Стратегия за развитие на училището 2014-2020 г. СофияДата01.12.2017
Размер97.24 Kb.
ТипАнализ
163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”


район “ИСКЪР”жк.”Дружба-2”ул.“Обиколна“ 27 e-mail:school_163@abv.bg , www.163ou.оrg

тел. 978 07 22, 978 15 16, факс 978 23 94

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2014-2020 г.

СОФИЯ

2014г.


УВОД
Стратегията за развитие на 163 ОУ се основава на принципите и насоките на ЗНП, ППЗНП, приоритетите на МОМН и на РИО София-град, както и на специфичните особености на училището.


 1. Анализ на състоянието на училището и на външната среда

На 01.09.1991 г. със заповед РД №14-38 от 28.08.1991 г. на министъра на

Народната просвета е открито 163 ОУ в ж.к. “Дружба-2”.За краткото време на своето съществуване то успя да създаде свой облик и традиции и да се наложи като училище, в което работят специалисти, ангажирани с обучението и възпитанието на децата в района. МТБ се обновява и осъвременява непрекъснато, съгласно новите нормативни изисквания и повишените потребности в образователния процес. Така училището запазва образователните традиции и просветения български дух, давайки възможност за по-добра житейска реализация на учениците си. Установи се практика за разработване и включване в национални и международни проекти, което повиши интереса към изучаването на информатика, чужди езици и спорт. Работата по проектите мотивира учениците да изучават по-задълбочено тези предмети, тъй като наученото от тях намира пряко приложение 1и те могат веднага да усетят силата на придобитите знания.
Училището създаде свои традиции в областта на спорта, изобразителното изкуство и музиката . През 2014 г. Продължава работата по проект, финансиран от Европейския структурен фонд в областта на извънкласните занимания и спорта – „УСПЕХ“,. От м.октомври 2012 година до 31.06.2014г. се работи върху проект по програма Коменски – „Европа- минало, настояще, бъдеще“ в партньорство с училища от още пет страни.Най-малките ученици –на 5и 6 години участваха в проект на Столична община-„Ура ,отивам на детска градина в училище-тук при нас е весело и интересно“ Учениците редовно участват в районните и градските общоучилищни игри и печелят призови места. Рисунки на възпитаници на училището се намират във Франция, Румъния, Словения и Дания. Всяка година учениците участват в конкурсите обявени от общината и националния календар за извънучилищни дейности - направление “Изкуство” на МОН.

В периода 2012-2013г.се разрасна групата на най-малките в училището,като за учебната 2013-2014г.групите са две.Бяха закулени нови мебели за класни стаи и обновен интериора на училището.

Наличната материално-техническа база, оборудването на кабинетите и спортните съоръжения, позволяват обучението и на по-голям брой ученици от тези, които учат в училището.


II. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
1. Основна цел до 2020 година

Поддържане на високо качество и ефективност на УВП в сътветствие с изискванията на ДОИ и стратегията на МОН за развитие на образованието в Република България за отваряне на европейското образование към света. 163 ОУ ще осигурява на всеки ученик висока степен на функционална грамотност в областта на ИТ и чуждоезикова комуникативна компетентност; изграждане на естетически усет към заобикалящата го среда; развиване и поддържане на физическата му работоспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.Обновяване базата в училището с нови съвременни ,технически средства.

Подновяване на интериора и екстериора.
1.1. Подцели:

1.1.1. Поддържане на високо качество и ефективност на УВП по предметите от изучаваните КОО на учебния план в начален и прогимназиален етап на основната степен на образование. •

Приобщаване на децата от подготвителната група на пет и шест го-

дини към правилата и реда в училище.


 • Осигуряване на учебния процес с правоспособни учители.

 • Липса на свободни часове за учениците .

 • Участие на учениците в учебни дейности, повишаващи мотивацията за учене.

 • Създаване на безопасна и сигурна среда за обучение, възпитание и труд.

 • Постигане на разбирателство, доверие,сътрудничество.

Очаквани резултати: Покриване на ДОИ от учениците при външно оценяване в IV и VII. Участие и класиране на ученици в олимпиади, различни видове състезания организирани от МОН, Столична община и НПО.
1.1.2. Продължаване работата по въвеждане на ИКТ в УВП , съгласно поетите ангажименти от МОН за реализиране на eLearning Action Plan на ЕС.Да научим учениците да работят с компютър, в рамките на учебните часове, и да го използват като работен инструмент, е една от целите, за които училището осигури необходимите ресурси, както технологични, така и човешки.

 • Изграждане на i- клас Разрастване обхвата на информационната мрежа в училището.

 • Използване на единната академична мрежа , обслужваща училищата.

 • Използване на ИКТ чрез прилагане на иновационни методи и подходи в обучението.

 • Профилиране на паралелките от прогимназиален курс.

 • Увеличаване броя на групите на децата от 5-7години.

Очаквани резултати: Повишаване професионалната квалификация на учителите, създаване на необходими условия за професионална реализация и израстване. Учениците, завършващи 163 ОУ , ще бъдат подготвени за успешна реализация в информационното общество като основна предпоставка за бъдещо професионално развитие.

1.1.3.Обучение по чужд език за учениците от подготвителен до VII клас в съответсвие с документите на МОН.

1.1.3.1.Изграждане и развиване у децата на стратегии за учене и общуване на ЧЕ като гаранция за устойчивост на усвояването на ЧЕ в основната степен на училището.

1.1.3.2.Създаване на навици за самостоятелност, самоконтрол и самооценка на собствените постижения по езика.

1.1.3.3.Развиване на познавателните способности и интереси на учениците като условие за разширяване на техния кръгозор и ориентацията им в съвременния свят.

Очаквани резултати: При завършването на 163 ОУ учениците да владеят необходимите знания и да имат нужните компетентности за покриване на ДОИ по ЧЕ.

1.1.4.Естетическо възпитание

Основна тема: Естетическото възпитание- път към повишаване на духовната култура на подрастващите .Очаквани резултати: Да изградим у децата един толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и природата.

1.1.5. Спорт

Стремим се нашите ученици да получат физическо възпитание, което ще им позволи да разбират спорта и физическите упражнения като източник на персонално удоволствие, грижа за тялото и равновесието на духа, като път и средство за преодоляване на опасности като дрогата и скуката. Нашето мото е : “Спорт за всеки ученик !” • Повишаване качеството на УВП чрез единство на обучение и възпитание за формиране на качествени знания, двигателна и здравна култура

 • Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови взаимодействия и насърчаване на естествено заложената “любов към движенията”.

Очаквани резултати: В свободното време учениците да си изберат един от спортовете, развивани в училище / баскетбол, волейбол, бадминтон, лека атлетика, карате, плуване, шах / и да се изявяват на общоучилищните ученически игри.

1.1.6.Извънкласни и извънучилищни дейности

Участие на учениците по проекти за извънкласни и извънучилищни дейности по ОПРЧР финансирана от ЕСФ.Очаквани резултати: Превръщане на училището в любимо място на учениците.

III. ДЕЙНОСТИ
1. Административно –управленска дейност

1.1.Продължава дейността по приоритетно внедряване на иновации в организацията и управлението на училището.

1.2. Разширяване автономията на училището. Изграждане на собствен облик като привлекателно и преуспяващо училище.

1.3. Утвърждаване и прилагане на системата за кариерно развитие на учителите, чрез активно включване в проекта „Квалификация на педагогическите специалисти“.

1.4. Поддържане на училищната документация в съответствие с ДОИ и СФУК- опростяване , компютъризиране и др.

1.5.Продължаване работата по оптимизиране на информационното осигуряване: набавяне на основна методическа литература и педагогически издания ; акцентиране върху обслужването на основните дейности –обучението и възпитанието.

1.6. Усъвършенстване работата на УН в посока на съпричастност и активно участие на родителската общност като трета страна на УВП.

1.7. Задълбочаване на взаимодействието с факторите от социалната среда – родителите, бизнес средите, обществеността, културните и други институции, които биха били полезни на училището.

1.8. Организиране и провеждане на ежегодна рекламна кампания с цел популяризиране на достиженията на училищния екип и привличане на нови ученици и съмишленици.

1.9.Съвместно с УН организиране и осъществяване на система за педагогически услуги за учениците в извънучебно време.

Отговорник: УРСрок : Постоянен
2. Образователно-възпитателна дейност

2.1. Поставяне на детето и ученика в центъра на цялостната дейност и изграждане на положителна мотивация към учебния процес.Постигане на доверие,разбиране и сътрудничество.

2.2. Усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области от науката и практиката.

2.3. Ангажиране на родителската общност в живота на училището, различните дейности и проекти.

2.4. Продължаване традицията за установяване на такива отношения с родителите, които ще ни дадат възможност съвместно да работим за развитието на децата.

2.5. Подготовка на учениците за информационно общество.

2.6. Продължаване на превантивната работа с деца в риск в сътрудничество с психолози.

2.7. Целогодишно ефективно използване на НОМ / национална образователна мрежа/ от учители.

2.8. Използване на компютърните кабинети за разработка и провеждане на учебни часове по методически обединения.

2.9. Придобитата функционална ИТ грамотност да се използва пълноценно при работа по проекти “Еразъм” с партньори от Европа.

2.10. Продължава работата с учениците от начален етап в ЗИП по Информатика- Комениус Лого”.

2.11. Въвеждане на иновационни методи в обучението по чужд език.

2.12. Все по разращващо се използване на учебни материали на електронен носител или представени в уеб-пространството.

2.13. Активно използване на електронния дневник ,изграден на сайта на училището.

2.14. Изграждане на естетически критерий за заобикалящата ни среда, желание за нейното естетизиране, подобряване и опазване.

2.15. Развиване на естествените заложби на учениците с внимание и разбиране към чувствителността на тяхната природа в тази училищна възраст.

2.16. Чрез подходящи индивидуални задачи в часовете по ЗП мотивиране на децата и учениците да участват в различни изяви- състезания, конкурси, олимпиади.

2.17. Използването на часовете от естетическия цикъл и като основа на превантивната възпитателна работа c проблемни деца.Запознаване с правилата за изграждане на социални взаимоотношения между децата.

2.18.Използване на наличната учебна база за създаване на представителни отбори по баскетбол, волейбол, лека атлетика, плуване, тенис на маса, шах,айкидо, карате, художествена гимнастика и латино танци.

2.19. Насърчаване на учениците от различни възрасти да се включват в отборите , за да се осигури приемственост на създадените традиции.

2.20.Популяризиране на постиженията на учениците от отборите сред родителите, обществеността и връстниците им, чрез постоянни изложби, медийни изяви и други.

2.21. Съвместно с УН организиране за учениците от ПГ – IV клас на лятна занималня с образователни и занимателни игри, разходки в парк, творчески дейности /рисуване, моделиране и конструиране / през месеците юни-август.

Отговорник: УР и УН

Срок : Постоянен
3. Квалификационна дейност

Човешките и професионални качества на учителите от училището са гаранция за постигането на целите на настоящата стратегия. Признаваме и оценяваме собствените усилия на учителите в техния стремеж за постоянно обучение и едновременно с това нарастване на работната заплата.3.1. Извеждане на постоянната квалификация на учителите и администрацията сред приоритетните за училището дейности,в зависимост от индивидуалните нужди.

3.2. Насърчаване на учителите за работа в екип.

3.3. Създаване на спокойна обстановка в училище , за да се почувстват учителите удовлетворени от работата си и от цялостното изпълнение на стратегията на училището

3.4 Засилване на интеграционните връзки със сродни учебни заведения от страната и чужбина.
Отговорник: УР и комисиите на ПС

Срок: Постоянен4. Финансова дейност

4.1. Основното осигуряване за работата на училището се извършва чрез системата на делегирания бюджет.

4.2. Утвърждаване на правилници свързани със СФУК.

4.2.1 Одитна пътека 1 „Поемане на задължение”

4.2.2 Одитна пътека 2 „Извършване на разход”

4.2.3 Одитна пътека 3 „Контрол при възлагане на обществени поръчки”

4.2.4 Одитна пътека 4 „Извършване на разходи за услуги със специален

режим”

4.2.5 Одитна пътека 5 „Разходване на средства за заплати”

4.2.6 Одитна пътека 6 „Работа по проекти”

4.2.7 Одитна пътека 7 „Отпуски“

4.2.8 Одитна пътека 8 „Представително и работно облекло“

4.3. Допълнително финансиране от Столична община.

4.4. Сключване на договори за педагогически услуги с образователни фирми.

4.5.Привличане на спонсори за подобряване на материалната база на училището, модернизация на офис техниката и спортните съоръжения.

4.6. Участие в националните програми на МОМН и международни проекти.

4.7. Организиране на училищни благотворителни акции за подобряване на МТБ.

Отговорник. Директор и счетоводител Срок: Постоянен5. Социално-битова дейност

5.1. Осигуряване на безплатна закуска за децата от ПГдо четвърти клас.

5.2. Осигуряване на безопасна и здравословна социална и физическа среда за ученици и учители.

5.3.Подобряване на физическото развитие и дееспособността на учащите се.

5.4.Поддържане и осъвременяване на наличната материална база.

5.5. Социално осигуряване и развитие на колектива.
6. Заключение

Сратегията се осъществява в изпълнение на член 150, ал.1, т.1 от ППЗНП и

чл.18 ал.1. от СФУК.

Педагогическия съвет ежегодно отчита изпълнението й и осигурява нейното актуализиране.Стратегията е приета на заседание на ПС на 08.10.2014г. и утвърдена със заповед № 93-Б/09.10.2014г. на Директора на училището .

1


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница