Строго секретно! Тихи оръжия за безшумни войнистраница3/3
Дата05.03.2017
Размер0.67 Mb.
1   2   3

Обобщение

Медии:


Да се отвлича вниманието на възрастното население от истинските социални проблеми и да се насочва към маловажни въпроси.

Училища:

Да се гарантира на младежта липса на адекватно образование по математика, икономика, право, история.

Развлечения:

Те трябва да бъдат на ниво като за шестгодишни деца.

Работа:

Хората трябва да бъдат постоянно заети за да нямат никакво време да мислят; те трябва да се превърнат в животни, в работен добитък.
Общественото съгласие -- основна победа

Системата на тихото оръжие работи с данни, получени от послушно (опитомено) население по пътя на законови (но не винаги законни) средства. Голяма част от информацията за системните програмисти на тихото оръжие се набавя от националната данъчна служба.

Тази информация се състои от структурирани данни, съдържащи се в данъчните формуляри, събрани, комплектовани и предоставени с робския труд на данъкоплатци и работодатели.

Плюс това, броят надлежно попълнени формуляри, подадени в данъчната служба, е ясен индикатор за степента на обществено съгласие -- важен фактор при вземане на стратегически решения.

Останалите източници на информация са изброени по-горе, в краткия списък на входовете.

Коефициент на съгласие -- това е обратна връзка в цифрова форма, отразяваща степента на победа. Тя се основава на следната психологическа база: Когато правителството може да събира данъци и изкупува частна собственост без справедлива компенсация, това показва, че обществото проявява безразличие към своята съдба и приема робството и законовите посегалствата срещу правата на личността. Един добър и точен показател за времето на жътвата е броят граждани, които плащат подоходния си данък въпреки че правителството очевидно не изпълнява честно своите задължения към тях.
Енергийни източници за икономическите усилватели

Следващата стъпка в изработването на един икономически усилвател е откриването на енергийни източници. Енергийните източници, върху които се крепи всяка основна икономическа система, са, разбира се, природните ресурси и съгласието на хората да работят и съответно да заемат определен пост, ранг или класа в социалната структура, тоест, да се трудят на различните равнища в системата.

Всяка класа, за да осигури своя доход, контролира класата непосредствено под нея, и по този начин запазва класовате структура на обществото. Това обезпечава необходимата стабилност и сигурност, както и правителството на върха.

С течение на времето комуникациите и образованието неизбежно се подобряват и нисшите класи започват да завиждат на по-висшите за техните привилегии и благосъстояние. Освен това и те започват да придобиват познания за енергийните системи и стават способни да се придвижват нагоре в класовата структура.Това заплашва суверенитета на елита.

Ако това издигане на нисшите класи може да бъде забавено достатъчно дълго, елитът ще може да постигне енергийно превъзходство, и доброволният труд вече няма да бъде първостепенен енергиен източник.

Докато не бъде установено абсолютно енергийно превъзходство, съгласието на хората да се трудят и да оставят други да ги управляват трябва да се взема под внимание. Един провал в това отношение би попречил на последната фаза на прехвърляне на енергийните източници под контрола на елита.

Важно е да се знае, че на този етап общественото съгласие е все още важен ключ към освобождаването на енергия в процеса на икономическо развитие.

Затова сега ще разгледаме съгласието като механизъм за освобождаване на енергия.
Логистика

Успешното прилагане на дадена стратегия предполага внимателно проучване на входовете и изходите, на алгоритъма, който ги свързва и на енергийните източници, необходими за захранването на тази стратегията. Това проучване се нарича логистика.

Една логистична задача се разглежда най-напред на ниво първични елементи, след което се изследват по-висшите нива като синтез от първични елементи.

Това означава, че дадена система първо се анализира, като се разлага на съставните си части, докато се достигне до атомарно ниво -- логистичният атом, т. е. индивидът.

В действителност процесът на синтез започва от това ниво, и то в момента на раждането на индивида.
Изкуствената утроба

От момента, в който младенецът напусне утробата на майка си, всичките му усилия са насочени към създаване и поддържане на изкуствени утроби -- различни защитни обвивки и черупки.

Предназначението на тези изкуствени утроби е да осигурят стабилна среда за стабилни или нестабилни дейности; да обезпечат убежище за еволюционния процес на растеж и съзряване -- т. е., оцеляване; да гарантират свободата на индивида и да го защитават от евентуална агресия.

Това важи в еднаква степен както за обикновените хора, така и за елита. Въпреки това има съществена разлика в начините, по които двете класи решават този въпрос.


Политическа структура на нациите -- зависимост

Основната причина за стремежа на гражданите на една страна към създаване на политическа структура е подсъзнателното им желание да запазят отношенията на зависимост и протекция от детството си. Казано по-просто, те искат човек-бог, който да ги пази от всички възможни рискове; да ги гали по главите; да целува и превързва раните им; да отрупва масата им с лакомства; да ги облича;

да ги приспива вечер; да им повтаря, че всичко ще бъде наред, когато се събудят сутринта.

Това искане на обществото е невероятно наивно и настоятелно и човекът-бог, т.е. политикът, посреща тази наивност с друга: обещава всичко и нищо не изпълнява. Кой е по-големият лъжец в този случай? Обществото или “политикът-бог”?

Това поведение на обществото вече е капитулация, породена от страха, мързела и целесъобразността. То е основа на държавата на благополучието като стратегическо оръжие срещу едно примитивно, отвратително общество.
Лицемерие

Повечето хора имат желание да се разправят с онези, които им пречат в живота, и дори да ги убият, но не искат да се изправят пред моралните и религиозни последствия от една такава агресия. Затова те прехвърлят мръсната работа на други (в това число и на децата си!), за да не изцапат с кръв собствените си ръце. Всички се обявяват за хуманно отношение към животните, а в същото време обядват със сочни кюфтета от някоя кланица, удобно скрита далече от погледа. Но най-голямото лицемерие е, че те плащат данъци, с които финансират една професионална асоциация на наемни убийци, наречени политици, а после се жалват от корупцията в правителството.


Отговорност

Повечето хора искат да имат пълна свобода на действие (да си правят всякакви експерименти), но в същото време се боят от провал.

Страхът от неуспеха се проявява като безотговорност, като стремеж за прехвърляне на личната вина върху други -- там, където успехът е несигурен и може да има нежелателни последствия (включително юридически), които лицето не е готово да поеме върху себе си. Хората искат власт, но но не искат да поемат отговорност и задължения.

Хората разрешават тази дилема като наемат политици, за да посрещат вместо тях реалностите на живота.


Накратко:

Народът избира политици, за да могат хората

1. да получат безопасност без да се грижат за нея;

2. други да мислят и действат вместо тях;

3. да крадат, да нанасят вреда и да убиват други, без да мислят за смъртта и без да поемат морална отговорност;

4. да избягват отговорността за собствените си действия;

5. да се радват на даровете на природата и постиженията на цивилизацията и науката, без да полагат сериозни усилия за да ги заслужат.
Хората дават на политиците властта да създават и управляват военна машина с цел:

1. обезпечаване оцеляването на нацията-утроба;

2. предотвратяване на всякакви посегателства и заплахи срещу нацията-утроба;

3. унищожаване на външните врагове, които заплашват нацията-утроба;

4. унищожаване на вътрешните врагове -- онези граждани на собствената им страна, които заплашват сигурността на нацията-утроба;
Политиците поддържат различни полувоенни служби. На най-ниското равнище е полицията, като полицаите са редови войници; адвокати и прокурори; шпиони и диверсанти (на държавна служба) и съдии, които крещят заповеди и управляват войниците. Генерали са индустриалците. Президентът, като главнокомандващ, изпълнява заповедите на международните банкови магнати. Хората знаят, че самите те са създали целия този фарс, и че те самите го финансират със своите данъци (признак на съгласие със системата), но предпочитат да търпят, вместо да се признаят за виновни и да го прекратят.

По този начин нацията се разделя на две ясно разграничени части -- послушно стадо и политическа върхушка. Политическата част от нацията е тясно свързана с послушната част, търпи я и я изсмуква малко по малко. Това ще продължи дотогава, докато политиците станат достатъчно силни, за да бъдат независими от народа, и тогава те ще разкъсат и изядат своите създатели.


Системен анализ

За да може компютърът да взема стратегически икономически решения относно войната -- основна движеща сила на икономиката, налага се да се присвоят конкретни логически стойности на всеки един елемент от военната структура -- личен състав и материална база.

Този процес започва с ясно и трезво описание на всяка от подсистемите, изграждащи тази структура.
Наборна служба

(Аналогия с военната служба)

Малко методи за превъзпитание на хората са постигнали толкова забележителни и ефективни резултати колкото социално-военната институция, известна като “наборна военна служба”. Една от основните цели на наборната служба или на коя да е друга подобна институция е да се внуши на младите момчета, посредством сплашване, безкритичното убеждение, че правителството е всемогъщо. Младежът скоро разбира, че молитвата не може да възстанови онова, което куршумът извършва мигновено. По такъв начин човек, израснал до 18-годишна възраст в религиозна среда, чрез този правителствен инструмент може да бъде пречупен и лишен от фантазиите и илюзиите си само за няколко месеца. Щом това бъде постигнато, всичко останало се внушава без затруднения.

Още по-интересен е начинът, по който родителите на младия човек, които го обичат, могат да бъдат убедени да го изпратят на война, т.е. на смърт. Въпреки че обемът на настоящия труд не позволява да разгледаме подробно този въпрос, един бегъл преглед ще ни позволи да откроим онези фактори, които трябва да бъдат взети предвид, като числени стойности, в компютърния анализ на социалните и военни системи.

Да се опитаме да дадем определение на понятието за наборна служба. Наборната служба (социална повинност или др. подобни) е институция за задължително колективно пожертвувание и робство, измислена от хората в средна и напреднала възраст, с цел да принудят младите да свършат мръсната работа в обществото. Освен това тази институция принуждава младия човек да се омърси и да поеме върху себе си същата вина като възрастните, което намалява вероятността за основателна критика срещу тях (стабилизатор на поколенията). Тази институция се представя пред обществото с лъскавия етикет "патриотична" служба, т. е. дълг към нацията.

След като сме дали обективна дефиниция на понятието служба от икономическа гледна точка, това определение ще ни послужи за очертаването на структура, наречена “човешка стойностна система”, която на свой ред се превежда в термини на теорията на игрите. Стойността на такъв роб (наборника) се представя в таблица за човешките стойности, която е разделена на категории според интелекта, натрупания опит, свръхсрочната служба и т. н.

Някои от тези категории са обикновени и могат да бъдат опитно оценени според стойността на съответния вид труд, за който заплащането е известно. Други дейности се оценят по-трудно, тъй като са уникални за изискванията на системата за социално покваряване. Ето един краен пример: каква е цената на определен майчински съвет, отправен към дъщерята, който би повлиял върху поведението на бъдещия й съпруг след 10-15 години така че, чрез потискане на естествената му съпротива срещу перверзията на едно правителство, той да позволи на даден банков картел да закупи щата Ню Йорк след 20 години?

Решението на такава задача зависи в изключителна степен от наблюденията и данните, събрани от разузнаването във военно време и от много видове психологически тестове. Напълно възможно е да се разработят груби математически модели (алгоритми и т.н.) които, дори и да не са способни да прогнозират точно, то поне могат да предскажат със сигурност тези събития. Това, което не може да се придобие чрез сътрудничество, може да се изчисли и придобие чрез принуда. Хората са машини, лостове, които могат да бъдат хванати и завъртяни в нужната посока. Разликата между автоматизираното управление на обществото и на един увеселителен парк е незначителна.

Извлечените стойности са променливи величини (за компютърен анализ е необходимо да се използва актуална таблица за човешките стойности). Тези величини се измерват в стабилни валутни единици, тъй като американският долар е променлива единица. Той е надут над реалното производство на стоки и услуги, за да придава на американската икономика фалшива кинетична енергия (мнима индукция).

Цената на среброто е много по-стабилна поради факта, че покупателната стойност на 1 грам сребро не се е изменила практически от 1920 г. Човешката стойност, измерена в сребърни единици, се променя слабо -- главно поради изменения в технологията за добива на сребро.


Принудителни фактори

(обезпечаващи наборната служба)


Фактор І

В подхода към всяка социална система стабилност се постига само чрез разбиране и съобразяване с природата на човека (модел “действие-реакция”). Несъобразяването с тези фактори може да има и обикновено има катастрофален резултат.

Както и в други социални схеми, някаква форма на сплашване или стимул е необходима за успеха на наборната служба. Физическите принципи на действие-реакция трябва да се приложат и към вътрешните, и към външните подсистеми.

За осигуряването на наборната служба, е необходимо ефективно промиване/програмиране на мозъците и поставене под контрол както на семейството, така и на обществото.


Фактор ІІ -- баща

Главата на семейството трябва да бъде обработен по подходящ начин, за да се гарантира, че децата ще израстнат с необходимото (за системата) обществено възпитание и съзнание. Рекламите и медиите се ангажират да втълпят на бъдещия баща още преди да се е оженил, че той неизбежно ще бъде поставен под чехъл. Той или ще се подчини на социалните норми, които са общоприети в обществото, или ще бъде напълно лишен от любов и нежност. Той трябва да разбере, че жените търсят на първо място сигурността, а не логично, принципно и честно поведение.

Когато дойде времето синът да бъде изпратен на война, безгръбначният баща ще натика пушката в ръцете на детето си, за да не бъде осъден от обществото -- или пък ще погази личното си достойнство и ще бъде обявен за лицемер. Ако синът не отиде на война, бащата ще има големи неприятности. Така, че синът ще иде на война, без да се съпротивлява.
Фактор ІІІ -- майка

Женският елемент в човешкото общество се ръководи на първо място от емоциите, а след това от логиката. В съревнованието между логиката и въображението, последното винаги печели и фантазията преобладава. Майчиният инстинкт доминира над всичко останало, затова първо се ражда детето, а след това се мисли за бъдещето. Жената с новородено бебе на ръце е прекалено замаяна от радост и щастие, за да вижда в сина си пушечно месо или евтин източник на робски труд за богаташите. Все пак жената трябва да бъде подготвена да приеме прехода към реалността, когато моментът настъпи или дори по-рано.

Тъй като преходът от сферата на мечтите към тази на жестоката реалност става все по-трудно управляем, семейството трябва внимателно да се дезинтегрира и замести от държавно-контролирано ообществено образование и управлявани от държавата центрове за отглеждане на деца. Тези центрове трябва да се наложат в съзнанието на обществото като нещо обичайно и напълно в реда на нещата, а попълването им да става дори с юридическа принуда, за да се осъществи отделянето на детето от майката и бащата още в най-ранна възраст. За детето преходът може да бъде улеснен чрез обработка с влияещи на поведението психотропни вещества, въведени под формата на ваксини (например риталин).

ВНИМАНИЕ: Импулсивният гняв у жената е по-силен от страха й. Силата на една разгневена жена никога не бива да се подценява, както и властта й над един съпруг с целенасочено изкривено сексуално възпитание от ранни години.

Тези съображения залегнаха в основата на решението да се даде право на жените да гласуват през 1920 год.
Фактор ІV -- юноша

Инстинктът за самосъхранение по време на война и убеждението, че като част от тълпата може по-лесно да се оцелее -- в случай че младежът бъде убеден да стане войник -- е последният полезен натиск, нужен за успешното изритване на бедния Джони под дъжда от снаряди и куршуми за чужди интереси. Тихото изнудване на нещастника се осъществява с внушени заплахи като “няма ли саможертва -- няма и приятели, няма ли слава -- няма и жени”.


Фактор V -- сестра

А какво да се каже за сестрата на юношата? Осигурена и закриляна от родителите си, тя се приучава да очаква същото и от бъдещия си съпруг, без значение на каква цена.


Фактор VІ -- стадо

Човешки същества, които не използват мозъците си, не са по-добри от онези, които въобще нямат мозък, така че това малоумно сборище от безгръбначни, състоящо се от баща, майка, син и дъщеря, се превръща с лекота в стадо полезни товарни животни и възпитатели на следващото поколение такива.*


Край

Бележки на Хелиопол


Както става ясно, илюминатите са пределно недвусмислени в своите оценки. За тях обикновените хора -- непосветените -- са като добитък, който управляващият елит е в правото си да използва за своите нужди. И за да може тълпата да се управлява и поддържа в подчинение, хората трябва да се разделят изкуствено, да се държат в невежество, да се лишават от образование, от чувство на любов и взаимопомощ, да се разрушават семействата като основни клетки на обществото, да се унищожава християнската идея. Защото когато човек се намира в объркано състояние и не притежава точен критерий за истината, тогава е лесно той да бъде объркан и направляван от чуждата воля. Точно това виждаме да става в днешното общество.

Как да не си спомним сега за провидението на Достоевски, предсказващ управлението на бъдещото общество от Великата инквизиция -- стадо хипнотизирани от нашийника зайци, водени към неминуема духовна и физическа гибел.

СЛЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЧИТАТЕЛЕлектромагнитно и биологично въздействие върху съвременния човек. Тихите звуци, тихото оръжие, безшумната -- "домашна война". Има ли такова нещо сред съвременните майнд контрол технологии*?

Тема: Електромагнитни вълнови въздействия. Биологични въздействия на база електромагнитни вълни от нискочестотния спектър.

Въздействия върху основните програми, заложени в човека -- продължение на рода, себеобезпечаване и самосъхранение.

1. Излъчване на образи, които стимулират сексуалния център на човека (битката на Армагедон в хипоталамуса). Създаване на мощен слой сексуални и други психологически установки, който -- чрез определено стимулиране -- създава повишена ниво на сексуални желания сред масата от хора.

2. Биостимулиране чрез съставки в храните, водещи до повишено потребление и сексуално желание.

3. Постоянно облъчване на населението чрез медиите със страхови и стресови ситуации.

4. Постоянно поддържане на консуматорска атмосфера и стимулиране на инстинкта за натрупване и себеобезпечаване -- себеосигуряване за в бъдеще.

5. Поддържане на постоянна атмосфера на зависимост от лекарствени изкуствени синтетични препарати и от целенасочено неработеща система за здравно осигуряване.

Секс злоупотреби, апетити и желания, стрес, болести и лекарства -- биологичното оръжие на база заложените в човека три основни програми.

Постоянното електромагнитно облъчване -- клетъчни телефони, мощни излъчватели на нискочестотни вълни е ВМЕШАТЕЛСТВО! Да, така е!

Какво е всъщност същността на тези вълни? Каква е модулацията им? Това е въпросът!

Факти: установено е, че мозъкът реагира на електроматнитни честоти, натрапвани му отвън и намиращи се в определен честотен обхват.

Проектът HAARP в Аляска -- използват се радиовълни в мегахерцовия обхват за възбуждане на Шумановите вълни. От радиотехниката се знае, че носещата честота на предавателя служи като носеща вълна, върху която се нанася същинската информация -- “модулация”.

Каква е сегашната модулация?!

Образи или картини, или всичко онова, което трябва да бъде подсъзнателно внушено в името на рекламата, консумацията или съответния план на Новия световне ред -- тоест, глобализацията!

Земята в момента повдига собствените си Шуманови вълни: тя реагира на погрешната човешка дейност като повдига собствения си интензитет на Шумановите вълни. Но чрез това и човекът увеличава собствената си способност за разширяване на съзнанието.

Модулацията би могла да включва всичко онова, което насочва преднамерено вниманието на човека в дадена точка с цел да го отклони от посоката на съзидателен труд и нормално лично увеличаване на интензитета на собствената честота в съзвучие с естествения процес на повишаване честотите на земята.

Излъчване на сексуални образи, което впрочем се прави непряко чрез милиардите видеокасети и филми, които се въртят в ефира. Замърсявайки го, те вече натоварват съзнанието на зрителя, като снижават общата енергийна честота. (Пример: видеоклиповете с образи на атрибути на сексапил, просперитет!)

Океан от сексуални образи! Астралният океан!

Но всъщност, ето и въпросът, който рано или късно се очертава в съзнанието: Кои образи и мисли, въртящи се в главата ми, всъщност са мои?

Чии са тези желания -- мои ли са? "Да опитам", но какво всъщност -- ми втълпява това предаване?Това мое желание ли е или е внушено отвън?

Управлява ли се "астралният океан от образи" от някого чрез т. нар. модулация?

Защо развлекателната индустрия в момента просперира? Какъв е този неистов стремеж към "удоволстване" и в това ли е смисълът на човешкия живот?

А може би отдолу се намират изкусно заложените от някого фалшиви установки? Трябва ли наистина животът да се изживее в непрекъснато консучмиране на материалните блага? Като вземаш, а не като даваш!

Най-новото оръжие -- електромагнитните честоти, натоварени с образи (биха могли да се предават също мисловни установки, мисли, както и отделни команди) стимулират консуматорските биопрограми в човека -- себезадоволяване, нужда от подслон, храна и удобства, както и програмата за продължение на рода, тоест, сексуалната потребност на индивида.

Откъде, всъщност, произтича повишената сексуална активност у населението, след като за самото продължение на рода е необходима съвсем малка подобна активност? От стремежа към удоволствие и свръхнатоварването на центъра на удоволствието в хипоталамуса! Армагедон! Невидимият хълм!

Консуматорските и сексуални програми, модулирани в електроматнитни честоти, естествено могат да бъдат идентифицирани по същия метод, по който се извършва забраненото и засекретено модулиране, т.е. чрез демодулиране. Но за да се направи това, необходимо е първо обществото да е узряло за сериозността на проблема! В противен случай нискокачествени ТВ предавания като "Нощен магазин", сполучливо окупирали нишата на естествената нужда от разнообразие на вълната, ще продължават невъзмутимо да излъчват своите елементарни облъчвателни клипове в стил “Опитай!”За да видиш може би какво ще се случи! И когато никой не забелязва, че само едно опитване вече води до начало на цяла една магистрала от фалшиви установки в психиката, тогава се изчаква. А какво! За да узрее проблема, и да се прояви язвата от тези фалшиви установки. И да се разбере най-сетне, че цялата мрежа от понятия -- лъжливи установки -- води младия човек право към пропастта и до затъване в Коловоза! Коловоз, който води в невярната посока! Превръщането на човека в роб! В същество с разумна, високо логична конструкция, но без сърце и душа!

Модулацията на някои ТВ предавания, например “Нощен магазин”, е аналогична по форма на модулацията на доскоро засекретения висок проект в Аляска. Еднакъв е използвания метод. Само където в единия случай се работи с “чалга” или "Червена шапчица", а в другия -- с прецизирани реални високи технологии и мощни сателитни излъчватели.

И така, насреща си имаме носеща честота и излъчвателна способност. А важното е какво ще бъде съдържанието. В началото то може да бъде просто шум, който изнервя. После то може да се превърне в сладка отрова -- наркотик, без който зрителят или потребителят не би могъл да издържи и бясно да се старае да осъществи контакт по компютъра или телевизора за да получи съответната порция ендорфини в резултат на гледането на съответния клип.

“Наркотичните клипове”, това е свръхновото изобретение на някои “майстори” на майнд-контрола. И ако обществото не постави своевременно забрана върху тези аспекти на медийната излъчвателна политика, както и върху всякакви военни проекти, то рано или късно земята ще започне да включва своите защитни механизми против нарушаването на естествените програми, заложени в човека.

Свръхексплоатацията на сексуалния и консумативен център, на чувствата за необходимост от секс и храна, води до свръхвисоки отклонения в човешките взаимоотношения. Като се прибавят и разместените ценности на взаимоотношенията между половете и подмяна на техните места, създадените гей и хомо общества, това вече тотално нарушава баланса в природата.

В работата по изследване на манипулационните възможности с енергиите, не се отчита наличието на една по-висока форма на енергия, фината същестност на човека, заложена във всеки един индивид като малка искра. Тази способност за притежание на искра заедно с предначертание, вложено в нея, очевидно никак не се отчита от т.нар. майстори на електроматнитни манипулации.

Хората с развита духовна тъкан са защитени от тази манипулация поради невъзможността да се атакува високото равнище на духовната им честота чрез опити за нискочестотно въздействие. Излъчвателят с модулираната вече програма въздейства само при нискочестотен излъчвателен спектър. Там се прави опита за оказване на влияние.Очевидно блокирането на пътя на развитие на съзнанието в посока към вярата, намира своя корелат в препречване пътя на човека-разум в посока към човека с духовна тъкан. И когато човекът-разум остане отделен от своя Създател, без връзка на потенциално заложената в него искра със Създателя й, тогава тази искра, подложена на външните нискочестотни влияния, започва да мъждука. В този смисъл там, където връзката между духовната тъкан и Създателя посредством Святия дух съществува, там опасност за прекъсване и оказване на влияние няма. Но там, където връзката е прекъсната, тогава може да се получи това оказване на въздействие, водещо до загубване на душата.

В този смисъл подобни информации като публикувания документ и някои предупреждения, биха могли да изиграят изключително полезна роля. Отговорност носи този, който вижда своите събратя да вървят към пропастта, а не им казва, стоейки и очаквайки те да се усетят или пък изрично да го попитат за правия пътя. Езекиил в Глава 33 е много ясен и недвусмислен. Всеки един от нас е читател и също така участник в един грандиозен спектакъл и от всеки от нас зависи изходът на този спектакъл, както и времето на отсрочката за неговото окончателно разгръщане върху сцената -- битката на Армагедон.
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница