Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница1/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


правоъгълник 2правоъгълник 3правоъгълник 4правоъгълник 5

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТиТе МЕСТНО РАЗВИТИЕ, 2014 – 2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица”

Май, 2016 г.


Изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

Съдържание1. Описание на МИГ: 4

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ: 4

1.2. Карта на територията: 5

2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията: 5

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени обсъждания): 5

2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията: 7

3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: 7

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: 7

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ: 11

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: 12

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива: 14

4. Цели на стратегията: 14

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 14

4.2. Специфични цели: 16

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация: 20

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 21

4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 22

5. Описание на мерките: 24

6. Финансов план: 26

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 26

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: 27

7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 28

8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на инициативна група да изпълни стратегията, и описание на специфичната уредба относно оценката: 30

8.1. Организационна структура на МИГ: 30

8.2. Управление на МИГ: 30

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: 36

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 37

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 40

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места: 40

9.2. Индикатори по мерки: 41

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 45

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 45

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 47

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 47

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 48

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ)

шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15

1. Описание на МИГ:


(не повече от 3 страници)

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:


- списък на общините, обхванати от МИГ;

Община Елена

Община Златарица- списък на населените места, обхванати от МИГ;

  • Община Елена (124 населени места):

гр.Елена, с.Аплаци, с.Багалевци, с.Бадевци, с.Баевци, с.Баждари, с.Балуци, с.Беброво, с.Бейковци, с.Берковци, с.Блъсковци, с.Богданско, с.Бойковци, с.Босевци, с.Брезово, с.Бръчковци, с.Буйновци, с.Бялковци, с.Валето, с.Велковци, с.Велювци, с.Веселина, с.Високовци, с.Вълчовци, с.Вълчовци, с.Вързилковци, с.Габрака, с.Ганев дол, с.Глоговец, с.Големани, с.Горни край, с.Горни Танчевци, с.Горска, с.Граматици, с.Гърдевци, с.Давери, с.Дайновци, с.Дебели рът, с.Добревци, с.Долни Марян, с.Долни Танчевци, с.Донковци, с.Драгановци, с.Драганосковци, с.Драгийци, с.Драгневци, с.Дрента, с.Дуковци, с.Дърлевци, с.Зеленик, с.Иванивановци, с.Игнатовци, с.Илаков рът, с.Илиювци, с.Каменари, с.Кантари, с.Караиванци, с.Карандили, с.Киревци, с.Кожлювци, с.Козя река, с.Колари, с.Константин, с.Косевци, с.Костел, с.Котуци, с.Крилювци, с.Крумчевци, с.Лазарци, с.Лесиче, с.Майско, с.Марафелци, с.Мариновци, с.Марян, с.Махалници, с.Мийковци, с.Миневци, с.Мирчовци, с.Мъртвината, с.Недялковци, с.Нешевци, с.Николовци, с.Николчовци, с.Ничовци, с.Нюшковци, с.Палици, с.Папратлива, с.Пейковци, с.Петковци, с.Попрусевци, с.Попска, с.Радовци, с.Райновци, с.Ралиновци, с.Раювци, с.Ребревци, с.Руховци, с.Светославци, с.Средни колиби, с.Стойчевци, с.Стояновци, с.Султани, с.Събковци, с.Титевци, с.Тодювци, с.Томбето, с.Топузи, с.Трънковци, с.Тумбевци, с.Тънки рът, с.Търкашени, с.Угорялковци, с.Харваловци, с.Христовци, с.Хъневци, с.Цвеклювци, с.Чавдарци, с.Чакали, с.Червенковци, с.Черни дял, с.Шиливери, с.Шилковци, с.Шубеци, с.Яковци

  • Община Златарица (24 населени места):

гр.Златарица, с.Горна Хаджийска, с.Горско ново село, с.Горско Писарево, с.Дедина, с.Дединци, с.Делова махала, с.Долно Шивачево, с.Дуровци, с.Дълги припек, с.Калайджии, с.Новогорци, с.Овощна, с.Равново, с.Разсоха, с.Резач, с.Рекичка, с.Родина, с.Росно, с.Сливовица, с.Средно село, с.Чешма, с.Чистово, с.Чуката

- брой жители на териториите обхванати от МИГ;

12839 жители на територията на МИГ, от които:

1.2. Карта на територията:2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията:


(не повече от 2 страници)

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени обсъждания):


Процесът за разработване на стратегия за ВОМР на територията на „МИГ общини Елена и Златарица“ започна през декември 2015 г. МИГ започна своята дейност с информационна кампания за запознаване на обществеността с подхода на ВОМР. През този период бяха привлечени представители на общините, бизнеса и неправителствения сектор и започна изграждането на капацитет чрез организирането на информационни събития, обучения, и работни групи за обсъждане на проблемите и потенциала за развитие.

На територията на „МИГ общини Елена и Златарица“ се проведоха 17 събития, групирани и описани по следния начин:

  • Проведени срещи, семинари, конференции

11 бр.

3 бр.

  • Проведени обществени обсъждания

3 бр.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница