Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница4/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:


Като „заинтересовани страни” в даден процес се дефинират организации, структури или личности, чиито интереси са засегнати от извършването на определени действия. Разглеждайки процеса на разработване на стратегия за ВОМР, с която „МИГ общини Елена и Златарица” ще кандидатства пред Министерство на земеделието и храните за одобрение, заинтересована страна е всяко лице или група, които могат да допринесат с ресурси или да бъдат засегнати от реализацията на стратегия за ВОМР. На база извършено „Проучване и идентифициране на основните заинтересовани страни на територията на „МИГ общини Елена и Златарица“, проведени срещи с ръководители на местната власт, местни лидери, представители на бизнеса и активни граждани през март 2016 г., бе постигната следната формулировка на заинтересованите страни на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”.


Групи Заинтересовани страни

Съставени от

1. Местна власт (Община Елена; Община Златарица)

Общински съвет

Общинска администрация

Кметове на населени места

Кметски наместници2. Местен бизнес в сферата на земеделието, преработката и производството

Земеделски стопани в областите Животновъдство, Растениевъдство, предприятия преработващи земеделски продукти

3. Местен бизнес в сферата на Туризма


Група на собствениците на туристически обекти – хотели, къщи за гости, ресторанти и места за хранене, туристически атракции и дейности, съпътстващи туризма; Съюз на хотелиерите и ресторантьорите, защитаващ интересите на собствениците на туристически обекти.

4. Местен бизнес в сферата на Услугите

Група на местния бизнес от сферата на услугите – магазини, сервизи, салони

5. Образователна сфера

Училищни настоятелства, доброволци

6. Културна сфера

Читалищни настоятелства, групи и състави, самодейци

7. Социалната сфера и опазване на околната среда

НПО в социалната сфера и опазване на ОС – сдружения, фондации, доброволци

8. Религиозна сфера

Настоятелства на религиозни храмове на територията – църковни и джамийски3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:


SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на вътрешните и външните фактори за развитие и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието.

Изготвянето на SWOT анализа за икономическото развитие на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”, бе извършено с участието на всички заинтересовани страни. Резултатите от процеса, основан на гражданско участие е както следва:Силни страни

оценка

Слаби страни

оценка

Богато културно-историческо наследство;

7

Неблагоприятна демографска картина;

9

Наличие на голям горски фонд с горски продукти и ресурси за лов;

6

Разпокъсаност и ниска продуктивност на земеделските земи;

7

Близост до транспортни коридори;

5

Гъста мрежа от малки населени места, обуславяща високи разходи за комунално обслужване;

7

Съхранено природно богатство;

6

Относително слаба предприемаческа нагласа;

7

Популярни местни продукти (Еленски бут, Еленска сливова, Еленски мед)

8

Ниска култура на сдружаване за реализация на стопански и граждански инициативи;

7

Добре развити туристически маршрути, които са предпоставка за развитие на планински туризъм в района;

6

Недоизградената канализационна мрежа и ПСОВ.Липса на канализационна мрежа в селата;

6

Сравнително добро ниво на гъстотата на техническата инфраструктура;

6

Малко на брой действащи преработвателни предприятия;

7

Поддържане и съхраняване на културни традиции и институции (читалища);

7

Недостатъчен маркетинг на територията като туристическа дестинация

7

Красива и чиста природа;

6

Слабо популярни и недобре развити интегрирани туристически продукти;

7

Благоприятен климат;

6

Недобро състояние на културно-историческото наследство. Недостатъчни ресурси за поддържането на културните активи на територията;

7

Традиции и умения в селското стопанство;

6

Високо равнище на безработица и ниска икономическа активност;

7

Условия за развитие на алтернативен туризъм;

7

Задълбочаващо се различие между гр. Елена и съставните населени места в територията;

8

Наличие на свободен частен сграден фонд;

6

Иновационен дефицит;

7

Етническа толерантност;

6

Ниска гражданска активност

6

Наличие на водни ресурси;

6

Лоша и недоизградена публична инфраструктура;

7

Голям относителен дял на обработваемата земя;

6

Нискоквалифицирана работна ръка;

6

Сравнително равномерно разположение на мрежата от населени места върху територията;

6

Недостатъчно развита материална база за развлечения;

7Натурализация на доходите, слаба покупателна способност на населението;

7Недостатъчен капацитет за усвояване на външен финансов ресурс;

8Ограничени собствени финансови ресурси за развитие;

7Неподдържана туристическа инфраструктура за публично ползване - пътеки

8

Силни страни - обща оценка:

6,2

Слаби страни - обща оценка:

7,1
Възможности

оценка

Заплахи

оценка

Увеличаване на инвестициите в производства с висока добавена стойност

6

Продължаващ ефект на глобалната финансова и икономическа криза, особено нарастване на цените на храните (поради климатичните промени и цените на горива) и ефект върху бедността;

8

Бързо проникване на ИКТ във всички сектори на икономиката;

7

Задълбочаване на негативните демографски процеси и емиграцията като предизвикателство пред местното развитие;

8

Новата политика в областта на земеделието за насърчаване на малките земеделски стопанства;

6

Забавяне на реалното въвеждане на електронното управление;

6

Подобряване на мрежата за широколентов интернет, подобряване на достъпа до интернет базирани услуги и електронно управление на публични услуги, включително свързани със социални, здравни и икономически услуги;

6

Обезлюдяване на големи части от територията на МИГ;

7

Интерес към страната като туристическа дестинация за алтернативни форми на туризъм;

6

Рискове, причинени от промените в климата, вкл. от високи щети при природни бедствия и аварии;

7

Възможност за въвеждане на нови култури в земеделието и видове с висока добавена стойност;

6

Висок дял на сивата икономика и засилването на централизацията;

8

Нарастване на потребителско търсене на хранителни продукти с гарантирано качество и произход както и биологични продукти.

6

Засилване на бюрократични процедури и тежки административни изисквания за правене на бизнес, вкл. безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ.

7

Използване на финансовите инструменти на ЕС: Структурни фондове и Кохезионен фонд с цел изграждане и подобряване на съществуваща инфраструктура;

6

Голяма зависимост на общините от централното бюджетно финансиране;

8

Решаване на определени проблеми на принципа на регионалното сътрудничество;

6

Неизпълнението на национални и регионални инфраструктурни инвестиционни проекти, важни за развитието на територията;

7

Създаване на подходящи условия за алтернативна заетост;

6

Апатия и принизено гражданско съзнание;

8

Политика на социално партньорство с НПО;

7Разработване на програми за обучение и преквалификация;

6Увеличаване на инвестициите в производства с висока добавена стойност

6Възможности - обща оценка:

6,2

Заплахи - обща оценка:

7,4

В разглеждания период резултатът от анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) за развитието на територията на „МИГ общини Елена и Златарица” се характеризира със следните оценки: силни страни (6.2), слаби страни (7.1), възможности (6.2), а величината на заплахите е (7.4). Изводите при квантифицираният SWOT анализ се изчисляват на база на броя и тежестта на елементите на силните и слабите страни, възможностите и заплахите. В случая имаме по-голяма тежест на слабите страни и на заплахите. Това означава, че е необходимо формулирането и изпълнението на защитна стратегия. Това означава, че стратегията трябва да се основава на съществуващите елементи, да не се насочва към нови области и да е с ограничена диверсификация, т.е. необходимо е да се фокусира върху обозрим брой проекти, чието изпълнение е сигурно.

Квантифициран SWOT анализ

На основа на изброените предпоставки, можем да позиционираме стратегията на засилването на следните силни страни: богато културно-историческо наследство; наличие на голям горски фонд с горски продукти и ресурси за лов; популярни местни продукти (Еленски бут, Еленска сливова, Еленски мед, Зеленчукова чорба); добре развити туристически маршрути, които са предпоставка за развитие на планински туризъм в района; поддържане и съхраняване на културни традиции и институции (читалища); традиции и умения в селското стопанство; условия за развитие на алтернативен туризъм; сравнително равномерно разположение на мрежата от населени места върху територията.Слабите страни, които трябва да бъдат оздравени са свързани с: неблагоприятна демографска картина; разпокъсаност и ниска продуктивност на земеделските земи; относително слаба предприемаческа нагласа; ниска култура на сдружаване за реализация на стопански и граждански инициативи; малко на брой действащи преработвателни предприятия; недостатъчен маркетинг на територията като туристическа дестинация; слабо популярни и недобре развити интегрирани туристически продукти; недобро състояние на културно-историческото наследство; недостатъчни ресурси за поддържането на културните активи на територията; високо равнище на безработица и ниска икономическа активност; задълбочаващо се различие между гр. Елена и съставните населени места в територията; лоша и недоизградена публична инфраструктура; недостатъчно развита материална база за развлечения; неподдържана туристическа инфраструктура за публично ползване – пътеки.

Следните възможности трябва да бъдат използвани: увеличаване на инвестициите в производства с висока добавена стойност; новата политика в областта на земеделието за насърчаване на малките земеделски стопанства; интерес към страната като туристическа дестинация за алтернативни форми на туризъм; нарастване на потребителско търсене на хранителни продукти с гарантирано качество и произход както и биологични продукти; използване на финансовите инструменти на ЕС с цел изграждане и подобряване на съществуваща инфраструктура; създаване на подходящи условия за алтернативна заетост; увеличаване на инвестициите в производства с висока добавена стойност.

Необходимо е стратегията да е насочена към намаляване или ограничаване на следните заплахи: задълбочаване на негативните демографски процеси и емиграцията като предизвикателство пред местното развитие; обезлюдяване на големи части от територията на МИГ; рискове, причинени от промените в климата, вкл. от високи щети при природни бедствия и аварии; засилване на бюрократични процедури и тежки административни изисквания за правене на бизнес, вкл. безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ; неизпълнението на национални и регионални инфраструктурни инвестиционни проекти, важни за развитието на територията; апатия и принизено гражданско съзнание.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница