Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница8/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите:

Визията за територията на „МИГ общини Елена и Златарица” ще бъде постигната чрез осъществяване на Стратегическа Цел 1 – Икономическо оживяване на територията на „МИГ общини Елена и Златарица” и Стратегическа Цел 2 – Повишаване качеството на средата на живот.

Визията и главнате цели на стратегията за ВОМР се декомпозират в приоритети и специфични цели. Визията ще се постигне чрез изпълнението на 3 мерки и 9 подмерки.

Постигането на специфичните цели ще се осъществи посредством финансиране на проекти по Мярка 04 – Инвестиции в материални активи включваща подмерки 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, 4.1.2.Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства и 4.2.Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти. Мярка 06. - Развитие на стопанства и предприятия включваща подмерки 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности и 6.4.2.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства. Мярка 07 основни услуги и обновяване на селата в селските райони включваща подмерки 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура и 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата.

Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите е представена в следната графика:
canvas 475. Описание на мерките:


(не повече от 4 страници за всяка мярка)

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:ПРСР (ЕЗФРСР)

Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка

Целите на Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020г. на „Местна инициативна група общини Елена и Златарица” се планира да бъдат постигнати с прилагането на 3 мерки. Избраните мерки са инвестиционни и отговарят на условията и изискванията на чл.15 и чл.16 на Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните. При изпълнение на мерките от стратегия за ВОМР, „МИГ общини Елена и Златарица” се съобразява и прилага изискванията посочени в точка 8.1. „Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на България, одобрена с Решение за изпълнение на Европейската комисия от 26.05.2015г.

Общите условия за прилагане на всички мерки на стратегия за ВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица” са свързани с:

1. Териториално покритие – проектите и дейностите по всички мерки на стратегия за ВОМР се прилагат на територията на действие на „МИГ общини Елена и Златарица”, която покрива територията в административните граници на общини Елена и Златарица. Потенциалните бенефициенти задължително трябва да имат седалище, съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

2. Допустимост на разходите по проектите - допустимите инвестиционни разходи са насочени към изграждане, придобиване или подобрение на недвижима собственост, закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, финансиране на лизинг за закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на актива, при условие, че ползвателят на финансова помощ е собственик на актива, към датата на подаване на финалното искане за плащане във връзка с актива. Допустими за подпомагане са и общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта. Общите разходи може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г.

За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на заявлението за подпомагане от страна на бенефициента на стратегия за ВОМР, с изключение на общите разходи.

Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

3. Недопустими разходи по проектите - стратегия за ВОМР определя като недопустими разходи за инвестиции и дейности посочени в чл. 21 на Наредба № 22, както следва:-за лихви по дългове; за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция; за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; за обикновена подмяна и поддръжка; за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив; за режийни разходи; за застраховки; за закупуване на оборудване втора употреба; извършени преди 1 януари 2014 г.; за принос в натура; за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда; извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ; заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 от Наредба 22 референтни разходи.

4. Изисквания към проектите свързани с околната среда – за проекти и дейности, които включват инвестиционна подкрепа, задължително се изисква положително решение за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в случаите, когато такава не се изисква от ЗООС. Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението им ще бъдат проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане. По инвестиционните проекти оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение по оценка на въздействие върху околната среда съгласно ЗООС се извършва от съответните структури на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – РИОСВ на територията, покриващи МИГ. За проекти с инвестиции съответните структури на МОСВ ще извършват и оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. "За предотвратяване и минимизиране на възможните негативни ефекти върху ландшафта е необходимо при прилагането на мерки 4, 6, 7, от СВОМР 2014-2020 г. да се изготвят проекти за рекултивация на нарушени терени и залесяване на териториите с подходящи растителни видове, ако има нарушаване на терена."

5. Авансови плащания – бенефициентите на проектите, включващи инвестиционна подкрепа могат да поискат от Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 50% от публичната подкрепа. Авансовото плащане за дейности, подпомагани по мярка 7, подмерки 7.2, 7.5 и 7.6. е в размер на до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и. Разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта се изплаща след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. Авансово плащане към бенефициентите се извършва след учредяване на банкова гаранция или друга равностойна гаранция, в размер на 100% от размера на исканото авансово плащане.

Авансови плащания се допускат за мерки на стратегия за ВОМР, както следва:

 • Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с подмерки 4.1. Инвестиции във физически активи и подмярка 4.2.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, както и подмерките по тематичната подпрограма за малките стопанства

 • Подмярка 6.4. Инвестиционна  подкрепа за неземеделски дейности;

 • Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с подмярка 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура и подмярка 7.6.Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство;


Общи условия към кандидатите по подмерки 4.1, 4.2. и 6.4 на стратегия за ВОМР. Представяне на бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на стопанството/ икономическа жизнеспособност чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Общи условия към проектите на кандидатите по мерки 7.2, 7.5 и 7.6. на стратегия за ВОМР

Проектите следва да са в съответствие с приоритетите на общинския план за развитие на дадената община за периода 2014-2020г., което се удостоверява с решение на общинския съвет.


M04 — Инвестиции в материални активи

Финансовата помощ по мярката ще се насочи към материални и нематериални инвестиции в земеделските стопанства и предприятията, преработващи и добавящи стойност към земеделски продукти. В Стратегията за ВОМР, мярката ще се прилага посредством следните подмерки:

4.1. 4.1.2 и 4.2

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

 1. Описание на целите и обхвата на подмярката

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на местната инициативна група чрез: 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; 3. опазване на компонентите на околната среда; 4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; 5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин ще се постигне повишаване на производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията. Въвеждане на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал ще благоприятства за повишаването на производителността на труда в ЗС, включително инвестициите свързани с предотвратяване и намаляване на замърсяването от селското стопанство и прилагането на добри земеделски практики. Чрез подкрепата по мярката ще се търси разширяване стопанствата на младите земеделски производители /ЗП/ с цел осигуряване на устойчиво развитие на земеделието и осигуряване на смяната на поколенията в земеделието. 1. Допустими дейности

По подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. 1. Допустими разходи

(1) Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

Както и всички останали допустими по Наредба № 9 от 21 март 2015 Г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. разходи, при описаните условия и ограничения.


 1. Допустими получатели

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

1.Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2.Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;

3.Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

4.Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”. 1. Финансови параметри на проектите

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 3000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 100 000евро.6. Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в случаите описани в Наредба № 9 от 21 март 2015 Г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.


7.Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест


1. Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения, млечно животновъдство, и свиневъдство

25

2. Проектът е за биологично производство;

20

3. Проектът осигурява допълваща заетост;

1 раб. място – 5 т. повече от 1- 10 т.10

4. Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не са получавали подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство.

10

5. Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството

5

6. Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство

15

7. Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС.

15

Общо

100


Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

1. Описание на целите и обхвата на подмярката

Подмярка 4.1.2 има за цел повишаване на жизнеспособността и стабилността на малките стопанства на територията на МИГ, чрез: 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;2. Допустими дейности

По тази операция се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните видове дейности за:

• модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;

• подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);

• създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

• намаляване на потреблението на енергия;

• производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;

• Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;

• постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

3. Допустими разходи

(1) Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство по тематичната подпрограма за малки стопанства са:

• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

• Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др;

• Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15 консултански услуги, управление на стопанството и услуги по заместване на стопанството;

• Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

4. Допустими получатели

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.Не се подпомагат бенефициенти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

5. Финансови параметри на проектите

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 2000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.6. Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ

Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

• За проекти представени от млади селскостопански производители - 10 %;

• За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;

• За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33 - 10 %;

• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;

• За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 – 15 %.

• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

7. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1.Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения;

25

2.Проектът е за биологично производство

20

3.Проектът осигурява допълваща заетост

1 раб.място - 5 т., повече от 1 – 15 т.15

4.Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството

10

5.Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство

15

6.Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС.

15

Общо

100


Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – условията и редът за прилагане на подмярката са уредени в Наредба № 20 от 27.10.2015г. на МЗХ.

1.Описание на целите и обхвата на подмярката

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/ маркетинга на селскостопански продукти:

1.мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2.месо и месни продукти;

3.плодове и зеленчуци, включително гъби;

4.пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5.зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени

изделия;

6.растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7.технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8.готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9.гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 от Наредба № 20/ 27.10.2015г. и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от посочените сектори.

2.Допустими дейности

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.3.Допустими разходи

За изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

За закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

За закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения


 • други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

За закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение;

За закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

За изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

За материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;

Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

За закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.4.Допустими получатели

Земеделски стопани, които са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); земеделското им стопанство е с минимален стандартен производствен обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;

Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

5.Финансови параметри на проектите

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3000 евро., а максималният размер е 100 0006.Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.7.Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1.Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ;

30

2.Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ;

15

3. Проектът е свързани с внедряване на иновации

10

4.Проектът е за преработка на биологични продукти

10

5. С проектът се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда.

20

6.Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на минимум 2 нови работни места при запазване на съществуващите

5

Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на (от 3 до 5) нови работни места при запазване на съществуващите.

10

Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на повече от 5 нови работни места при запазване на съществуващите

15

Общо

100


Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия

Цели на мярката:

Насърчаване на заетостта и разкриване на работни места и запазване на вече съществуващите работни места; Намаляване на сезонните колебания в заетостта; Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони.
6.4.1 Подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 1.Описание на целите и обхвата на подмярката

Подмярката ще подпомага инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Мярката цели да подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности.2.Допустими дейности

Чрез подмярката се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, насочени към:

Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности; НЕ се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз;

НЕ се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба;

НЕ се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение № 16. 1. Допустими разходи

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

4.Допустими получатели

Земеделски стопани (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.5.Финансови параметри на проектите

Минимална стойност на допустимите разходи – 5000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 150 000 евро.

6.Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.7. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм, чрез разнообразяване на предлагането, интегриране на атракции и малки производства от занаятчийски характер.

35

2. Проектът е за производствени дейности

35

3. Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 1 години преди датата на кандидатстване;

10

4. Бенефициентът не е получавал до сега подкрепа от инструментите на ЕС

5

5. Проектът създава минимум 2 работни места.

5

Проектът създава от 3 до 5 работни места.

10

Проектът създава над 5 работни места.

15

Общо

100


6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

Описание на целите и обхвата на подмярката

С прилагането на подмярка 6.4.2 се цели разширяване на дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива, което от своя страна ще повиши тяхната устойчивост и подпомогне процеса на преструктурирането им.2.Допустими дейности

По тази подмярка се подпомагат инвестициите за стартиране или развитие на неземеделски дейности в селските райони, сред които са:

Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.; Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности); Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в Анекс І; Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали; Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.); Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз;

3. Допустими разходи

а) Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг; б) Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг; в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15; г) Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

4.Допустими получатели

Регистрирани земеделски стопани със стопанства с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 2 000 до 7 999 евро.

(Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности).

5.Финансови параметри на проектите

Минимална стойност на допустимите разходи – 5000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 30 000 евро.

6.Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ

Финансовата помощ е в размер до 85% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.7. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът е на млад фермер;

5

2. Проектът е за производствени дейности;

30

3. Проектът създава минимум 2 постоянни работни места и пряко обслужва населението на територията

5

Проектът създава от 3 до 5 постоянни работни места и пряко обслужва населението на територията

10

Проектът създава повече от 5 постоянни работни места и пряко обслужва населението на територията

20

4. Проектът води до разнообразяване на туристическото предлагане

30

5.. Проектът допринасяне за утвърждаване на местната идентичност

15

Общо

100


Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Подпомагане по мярката ще се предоставя, за да могат населените места на територията на МИГ да станат по привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата техническа и социална инфраструктура, транспортни и комуникационни връзки. Дейностите, по които е била получена безвъзмездна финансова помощ от бенефициент, допустим за финансиране чрез стратегията за воденото от общностите местно развитие, няма да са допустими за същия бенефициент по мярка 7 и обратно. Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ от стратегията за ВОМР за дейности по мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Максималният размер на финансовата помощ за МИГ за мерки, финансирани от ЕЗФРСР е в размер до 10 на сто от бюджета в стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР. МИГ е допустим получател на финансова помощ, ако: • 1. проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза;

 • 2. никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта;

 • 3. не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура. 

По мярката не са допустими инвестиции в държавна или общинска инфраструктура за здравеопазване.

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Описание на целите и обхвата на подмярката

С инвестициите по мярката се цели подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия 1. Допустими дейности

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

Дейностите са допустими за подпомагане ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване.

Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет.

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. 1. Допустими разходи

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество; б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.6. Допустими получатели

Общини на територията на МИГ за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

Читалища за дейности свързани с културния живот;

ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.

7.Финансови параметри на проектите

Минимална стойност на допустимите разходи – 5000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 50000 евро.

8.Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. За ВиК операторите размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион.9. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в населено място извън общинския център;

10

2. Проектът е представен от НПО;

20

Брой население (до 150 по постоянен адрес) , което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

10

3. Брой население (над 150 жители) , което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.

25

4. Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект.

25

5. Проектът е за изграждане реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги включително за деца и възрастни хора.

20

Общо

100


Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

 1. Описание на целите и обхвата на подмярката

Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване

2. Допустими дейности

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение.

Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм.

3. Допустими разходи

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество; б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

4. Допустими получатели

Общини на територията на МИГ;

Юридически лица с нестопанска цел с седалище на територията на МИГ.

5. Финансови параметри на проектите

Минимална стойност на допустимите разходи – 5000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 750000 евро.


 1. Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

 1. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът се осъществява в населено място с население над 50 жители

10

2. Проектът, създава от 3 до 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности;

25

3. Проектът, създава повече от 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности;

35

4. Проектът, осигурява подобряване на околната среда, и постига екологичен ефект и въздействие.

30


5. Проектът е за туристически (посетителски) центрове

25

Общо

100


Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата.

Подмярката ще се прилага съгласно изискванията и условията в Регламент (EC) №1305/2013. 1. Описание на целите и обхвата на подмярката

Цел на мярката е запазването на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ. Запазване на културната идентичност и традиции, опазване и популяризиране на природното наследство на територията на МИГ с цел да се осигури повишаване качеството на живот на хората. Запазването на културния и духовния живот на населението е от важно значение за развитието на територията на МИГ. Културното и природно наследство ще се запазва, съхранява и развива в културните центрове - читалища, библиотеки, училища, музеи, религиозни храмове и др. Опазване и популяризиране на културното и природно наследство ще има благоприятно устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда.

В обхвата на тази подмярка ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на населените и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство от територията на МИГ.2. Допустими дейности и разходи

Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до:А/ Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство:

- Подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори, панаири, фестивали, хепънинги и др.

- Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

- Създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки;

- Дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни;

- Създаване и подкрепа на Клубове (работилници за родители и деца, групи по интереси) за различни поколения за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното наследство - местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция;

- Участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство.

- Възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори, семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси; Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози.и др. ); разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;

- Закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи,осветление, озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации/сценично оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла и др.

- Попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги, графични издания, електронни документи и др.Б/ Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство:

-Опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено значение за местната общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни дървета;

-Съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на различни поколения за: организиране на клубове/ кръжоци/ школи и други инициативи за информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените места.

-Възстановяване и подобряване на малка по мащаб инфраструктура за отдих и развлечение, например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки и др.3. Допустими получатели

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на МИГ, включително читалища, регистрирани по Закона за читалищата, училища и детски градини; Общини Елена, Златарица, Местни поделения на вероизповеданията, регистрирани, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон4. Финансови параметри на проектите

Минимална стойност на допустимите разходи – 1000 евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 50 000 евро.5. Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ

Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.8. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът се осъществява в населено/и място/а с население над 50 жители

30

2. Проектът, създава от 3 до 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности;

10

3. Проектът, създава повече от 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности

20

4. Проектът се осъществява в повече от една община, стимулирайки развитието на местни продукти и обичаи.

20

5. Проектът насърчава сдружаването между организациите на територията на МИГ

6. Проектът е за реставрация, възстановяване на исторически паметници и прилежащи пространства20
10

Общо

100


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница