Стопански факултетстраница3/6
Дата05.08.2018
Размер1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6

УЧЕБЕН ПЛАН
Дисциплини Хорариум

Лекции Упражнения Практически Кредити

упражнения

I семестър
Основи на управлението

(вкл. Бизнес планиране и контрол) 60 15 проект 9

Микроикономика 60 0 - 4

Макроикономика 60 0 - 4

Маркетинг 30 15 проект 5

Пари, банково дело и финансови

пазари 60 0 - 4

Математика за икономисти 45 0 задача 4
II семестър
Правни основи на управлението 30 15 - 3

Управление на човешките ресурси и

организационно поведение 30 30 проект 8 (4+4)

Счетоводство 75 0 - 5

Статистика 60 0 - 4

Информационни технологии
и системи 30 30 задача 6 (4+2)


Чужд език - английски 60 0 - 4
ІII семестър
Задължителни

Основи на туризма 30 15 проект 5 (3+2)

Икономика и управление на
хотелиерството
и ресторантьорството 30 15 проект 5


(3+2)

Праисторическа и антична култура 60 0 - 4

История на Гърция, Рим и Тракия 30 0 - 2

История на Средновековна България 30 0 - 2

Чужд език – английски 60 0 - 4
ІII семестър

Избираеми

Устойчиво развитие на туризма 30 0 - 2
Достижения на праисторическите

култури в българските земи 30 0 - 2

Античната култура в земите
на древна Тракия 30 0 - 2


Култура на средновековна България 30 0 - 2

Култура на българското Възраждане 30 0 - 2

Култура на съвременна България 30 0 - 2

България в културата на
балкански контекст 30 0 - 2

ІV семестър

Задължителни

Икономика и управление на
туроператорската и
турагентска дейност 30 15 проект 5 (3+2)


Екскурзоводско обслужване
и туристическа анимация 30 15 проект 5 (3+2)


Българското общество
през XV- XIX в. 30 0 - 2


Византия и Балканите до XV век. 30 0 - 2

Нова и съвременна българска история 60 0 - 4

Чужд език - втори 60 0 - 4
ІV семестър

Избираеми

Планиране и организация на
търговията със сувенирни стоки 30 0 - 2


Българското общество и

глобалните тенденции

в новото време и съвременността 30 0 - 2

Музеите в България 30 0 - 2

Свети места в България –
митология и обредност 30 0 - 2


Българска народна архитектура

(етнографски комплекси и резервати) 30 0 - 2

Празници, храни и етикет 30 0 - 2

Локални и календарни празници
и фестивали 30 0 - 2

V семестър

Учебна практика 10

Преддипломен проект 5

Разработване и защита на магистърска теза 15
СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА

Макроикономика

Икономика на фирмата

Финанси и банково дело

Статистика и финансова иконометрия

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги

Икономика и управление на образованието, науката и иновациите

Финансов мениджмънт – на френски и английски език

Актюерство и управление на риска

Икономика и управление на сгради и съоръжения

Икономика и управление на аграрния сектор

Макроикономика – неикономисти

Икономика на фирмата – неикономисти

Статистика и финансова иконометрия – неикономисти

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги – неикономисти

Икономика и управление на образованието, науката и иновациите – неикономисти

Актюерство и управление на риска – неикономисти

Икономика и управление на сгради и съоръжения - неикономисти

Икономика и управление на аграрния сектор – неикономисти
Магистърските програми по икономика дават възможност за профилиране и специализиране на обучаемите, за надграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности, за изпълнението на конкретни трудови функции. Те дават възможности за получаване на умения за научноизследователска работа и за решаване на задачи от стопанския живот.

Успешно завършилите могат да заемат ръководни длъжности в стопански организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена; консултантски фирми, звена за икономически анализи и прогнози.С решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет (Протокол № 04/14.04.2009 г.) се утвърждава правилото, че магистрите от дадена програма могат да слушат като избираеми, курсове и от други магистърски програми на Стопанския факултет, както избираеми, така и задължителни. Необходимо е само студентът да събере нужните кредити.

В магистърските програми за икономисти могат да кандидатстват лица със завършена бакалавърска или магистърска степен по икономика или стопанско управление. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение се явяват на писмен изпит (тест) и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от следването, успехът от държавния изпит (защита да дипломна работа) за бакалавърска степен и оценките от писмения изпит и устното събеседване.

В магистърските програми за неикономисти могат да кандидатстват лица със завършена бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение се явяват на писмени изпити за оценяване на общата им икономическа култура, нивото на владеене на западен език и устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата за висше образование (бакалавър или магистър-при петгодишно обучение) и успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа), оценката от писмените изпити и устното събеседване. Класирането става по бал и реда на желанията. Въпросите за писмения изпит са свързани с изразяване на лично мнение по актуален икономически проблем, текстове за превод или отговор на въпрос от и на чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански).

Крайното класиране става според бала и посочените желания, в съответствие с Правилник за приемане на студенти в Софийския университет „Свети Климент Охридски” за образователно-квалификационна степен „магистър” през учебната 2009/2010 г.

Магистърска програма: Макроикономика


Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: проф. дикн Нансен Бехар

Тел.:0 886 743 630

E-mail: nansenbehar@hotmail.com
Цел на програмата: Придобиване и разширяване на знанията за макроикономическите процеси и явления и тяхното регулиране и управление.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление.

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по макроикономика могат да постъпят в различните публични институции и преди всичко в основните икономически ведомства, като Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Българска народна банка, Агенцията по приватизация и др., както и в такива ведомства като Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и др.

УЧЕБЕН ПЛАН


Дисциплини Хорариум

Лекции Упражнения Кредити

I семестър

Задължителни

Приложен макроикономически

анализ(част I) 60 30 6

Преструктуриране на собствеността 60 0 5

Теория и управление на инвестициите 60 30 6

Математическа икономика 30 30 4
Избираеми

Международни икономически организации 60 0 4

Икономика на развитието 60 0 5

Теория на игрите и икономическо

поведение 30 30 5

Проектно финансиране 30 30 4

II семестър

Задължителни

Приложен макроикономически

анализ(част II) 30 0 3

Макроикономически модели на

отвореното стопанство 60 60 9

Социална политика 60 30 6

Стопанска политика 45 0 3
Избираеми

Международни

стандарти за финансово отчитане 60 0 6

Неокласически модели 45 0 3

Конкурентна политика 45 0 3

Икономически растеж 30 0 3

Теория на общото икономическо

равновесие 60 30 6

Политики на Европейския съюз 60 0 4

Международна миграция и

глобализация 60 0 4

III семестър

Разработване и защита на

курсов проект по макроикономика 15

Разработване и защита на дипломна работа 15
Магистърска програма: Икономика на фирмата
Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Димитър Стефанов

Тел.: 0 888 358 515

E-mail: mitko@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Магистърската програма по Икономика на фирмата има за цел да подготвя специалисти с висока теоретична подготовка и аналитични умения, които да изследват и анализират икономическите проблеми на развитието на стопанските организации. Те трябва да придобият умения по разкриване на проблемите, да предлагат решения, както и да са подготвени за тяхната реализация.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление.

Възможна реализация на завършилите програмата: Студентите, завършили програмата получават квалификация „Магистър по икономика“ и придобиват права да заемат широк кръг длъжности: икономист, счетоводител, консултант и пр. в частния бизнес и предприятията в публичния сектор.

УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини лекции упражнения Практически Кредити

упражнения
I семестър

Задължителни

Микроикономика на фирмата 60 30 проект 7

Предприемачество 60 30 - 7

Делови решения и сигурност в
организацията 45 15 проект 5


Индустриална организация 60 30 - 7

Оценителска дейност 60 0 - 4

II семестър

Задължителни

Социална политика 60 30 проект 7

Стопанска политика 45 0 - 3
Международни стандарти

за финансово отчитане 60 0 - 4

Икономически анализ на фирмата 45 15 проект 5

Управление на човешките ресурси

и организационно поведение 45 0 проект 4

Европейски фондове:

програмиране и проектиране 45 15 проект 5

Избираеми

Неокласически модели 45 0 2

Геоикономика 30 0 2

Либерализиране на търговията с услуги 30 0 2
III семестър

Разработване и защита на курсов проект
по микроикономика 15


Разработване и защита на дипломна работа 15

Магистърска програма: Финанси и банково дело
Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: : доц. д-р Мария Видолова

Тел.:935 93 45; 935 93 36

E-mail: us@teximbank.bg
Цел на програмата: Задълбочаване и профилиране на знанията в областта на финансите и банковото дело. Придобиване на умения за решаване на проблеми на финансите на макроикономическо ниво и на управлението на търговска банка или финансова институция.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление.

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по финанси и банково дело биха могли да постъпят в държавни и частни финансови институции: Министерство на финансите, БНБ, Търговски банки, консултантски фирми, застрахователни компании.


Учебен план

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Кредити

I семестър

Теория и управление на инвестициите 60 30 6

Опции и фючърси 60 30 6

Теория на игрите и

икономическо поведение 30 30 4

Приложен макроикономически анализ

(част I) 60 30 6
Избираеми

Международни финансови институции

и управление на външния дълг 45 0 3

Математическа икономика 30 30 4

Проектно финансиране 30 30 4

Стохастични процеси във финансите 30 15 3

Международни финанаси и пазари за

международен обмен (на англ.език) 30 0 2

II семестър

Макроикономически модели на

отвореното стопанство 60 60 9

Международни стандарти за

финансово отчитане 60 0 6

Търговско банкерство 45 0 4

Данъчно право 45 0 3

Бизнес финанси (на англ.език) 60 0 4
Избираеми

Приложен макроикономически анализ

(част II) 30 0 3

Застрахователна математика 30 30 4

Одит на управлението 45 0 4

Икономически растеж 30 0 3
III семестър

Разработване и защита на курсов проект
по финанси 150 15


Разработване и защита на дипломна работа 15

Магистърска програма: Статистика и финансова
иконометрия

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Боян Ломев

Тел.:971 10 02, вътр.468

E-mail: lomev@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Задълбочаване и профилиране на знанията по иконометрия и на възможностите за използване на статистическия и иконометрическия инструментариум за решаване на проблеми на икономиката и стопанското управление.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление.

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по статистика и финансова иконометрия биха могли да се реализират в държавни и частни институции с предмет на дейност събиране и обработка на данни за стопанската дейност, икономически анализ и прогнози, подпомагане на вземането на управленски стопански решения, занимаващи се с информационно обслужване: Национален статистически институт, БНБ, Комитет по стандартизация, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Агенция за икономически анализи и прогнози, икономическите министерства и ведомства.
Учебен план

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Практ. упр. Кредити

I семестър

Иконометрични методи и модели 60 60 - 8

Опции и фючърси 60 30 - 6

Теория на игрите и икономическо поведение 30 30 - 4

Иконометрични методи за управление на

портфейли от акции 30 30 проект 4
Избираеми

Финасово програмиране 60 30 - 6

Теория и управление на инвестициите 60 30 - 6

Иконометрични основи на фундаменталния

анализ 30 30 проект 5

Проектно финансиране 30 30 - 4

Международни финансови институции и
управление на външния дълг 45 0 - 3


Икономика на отпадъците 30 0 - 2

Приложен икономически анализ

с SPSS и E-Views 30 45 проект 5
II семестър

Застрахователна математика 30 30 - 4

Макроикономически модели на отвореното
стопанство 60 60 - 8


Анализ на ценни книжа с постоянна

възвръщаемост 30 30 - 4
Избираеми

Икономически растеж 30 0 - 4

Конкурентна политика 45 0 - 4

Национални и международни счетоводни
стандарти 60 0 - 4


Вземане на решения от икономическите

агенти 30 30 - 4

Теория на риска 30 30 - 4

Количествени методи за инвестиционен

анализ 30 30 проект 5

Микроиконометрия 45 45 - 6

Макроиконометрия 45 45 - 6
III семестър

Разработка и защита на курсов проект
по иконометрия 15


Практикум по финансова иконометрия 2

Разработване и защита на дипломна работа 15

Магистърска програма: Икономика и управление в
енергетиката, инфраструктурата
и комуналните услуги

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководители на програмата: доц. д-р Георги Чобанов и Николай Минков

Тел.:971 10 02, вътр.514

E-mail: georgech@feb.uni-sofia.bg; nminkov @uconomics.com
Цел на програмата: Подготовка на принципно ново за страната направление специалисти за държавната и общинска политика и администрация, индустрия и бизнес по икономика и управление на енергийния и воден сектори, инфраструктурата и мрежовите индустрии и предоставяните чрез тях енергийни и комунални (ютилити) услуги.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление.

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по енергийна икономика и мениджмънт могат да се реализират като специалисти в енергийни, инфраструктурни и комунални (ютилити) компании, като аналитици и консултанти, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Те могат да постъпят и в различни публични институции, като Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, Агенция за енергийна ефективност, други органи на централната и местната власт.


УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини лекции упражнения Кредити

I семестър

Икономика на инфраструктурата и
мрежовите индустрии 45 30 5


Енергийни баланси и прогнозиране 45 30 5

Регулирани услуги, пазари и ценообразуване 30 30 4

Икономика управление на отпадъците 30 30 4

Възобновяеми енергийни източници и
биогорива 30 30 4

Избираеми

Игрови модели в енергетиката 30 30 4

Проектно оценяване в инфраструктурата 30 30 4

Публична власт – политики, стратегии и
програми 45 15 4


Управление на взаимоотношенията
с клиенти 30 30 4


Проектно финансиране 30 30 4
II семестър

Мениджмънт на енергийни и ютилити
компании 45 30 5


Енергийна ефективност и
конкурентоспособност 45 30 5


Маркетинг и продажби в енергетиката и

комуналните услуги 30 30 4

Икономика и мениджмънт на околната
среда 30 30 4


Управленски информационни системи в

инфраструктурата 30 30 4
Избираеми

Географски информационни системи

в инфраструктурата 30 30 4

Управление на проекти 30 30 4

Икономика и управление на газовия сектор 30 30 4

Икономика и управление на ВиК сектора 30 30 4

Икономика и управление на
електроенергетиката 30 30 4

III семестър
Разработване и защита на преддипломен проект 15

Разработване и защита на дипломна работа 15

Магистърска програма: Икономика и управление
на образованието, науката
и иновациите


Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: гл. ас. д-р Ралица Симеонова–Ганева

Тел.:971 10 02, вътр.471

E-mail: r_ganeva@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Понастоящем една от най-важните дискусии за бъдещото икономическо развитие е стартиралата с Лисабонската стратегия дискусия как да се реорганизира образователната и научната система в Европа. В същото време, през последните няколко години се наблюдава изключително засилен интерес в теоретичните и емпирични изследвания върху проблемите на образованието, науката и икономическия растеж. Магистърската програма „Икономика и управление в образованието, науката и иновациите” включва най-новите научни и практически постижения в областта на икономическите изследвания върху образованието и науката, както и най-добрите практики за насърчаване на образованието и науката във водещите икономики и Европейския съюз.

Основната цел на програмата е да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да прилагат най-новите постижения в икономиката и мениджмънта на образованието и науката и да допринесат за успешната реформа в сферата на науката и образованието.

Програмата дава възможност и за придобиване на професионална квалификация «учител»

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление.

Възможна реализация на завършилите програмата:

Завършилите програмата успешно могат да се реализират в:

– Държавни институции (системата на министерство на образованието и науката, министерство на труда, министерство на икономиката, Агенция за икономически анализи и прогнози, звена за икономически анализи на образованието и науката, звена за управление на проекти за образованието и науката и др.);

– Образователни и научни институции (университети, институти, училища, центрове за професионално обучение, БАН и др.);

– Европейски институции в областта на образованието и науката;

– висшите и средни икономически училища;

– консултантски фирми;

– неправителствени организации.


УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини лекции упражнения Практ.упр. Кредити

I семестър

Задължителни

Икономика на образованието 30 30 - 4

Икономика на науката 60 0 - 4

Образователен и научен мениджмънт 30 30 - 4

Стратегическо управление на човешките

ресурси 45 0 проект 4

Публични финанси и управление на сектор

Образование и наука” 30 0 - 2


Избираеми

Право на интелектуалната собственост 30 0 - 2

Педагогическа психология 45 0 - 3

Дидактика 30 15 15 4

Теория на възпитанието 30 15 15 4

Управление и финансиране на образователни

и научни проекти 30 30 - 4
IІ семестър

Задължителни

Емпирични изследвания в образованието и

науката 30 15 - 4

Иновационни мрежи 30 30 - 4

Сътрудничество между университети,

правителство и индустрия 30 30 - 4

Управление на персонала в образованието

и науката 30 0 - 2

Избираеми

Училищно законодателство 30 0 - 2

Научно-изследователска дейност и

икономически растеж 45 0 - 3

Икономически растеж 60 0 - 4

Перспективи за икономически растеж

и развитие на нациите 30 30 - 4

Методика на обучението по икономическите

дисциплини 60 30 - 6

Аудио-визуални и информационни

технологии в обучението 15 15 - 2

Текуща педагогическа практика 0 45 45 3

Преддипломна педагогическа практика 0 75 75 5
IІІ семестър

Разработка и защита на курсов проект 0 150 - 15

Разработка и защита на дипломна работа 0 90 - 15
Програмата завършва със защита на дипломна работа. Избралите да придобият квалификация “учител” полагат и държавен практически изпит. Сесиите за защита са както следва: февруари, ноември

Забележка: За придобиване на професионална квалификация “Учител” съгласно Наредба за единните държавни изисквания задължително следва да бъдат избрани и съответно положени изпити по следните дисциплини:  • Дидактика

  • Теория на възпитанието

  • Педагогическа психология

  • Методика на обучението

  • Аудио-визуални и информационни технологии в обучението

  • Педагогическа практика (текуща и преддипломна)


Магистърска програма: Финансов мениджмънт –
на френски и английски език

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководители на програмата: доц. д-р Арменухи Пирян; гл.ас. д-р Гергана Станоева; проф. Ерик Ламарк

Тел.:0 888 869 677

E-mail: pirian@feb.uni-sofia.bg;gistanoeva @hotmail.com
Предложената магистърска програма е резултат от продължаващото повече от десет години успешно сътрудничество между Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и френските университети Монтескьо – Бордо IV и Научно-технологическия университет в гр. Лил – Лил I в областта на управленските и икономическите науки.

Програмата се предлага за студенти, владеещи френски език, знаещи едновременно и английски и на студенти, владеещи основно английски език, т.е. ще се формират две групи – една френска – при минимум 13 души и една английска – при минимум 15 души. Курсовете за английската група ще се четат само на английски език. При френската група част от курсовете се четат на английски език.

Титуляри на дисциплините са предимно френски преподаватели от Университета Монтескьо – Бордо 4, а други са български, от които една част четат на френски език, а друга само на английски.
Цел на програмата: придобиване на задълбочени знания в различните сфери на финансовата дейност на предприятията: инвестиране, финансиране, управление на рисковете, връзка между управители, собственици и заемодатели, етика и финансов надзор. Програмата включва задължителен стаж по специалността.

На успешно завършилите студенти се издават две национални дипломи: българска и френска дипломи за Магистър с професионална квалификация Магистър по Финансов мениджмънт, съответно от СУ „Св. Климент Охридски” и Университет Монтескьо - Бордо IV.


Възможна реализация на завършилите програмата: Възможностите за професионална реализация на завършилите програмата се свързват предимно с различните структури на административното и финансово управление на производствените и търговските предприятия, както и с финансовия анализ на фирмите при отпускане на банков кредит от финансовите институции.

Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница