Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница6/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

4.2. Специфични цели:


Специфичните цели (СЦ) към всеки приоритет дефинират очаквани и измерими (чрез индикатори) резултати в подобласти на съответния приоритет. Изпълнението на всяка специфична цел се осигурява от конкретни мерки/проекти/дейности. Специфичните цели по приоритети са както следва:

Специфичната цел ще подпомага инвестициите в сектори, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Ще бъдат финансирани проекти, насочени към интегриране на технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, разработване на маркетингови стратегии за привличане на външни технологични и финансови ресурси. Ще се подпомагат производства с висока добавена стойност и създаването на нови работни места. Постигането на специфичната цел ще се осъществи посредством финансиране на проекти по мярка 06 „Развитие на стопанства и предприятия“. В стратегията за ВОМР, мярката ще се прилага посредством подмярка: 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“.

 • СЦ 1.2. Подкрепа за производства и услуги, създаващи заетост, включително социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания.

Чрез специфичната цел, ще бъдат насърчавани предприятия насочени към производството и създаване на услуги. Приоритетно ще се подпомагат предприятия създаващи работни места и запазването на вече съществуващите такива. Специфичната цел е насочена и към намаляване на сезонните колебания в заетостта, чрез създаване на целогодишна заетост.

С оглед на неблагоприятната възрастова структура на населението ще се насърчават и фирми, които предлагат специфични услуги за възрастни хора, хора с увреждания и други групи в неравностойно положение. Постигането на специфичната цел ще се осъществи чрез мярка 06 „Развитие на стопанства и предприятия“. В Стратегията за ВОМР, мярката ще се прилага посредством подмярка: 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“. • СЦ 2.1. Подкрепа за предлагането на нови туристически продукти и услуги

На територията на МИГ съществуват богати природни и антропогенни ресурси за развитие на устойчив туризъм. Анализът на състоянието на туризма на територията на МИГ, показва че предлагането е сравнително еднообразно и не се отличава съществено от предлагането в съседни територии със сходни туристически ресурси. Това налага да се търсят адекватни и новаторски решения за създаването на нови туристически продукти и услуги, които да разнообразят предлагането и увеличат престоя на туристите на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”. Разнообразяването на предлагането ще бъде цел на всички ангажирани пряко или непряко в туристическия сектор на територията, като ще се подкрепят създаването на допълнителни атракции. Допустимо за финансиране е развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности. Изпълнението на тази цел ще трябва да доведе, както до предлагането на нови продукти, така и до увеличаване на традиционния туристическия поток, посредством прилагането на мярка 06 „Развитие на стопанства и предприятия“. В Стратегията за ВОМР, мярката ще се прилага посредством подмярка: 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Приоритет ще се дава на проекти водещи към усвояване на местния туристически потенциал и утвърждаващи местната идентичност. С голяма тежест при подбора ще бъдат проектите водещи до създаването на заетост. Специфичната цел ще се постигне и чрез предлагането на тематичната подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“. Чрез разширяване на дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива, ще се повиши тяхната устойчивост и подпомогне процеса на преструктурирането им. Подмярката ще спомогне развитието на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги).

За разширяване на туристическото предлагане на територията принос ще има подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” и подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“. • СЦ 2.2. Модернизиране на базата за настаняване и заведенията за хранене.

Въпреки, че инвестициите за изграждане на места за настаняване и хранене са относително големи, все още съществува потребност от тяхното модернизиране/осъвременяване с оглед на високите очаквания на туристите. Съществува потребност от изграждане на малки по размер места за настаняване и хранене в гравитиращи населени места, които да предложат условия за приемливо настаняване и хранене на туристите, които да осигурят възможност за туристическо предлагане, като например на туристически продукти в културно-познавателния, екологичния и селски туризъм. Ще се подпомагат проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване, модернизиране на вече създадени такива, закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. В Стратегията за ВОМР, проектите за постигане на специфичната цел мярката ще се финансират посредством подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, където е заделена голяма част от финансовия ресурс по стратегия за ВОМР и подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Приоритет ще се дава на проекти водещи към усвояване на местния туристически потенциал и утвърждаващи местната идентичност. С голяма тежест при подбора ще бъдат проектите водещи до създаването на заетост. • СЦ 2.3. Валоризиране на нематериалното и материално природно и културно наследство за целите на туристическото предлагане

Специфичната цел е насочена към придаване на допълнителна стойност на природното и културно наследство на територията на МИГ, за целите на туристическото предлагане. Особена роля в този процес ще имат неправителствените организации и читалищата на територията Ще бъдат финансирани проекти свързани с местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности), закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване. Ще бъдат финансирани проекти свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства. За постигане на целта ще се използва подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, която ще се прилага по условията за допустими разходи, бенефициенти и други параметри така, както са посочения в приложимия Регламент, а не с ограниченията заложени в ПРСР. Стратегията отчита потребността от ремонтиране на религиозните храмове и облагородяване на прилежащите им пространства. В тази връзка се предвижда възможност за изпълнението на малки проекти от тяхна страна.

Специфичната цел е насочена към модернизирането на земеделските стопанства на територията на МИГ. Ще бъдат финансирани проекти, целящи преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. Специфичната цел адресира подкрепа към предприятия ангажирани в производство на земеделски продукти. Постигането на специфичната цел ще се осъществи посредством финансиране на проекти по мярка 04 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", съгласно условията и ограниченията заложени в ПРСР за периода 2014 – 2020.

 • СЦ 3.2. Подoбряване на достъпа на земеделски продукти до пазара чрез подкрепа на предприятия преработващи земеделска продукция

Специфичната цел е насочена към създаването на възможности за преработка и маркетинг на местни селскостопански продукти с цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Специфичната цел адресира подкрепа към дейности свързани с:

 • изграждане на предприятия за производство и обработка на популярни местни продукти: производство на Еленски бут, Еленска сливова ракия, Еленски мед, Зеленчукова чорба.

 • по-добро използване на факторите за производство;

 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

 • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

 • подобряване опазването на околната среда.

Специфичната цел е насочена към по-пълно използване на потенциала от местни ресурси за интегрирано развитие между аграрния сектор и преработващата промишленост. По този начин ще бъде затворен производствения цикъл и ще се увеличи обема на добавена стойност в тези структуроопределящи сектори на местната икономика. Постигането на специфичната цел ще се осъществи посредством финансиране на проекти по мярка 04 „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, съгласно условията и ограниченията заложени в ПРСР за периода 2014 – 2020.

 • СЦ 4.1. Подобряване облика на населени места

Специфичната цел цели доизграждане, подобряване и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”. Ще бъдат финансирани проекти свързани със строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях. Ще се търси максимално въздействие на проектите върху населението, което ще се възползва от подобрените основни услуги. Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект ще бъдат предпочитани при равни други условия. Целта ще се постигне посредством интервенции в обхвата на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

 • СЦ 4.2. Разширяване на инфраструктурата за туризъм и отдих за публично ползване

Специфичната цел ще бъде насочена към разширяване на инфраструктурата за туризъм и отдих за публично ползване. Ще се финансират проекти за изграждане на нови екопътеки, туристически табели, обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности. Маркирането на съществуващи обекти, популяризирането им и други подходящи тяхното експонирани дейности ще бъдат подкрепени за постигането на целта, която следва да подпомогне изграждането на публична среда благоприятстваща туристическото предлагане и отдиха на населението на територията. Специфичната цел ще бъде постигната посредством интервенции в обхвата на подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, които да доведат до оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ. Ще се дава приоритет на проекти, които осигуряват подобряване на околната среда и постигат екологичен ефект и въздействие и същите са около по големите населени места на територията.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница