Страните се споразумяха за следнотоДата28.01.2018
Размер51.99 Kb.
С П О Р А З У М Е Н И Е

за сътрудничество и съвместна дейност между Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и Центъра за изследване на Студената война към Харвардския унверситет, САЩ

Днес, 7 октомври 2013 г. в София се сключи Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност /наричано по-нататък за кратко – Споразумението/ между:

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /наричана по-нататък за кратко – Комисията/, представлявана от г-н Евтим Костадинов, председател, от една страна, и

Центъра за изследване на Студената война към Харвардския университет, САЩ /наричан по-нататък за кратко – Центърът/, представляван от неговия директор проф. Марк Креймър, от друга страна.Водени от: натрупания положителен опит при досегашното сътрудничество, изразяващо се в участието на представители на Центъра в организирани от Комисията конференции и прояви (като например ролята на двете страни като съорганизатори на проведената през ноември 2012 година в Софийския университет конференция за съдбата на евреите в годините на Холокоста и Студената война), от нуждата за задълбочаване на ползотворното сътрудничество чрез обмен на експертен потенциал и по-ефективното използване на наличните ресурси за постигането на изследователски и обществено-политически задачи от взаимен интерес, от необходимостта от популяризиране на постигнатите резултати

страните СЕ СПОРАЗУМЯХА за следното:

1. Основна цел на Споразумението е установяването на взаимно-приемливи и ефективни в международен академичен и обществен план инициативи и форми на сътрудничество и осъществяването на конкретна съвместна дейност по изследването на документите за Студената война и комунистическото управление на България в периода (1944 – 1989 г.), съхранявани в централизирания архив на Комисията. Тази цел включва и въвеждане в научно обръщение на това наследство, а така също и популяризирането и използването му за образователни цели в изпълнение на задачите, които Страните са призвани да осъществяват по силата на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (чл.10) и съобразно устройствените правила на Харвардския университет и на неговия Център за изследване на студената война.

2. Основен предмет на Споразумението е пълният набор от разнообразни научноизследователски, образователни, популяризаторски и административни дейности, свързани с изследването, обработката, дигитализацията и популяризацията на документалното наследство в разпореждане на Комисията. Специално място в тези дейности ще заема използването на експертния, образователен и изследователски потенциал на Центъра и международните му контакти за запознаването на студентите и преподавателите от Харвардския университет и други университети от САЩ и света с богатия документален архив на Комисията и неговото използване при разработването на магистърски тези, докторантски дисертации, хабилитационни монографии и други изследвания, особено посредством предоставяне на достъп до тези документи чрез наличните дигитализационни възможности на Центъра.

3. В изпълнение на поставените цели и очертаните насоки на съвместна дейност двете страни ще разработят детайлни годишни програми за съвместна дейност за тригодишен период. В тях ще се очертаят основните практически стъпки на сътрудничество под формата на отделни инициативи или тематични проекти, както и формите на административно и друго взаимодействие.

4. Двете страни разглеждат като изключително важна конкретната съвместна работа по дигитализацията на вече споменатото документално наследство. Страните споделят разбирането, че това именно е най-точният подход към съхраняването на документалното наследство, неговото използване за научни и образователни цели и популяризирането му сред широката общественост в България и САЩ посредством свободен достъп в Интернет при спазването на законовите процедури за достъп до класифицирана информация и защита на личните данни. Харвардският университет, в лицето на Центъра е готов да предостави създадената към него научна инфраструктура (като Дигитализационната инициатива на Библиотеката на Харвардския университет, уебсайта на Центъра http://www.fas.harvard.edu/~hpcws/index2.htm, неговото реферирано научно списание „Journal of Cold War Studies“, излизащо от 2006 г., с поредица монографии Harvard Cold War Studies Book Series и постоянно функциониращия Семинар за Студената война) за публикации на колекции от документи на Комисията и осъществяване на свързани с тези публикации научно-изследователски инициативи. Така резултатите от сътрудничеството между Страните ще достигне до по-широк кръг специализирани ползватели в България, САЩ и по света. В тази връзка след предоставяне от Комисията на съответните разрешения за публикуване и при отчитане на съответните издателски и авторски права Центърът е готов да пристъпи в много къс срок след подписването на Меморандума към публикуване на своя уебсайт и качване в сървърното пространство на Харвардския университет на всички предоставени му от Комисията документални сборници и други издания на Комисията.

5. Страните възнамеряват да задълбочат сътрудничеството и да постигнат още по-големи конкретни изследователски резултати от съвместната им работа по конкретни теми (изследователски проекти) с цел задаване на дневния ред на тематичните направления в изследователската дейност и разработването на неизследвана до момента проблематика или такава, която е от по-голям изследователски обществен интерес. В изпълнението на така оформения дневен ред и тематика ще продължат да се търсят най-удачните форми за провеждането на изследванията, за тяхното финансово и техническо обезпечаване и начините за популяризирането на резултатите – под формата на документални сборници, индивидуални или групови монографии, тематични конференции, бюлетини, тематични броеве на научни списания, тематични документални изложби, лекторати, специализирани курсове, публични дискусии, лекции и др.

6. Страните ще продължат да работят и споделят наличните си ресурси за стимулиране на международната си дейност посредством инициативи за международни научни мероприятия като конференции, споделяне на партньорства и работа в международни мрежи, разработването на съвместни проекти и оттук - осигуряването на допълнително финансиране по линия на американски, европейски и други международни програми.

7. Комисията поема задължението да предостави за изпълнението на договорените съвместни проекти и инициативи съгласно законовите процедури за достъп и публикуване документалното наследство, с което се разпорежда. Това включва разработването на процедури за достъп и техническа реализация на проектната дейност, помещения и материална база, експертен потенциал, споделяне на финансови ресурси според утвърдения й бюджет, сървърно пространство за онлайн публикуване на дигитализационните проекти, възможности за публикации в изданията на Комисията и др.

8. Центърът и чрез него - партниращите му звена на Харвардския университет, поема задължението да осигури изпълнението на договорените съвместни инициативи и проекти със своя експертен академичен потенциал при изследването, каталогизирането и въвеждането в обръщение на документалните масиви. Той ще продължи да разработва, съвместно с експертите на Комисията, параметрите на бъдещата научна програма с оглед поставянето на конкретни и реалистични за изпълнение задачи.

9. Двете страни изразяват своето желание всички стъпки по разширяване на сътрудничеството и постигането на по-голяма ефективност да бъдат направени след взаимни консултации и в дух на разбирателство и сътрудничество.

10. Настоящото Споразумение е със срок /три/ години , считано от датата на подписването му.

Споразумението се състави в два еднообразни екземпляра, на български и на английски език, за всяка от страните.

За Комисията: За Центъра:.

............................................. ...............................................Евтим Костадинов – председател Проф. Марк Креймър – директор


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница