Стратегия за водено от общностиТе местно развитие, 2014 2020 гстраница9/14
Дата11.02.2018
Размер1.36 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

6. Финансов план:

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:


(не повече от 2 страници)

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)

1955830

100

4.1.

Инвестиции в земеделски стопанства

234 750

12

4.1.2.

Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

70 450

4

4.2.

Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти

234 750

12

6.4.1.

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

586 700

30

6.4.2.

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

156 400

8

7.2.

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

195 600

10

7.5.

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

195 580

10
Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата

281 600

14
ОБЩО За проекти към СТРАТЕГИЯта за ВОМР:

1955830

100%
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие, (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4).


651,900

25%

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:


(не повече от 2 страници)


Разпределението на бюджета на стратегия за ВОМР на МИГ е в съответствие с определените приоритети на политиката за местно развитие. Средствата са разпределение между три мерки и осем подмерки. Седем от подмерките са от обхвата на включените в ПРСР 2014-2020. Единствената мярка, която няма да се прилага съобразно, условията в ПРСР е подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, която включва в обхвата си по-широк кръг от бенефициенти, допустими дейности и разходи. Източник на финансови средства за изпълнение на мерките е ЕЗФРСР, който ще осигури 100% от бюджета на Стратегията и е единствен и водещ фонд.

Разпределението на бюджета по трите основни мерки от ПРСР, включени в стратегия за ВОМР, показано на диаграмата илюстрира ясно насоките на планираните интервенции. На територията на „МИГ общини Елена и Златарица”, е отдаден приоритет на мерките свързани с инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. Публичните мерки ще разполагат с 34% от общия бюджет, а останалата част - 66% са предвидени за мерки в подкрепа за бизнеса. 28% от бюджета на стратегията са предвидени за инвестиции в земеделски стопанства, включително в преработка на селскостопански продукти.

Разпределението на средствата на стратегия за ВОМР по подмерки, показва концентрация на ресурса в подмярка 6.4.1.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности за която са предвидени 30% от общия бюджет. Подмярката ще подпомага инвестициите в подкрепа на неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Разпределението на бюджета в останалите подмерки е почти изравнено. Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, ще получи - 14% от заложения бюджет а подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“-12% от същия. Най-малко ресурс е предвиден за подмярка 4.1.2 Инвестиции за земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства – 4% и подмярка 6.4.2. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства – 8%.

За изпълнението на Стратегията за ВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица” са предвидени 1 955 830 лева. Разпределението на ресурсите по мерки, приоритети и специфични цели на Стратегията е балансирано по отношение на заложените приоритети и съответства на специфичните цели към тях. Разпределението на средствата по бюджета бе извършено в процеса на разработване на стратегията и напълно отразява потребностите за развитие на територията и приоритизирането на целите, направено от жителите на територията на МИГ. Мерките, заложени в стратегията на „МИГ общини Елена и Златарица” са обсъдени и одобрени от всички заинтересовани страни - участници в процеса на разработване на стратегията, включително потенциални бенефициенти. Разчетите на бюджета са изготвени на основата на анализите на социално-икономическото развитие на територията, както и на изявените намерения, представени от потенциални кандидати и заинтересовани страни на територията на „МИГ общини Елена и Златарица”.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница