Строго секретно! Тихи оръжия за безшумни войнистраница2/3
Дата05.03.2017
Размер0.67 Mb.
1   2   3

Обединение на промишлеността

Цялата икономическа система може да бъде представена чрез този трикласов промишлен модел, ако назовем продукцията на трите класа съответно капитал, стоки и услуги. Недостатъкът на това представяне се състои в това, че не може, например, да се изрази влиянието на текстилната промишленост върху черната металургия. Това произтича от факта, че и текстилната промишленост, и черната металургия, се намират в един и същи клас на “стоковата промишленост”, и при това обединение в един клас те загубват своята икономическа индивидуалност.


Електронен модела на икономиката (Е-модел)

Националната икономика се състои от едновременен поток на производство, потребление, разпределение и инвестиции. Ако към всички тези елементи се приложи подходяща измерителна единица -- да речем долари, тогава потокът би могъл да се представи като ток в електронна схема и нейното поведение може да бъде предсказано с необходимата точност.

Трите основни пасивни енергийни елемента в електрониката -- кондензатор, резистор и индуктивна бобина -- съответстват на трите идеални пасивни елемента в икономиката -- съответно промишлен капитал, стоки и услуги.

Икономическият капацитет представлява натрупване на капитал в една или друга форма.

Икономическата проводимост характеризира потока на стоките и суровините.

Икономическата индуктивност характеризира инерцията в икономиката. На практика това означава услуги за населението.


Икономическа индуктивност

През електрическата бобина (индуктор) протича електрически ток като първично явление и се генерира магнитно поле като вторично явление (инерция). Съответно икономическата индуктивност представлява движение на икономически ценности като първично явление, и активност на населението като вторично, индуцирано явление (инерция). Когато движението на паричната маса намалява, сферата на дейност на населението се свива (колабира), съобразно с капиталовия поток (в екстремален случай може да избухне война или революция).

Инерцията на обществото е резултат от потребителски навици, очакван жизнен стандарт, и в общия случай е проява на инстинкта за самосъхранение.
Фактори на индуктивност

Първи фактор -- население;

Втори фактор -- мащаб на икономическата дейност на правителството;

Трети фактор -- методи за финансиране на правителствената дейност (това включва и инфлация).
Преобразуване на величините (съответствие между икономически и електрически величини)

(привеждаме няколко примера)заряд: кулони -- долари

ток: ампери (кулони в секунда) -- поток долари за година

напрежение: волтове -- потребност от долари (мотивираща сила)

проводимост: ампери на волт -- реален поток на парите срещу единица потребителско търсене

капацитет: кулон на волт -- долари от реална промишлена продукция или складови запаси, съответстващи на търсенето.
Времеви зависимости и саморазрушителни колебания

Моделът на идеалната промишленост може да бъде преобразуван в електронен модел по няколко начина. Най-простият е да се представи търсенето посредством напрежението, а предлагането -- посредством тока. При такова преобразуване съотношението между двете се нарича проводимост, резултат от три икономически фактора:

1. предварително разчетен поток;

2. текущ поток;

3. прогнозиран поток.

Прогнозираният поток е резултат от свойството на живите организми да се запасяват с енергия (храна) за периоди на енергиен дефицит (например зима). Този поток се състои от предварителното потребителско търсене за периода на енергиен дефицит.

В промишленото производство прогнозираният поток има няколко разновидности, една от които е производственият инвентар. В електрониката тази наличност (вид капитал) съответства на капацитета, а наличните средства за производство представляват натрупания заряд.

Задоволяването на потребителското търсене се забавя поради необходимостта от средства за производство (натрупване на заряд).

Текущият икономически поток не изпитва забавяне. Той е потребителски поток. В електрониката той отговаря на проводимостта (съпротивлението) -- това е разсейване на енергия -- консумация.

Предварително разчетеният поток е известен като инерция или навици. В електрониката аналогът на това явление е индуктивността (икономически аналог -- промишленост от типа “услуги”) в която движението на електрическия ток (икономически аналог -- движение на паричната маса) създава магнитно поле (икономически аналог -- активно население). Магнитното поле (активното население) в случай на намаляване на тока (движението на паричната маса), намалява (война), съответно на тока (паричната маса -- енергията).

Алтернатива на войната могат да бъдат безсрочните социални правителствени програми или огромните (но доходни) космически програми.

Трудността да се стабилизира икономиката произтича от твърде голямото потребителско търсене поради

1. завишени потребности -- алчност и скъперничество

2. твърде многобройното население

Тези фактори създават завишена икономическа индуктивност, която може да бъде балансирана само чрез икономически капацитет (реална продукция, стоки и услуги).

Социалните програми представляват всъщност безсрочна система за кредитен баланс, привидна капиталова промишленост, предоставяйки на незаетата част от населението покрив и храна. Това може да се окаже полезно, тъй като тези хора стават “държавна собственост”, армия под властта на елита. Защото който плаща, той поръчва музиката.

Тези, които са попаднали в икономическа задънена улица са принудени да чукат на вратата на елита. Методът на въвеждане на голямо количество стабилизираща емкост се заключава в заемане под формата на бъдещи кредити. Този четвърти закон на движението -- натоварване, се заключава в “бягство от отговорност”: предприемат се действия и системата се напуска преди да се получи закономерната реакцията на това действие.

Средството за избягване на реакцията е смяна на системата. Именно по този начин политиците стават популярни в съответното време и обществото плаща за това по-късно. Успехът на политиците се измерва с това, колко дълго успяват да забавят реакцията.

Същият резултат се получава, когато правителството печата пари над предела на брутния национален продукт -- в икономиката това води до инфлация. Огромно количество пари попада в ръцете на населението и на пръв поглед уж балансира потребностите, създавайки фалшива самоувереност у хората, като че ли за известно време звярът е задържан в клетката.В крайна сметка може да се стигне до война за да бъде възстановен балансът, тъй като войната представлява физическо унищожаване на кредитора. Политиците в случая са наемници, оправдаващи войната и осигуряващи запазването на чисто обществено съзнание.

Ако хората действително мислеха за събратята си, те биха контролирали потребностите си (превъзмогвайки алчност и скъперничество) и не биха работили за кредитната система или за социалните програми, които на практика ограбват работника за да нахранят безделника.

Тъй като по-голямата част от обществото не притежава сдържаност в удовлетворяването на потребностите си, съществуват само две алтернативи за снижаване на икономическата индуктивност на системата:

1. Да се позволи на хората да се избиват помежду си във война, което би могло да доведе до унищожаване живота на планетата.

2. Да се поеме контрола над света, използвайки икономическото “тихо оръжие” под формата на “безшумна война” и така да се снижи икономическата индуктивност до безопасно ниво чрез доброволно робство и геноцид.

Втората алтернатива била приета като несъмнено по-разумна. За читателя става ясно защо е необходима абсолютна секретност по въпроса за “тихото оръжие”. Обществото в цялост не проявява желание да усъвършенства своето съзнание и вяра в ближния. Така то се превръща в стадо бързо размножаващи се варвари и представлява болестно състояние върху организма на планетата.

Хората не се интересуват от икономическата наука и не искат да разберат защо не могат да избегнат войните, въпреки морала и религията. Те отказват да се ангажират с разрешаването на проблемите на планетата и човечеството.

Малцината, които действително желаят да мислят и да оцелеят трябва да решат проблемите на цивилизацията. Затова разсекретяването на тихото оръжие би поставило в опасност оцеляването и бъдещето на човечеството.


Промишленост от типа "задоволяване на домашни нужди"

Финансовата (банкова), производствената и правителствената промишленост -- основни представители на трите основни типа промишленост (капитал, стоки и услуги) са лесно предсказуеми, тъй като имат ясна логическа структура. Те лесно се поддават на математическо описание и техническите им коефициенти могат да бъдат лесно определени. Това обаче не се отнася до потребителската промишленост, наречена още “домашна индустрия”.


Модел на домашната индустрия

Проблемът, с който са се сблъскали икономистите теоретици, e, че предпочитанията на потребителите в коя да е област трудно се предсказват, а техническите коефициенти са нелинейни, сложни и функционално зависими от доходите, цените и ред други фактори.

Компютърната информация, която се получава чрез бар-кода при пазаруване с кредитни карти би могла съществено да опрости задачата, но този метод на търговия още не е достатъчно разпространен. За компенсиране на този дефицит от информация е въведен косвен метод за анализ, известен като икономическо шоково тестване. Този метод се прилага широко в самолетостроенето и осигурява необходимите статистически данни.

Прилагайки този метод, потребителите от даден регион или в цялата страна се изучават като група, а не индивидуално. Масовото поведение за разлика от индивидуалното се използва за приблизително определяне на техническите коефициенти, водещи до създаването на хипотетичен модел на потребление.

Един от методите за определяне на технически коефициенти представлява шоков скок в цената на дадена стока и наблюдаване на ефекта върху продажбите на всички потребителски стоки.
Икономическо шоково тестване

При шоковото тестване на самолета се изучават вибрациите, които биха могли да възникнат и да предизвикат разрушителен резонанс.

Икономистите-инженери постигнали същия резултат при изучаване поведението на масовия потребител чрез внимателно съставена извадка -- например за месо, захар, кафе, бензин -- отчитайки как внезапното покачване на цените води до промяна в бюджета на всеки потребител, върху покупателната му способност и потребителски навици.

След това се наблюдават шоковите вълни, изразяващи се в промените на цените, рекламите и обема на продажбите на всички потребителски стоки.

Целта на подобно изследване е разработването на технология за контрол над обществената икономика, както и за контрол върху някои саморазрушителни процеси. По този начин обществото би могло да бъде убедено, че група експерти трябва да поемат контрола над финансовата система и да възстановят реда и сигурността (вместо свободата и справедливостта) за всички. Когато гражданите станат неспособни да управляват своите финанси, те, разбира се, се превръщат в роби, в евтина работна ръка.

Не само цените на стоките могат да бъдат обект на шоково тестване, но също така и работната сила. Стачките представляват един прекрасен шоков тест за икономиката, особено в такива важни сфери на услугите като транспорт, комуникация, комунално стопанство (електроенергия, водоснабдяване, хигиена) и др.

С помощта на шоково тестване е било открито, че съществува пряка връзка между наличността на паричен поток в даден отрасъл на икономиката и психологическите характеристики, възгледи и реакции на хората, зависещи от този поток.

Така например съществува точно измерима зависимост между цената на бензина и вероятността човек да има главоболие, да отиде да гледа филм на ужасите, да изпуши цигара или да изпие една бира.

Най-интересното е, че посредством изследването и измерването на икономическите ходове, с помощта на които хората правят опити да се избавят от проблемите си и да избягат от реалността, математическият модел дава възможност да се създадат компютърни програми, които да предсказват най-вероятната комбинация от изкуствено създадени шокове, които могат да доведат обществото до пълно подчинение, чрез колапс на икономиката.
Икономически усилватели -- въведение

Икономическите усилватели са активните елементи в икономическото инженерство. Действието на всеки усилвател (механически, електрически или икономически) се заключава в това, че получава входен управляващ сигнал и предава на изхода енергия, получена от независим енергиен източник, в съответствие с определена предавателна характеристика, в зависимост от входящия сигнал.

Най-простият икономически усилвател е системата, наречена реклама.

Ако една телевизионна реклама говори на човека като на 12-годишно дете, може да се прогнозира вероятността, благодарение на неговата внушаемост, той да отреагира на рекламното предложение. Тогава той, също като 12-годишно дете, може да стигне до решението да даде енергия от своя икономически резервоар за покупка на предложената стока, щом я види в магазина.

Икономическият усилвател може да има няколко входа и няколко изхода. Неговото действие може да бъде моментно или забавено. Той може да има дискретни състояния (“направи това” или “не прави това”) или аналогов параметричен изход, който се описва от матрица на състоянията, отчитаща и вътрешните източници на енергия.

Каквото и да е действието на усилвателя, неговото предназначение е да направлява енергията от източника към изхода в зависимост от подадения управляващ сигнал. Ето защо той се нарича активен елемент.

Икономическите усилватели попадат в клас, наречен стратегии. В сравнение с електрическите усилватели, техните вътрешни характеристики са логически, вместо електрически.

Икономическите усилватели се прилагат не само за обезпечаване на усилване по мощност, но и за оказване на влияние върху икономическата структура.

При проектирането на икономически усилвател трябва да се имат предвид следните пет функции:

1. Входни сигнали,

2. Желани изходни резултати,

3. Стратегическа цел,

4. Достъпна икономическа мощност,

5. Логически възможности

Процесът на определяне и оценка на тези фактори, разработването и внедряването на икономическия усилвател в икономическата система, е придобил популярното наименование теория на игрите”.

Проектирането на икономически усилвател започва с определяне на изходната му мощност, която може да бъде в пределите от индивидуална до национална. Следващата характеристика е точността на предавателната характеристика, т. е. доколко изходния сигнал е функция на входния управляващ сигнал. Голямото усилване, съчетано със силна обратна връзка дава възможност да се постигне необходимата точност.

Най-много грешки се допускат при входните сигнали. Те са специфични когато се работи в малък мащаб, и са много по-ясни, статистически предсказуеми, ако усилвателят трябва да работи в национален мащаб.
Кратък списък на входовете

Въпроси, на които търсим отговор:

1. Какво 3. Къде 5. Защо

2. Кога 4. Как 6. Кой


Стандартни източници на информация:

1. Подслушване на телефоните 3. Изследване на отпадъците

2. Наблюдение 4. Поведение на децата в училище
Информация за жизнения стандарт:

1. Храна 3. Жилище

2. Дрехи 4. Транспорт
Социални контакти:

1. Телефон -- записване на разговорите по теми

2. Семейство -- свидетелства за брак, за раждане и др.

3. Приятели, съдружници и т.н.

4. Членство в организации

5. Политическа принадлежност


Лично "досие"

Навици при покупки и консумация, т.е. лични потребителски качества.

1. Разплащателни влогове

2. Покупки с кредитни карти

3. “Регистрирани” покупки с кредитна (дебитна) карта -- покупки на стоки с бар-код
Активи:

1. Разплащателни влогове 5. Движимо имущество

2. Спестявания 6. Депозити в банка

3. Недвижимо имущество 7. Ценни книжа

4. Бизнес
Задължения:

1. Кредитори

2. Врагове (юридическа справка)

3. Наеми
Правителствени източници

1. Благосъстояние 4. Социални помощи

2. Социални осигуровки 5. Дотации

3. Хранителни резерви 6. Субсидии
Принудителни правителствени източници:

1. Данъчна инспекция

2. Преброяване на населението

3. Застраховки и осигуровки

4. и други подобни
Други правителствени източници -- шпиониране на пощата и съобщенията
Програмиране на навиците

Силни и слаби страни

1. Занимания (спорт, хобита и др.)

2. съдебно досие; субективни реакции (страхове, фобии, ...)

3. Здравен картон (хронични заболявания, алергии, поносимост към лекарства, към болка, ...)

4. Психиатрически изследвания (страх, злоба, отвращение, приспособимост, реакция на дразнители, склонност към насилие, податливост на хипноза или внушение, болка, удоволствие, любов и секс)


Методи на защита -- приспособяване -- поведение:

1. Употреба на алкохол

2. Употреба на наркотици

3. Развлечения

4. Религиозни убеждения, влияещи на поведението

5. Други методи за бягство от реалността


Комунални разплащания и текущи разходи:

1. Плащане за телефонни сметки

2. Плащане на електричеството

3. Плащане на водата

4. Плащане на наеми

5. Изплащане за жилище

6. Изплащане на автомобил

7. Баланс по разплащателните влогове (кредитни карти).


Политическа характеристика:

1. Убеждения

2. Контакти

3. Позиция

4. Силни и слаби страни

5. Участие в политически движения и прояви


Силови методи за контрол на поведението (разследвания, обиски, арести или оказване на натиск)

1. Съдебно досие

2. Полицейско досие

3. Шофьорски талон

4. Заявления и жалби до полицията

5. Застрахователни полици

6. Съмнителни контакти (познанства)
Държавни източници на информация

Икономически източници:

1. Цени на стоките

2. Обем на продажбите

3. Инвестиции в:

a) Складови наличности или основни средства

b) Средства за производство

c) Сгради и инфраструктури

d) Акции
Банки и кредити:

1. Кредитна информация

2. Платежна информация
Други източници:

1. Проучване на общественото мнение

2. Публикации

3. Записи на телефонни разговори

4. Енергия и консумативи

Кратък списък на изходите

Изходите създават по изкуствен път управляеми ситуации. По този начин се манипулира икономиката, а оттам и обществото -- посредством контрол на приходите и разходите.


Икономиката се управлява в следната последователност:
1. Създават се възможности (за икономическа активност)

2. Унищожават се други възможности

3. Контрол над икономическата среда

4. Контрол на суровините (наличност, доставка, цени)

5. Контрол на капитала

6. Контрол на банковите кредитни ставки

7. Контрол на инфлацията

8. Разпределение и преразпределение на собствеността

9. Контрол на промишленото производство (капацитет)

10. Контрол на промишлените отрасли

11. Контрол на потребителския пазар на стоки

12. Контрол на цените на стоките

13. Контрол в сферата на услугите, работната сила и т.н.

14. Контрол на заплатите на държавните служители

15. Контрол на изпълнителната власт (впоследствие и на законодателната)

16. Контрол на личните досиета -- създадени без знанието и недостъпни за съответното лице

17. Контрол на рекламата

18. Контрол на достъпа до медиите -- преса, телевизия

19. Контрол на телевизионните предавания

20. Отвличане на вниманието на масите от истинските проблеми

21. Емоционално ангажиране на масите за отвличане на вниманието

22. Създаване на обществен безпорядък, хаос и помрачаване на съзнанието

23. Създаване на многобройни данъчни формуляри с цел извличане на допълнителна информация за лицето

24. Контрол на информационните служби (контраразузнаване, полиция)

25. Контрол на натрупаната информация

26. Психологически анализ на личността и класификация на психологическите типове

27. Контрол на законодателството (вж. т.15)

28. Контрол на всички общественозначими фактори

29. Контрол на здравеопазването

30. Използване на всички слабости на индивидите

31. Подриване силните страни на личността

32. Изсмукване на парите и имуществото от народа
Таблица на стратегиите

Действие:

Резултат:

да се държи обществото в невежество

хората ще останат разединени и неспособни да се организират

да се осигури достъп до контролните точки за обратна връзка

осигуряване на желания краен резултат от икономическото планиране (цени и обем на продажбите)

лишаване на хората от свободно време

отслабва личната самозащита

разрушаване на семейството

контрол над образованието на младежта

по-малко пари в брой и повече кредити и "подаръци"

повишаване на консумацията и повече информация за потребителските качества на индивидите

ограбване на църковното имущество

убиване на вярата в църквата (и религията)

насаждане на конформизъм

опростено програмиране на обществото

минимално недоволство срещу данъците

максимална информация за личността и минимална необходимост от насилие

увеличаване на общественото доверие

опростяване на коефициентите

максимален контрол на променливите

по-прости входни данни и по-голяма предсказуемост

създаване на гранични (екстремални) условия

опростяване на задачите и по-просто решение на диференциалните уравнения

налагане на ритъм в обществения живот

по-точни данни и по-малко неопределеност

максимален обществен контрол

минимална съпротива срещу този контрол

обезценяване на парите

унищожаване вярата на хората един в друг.

Основна стратегия: отвличане на вниманието

Опитът е доказал, че най-простият метод за гарантиране ефективността на тихите оръжия и засилване контрола над обществото е то да се държи в неведение по отношение основните принципи на системата, като в същото време вниманието на хората се отвлича с маловажни неща и се създава объркване и дезорганизация.

Това се постига по следния начин:

1. Отвличане на вниманието на хората от истинските проблеми; потискане на умствената им дейност; въвеждане на некачествени учебни програми по математика, логика, икономика и инженерни дисциплини; обезсърчаване на техническото творчество.

2. Експлоатиране на емоциите на хората, усилване на склонността им да си угаждат, да задоволяват своите физически и емоционални желания (на ниво първична сигнална система). Тази цел се постига чрез:

а) непрестанни емоционални атаки и насилие (психически терор) посредством масирана пропаганда на секс, насилие и войни в медиите -- особено по телевизията и в пресата.

б) задоволяване на първичните им желания в излишък, задръствайки ума с храна-боклук и лишавайки хората от истинската духовна храна, от която те имат нужда.

3.Пренаписване на историята и законите, атакувайки широко известни факти и изконни ценности и втълпявайки на хората твърдения в противоречие с общоприетото до този момент. По този начин се атакува здравия разум -- вместо да се концентрират върху истинските проблеми в търсене на изход, мисълта им се насочва към изкуствено изфабрикувани външни приоритети.

Този механизъм на психическа агресия блокира способността на хората да разсъждават трезво и предотвратява евентуалното разкриване на “тихите оръжия” и технологията за автоматизиране на обществото.

Основното правило е, че от хаоса се извличат дивиденти -- колкото по-голяма обърканост цари сред населението, толкова по-голама изгода могат да получат управляващите от създадената ситуация. Следователно, най-добрата стратегия е да се създават проблеми и след това да се предлага решение.

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница