Z. 2000. Economic Development and De-Industrialization: A Framework for the Economic reform in Bulgaria. In : Sagarra, A. (Ed.), Qui contribue à la désindustrialisation des régions fragilisées ? EDES, Neuchâtel, pp. 42-62 (in French)VI. Забелязани цитирания, свързани с темата на дисертацията (до 01.2010)7
 1. Давидков, Ц. 2009. Ценности на забогатяване (предприемачите в България през периода 2001-2004 г.) С., УИ „Св. Климент Охридски” (под печат) (№ 37).

 2. Маламова, Н. 2004. Инвестиционна активност и конкурентоспособност на предприятията от земеделието и ХВП (резултати от емпирични изследвания). Икономика и управление на селското стопанство, 2, 2004, с. 30 (№ 9, 10)

 3. МИЕ. 2006. Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондове на Европейския съюз (Аналитичен доклад), с. 53, 54 (№ 4)

 4. МИЕ. Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България (2004), с. 102 (№ 4)

 5. Национален стратегически план за развитие на селските райони (2007-2013), Септември 2006, с. 11 (№ 9)

 6. Национален стратегически план за развитие на селските райони (2007-2013). Приложения, септември 2006, с. 27 (№ 9)

 7. Ракаджийска, Т. 2006. Земеделските производствени кооперации у нас – социални функции и конкурентоспособност. В: УНСС, Научни трудове, том 1, 2006, с. 20, (№ 7)

 8. Република България: Национален стратегически план за развитие на селските райони (2007-2013 г.), Март 2006, с. 8, 36 (№ 9)

 9. Русчева, Д. 2005. Предизвикателствата на конкурентоспособността във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. Конкурентоспособността на българската икономика (микроикономически аспекти – ІІ част). Икономическа мисъл, бр. 3, с. 116 (№ 4)

 10. Фондация „Приложни изследвания”. 2005. Е-България. с. 2, 44, 49 (№ 4)

 11. Фондация „Приложни изследвания”. 2005. Иновации.БГ. Иновационен потенциал на българската икономика, с. 77 (№ 4)

 12. Фондация „Приложни изследвания”. 2006. Е-България. с. 43, 45 (№ 4)

 13. Хаджиева, В. 2005. Регионални проблеми в развитието на селското стопанство. Икономика и управление на селското стопанство, № 1, с. 56 (№ 9)

 14. Хлопин, А. Модернизация и аномия: постсоциализм в ловушке перемен. Pro et Contra, Том 5, № 1, зема 2000, с. 205, 206, 208 (13)

 15. Цвяткова, С. Д. 2008. Икономически и социални аспекти на стандартизацията, сертификацията и качеството на храните в Р. България, доклад на конференция „Икономически и социални аспекти на стандартизацията, сертификацията и качеството на храните в Р България” (http://union-econ.com/?act= show_page&id=3) (№ 20)

 16. Adnanes, M. 2007. Social transitions and anomie among post-communist Bulgarian youth, Young, Vol. 15 (1), pp. 53, 64 (№ 13)

 17. Beleva, I. 2007. Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements, VC/2007/0293, Deliverable 8, Country Study: Bulgaria, p. 12, 13 (№ 12)

 18. Boyanov K. 2006. Development of ICT in Bulgaria. 1st IT STAR Workshop on R&D in Information and Communication Technology, Bratislava, Slovakia, рp.1-15, p. 7 (№ 4)р (http://www.scholze-immel.at/starbus/r_ d_ws1/bulgaria.pdf)

 19.  Chavdarova, T., P. Kabakchieva, G. Ganev. III.1 Bulgaria. In Kovacs, J. Matyas (Ed). DIOSCURI Research Project. Eastern Enlargement – Western. State of the art report. Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession , p. 10, (№ 14; № 15) (http://www.dioscuriproject.net/files/ deliverables /d7_neu.doc)
 20. Höpken, W. Revolution auf Raten: Bulgariens Weg zur Demokratie, Südost-Institut, Oldenbourg, pp. 92, 115 (№ 15)


 21. Innovation.bg. Measuring the Innovation Potential of the Bulgarian Economy, pp. 75, 98 (№ 4), (http://www. arcfund.net/fileSrc.php?id=1732)

 22. National Strategy Plan for Rural Development (2007 –2013) [Second Draft], pp. 7, 33 (№ 9), (http://www. mzgar.government.bg/MZ_eng/OfficialDocuments/Programs/NSRDP-2006-03-14-ENG.pdf)

 23. National Strategy Plan for Rural Development (2007 –2013), p. 11 (№ 9), (http://www.mzgar.government. bg/MZ_eng/OfficialDocuments/Programs/NSRDP_draft.pdf)

 24. Ruscheva, D. 2005. Challenges of Competitiveness in the Context of Bulgarian Accession to the European Union. Competitiveness of Bulgarian Economy (Microeconomic Aspects – I part). Economic Thought, 2005, p. 161 (№ 4)

 25. Tilkidjiev, N. Secondary Legitimacy of The Past: A Looking-Back Person has appeared? Policy Paper 6, p.25 (№ 12) (http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~vgkulsoz/EU_Deutschland/papers/pol_pap7.doc)

 26. Tilkidjiev, N. The King as a Prime-Minister. Peculiarity of the Bulgarian Case or a lesson to Post-Communist Transformations, Policy Paper 3, p.42 (№ 12) (http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~vgkulsoz/EU%20Projekt/ papers/Pp3.pdf)

 27. Umpleby, S., G. Rakicevik. The Adoption of Service Learning in Universities Around The World. South East European Journal of Economics and Business, Vol. 2, No 2/November 2007, p. 72 (№ 19)

 28. Vashudova, M. A. 2005. Europe Undivided Democracy, Leverage and Integration after Communism. Oxford, University of Oxford Press, p. 51, 326, 341 (№ 15)

 29. Vesselinov, E. 2004. The Continuing “Wind of Change” in the Balkans: Sources of Housing Inequality in Bulgaria, Urban Studies, Vol. 41, No. 13, 2601–2619, December 2004; pp. 2603, 2605 (№ 13)

 30. Михайлов, Д. (ред.) 2003.. Селските райони – преодоляване на неравнопоставеното развитие. Национален доклад за развитието на човека, България 2003. Програма на ООН за развитие, София, (на български и английски), с. 28 (№ 7)

1 В отчета си за 2008 г. ГИТ посочва почти същите проблеми, макар и в по-малък размер (Доклад за дейността на ГИТ през 2008 г.).

2 Изследването е проведено по поръчка на Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии към МТС и се базира на 520 анкетни карти от МСП.

3 Изследването обхвана 161 от общо 263 общини (без Столична община поради особения й статут) или 61% от общините в България.

4 Изследването се основава на стандартизиран въпросник сред 120 средни и малки частни фирми и 59 микро предприемачи.

5 Данните за ХВП се основават на емпирично изследване чрез стандартизиран въпросник на 205 предприятия от 10 подотрасъла и 1 сборен сектор „други” (Владимиров (Ред.) 2002, 2003).

6 Република България: Национален стратегически план за развитие на селските райони (2007–2013 г.), март 2006, стр. 8, 36; септември 2006, стр. 11; Приложения, септември 2006, с. 27; Challenges of Competitiveness in the Context of Bulgarian Accession to the European Union. Competitiveness of Bulgarian Economy (Microeconomic Aspects – I part) Economic Thought, 2005, с. 161; National Strategy Plan for Rural Development (2007 –2013), p. 11; Second Draft, pp. 7, 33 и др.

7 В скоби са отбелязани номерата на цитираните публикации в съответствие с приведените в т. V публикации, свързани с темата на дисертацията.


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт
uploaded files -> Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница