Стопански факултетстраница2/6
Дата05.08.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тематичен въпросник
за приемен изпит за магистърските програми по
специалността Стопанско управление за завършилите икономически специалности
1. История и развитие на управленската мисъл.

2. Цели и целеполагане в организациите. Организационно устройство.

3. Организационна диагностика. Подходи. Методи.

4. Организационни стратегии.

5. Бизнес-план – предназначение, съдържание, методи на съставяне.

6. Мотивация на сътрудника в организацията.

7. Конфликти в организацията и справянето с тях.

8. Организационното поведение в културен контекст.

9. Планиране, набиране, подбор, атестиране, възнаграждение, развитие на персонала на организацията.

10. Маркетингови инструменти за въздействие върху пазара. Маркетинг микс.

11. Бизнес-комуникации – същност и методи на осъществяване.

12. Корпоративни финанси.

13. Счетоводството в управлението на предприятието.
Литература:

Бизнес комуникации, Ръководство за успешен бизнес, поредица Harvard Business Essentials, 2004.

Бънкова, А., Организационната теория и проектирането на организации, 2004.

Давидков, Ц., Управление на организациите, 2006.

Дурин, Ст., Счетоводство на предприятието, 2000.

Котлър, Ф., Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане, 2002.

Малкият бизнес. Справочник почти за всеки. (съставител Й. Коев), 2006.

Паунов, М., Мотивация, 2004.

Петров, Г., Основи на финансите на фирмата, 2000.

Славова, И., Бизнес планиране, 2004.

Трифонов, Т. и колектив, Корпоративни финанси, първа и втора част, 1999.

Шопов, Д. и М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, първа и втора част, 2002.Магистърска програма: Бизнес администрация –
стратегическо управление
- неспециалисти


Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Анастасия Бънкова

Тел.:971 10 02, вътр.372

E-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg

За подготвителната година: гл. ас. Олимпия Ведър

Тел.:971 10 02, вътр.326

E-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg; olympia@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и организационно развитие. Програмата по стратегическо управление поставя акцент върху разработването на организационната стратегия.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.

Възможна реализация на завършилите програматаБизнес администрациястратегическо управление: ръководители на разнообразни по бранш и големина организации, занимаващи се със стратегическо управление и/или планиране; консултанти, преподаватели и научноизследователски кадри.

В четвърти семестър студентите избират един профилиращ модул. Дисциплините от избрания профил стават задължителни. Ежегодно се обявяват модулите „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия капитал” и „Маркетинг”. Останалите модули се обявяват при наличие на ресурси. Възможно е също при интерес и ресурси да се разработват и допълнителни модули.


УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум


Дисциплини Лекции Упражнения Проект Кредити

І семестър

Основи на управлението (вкл.

Бизнес планиране и контрол) 60 30 проект 10

/6+4/

Микроикономика 60 0 4

Макроикономика 60 0 4

Маркетинг 30 15 проект 6

/3+3/

Финанси (корпоративни и

държавни) 30 0 2

Количествени методи в управлението 30 0 задача 4

/2+2/
ІІ семестър

Правни основи на управлението 30 15 3

Управление на човешките ресурси и

организационно поведение 45 45 проект 10

/6+4/

Счетоводство 75 0 5

Статистика 60 0 4

Информационни технологии и системи 30 30 задача 6

/4+2/

Финанси (корпоративни и

държавни) 30 0 2
ІІI семестър

Стратегическо управление 45 45 проект 7,5

Предприемачество 45 45 проект 7,5

Организационна теория 45 45 проект 7,5

Стратегически маркетинг 45 45 проект 7,5

IV семестър

Профилираща подготовка

Студентите избират един от посочените по-долу модули. Всеки модул се състои от три учебни дисциплини. Дисциплините от избрания модул стават задължителни.6

Хорариум за всяка от дисциплините 30 30 проект 6
Избираема подготовка

Управление на веригата на доставките 30 30 - 4

Управление на организации с
нестопанска цел 30 30 - 4


Общ хорариум за избираема подготовка 180 12
V семестър

Разработване и защита на преддипломен проект 15

Разработване и защита на магистърска теза 15
ПРОФИЛИРАЩИ МОДУЛИ
МОДУЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Организационни мрежи и стратегически партньорства

Екологичен мениджмънт

Проектен мениджмънт
МОДУЛ „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ”

Национална и организационна култура

Системи за мотивация, оценка и възнаграждение на персонала

Вземане на решение от икономическите агенти
МОДУЛ „МАРКЕТИНГ”

Основи на успешните продажби

Интегрирани маркетингови комуникации

Потребителско поведение
МОДУЛ „ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Проектен мениджмънт

Управление на знанието в проектите

Програмни продукти за управление на проекти (MS PROJECT)
МОДУЛ „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”

ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът е подготвен и се провежда съвместно с преподаватели от Университета в Тенеси (САЩ). Занятията се водят на английски език.

Международна икономика (на български език за онези, които не са изучавали курса преди това)

Международни бизнес стратегии (International Business Strategies)

Международен мениджмънт (International Management)

Лидерството в мултикултурна среда (Leadership in Multi-cultural Environment)

Организационно развитие (Organizational Development)
Магистърска програма: Бизнес администрация –
развитие на човешките
ресурси - неспециалисти

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Желю Владимиров

Тел.:873 81 23

E-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

За подготвителната година: гл. ас. Олимпия Ведър

Тел.: 971 10 02, вътр.326

E-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg; olympia@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Програмата по Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси се занимава със стратегическия ресурс на организацията – нейния персонал, формирането и развитието на организацията като жизнеспособен социален организъм.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен

Възможна реализация на завършилите програмата „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси”: директори по управление на човешките ресурси, ръководители на едноименни отдели, специалисти в такива звена; консултанти, преподаватели, научноизследователски кадри.

В четвърти семестър студентите избират един профилиращ модул. Дисциплините от избрания профил стават задължителни. Ежегодно се обявяват модулите „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия капитал” и „Маркетинг”. Останалите модули се обявяват при наличие на ресурси. Възможно е също при интерес и ресурси да се разработват и допълнителни модули.


УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Проект Кредити
І семестър

Основи на управлението (вкл.

Бизнес планиране и контрол) 60 30 проект 10

/6+4/

Микроикономика 60 0 4

Макроикономика 60 0 4

Маркетинг 30 15 проект 6

/3+3/

Финанси (корпоративни и

държавни) 30 0 2

Количествени методи в управлението 30 0 задача 4

/2+2/
ІІ семестър

Правни основи на управлението 30 15 3

Управление на човешките ресурси и

организационно поведение 45 45 проект 10

/6+4/

Счетоводство 75 0 5

Статистика 60 0 4

Информационни технологии и системи 30 30 задача 6

/4+2/

Финанси (корпоративни и

държавни) 30 0 2
ІІI семестър

Стратегическо управление
на човешките ресурси 45 45 проект 7,5


Организационна промяна
и развитие 45 45 проект 7,5


Учещата организация 45 45 проект 7,5

Управление и развитие на
организационната култура 45 45 проект 7,5

IV семестър

Профилираща подготовка

Студентите избират един от посочените по-долу модули. Всеки модул се състои от три учебни дисциплини. Дисциплините от избрания модул стават задължителни.7

Хорариум за всяка от
дисциплините 30 30 проект 6

Избираема подготовка

Управление на веригата на
доставките 30 30 - 4


Управление на организации
с нестопанска цел 30 30 - 4


Общ хорариум за избираема подготовка 180 12
V семестър

Разработване и защита на преддипломен проект 15

Разработване и защита на магистърска теза 15
ПРОФИЛИРАЩИ МОДУЛИ
МОДУЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Организационни мрежи и стратегически партньорства

Екологичен мениджмънт

Проектен мениджмънт
МОДУЛ „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ”

Национална и организационна култура

Системи за мотивация, оценка и възнаграждение на персонала

Вземане на решение от икономическите агенти
МОДУЛ „МАРКЕТИНГ”

Основи на успешните продажби

Интегрирани маркетингови комуникации

Потребителско поведение
МОДУЛ „ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Проектен мениджмънт

Управление на знанието в проектите

Програмни продукти за управление на проекти (MS PROJECT)
МОДУЛ „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”

ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът е подготвен и се провежда съвместно с преподаватели от Университета в Тенеси (САЩ). Занятията се водят на английски език.

Международна икономика (на български език за онези, които не са изучавали курса преди това)

Международни бизнес стратегии (International Business Strategies)

Международен мениджмънт (International Management)

Лидерството в мултикултурна среда (Leadership in Multi-cultural Environment)

Организационно развитие (Organizational Development)

Магистърска програма: Бизнес администрация -
икономика и управление на здравеопазването - неспециалисти

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Анастасия Бънкова

Тел.: 971 10 02, вътр.372

E-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg
Стопански факултет, Медицински факултет
АНОТАЦИЯ:
Магистърската програма по „Бизнес администрация – Икономика и управление на здравeопазването” за неспециалисти е предназначена за кандидати с бакалавърска или магистърска степен по друга специалност, освен икономика и стопанско управление. Продължителността на обучението е 2,5 години и обхваща:
Подготвителен модул (два семестъра): Базова задължителна подготовка по икономика и управление.

Специализиращ модул (един семестър): Базова задължителна подготовка.

Профилиращ модул (един семестър), ориентиран към системата за обществено здравеопазване в България.

Изборно-задължителна и свободно избираема практическа подготовка в един от предлаганите практикуми (виж по-долу)

Финален модул (един семестър) – разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза.

След завършен едногодишен курс – базово обучение по икономика и управление, в програмата могат да се включат и „неспециалисти” – хора с бакалавърска или магистърска степен по друга специалност, освен икономика и стопанско управление.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.

Целта на програмата е да подготви високо квалифицирани административни кадри за общественото здравеопазване. Те могат да работят както в публичната администрация, така и в администрацията на различните здравни заведения и институции.

Програмата приема високи международни стандарти. Курсовете са разработени по международни проекти.
СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА:

ДА ЗНАЕ

Базови икономически, правни, управленски знания за общественото здравеопазване
ДА МОЖЕ

Да прилага знанията си в управлението но конкретна здравна организация или в публичната администрация, занимаваща се със здравеопазването

За е способен да развива сам знанията и уменията си
ДА БЪДЕ

Човек, който успешно се справя със сложната ситуация в здравното заведение, където се преплитат интересите на много групи – пациенти и техни близки, лекари, сестри и друг медицински и парамедицински персонал, общество и други, отговорен, принципен, всеотдаен.
ВЪЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ:В разнообразни здравни заведения, публичната администрация, здравната каса, съсловните организации, аптеки, социални домове, центрове за здравни грижи.

УЧЕБЕН ПЛАН

ХорариумЛекции Упражнения Практически Кредити

упр

Дисциплини

І семестър

Основи на управлението

(вкл. Бизнес планиране и контрол) 60 30 проект 10

(6+4)

Микроикономика 60 0 - 4

Макроикономика 60 0 - 4

Маркетинг 30 15 проект 6

(4+2)

Държавни финанси 30 0 - 2
Количествени методи в

управлението 30 0 задача 4
ІI семестър

Правни основи на управлението 30 15 - 3

Управление на човешките

ресурси и организационно

поведение 45 45 проект 10

(5+5)

Счетоводство 75 0 - 5

Статистика 60 0 - 4

Информационни технологии

и системи 30 30 задача 6 (4+2)

Корпоративни финанси 30 0 - 2
ІII семестър

Икономика и финансиране на

здравеопазването 45 15 задача 5

Сравнителен анализ на

системите за здравеопазване 30 15 задача 4

Здравен мениджмънт 45 30 проект 5

Основни знания по хуманна

медицина* 45 15 - 5

Основни знания по

стоматология 45 15 - 4

Основни знания по фармация 45 15 - 4
Избираеми

Управление на човешките

ресурси в здравно заведение 30 15 - 3

Управление на качеството

в здравно заведение 30 15 - 3

Аутсорсинг в здравното

заведение 30 15 - 3
ІV семестър

Система за обществено

здравеопазване в България 45 15 - 4

Добри управленски практики** 45 15 проект 6

Информационно осигуряване

на управлението

в здравеопазването 30 30 проект 5

Медицинска статистика 30 30 задача 5

Избираеми

Здравословно хранене и

здравословен начин на живот 15 45 проект 5

Епидемиология/ Социална

медицина/ 45 15 - 4

Реинженеринг на болница 30 15 - 3

Рационализиране на

логистиката в здравно заведение 30 15 - 3

Управление на сградите и

съоръженията в здравното

заведение 30 15 - 3

Работа със здравната каса на

дадено здравно заведение 30 15 - 3

Работа със съсловните

организации в конкретно

здравно заведение (по избор):

ортомолекулярна

медицина;високотехнологичен

бизнес в медицината;

цялостна медицина;

история на медицината; 30 15 - 3

Забележка:

* Ако сред студентите-неспециалисти има такива с медицинско базово образование, вместо медицинските курсове, си избират индивидуална работа с научен ръководител по проект, измежду посочените избираеми дисциплини в IV семестър, които осигуряват необходимия брой кредити;

**Всеки студент избира поне 2 „Добри управленски практики”. Те се провеждат под формата на практикум в общопрофилни или специализирани болници, ДКЦ, Джи Пи практика, домове и центрове за обгрижване на стари хора и болни, здравен туризъм, различни позиции в публичната администрация, аптеки и др.


V семестър

Преддипломен проект 15

Защита на дипломна работа 15

Магистърска програма: Икономика и управление
на туризма - неспециалисти

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Соня Милева

Тел.: 0 887 219 612

E-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg


Цел на програмата: Студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление – туристическата индустрия.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен.

Възможна реализация на завършилите програмата: Завършилите магистри могат да бъдат ръководители на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристическите курорти, комплекси, ваканционни туристически селища, могат да работят в областта на хотелиерството и ресторантьорството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации, да участват в организации и комисии за контрол на качеството на туристическите услуги, за категоризация и регистрация на фирми и отрасли за провеждане на туристическа дейност и др.

Учебен план

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Практически упр. Кредити
І семестър

Основи на управлението (вкл.

Бизнес планиране и контрол) 60 30 проект 10

/6+4/

Микроикономика 60 0 4

Макроикономика 60 0 4

Маркетинг 30 15 проект 6

/3+3/

Финанси (корпоративни и

държавни) 30 0 2
Количествени методи в управлението 30 0 задача 4

/2+2/

ІІ семестър

Правни основи на управлението 30 15 3

Управление на човешките ресурси и

организационно поведение 45 45 проект 10

/6+4/

Счетоводство 75 0 5

Статистика 60 0 4

Информационни технологии и системи 30 30 задача 6

/4+2/

Финанси (корпоративни и

държавни) 30 0 2
ІІI семестър

Задължителни

Управление на туристическото
предприятие 60 30 проект 10


/6+4/

Организация и управление на
алтернативните


видове туризъм 45 15 - 4

Маркетинг на туризма 45 15 проект 6

/4+2/

Управление на туроператорската
и турагентската дейност 45 15 - 4


Чужд език – английски 60 0 - 4
Избираеми– една

Туристическо право 30 0 - 2

Инфраструктура на
туристическите обекти


и курорти 30 0 - 2

Конюнктура в туристическата
индустрия 30 0 - 2

IV семестър

Задължителни

Планиране и устойчиво развитие
на туризма 45 15 проект 9


/4+5/

Икономика на международния
туризъм 45 15 проект 9


/4+5/

Информационни и управленски
системи в туризма 45 15 - 4


Чужд език – втори 60 0 - 4
Избираеми - две

Управление на проекти в
туризма 15 15 - 2


Икономически проучвания
в туризма 15 15 - 2


Предприемачество на малкия
и средния бизнес в туризма 15 15 - 2

V семестър

Разработване и защита на преддипломен проект 15

Разработване и защита на Магистърска теза 15

Магистърска програма: Икономика и управление
на публичния сектор
- неспециалисти

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Александър Николов

Тел.: 0 899 065 262;971 10 02, вътр.302

E-mail: alek_nikolov@mail.bg
Цел на програмата: Да се създадат висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за управление в публичния сектор, да правят икономически анализи и да взимат аргументирани от стопанска гледна точка решения в публичния сектор.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен

Възможна реализация на завършилите програмата по икономика и управление на публичния сектор: Като държавни служители на национално равнище, в областна и общинска администрация, главни секретари на министерства и други ведомства, кметове, секретари на общини, директори и служители в нестопански организации, служители в обществени организации, административни директори в стопански организации и др.

Учебен план

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Проект Кредити

І семестър

Основи на управлението (вкл.

Бизнес планиране и контрол) 60 30 проект 10

/6+4/

Микроикономика 60 0 - 4

Макроикономика 60 0 - 4

Маркетинг 30 15 проект 6

/3+3/

Финанси (корпоративни

и държавни) 30 0 - 2
Количествени методи в управлението 30 0 задача 4

/2+2/

ІІ семестър

Правни основи на управлението 30 15 - 3

Управление на човешките ресурси и

организационно поведение 45 45 проект 10

/6+4/

Счетоводство 75 0 - 5

Статистика 60 0 - 4

Информационни технологии и
системи 30 30 задача 6


/4+2/

Финанси

(корпоративни и държавни) 30 0 - 2
ІІI семестър
Методи на стратегическото
управление на публичния сектор 45 15 проект 7 /4+3/


Национални стратегии и държавна

регионална политика 45 15 - 4

Маркетинг в публичната сфера
и териториален маркетинг 15 45 проект 7


/4+3/

Регионална икономика и проекти
за регионално развитие 30 30 проект 6


/3+3/

Публична власт – политики,
стратегии и програми 45 15 - 4

Избираеми – една

Административните системи
на развитите страни 15 15 - 2


Териториално планиране, оценка
на общинската политика 15 15 - 2


Урбанизация и благоустрояване
на територията 15 15 - 2


Делови решения и сигурност
на организацията 15 15 - 2


IV семестър

Задължителни

Финансово управление на
териториалното развитие 30 30 - 4


Управление на персонала и

административна оптимизация 45 15 - 4

Икономика на публичния сектор 45 15 проект 6

/4+2/

Съвременни информационни
технологии в администрацията 15 45 проект 6


/4+2/

Правно регулиране на публичния

сектор 30 30 - 4

Управление и администрация
на общините 45 15 проект 4

Избираеми – една

Социална политика 30 0 - 2

Екология и устойчиво развитие 30 30 - 4

Перспективи за икономически

растеж и развитие на нациите 30 30 - 4
V семестър

Разработка и защита на курсов проект по публична администрация 15

Разработване и защита на дипломна работа 15

Магистърска програма: Управленски информационни
системи - неспециалисти

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Красимира Швертнер

Тел.: 0 877 233 092

E-mail: shvertner@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Целта на програмата е да подготвя кадри за нуждите на стопанската практика като дава на завършилите систематични знания и умения в областта на информационните и комуникационни технологии и системи за да ги подготви да живеят и работят в едно бързо изменящо се информационно общество. .

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен – неикономически специалности

Възможна реализация на завършилите програмата: В стопански организации като консултанти, преподаватели и научноизследователски кадри със задълбочени знания в областта на Интернет-технологии, бизнес-телекомуникации, мултимедия, приложна статистика и др.
Учебен план

Хорариум

Дисциплини Лекции Семинари Практич. упр. Кредити

I семестър

Математика І 45 0 0 6

Микроикономика I 60 0 0 6

Маркетинг 30 0 0 3

Статистика 60 30 0 6

Макроикономика I 60 0 0 6

Финанси (корпоративни и

държавни) 30 0 0 3
IІ семестър

Счетоводство 75 0 0 6

Финанси (корпоративни и

държавни) 30 0 0 3

Информационни технологии и системи 30 0 30 4

Основи на управлението 45 0 0 4

Управление на човешките ресурси и

организационно поведение 45 0 проект 4

Иконометрия 45 0 0 6

Математика ІІ 30 0 0 3
IІІ семестър

Задължителни

Управленски информационни системи 30 0 30 4+1

Мултимедия и Интернет приложения 15 0 45 4+1

Моделиране на данни и проектиране

на бази от данни с Оракъл 30 0 30 4

Въведение в Oracle І част 30 0 30 4

Складове от данни 30 0 30 4
Избираеми

Администрация на БД Оракъл І част 45 0 0 4

Количествени методи в
маркетингови изследвания 30 0 30 4


Непроцедурно визуално програмиране 15 0 45 4

Приложен иконометричен анализ

c SPSS, E – views 30 0 30 4

Практика по компютърна графика

I част 30 0 30 4
IV семестър

Задължителни

Бизнес с Интернет 30 30 30 7

Бизнес-телекомуникации 30 30 30 7

Въведение в Oracle ІІ част 30 0 30 4

Финансови модули на Оракъл 30 0 30 4

Избираеми

Администрация на БД Оракъл ІІ част 45 0 0 4

Информационни системи и средства

за бизнес анализ 30 0 30 4

Вземане на решения от икономически
агенти 30 0 45 5


Обектно ориентирано програмиране 60 0 30 6

Практикум Интернет програмиране
с Java 15 0 30 4

V семестър

Практически стаж 0 0 160 10
Разработка и защита на предипломен
проект 5


Разработване и защита на дипломна работа 15

Магистърска програма: Мениджмънт на човешките
ресурси (Социална отговорност
на предприятието) –
на английски език

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководители на програмата: доц. д-р Георги Чобанов; проф. д-р Жозе Алуш

Тел.: 971 10 02, вътр.514

E-mail: georgech@feb.uni-sofia.bg
Настоящата програма е разработена и предложена съвместно от Стопанския факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски”, София и Института за управление на предприятията (ИУП), Университет Париж 1, Пантеон - Сорбона, Франция.

Програмата предлага обучение, съответстващо на най-високите международни стандарти. Целта на програмата е да подготви специалисти с европейска квалификация в областта на човешките ресурси и на социалната отговорност на фирмите.

Насочена е към кандидати с професионален опит в управлението и организацията на предприятията от всички сектори, към директорите и служители в отделите по човешки ресурси, както и към кандидати с различен практически опит, желаещи да специализират в областта на човешките ресурси. Задачата на програмата е да осигури пряка връзка между теорията и практиката и поради тази причина половината от преподавателския екип е съставен от активно действащи мениджъри. Международният семинар във Франция дава възможност да се осъществят преки лични контакти с ръководители на френски и международни фирми.

След завършване на обучението студентите получават две дипломи - от една страна диплома за „Магистър по Стопанско управление” - Мениджмънт на човешките ресурси (Социална отговорност на предприятието), издадена от Стопанския факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски” България, и от друга, на Държавна диплома на министерство на образованието на РФранция - Spécialité Professionnelle “ Management des Ressources Humaines et de la Résponsabilité Sociale de l’Entreprise” of IAE of Paris, Universitéé Paris 1, Panthéon – Sorbonne .

Преподаването в програмата се извършва на английски език.
Програмата е отворена за кандидати, притежаващи диплома за бакалавър или магистър, владеят английски език и имат професионален опит.

Подборът на кандидатите става по документи, писмено развиване на тема и устно събеседване.

Приетите за обучение студенти ще бъдат записани едновременно към Университета Париж 1 Пантеон Сорбона, Института за управление на предприятията, Франция, и към Софийския университет „Св.Климент Охридски”, Стопански факултет, България.

Цената за обучение включва:

1. Общ курс на обучение,

2. Такса за записване като редовен студент в Университет Париж 1,

3. Лична библиотека на всеки студент, включваща основна литература по всички преподавани дисциплини,

4. Право за достъп чрез Интернет към база от данни на Университета Париж 1 - Пантеон Сорбона,

5. Десетдневен семинар във Франция, който включва: допълнителни занятия по специалността, посещение на големи международни фирми и срещи с техните директори по човешки ресурси.
За допълнителна информация: Иванка Джакова, e-mail: ivankad @feb.uni-sofia.bg, hr@feb.uni-sofia.bg; тел: 873 83 10; 422 9409;
Документи за кандидатстване в програмата са публикувани на уеб страницата на Стопанския факултет.
Срокове за кандидатстване:

Подаване на документи : от 15 юли до 10 септември 2009 г.

Разглеждане на документите : 15 септември

Интервю с кандидатите : от 28 до 30 септември

Обявяване на резултатите: началото на октомври

Начало на учебната година : средата на октомвриУЧЕБЕН ПЛАН
Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Кредити

I семестър

Модул 1

Управление на трудовите отношения 

Икономически основи на трудовите
отношение 15 0 2


Управление на гъвкавата заетост и

Преструктурирането 15 0 2

Управление на възнагражденията 15 0 2

Модул 2

Професионализация на УЧР и управленски

инструменти

Развитие на функцията УЧР 15 0 2

Управление на кариерата 15 0 2

Управление на обучението на персонала 15 0 2

Управление на компетенциите 15 0 2

Модул 3

Включване на персонала в управлението

Управление на мотивацията и
включването на персонала 15 0 2


Управление работата на екипите 15 0 2

Организационната промяна 15 0 2

Модул 4

Управление на социалните отношения в

предприятието 

Социалните отношения: ролята на
синдикатите 15 0 2


Европейска институционална рамка на
социалните отношения 15 0 2


Сравнителен анализ на европейските
социални модели 15 0 3


Управление на персонала с акцент върху

малцинствата 15 0 3

ІI семестър

Модул 5

Стратегическо управление на човешките

ресурси

Интеркултурен мениджмънт 30 0 3

Стратегически изменения в УЧР 30 0 3

Модул 6

Социална отговорност и устойчиво развитие

Управление със заинтересованите
страни 15 0 2


Делова етика 15 0 2

Социално отговорни инвестиции 15 0 2
Модул 7

Глобално развитие на предприятието

Развитие на системите за информация 15 0 2

Норми, сертификация и стандартизация 15 0 2

Управление на социалното развитие

на предприятието 15 0 2
Модул 8

Количествени методи за анализ на
човешките ресурси 30 0 3


Преддипломен проект 0 150 9
ІIІ семестър

Модул 9

Изработване и управление на проекти

Международен професионален семинар
(Париж) 0 150 15


Разработка и защита на дипломна
работа 45 75 15


Магистърска програма: Икономика и мениджмънт на
туризма на историческото
наследство


Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Соня Милева

Тел.: 0 887 219 612

E-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg


Настоящата магистърска програма от професионално направление 3.7. Администрация и управление е предназначена за кандидати с базово образование ОКС бакалавър по произволна специалност, за предпочитане история, археология, етнология, архивистика и документалистика, история, география и туризъм. Продължителността на обучението в общия случай е 2,5 години (пет семестъра) и обхваща:

 Подготвителен модул – 1 година (два семестъра).

 Основен модул по професионалните дисциплини – 1 година (два семестъра).

 Финален модул (един семестър) – учебна практика, разработване на преддипломен проект и защита на магистърска теза.

Поради широкия спектър на допустимост на бакалавърските специалности максималната продължителност на магистърската програма е 2,5 години, но за:

 кандидати с базово образование ОКС бакалавър с икономическа специалност, изучават само основния и финален модул, с обща продължителност на обучението 1,5 години (3 семестъра);

 кандидати с базово образование ОКС бакалавър с неикономическа специалност, различна от история, археология, етнология, архивистика и документалистика, история, география и туризъм се изучават и трите модула (подготвителен, основен и финален) с обща продължителност на обучението 2,5 години. За неикономическите специалности история, археология, етнология, архивистика и документалистика, история, география и туризъм се изучават подготвителния и финалния модул, като от основния модул се признават изучаваните професионални дисциплини.

Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за управление на стопанската дейността на туризма, и частност в сферата на културно-историческото наследство. Чрез специализиращите дисциплини студентите ще овладеят знания за културно-историческото наследство и умения за разработване, предлагане и реализация на туристическия продукт на културно-историческото наследство.

Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите за работа в туризма на културно-историческото наследство, в съответствие с теорията и съвременните тенденции на ефективно и устойчиво икономическо развитие на туризма. Магистърската програма има интердисциплинарен характер в областта на икономиката на туризма и историческите науки. Разработена е съвместно между Историческия и Стопански факултети на СУ “Св. Климент Охридски” като завършилите програмата ще придобиват икономически шифър: Икономика и управление на отраслите. Завършилите програмата могат да се реализират като: мениджър, консултант ръководител и експерт в областта на управлението на туризма на историческото наследство. Програмата създава възможности за студентите да се подготвят за работа в стопанските и нестопанските сфери и главно в сферата на туризма като специализират определени форми и методи за ефективно управление на икономиката на туризма на историческото наследство. Тя осигурява възможности на студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление – културно-историческия туризъм, да формират и развиват специфични управленски умения за успешна реализация в туристическата индустрия.

След завършване на обучението студентът трябва:

Да знае

 Да познава съвременните управленски и икономически теории. Да борави с инструментариума им при проучванията и анализа на икономическата и социалната действителност;

 Да познава инструментариума на управлението и маркетинга при вземане на решения;

 Да познава методите и средствата за браншова диагностика;

 Да познава методи за формулиране и реализация на стратегии, бизнес-планове, проекти и планове;

 Да прилага методи и подходи за усъвършенстване на дейността на туристическите организации;

 Да ръководи ефективно трудови колективи в туристическите предприятия;

 Да познава правно-административните норми и критерии на туристическия бизнес в страната, Европа и света;

Да може

 Да прилага наученото като теоретично знание и практически опит за решаване на проблемите на практиката;

 Да може да прави самостоятелни управленски, икономически и финансови анализи, изводи, препоръки, решения;

 Да прави браншови анализи за конкурентоспособността на организацията;

 Да формулира цели и стратегии, да изработва планове, да осъществява различни видове контрол;

 Да прилага наученото при управлението на човешките ресурси за подобряване ефективността от тяхната работа;

 Да провежда на практика иновационните организационни промени, промени в производството и реализацията на туристическия продукт;

 Да осъществи ефективна комуникация със своите партньори от страната и чужбина;

 Да планира и организира ефективно собствената си работа;

 Да може да ползва разнообразни научни и практически източници на информация и самостоятелно да работи с тях.

Да бъде

 Коректен с партньорите си и хората, с които работи като колектив;

 Настойчив към новостите, иновациите и развитието, с желание да работи за саморазвитие и учене през целия живот;

 Човек, развиващ стратегически организационен и икономически усет в бизнеса;

 Специалист с висока организационна култура

 Задоволен от своята работа и ефективността от дейността на колектива, който ръководи.Възможна реализация на завършващите:

 Като ръководители на туристически предприятия, звена на стопанската дейност и др.

 В научноизследователски организации, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление, консултант.

 Като преподаватели и научноизследователски кадри.Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница