Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница7/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация:


Територията на „МИГ общини Елена и Златарица“е обхваната от предимно хълмисто-плански релеф с надморска височина до 1536 м. Като част от изостанала периферия, територията на МИГ притежава всички онези териториални характеристики, които правят селските територии, обект на специални интервенции. Изведените потребности на територията са огромни и не могат да бъдат задоволени в рамките на стратегия за ВОМР. Изведените местни потребности на територията, описани в т.3.1 показват наличие на съответствие със следните потребности на национално ниво, определени в ПРСР, 2014 – 2020.

Стратегията за ВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица” пряко адресира следните потребности на национално ниво, определени в ПРСР, 2014 – 2020: • Повишаване на жизнеспособността и устойчивостта на малките земеделски стопанства;

 • Подобряване на достъпа до външни финансови средства;

 • Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на земеделските стопанства;

 • Подобряване условията на отглеждане на животните и повишаване качеството на произвежданите животински продукти;

 • Скъсяване веригите на доставки, насърчаване на местните пазари и подобряване на маркетинга на земеделски продукти;

 • Подпомагане на земеделието в райони с природни ограничения;

 • Увеличаване на дела на биологичното производство;

 • Развитие на предприемачеството в селските райони;

 • Подобряване на техническата инфраструктура;

 • Подобряване на туристическата инфраструктурата;

 • Развитие на местния капацитет за устойчиво развитие.

Целите и приоритетите на стратегията на „МИГ общини Елена и Златарица”, напълно съответстват на следните три основни приоритета от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тези потребности са в три основни приоритета:

 • Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите;

 • Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство;

 • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Целите на политиката за местно развитие, са продължение на изведените цели и приоритети на Регионалният план за развитие на Северен централен район и Областната стратегии за развитие на Велико Търново, които в по-широкият контекст допринасят за: по балансираното развитие на територията; изграждане на базисната инфраструктура в населените места, развитие на производства и услуги водещи до повишаване равнището на заетост и доходите на заетите лица, развитие на туризъм и икономика основана на местния потенциал.

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:


Стратегията за ВОМР има за цел да допринесе двете общини на основата на съхранена идентичност да станат предпочитана дестинация за туризъм и бизнес. За постигане на икономическо оживяване на територията и подобряване на публичните услуги са приложени нови подходи, основани на иновативни принципи, които добавят нова икономическа и социална стойност към живота в тези райони. Една от иновативните характеристики на стратегията за ВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица“е включването на нови подходи, методи и средства в състава и с цел реализирането и създаването на нови за територията продукти и услуги, които не са прилагани на територията на местната общност. В допълнение са включени дейности и мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси и културно-историческото наследство. Създадени са критерии за оценка на проектите, свързани с иновативността на проектите. Това от своя страна стимулира конкурентоспособно и устойчиво стопанство, което „постига повече с по‐малко “ в хармония с околната среда.  То ще помогне за изграждането на конкурентоспособни сектори,  които гарантират снабдяването с храни,  разнообразието на продукти и производството на територията на МИГ. Дългосрочното предлагане на различни суровини за хранителна и друга употреба,  както и по‐доброто разпределение на добавената стойност по хранителната верига. Чрез стратегията за ВОМР, ще бъде насърчавано създаването на къси вериги между земеделските стопанства и предприятията преработващи земеделска продукция. Проектите по стратегията ще осигурят подпомагане, на чувствителни сектори в земеделието. В сектора на земеделието и отчасти в неземеделските дейности, стратегията интегрира мерки по Тематичната подпрограма за малките стопанства, опитвайки се да извади на пазара на земеделска продукция, онези стопанства, които са в полето на натуралната размяна. Стратегията за ВОМР се придържа към "интерактивния иновациионен модел", който се фокусира върху създаване на партньорства - използване на подходи отдолу нагоре и свързване на земеделските производители, съветници, изследователи, предприятия и други участници в Оперативните групи. Стратегията за ВОМР насърчава иновативни подходи за сътрудничество между различни участници в селското стопанство, хранителната верига, сектора на горското стопанство и между други участници, които допринасят за постигане на целите и приоритетите на политиката за развитие на селските райони.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница