Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница3/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:


Основни проблеми и нужди на територията на „МИГ общини Елена и Златарица“

В териториалния обхват на „МИГ общини Елена и Златарица“, са включени две административно-териториални единици – общини Елена и Златарица, част от област Велико Търново. Съгласно Закона за регионалното развитие област Велико Търново, респективно територията на „МИГ общини Елена и Златарица“, се включва към Северния Централен район ниво NUTS 2. Площта на територията обхваща 904,066 км², което представлява 6,2% от територията на Северен Централен район и 0,8% от територията на Република България. Община Елена обхваща 671,390 км² или 74% от територията, а община Златарица – 232,676 км² или 26% от територията.

Територията на „МИГ общини Елена и Златарица” разполага с гъстата мрежа от малки населени места, което обуславя високи разходи за комунални услуги. За справяне с неблагоприятната ситуация е необходимо:


 • Осигуряване на допълнителни средства за комунални дейности.

По цялата територия на „МИГ общини Елена и Златарица”, се наблюдава неблагоприятна демографска тенденция, изразена в намаляване на населението, застаряване на населението, увеличаване на броя жители над 65-годишна възраст, обезлюдяване на значителен брой населени места. Естественият прираст е с отрицателни стойности, които са над средните за страната. Всички демографски показатели на територията са с по-неблагоприятни стойности от средните за област Велико Търново и страната.

 • Необходимо е създаването и реализирането на политики, които ще забавят във времето неблагоприятните демографски тенденции.

 • За справяне с обезлюдяването е необходимо създаването на целогодишна заетост, стимулиращи възнаграждения и възможност за повишаване на работната квалификация.

В аграрния сектор на територията на МИГ, размерът на използваемите (посевните) площи е ограничен. Преобладават частните земеделски стопанства с относително малки парцели земя. Релефните особености не позволяват обособяването на по-големи масиви от обработваеми земи, които да благоприятстват приложението на съвременна агротехника. Средните добиви от декар за зърнените култури в някои части на територията на МИГ са значително по-ниски от тези в равнинните части на област Велико Търново.

Основните предпоставки за развитие на селското стопанство на територията на МИГ, са свързани с: • Увеличаване на инвестициите в производства с висока добавена стойност;

 • Въвеждане на нови култури в земеделието и видове с висока добавена стойност;

 • Приоритетно развитие на чувствителни сектори в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения

 • Приоритетно развитие и отглеждане на биологични продукти;

 • Повишаване нивото на механизация в сектора;

 • Окрупняване на земеделската земя с цел по-висока продуктивност;

 • Извършване на проучвания и закупуване на нови сортове зърнени култури с цел увеличаване продукцията.

Във вторичния сектор (промишлеността) очертаните тенденции в развитието на промишлените отрасли също са засегнати от икономическата криза. Производствените структури са от типа „малки“. Развити са отраслите: металолеене, металообработване, сортиране и пакетиране на отпадъци и отломки от черни и цветни метали. Преработвателните предприятия н територията на МИГ, са малко на брой. Тези които функционират се характеризират с иновационен дефицит и относително слаба предприемаческа нагласа. Текущото състояние на промишлеността се нуждае от редица инвестиции за неговото пълноценно реабилитиране и функциониране. За справяне с негативните тенденции е необходимо:

 • Привличането на допълнително инвестиции в сектора;

 • Стимулиране създаването на нови преработвателни предприятия;

 • Повишаване подготовката на ръководните кадри;

 • Внедряване на иновации в предприятията с цел оптимизиране на производствата;

 • Разработване на нови по-ефективни маркетингови стратегии;

 • Необходимост от бързо проникване на ИКТ във всички предприятия.

Важно място в икономическия профил на МИГ имат няколко отрасъла от третичния сектор (нефинансови дейности). Три от тях – „Строителство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ („Туризъм“) са с водещи позиции в социално-икономическото развитие като по отделните икономически показатели те участват с относителен дял до 63% от стойностите им за цялата икономика. Основните проблеми, свързани със сектор „Туризъм“ на територията на МИГ, са недостатъчно развита и поддържана материална база на територията на община Златарица, недобро състояние на културно-историческото наследство, неподдържана туристическа инфраструктура за публично ползване, недостатъчен маркетинг на територията като туристическа дестинация. Нуждите за развитието на сектора се откриват в:

 • Развитие на алтернативен туризъм, включващ създаването на нови устойчиви продукти;

 • Модернизиране на базите за настаняване и заведенията за хранене;

 • Използване на финансовите инструменти на ЕС с цел изграждане и подобряване на съществуваща инфраструктура;

 • Валоризиране на нематериалното и материално културно наследство;

 • Разширяване на инфраструктурата за туризъм и отдих за публично ползване;

 • Подобряване туристическия облика на населени места.

 • Ефективно и устойчиво използване на туристическия потенциал на горите и развитие на рекреационните дейности в тях.

 • Насочване на туризма към рекреация;

Накрая, но не на последно място като проблеми, свързани с развитието на основните отрасли на територията на „МИГ общини Елена и Златарица” трябва да се отбележат, високото равнище на безработица и ниска икономическа активност на населението, нискоквалифицирана работна ръка, натурализация на доходите, слаба покупателна способност на населението, ограничени собствени финансови ресурси за развитие. За справяне с неблагоприятната ситуация е необходимо:

 • Повишаване на образованието и квалификацията или придобиване на нова квалификация, връщане на пазара на труда и придобиване/възстановяване на трудови навици;

 • Осигуряването на работни места, временна заетост, разкриването на нова алтернативна заетост;

 • Осигуряване на мобилни здравни и социални услуги на територията;

 • Разработване на програми за обучение и преквалификация;

 • Създаване на подходящи условия за алтернативна заетост;

 • Използване на финансовите инструменти на ЕС, с цел допълнителни възможности за заетост и обучение.

 • Промени в политиките засягащи групата на местно и национално ниво.


Потенциал за развитие на територията на ”МИГ общини Елена и Златарица”.

Географското разположение на територията на „МИГ общини Елена и Златарица” – обхваща предимно планински и предпланински терени. Горските масиви заемат 54% от територията разполагайки с потенциал за развитие изразен в: • Наличие на голям горски фонд с горски продукти и ресурси за лов

 • Съхранено природно богатство

 • Красива и чиста природа

 • Благоприятен климат

 • Наличие на водни ресурси

Селското стопанство на територията на МИГ е представено от растениевъдство и животновъдство. Земеделските територии заемат 41% от територията, като в тяхната структура преобладават най-вече нивите. Голяма част от земеделските земи са окрупнени, закупени или отдадени под наем и се обработват от земеделски производители. С нарастване на общия размер на използваната земеделска площ (ИЗП) в резултат на активизиране търсенето на земя, усвояването на по-ниско плодородни земи и наличието на стимули за разширяване на стопанствата, се ускорява темпът на концентрация в отрасъла. Потенциала за развитие на територията на МИГ се изразява в:

 • Традиции и умения за работа в селското стопанство;

 • Наличие на обработваемата земя на територията на МИГ;

 • Сравнително равномерно разположение на мрежата от населени места;

 • Благоприятен климат за развитие на селско стопанство;

 • Наличие на водни ресурси;

 • Наличие на различни видове богати на хумус почви.

Преработващата промишленост (ПП) продължава да е водещ структуроопределящ сектор в местната икономика на територията на МИГ. Потенциала за развитие на промишлеността на територията на МИГ е свързано с:

 • Близостта на МИГ до транспортни коридори;

 • Сравнително добро ниво на гъстотата на техническата инфраструктура;

 • Наличие на свободен сграден фонд;

 • Близко разположени населени места;

 • Наличие на базови материали за нуждите на преработващата промишленост.

На територията на МИГ съществуват богати природни и антропогенни ресурси и фактори за развитие на устойчив „Туризъм“ – атрактивни комплекси, планински пространства, обширни гори, реки, язовири, пещери, природни забележителности, недвижими културни ценности и обекти с археологическа стойност. Като потенциал за развитие на туризма могат да се посочат:

 • Наличието на популярни местни продукти (Еленски бут, Еленска сливова, Еленски мед, Зеленчукова чорба);

 • Наличие на подходящи условия за развитие на алтернативен туризъм;

 • Поддържане и съхраняване на културните традиции и институции (читалища)

 • Добре развити туристически маршрути, като предпоставка за развитието на планински туризъм в района;

 • Богато културно-историческо наследство.

Основен фактор с първостепенна важност и значение, който активно влияе върху развитието на територията е демографската картина и тенденциите в развитието на човешкия капитал. Трайна и отчетлива е тенденцията на намаляване на населението на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”. Предвид необратимите процеси на намаляване на населението е необходимо да се създадат предпоставки за забавянето им във времето. Те могат да се реализират основно чрез икономическо и социално развитие на територията.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница