Стопански факултетстраница4/6
Дата05.08.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6

Условия за прием: За магистърската програма могат да кандидатстват притежаващите бакалавърска или магистърска степен по икономика или стопанско управление, които вече са изучавали и завършили успешно дисциплини, свързани със специализирани курсове по счетоводство и финанси.


Приемът се извършва съгласно резултата от процедура включваща оценката на следните елементи:

 • документи;

 • събеседване.


Документите включват:

 • попълнена молба до Ректора по образец;

 • мотивационно писмо;

 • автобиография;

 • оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование или официално извлечение за оценките от обучението, както и средния успех от следването, оценката от държавния изпит (или оценка от дипломна работа);

 • документ удостоверяващ, че е платена такса за разглеждане на документите. Плащането се извършва на касата на Стопански факултет или чрез банков превод по сметка.

Документите се подават лично или чрез трето лице в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.


 • Чуждестранните кандидати или българските граждани, завършили чуждестранни висши учебни заведения трябва да представят дипломи, заверени от Министерството на образованието и науката на Република България. Те могат да изпратят копия от документите си по пощата (с препоръчано писмо с обратна разписка), като в случай, че бъдат приети в програмата трябва да имат готовност да представят оригиналните дипломи.

Kандидатите се явяват и на устно събеседване, което се провежда на френски и на английски език. То има за цел да провери познанията по икономика и управление на кандидата, както и мотивацията му за избраната специалност и умението му да общува с хора.
Крайното класиране става според бала на кандидата. Той се образува от средния успех от дипломата за висше образование (Master 1, Бакалавър или Магистър, или еквивалентна диплома), оценката от държавния изпит (или защита на дипломна работа) и оценката от устното събеседване. Кандидатите не се класират, ако оценката от устното събеседване е под 3 (по българската система) или под 10 (по френската система).

Документите се оценяват от преподаватели от университетите – партньори. В журито на устното събеседване участват един или повече преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски”, един или повече преподаватели от Университет Монтескьо – Бордо IV, както и един или повече представители на Центъра за култура и сътрудничество към Френското посолство в България.Приетите студенти се записват едновременно в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, България и в Университет Монтескьо - Бордо IV, Франция и плащат следните такси:

 1. Такса за кандидатстване в програмата, която се заплаща на Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски” при подаване на документите за кандидатстване;

 2. Такси за обучение в програмата. Таксите за обучение са такси, изисквани от българска и френска страна за обучението на студентите. Заплащането им позволява записването на приетите студенти в СУ “Св. Климент Охридски” и в Университет Монтескьо – Бордо IV.

Приетите студенти ги заплащат по следния начин

 • Таксата за обучение, дължима на българската страна се внася в Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Определя се на основание на Постановление на МС за съответната академична година, в зависимост от това дали студентът е приет на място “субсидирано от държавата” или за “обучение срещу заплащане” по смисъла на Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационна степен “магистър”. Таксата се заплаща за всеки семестър в срокове, обявени в Стопански факултет.
 • Таксата за обучение, свързана с функционирането на Магистърската програма, дължима на френската страна се внася в Центъра за култура и сътрудничество към Френското Посолство в България. Тази такса възлиза на 1500 евро за трите семестъра на обучение и се плаща на две части.


УЧЕБЕН ПЛАНХорариум

Дисциплини

Лекции Упражнения Кредити

I семестър
Финансов анализ на фирмата 45 0 4

Оценка на предприятието 45 0 8

Стратегическо управление 45 0 2

Връзка банка – предприятие 45 0 5

Управление на наличности и 45 15 3

портфейлни инвестиции

Финансова етика и надзор

(финансова деонтология) 45 0 3

Наказателно финансово право 30 0 5

II семестър
Данъчно право 45 0 8

Финансови пазари и финансиране 45 0 4

Сливания и придобивания 45 0 4

Управление на рисковете 30 30 4

Стаж -минимум 30 дни 10

III семестър
Гост-лектори от 30 0 15

професионалната сфера

Разработване и защита на

дипломна работа

(на френски или английски език) 150 15

Магистърска програма: Актюерство и управление
на риска

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. Цветан Игнатов

Тел.:0 898 852 187

E-mail: ignatov@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Завършилите тази магистърска програма трябва да владеят съвременните методи и средства на актюерните науки и да умеят да управляват риска при застраховането и осигуряването.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление.

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по актюерство и управление на риска биха могли да се реализират в държавни и частни институции с предмет на дейност застрахователен и осигурителен бизнес: Национален осигурителен институт, банкови институции и застрахователни дружества, презастрахователни финансови групи и други.


УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини лекции упражнения ПракитическиКредити

упражнения

І семестър

Задължителни

Принципи и практики на общото

застраховане 30 30 - 5

Застраховане и правни норми 30 30 - 5

Принципи и практики на

осигуряването 30 30 - 5

Теория на игрите и

икономическо поведение 30 30 проект 5
Избираеми

Теория на риска и

застрахователни пазари 30 30 - 5

Иконометрични методи за

управление на портфейли от акции 30 30 проект 5

Теория и управление на

инвестициите 60 30 - 6
ІІ семестър

Задължителни

Застрахователна математика

(живото застраховане) 30 30 - 5

Принципи и практики на

пенсионното и здравното

осигуряване 30 30 - 5

Актюерство и статистика 30 30 - 5
Избираеми

Модели в актюерството+

(курсова работа) 30 30 - 6

Вземане на решения от

икономическите агенти 30 45 - 5

Анализ на ценни книжа с постоянна

възвръщаемост 30 30 - 4
ІІІ семестър

Задължителни

Застрахователни рискове,

осигурителни рискове и

оценката им 30 30 - 5

Модели на презастраховането 30 30 - 5
Избираеми

Управление на риска в

осигурителната дейност и

здравеопазването 30 30 - 5

Финансов анализ и екстремални

статистики 30 30 - 5
Разработване и защита на

дипломна работа по

Актюерство и управление на

риска 0 150 - 15
Пояснения: Всеки семестър студентът избира между посочените изборни дисциплини толкова на брой, така че общият брой кредити за периода на обучение е 90 кредита (45 кредита от задължителни дисциплини, 30 кредита от изборни дисциплини и 15 кредита от разработване и защита на дипломна работа). Студентът може да избира и всички останали дисциплини, които се предлагат в магистърските програми на факултета.

Студентите, които желаят да получат знания, които да са в помощ при подготовката им за получаване на международни и български сертификат по актюерство (например на “Общество на актюерите” ; на Българско актюерно дружество и др.) трябва да изберат : Теория на риска и застрахователни пазари; Модели в актюерството ; Управление на риска в осигурителната дейност и здравеопазването; Финансов анализ и екстремални статистики.

Студентите, които ще изберат “Практикум по финансова иконометрия” трябва да се положили изпит по дисциплините “Опции и фючърси”, “Иконометрични методи за управление на портфейли от акции”, “Количествени методи за инвестиционен анализ” и “Анализ на ценни книжа с постоянна възвръщаемост”. Изборът на тези дисциплини подпомага студентите в подготовката им за изпити за придобиване на международни сертификати за финансови анализатори.

Възможни са и други специализации въз основа на изучаваните във факултета магистърски курсове по други програми. Съставянето на програмата в този случай може да стане с помощта на научния ръководител на курса.

Факултетния съвет може да приеме и предлага, според необходимостта и възможностите, и други изборни курсове, които се обявяват всяка учебна година още в началото.

Дипломната работа трябва да демонстрира умението на студента да формулира проблем, да ползва разнообразни информационни източници, да подготвя самостоятелно обзорни материали, да прилага изучените методи за решение на практически проблем, да прави изводи и препоръки за усъвършенстване на практиката. Тя трябва да съдържа: проблемът, обзор на литературата и на допълнителна информация от други източници, методика на работа, обработване на резултатите, решения, изводи и препоръки. Тя трябва да съдържа прецизно цитирана литература и други информационни източници съгласно Харвардската система за цитиране. При защитата студентът трябва да демонстрира владеене на материала в съдържателно отношение, свободна, професионална и ефективна комуникация, умение да ползва технически средства при презентацията, да онагледява изложеното. Отлична оценка получава прецизно разработената и представената работа, при известни пропуски в представянето оценката е много добър, а при съответни съдържателни пропуски – добър и среден.
Магистърска програма: Икономика и управление
на сгради и съоръжения

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовно

Ръководител на програмата: доц. д-р Желю Владимиров

Тел.:873 81 23

E-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление

Продължителността на обучението е 1,5 години и обхваща:

 Модул с професионални дисциплини – 1 година (два семестъра);

 Финален модул (един семестър) – учебна практика, разработване на преддипломен проект и защита на магистърска теза.Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани ръководни специалисти по управление на сгради и съоръжения, които да се реализират в частния и обществения сектор. След завършване на обучението студентите ще владеят съвременни форми, методи и средства за управление на стопанска дейност. Чрез подбраните дисциплини в програмата студентите ще овладеят знания и умения за реализация в големи и средни инфраструктурни проекти, индустриални предприятия и компании от сферата на услугите.

Разработването на магистърските тези следва да профилира реализацията на студентите в съответствие с теорията и съвременните тенденции на ефективно и устойчиво икономическо развитие. Магистърската програма има интердисциплинарен характер, като завършилите програмата ще придобиват икономически шифър: Икономика и управление на отраслите. Завършилите програмата могат да се реализират като: мениджъри на високо и средно ниво, експерти, служители в държавни институции, консултанти, специалисти на свободна практика и др.


УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Кредити

I семестър

Задължителни

Икономика и управление на сгради
и съоръжения: част I 45 30 5


Енергийни баланси и прогнозиране 45 30 5

Проектиране и изграждане на сгради
и съоръжения 30 30 4


Икономика и управление на отпадъците 30 30 4

Публична власт - политики, стратегии
и програми 45 15 4

 

I семестърИзбираеми 

Регулирани услуги, пазари и
ценообразуване 30 30 4


Проектно оценяване в инфраструктурата 30 30 4

Проектно финансиране 30 30 4

Управление на взаимоотношенията
с клиенти 30 30 4

II семестър

Задължителни 

Икономика и управление на сгради

и съоръжения: част II 45 30 5

Енергийна ефективност и
конкурентноспособност 45 30 5


Договориране и аутсорсинг 30 30 4

Икономика и мениджмънт на околната
среда 30 30 4


Управленски информационни системи
в инфраструктурата 30 30 4

 II семестър

Избираеми

Географски информационни системи
в инфраструктурата 30 30 4


Управление на проекти 30 30 4

Управление на веригата на доставките 30 30 4

Организационни мрежи и стратегически
партньорства 30 30 4

Разработване и защита на преддипломен проект 15

Разработване защита на дипломна работа 15
Магистърска програма: Икономика и управление
на аграрния сектор

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: проф. Антоанета Симова

Тел.: 0 887 063 538

E-mail: moxy05@yahoo.com
Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление.

Цел на програмата:

Модерният агробизнес включва не само производителите на аграрни суровини, но и доставчиците на стоки и услуги на земеделските стопани, както и тези, които добавят стойност към аграрните суровини и ги превръщат в хранителни продукти. Аграрният сектор се изправя непрекъснато пред нови предизвикателства, свързани с технологичното развитие на производството и маркетинга, грижата за опазването на околната среда, увеличаващите се изисквания на потребителите към качеството и безопасността на храните. Професионалистите в този динамично развиващ се сектор трябва да бъдат в състояние да решават сложни производствени, маркетингови и финансови проблеми. Настоящата Програма има за цел да даде необходимите знания и умения, от които се нуждаят съвременните мениджъри в областта на агро-бизнеса.Възможна реализация на завършилите:

 Управители на индустриални ферми, мениджъри на фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост, на агро-фирми за доставка на суровини и материали за земеделските производители и преработватели и на транспортни фирми, банкови служители и застрахователни агенти, свързани с агробизнеса;

 Консултанти в областта на агробизнеса;

 Специалисти в неправителствени организации, свързани със земеделието, хранително-вкусовата промишленост, развитието на селските райони и опазването на околната среда;

 Държавни и международни служители в областта на регулирането на производството и дистрибуцията на аграрни суровини и на храни;

 Журналисти и други представители на медиите, които проявяват интерес към агробизнеса.


УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Лекции Упражнения Кредити

Дисциплини

I семестър

Задължителни

Структура и функциониране на

системата за производство,

разпределение и потребление на

аграрни блага. Аграрни клъстъри. 60 0 4

Пазари и цени на аграрните продукти 60 0 4

Създаване и управление на ферма 30 30 4

Количествени методи за маркетингови

проучвания в агро-бизнеса 60 30 6

Създаване и управление на фирма

за агро-продукти 60 30 6
Избираеми

Проектен мениджмънт в аграрния сектор 60 0 4

Селски туризъм и дворът на

съвременната селска къща 30 0 2

Икономика на отпадъците 30 0 2
II семестър

Задължителни

Стратегии и политики за развитие

на аграрния сектор 60 30 6

Маркетинг на хранителни продукти 60 30 6

Селското стопанство и възобновяемите

източници на енергия 60 30 6

Етиката в агро-бизнеса 60 0 4
Избираеми

Икономика, мениджмънт и устойчиво

развитие на околната среда 60 0 4

Икономически анализ на фирмата 60 0 4
III семестър

Разработване и защита на курсов проект

по икономика на аграрния сектор 15

Разработване и защита на дипломна работа 15

Тематичен въпросник
за приемен изпит за магистърските програми
по специалността Икономика за завършилите икономически специалности

1. Пазарни несъвършенства (провали). Външни ефекти: причини, видове, начини за решаване.

2. Пазари с непълна и асиметрична информация. Проблемът „принципал-агент“. Начини за решаване.

3. Парична политика. Моделът на Хикс. Изместване на кривите и равнището на националния доход. Ефективност на паричната политика.

4. Фискална политика. Мултипликатор на държавните разходи. Данъчен мултипликатор. Автоматични стабилизатори. Структурни и циклични бюджетни дефицити.

5. Финансови изчисления. Финансово класифициране. Основни финансови състояния. Приложения на финансовия анализ. Анализ на парични потоци.

6. Риск и ефективност. Характеристика. Измерване. Портфейл от ценни книжа.

7. Данъчно облагане: източници, произход, функции и принципи на данъчното облагане.Видове данъци. Данъчна система и политика. Тенденции в съвременната данъчна теория.

8. Бюджетна теория и политика. Държавен бюджет и местни финанси. Бюджетна технология и бюджетна политика. Обсъждане, приемане и изпълнение на бюджета. Нови бюджетни технологии.

9. Основна задача на линейното оптимиране. Симплекс метод.

10. Двойнственост в линейното оптимиране. Свойства на двойнствените задачи. Икономически анализ на двойнствени задачи.

11. Точкови оценки. Неизместени и състоятелни. Оценки с минимална дисперсия. Принцип на максимално правдоподобие.
Литература
Боди, Кейн, Маркъс. Инвестиции. С., 2000.

Браун, Джаксън. Икономика на публичния сектор. С., 1998.

И. Иванов, Б. Ломев. Приложения на количествените методи в стопанското управление , София, 2008.

Иванов, И. Двойнственост в линейното оптимиране. Приложения. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2004.

Иванов, И., М. Петков. Математическо оптимиране. Шумен, Университетско издателство, 1977.

Петров, Г. Основи на финансите на фирмата.

Стоянов, В. Теория на финансите – публични финанси. Галик, 1996.

Трифонов, Т. Корпоративни финанси. С., 1999.

Чобанов, Г. Статистика. Издателство Алма Матер, 2000.

Anderson D., D. Sweeney, T. Williams, An introduction to management

science, Quantitative approaches to decision making, Ninth edition,

South-Western College Publishing, USA, 2000.

Burda. Macroeconomics. European textbook.

Cornuejols G., R. Tutuncu, Optimization methods in Finance, Cambridge University Press, London, 2007.

Gregory, N. Mankiw Macroeconomics. North Publishers, 1992.

Krebs, D. M. A Course in Microeconomic Theory. Princeton University Press. 1990.

Mansfield. Microeconomics: Theory Applications, 7th edition. 1991.

Pindyck and Rubinfeld. Microeconomics. 1989.

Samuelson, P., W. D. Nordhaus – Macroeconomics.

Varian, H. Intermediate Microeconomics. 1990.

Varian, H. Microeconomic Analysis. New York, 1992.

Магистърска програма: Макроикономика - неикономисти


Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: гл.ас. д-р Роска Русинова

Тел.:0 886 743 630

E-mail: rusinova@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Магистърската програма по Макроикономика има за цел да подготвя специалисти с висока теоретична подготовка и аналитични умения, които да изследват и анализират икономическите проблеми на макроравнище. Запознати с принципите и инструментите на монетарната, фискалната, социалната и други политики те трябва да придобият знания и практико-приложни умения, т.е. да са запознати с правенето на макроикономическата политика. От тези позиции целта е да се предложи на студентите програма, която е високо теоретична и същевременно приложна.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен или магистърска степен

Възможна реализация на завършилите програмата: Магистрите по макроикономика могат да постъпят в различните публични институции и преди всичко в основните икономически министерства, като Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Българска народна банка, Агенцията по приватизация и др., както и в такива ведомства като Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и др.
УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини

лекции упражнения Кредити

I семестър

Микроикономика I 60 0 7

Макроикономика I 60 0 7

Икономика на труда 30 0 3

Пари, банково дело и

финансови пазари 60 0 4

Финанси (корпоративни и публични) 30 0 3

Икономически теории 30 0 3

Математика I 45 0 3

Статистика и иконометрия 60 0

II семестър

Международна икономика 30 0 2

Микроикономика II 60 0 6

Макроикономика II 60 0 6

Математика II 30 0 2

Счетоводство 75 0 5

Статистика и иконометрия 45 0 7

Финанси (корпоративни и публични) 30 0 2
III семестър

Задължителни

Приложен макроикономически

анализ(част I) 60 30 6

Преструктуриране на собствеността 60 0 5

Теория и управление на инвестициите 60 30 6

Математическа икономика 30 30 4
Избираеми

Международни икономически организации 60 0 4

Икономика на развитието 60 0 5

Теория на игрите и икономическо

поведение 30 30 5

Проектно финансиране 30 30 4
IV семестър

Задължителни

Приложен макроикономически

анализ(част II) 30 0 3

Макроикономически модели на

отвореното стопанство 60 60 9

Социална политика 60 30 6

Стопанска политика 45 0 3
Избираеми

Международни

стандарти за финансово отчитане 60 0 6

Неокласически модели 45 0 3

Конкурентна политика 45 0 3

Икономически растеж 30 0 3

Теория на общото икономическо

равновесие 60 30 6

Политики на Европейския съюз 60 0 4

Международна миграция и

глобализация 60 0 4
V семестър

Разработване и защита на курсов проект
по макроикономика 15


Разработване и защита на дипломна работа 15

Магистърска програма: Икономика на фирмата -


неикономисти

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: гл.ас. д-р Стоимен Лисев

Тел.:0 886 022 377

E-mail: stolisev@abv.bg
Цел на програмата: Магистърската програма по Икономика на фирмата има за цел да подготвя специалисти с висока теоретична подготовка и аналитични умения, които да изследват и анализират икономическите проблеми на развитието на стопанските организации. Те трябва да придобият умения по разкриване на проблемите, да предлагат решения, както и да са подготвени за тяхната реализация

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска или магистърска степен

Възможна реализация на завършилите програмата: Студентите, завършили програмата получават квалификация „Магистър по икономика“ и придобиват права да заемат широк кръг длъжности: икономист, счетоводител, консултант и пр. в частния бизнес и предприятията в публичния сектор.

УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини

лекции упражнения Кредити

I семестър

Микроикономика I 60 0 7

Макроикономика I 60 0 7

Икономика на труда 30 0 3

Пари, банково дело и финансови пазари 60 0 4

Финанси (корпоративни и публични) 30 0 3

Икономически теории 30 0 3

Математика 45 0 3

Статистика и иконометрия 60 0
II семестър

Международна икономика 30 0 3

Микроикономика II 60 0 6

Основи на управлението 30 0 2

Счетоводство 75 0 5

Право (гражданско и търговско) 60 0 4

Финанси (корпоративни и публични) 30 0 2

Статистика и иконометрия 45 0 8
III семестър

Микроикономика на фирмата 60 30 проект 7

Предприемачество 60 30 - 7

Делови решения и сигурност на
организацията 45 15 проект 5


Индустриална организация 60 30 - 7

Оценителска дейност 60 0 - 4
IV семестър

Социална политика 60 30 проект 7

Стопанска политика 45 0 - 3

Международни стандарти

за финансово отчитане 60 0 - 4

Икономически анализ на фирмата 45 15 проект 5

Управление на човешките ресурси

и организационно поведение 45 0 проект 4

Европейски фондове:

програмиране и проектиране 45 15 проект 5

Избираеми

Неокласически модели 45 0 2

Геоикономика 30 0 2

Либерализиране на търговията

с услуги 30 0 2

V семестър

Разработване и защита на курсов проект
по микроикономика 15


Разработване и защита на дипломна работа 15

Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница