Study of the influence of the genotype on the life body weight of animals crossed with avasi race in different agesДата03.09.2016
Размер98.72 Kb.
ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ГЕНОТИПА ВЪРХУ ЖИВАТА МАСА НА РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТИ ПРИ ЖИВОТНИ – КРЪСТОСКИ С АВАСИ

Стайка Лалева, Йовка Попова, Петя Славова, Мария Джорбинева,

Живко Кръстанов

Земеделски институт – Стара Загора


STUDY OF THE INFLUENCE OF THE GENOTYPE ON THE LIFE BODY WEIGHT OF ANIMALS CROSSED WITH AVASI RACE

IN DIFFERENT AGES
Staika Laleva, Yovka Popova, Petia Slavova, Maria Djorbineva, Jivko Krastanov

Agricultural Institute – Stara Zagora


ABSTRACT

The aim purpose of this investigation was to analyze the influence of the genotype on the life body weight of animals on different ages and different per cent of Avasi race in their progenies.

We studied the animals from the Humza Chakar, village of Sevar.

The crossbred animals were obtained from the laparoscopic method and the insemination was made with sperm from Hungary.

We analyzed the results by mixed linear model.

We can conclude that:  • The crossbred animals with Avasi have a very important body weight on the time of birth /what is the % of Avasi blood doesn’t matter/.

  • Different factors influence the body weight on different ages : time of birth – interaction between the effect of the year; time of wean - father’s genotype; at 18 months –the body weight at time of wean and the interaction genotype – father.

Производството на мляко, сирене и кашкавал от овцете е традиция за нашата страна. От 20 до 40% от приходите в овцевъдството са от реализацията на мляко. Не само икономическата ефективност, но и липсата им на Европейския пазар са предпоставка за развитието на високоспециализирано млечно овцевъдство у нас.

Една от най-високопродуктивните породи за мляко и използвана в целия свят за кръстосване е Аваси.

Породата Аваси е широко разпространена в Източна Африка, Азия, Европа /Kingwell,1995/. На основа аборигенната порода Аваси са създадени Асаф – с участие на Източнофризийската порода и Аваси + - с участие на многоплодната порода Бурула /Gootwine,1995/.

В България Аваси е използвана по-широко за кръстосване през 80-те години на миналия век. След внос на семенна течност през 2001 год. започна създаването на няколко стада чрез метода на лапароскопия.

Целта на настоящото проучване е да се анализира влиянието на генотипа върху живата маса на различни възрасти при животни с различна кръвност на Аваси.


МАТЕРИАЛ И МЕТОД

В изследването са включени животни от стадото на Хъмза Чакър, с. Севар.

Кръстоските с Аваси са получени при лапароскопско осеменяване със замразена семенна течност, внос от Унгария.

Анализът беше извършен посредством смесен линеен модел, който имаше следния общ вид:

Yijklmn = Yaeri + Linsj + Linmk + Sirel + Intrctm + eijklmn

Където:


Yaeri - фиксиран ефект на годината на раждане;

Linsj, Linmk - фиксирани ефекти на линията на бащата и майката;

Sirel - случаен ефект на бащата;

Intrctm - ефекти на взаимодействие между изследваните фактори;

eijklmn - случаен ефект на неотчетените в модела фактори
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Данните за живата маса при раждане, отбиване и на 18 месеца за различните генотипове са посочени в табл.1.

Живата маса при раждане е висока, с близки стойности за трите генотипа – от 5,14 kg до 5,29 kg. По литературни източници живата маса при раждане на чистопородни Аваси е 3,5 – 4 kg. Приблизително същите стойности има изследвания признак и за подложката от млечни кръстоски.

Подобни са и получените резултати за живата маса при отбиване. Най-висока е при кръстоските с 37,5% кръвност на Аваси – 25,07 kg, а най-ниска при тези с 62,5% - 23,69 kg.

По-значителни са разликите в живата маса на 18 - месечна възраст. Животните със 75% кръвност са с най-висока жива маса – 60,29 kg. Както за живата маса при отбиване, така и на 18 месеца най-ниски са стойностите при животните с 62,5% кръвност от Аваси - 55,05 kg.

Сходни на получените от нас резултати са цитирани от Abdull-Rahman et al. /1986/, Shaker et al. /2002/

На таблица 2 са посочени резултатите от анализа за източниците на вариране за признака жива маса при раждане. Установено е достоверно влияние само на взаимодействието година-генотип-баща върху изследвания признак. Вероятно това е резултат от сравнително малкия брой животни, включени в извадката.

Резултатите от анализа на източниците на вариране за признака жива маса при отбиване са отразени в таблица 3. Достоверно влияние върху живата маса при отбиване е установено само за взаимодействието генотип-баща.

Аналогични са и резултатите от анализа на варианса за живата маса на 18 - месечна възраст. Достоверно е влиянието на живата маса при отбиване, както и на взаимодействието генотип-баща /таблица 4/.

Сходни данни са публикувани от Said et al. /1990, 2000/, Aziz et al. /1995/.


ИЗВОДИ

В резултат на направените проучвания могат да се направят следните изводи:

- получените кръстоски с Аваси, независимо от кръвността са с висока жива маса при раждане

- върху живата маса на трите възрасти достоверно влияние оказват: при раждане - взаимодействието година-генотип-баща; при отбиване - генотип-баща; а на 18-месечна възраст – живата маса при отбиване и взаимодействието генотип-баща.
ЛИТЕРАТУРА

  1. Abdull-Rahman F.Y.,A.Saleh, A.AlBanna. 1986. Milk production in Awassi ewes and its relationship with growth of lambs. Iraqi J.Agric.Sci, 4, 55-65

  2. Aziz, D.A., M.muwalla,M.Tahar. 1995. Influence of some environmental factors on growth of Awassi sheep. Indian J.Anim. Sci., 65,320-325.

  3. Gootwine,E.,A.Bor, R.Braw-Tal, R.Zenou. 1995. Reproductive performance and milk production of the improved Awassi breed as compared to its crosses with the Booroola merino. J.Anim.Sci.,60, 109-115.

  4. Kingwell, S.E. A.Abdi-Ghadin, A.Robinson. Introducing Awasii sheep to Austria. Agrocultural Systems 47, Melbourne, 1995, 451-471

  5. Said,S.L.,A.Al Rawi. 1990. Some environmental factors affecting birth weight of Awassi lambs. Iraqi J.Agric.Sci, 21, 80-90

  6. Said, S.L., M.Muwala, J.Hahrahan, A.Orhan. 2000. Enviromental aspects of early growth traits in Awassi sheep breed. Czech. J. Anim.Sci.,45, 1-5=

  7. Shaker, M., A. Abdullah, R.Kridli, I. Sada, R. Sovjak. 2002. Czech. J. Anim.Sci, 47, 239-246


Таблица 1

Жива маса при раждане, отбиване и 18 месеца при различни генотипи


Генотип

Ж.м. раждане

Ж.м. отбиване

Ж.маса 18 мес.
n
n
n
25%29

23,84±0,481

137,5%83

25,07±0,36150%

62

5,15±0,109

13

24,65±0,516

54

57,58±0,71

62,5%

22

5,29±0,153

17

23,69±0,599

18

55,05±1,56

75%

7

5,14±0,322

29

24,50±0,426

7

60,29 ±2,90

ОБЩО

91

5,18±0,082

131

24,60±0,103

79

57,52±0,70


Таблица 2

Анализ на варианса за жива маса при раждане


Ефект

Тип

Df

MS

F

P

1-Year

Fixed

1

3,92

-

-

2-Genotip

Fixed

2

0,16

0,17

0.179

3-Sire

Random

2

3,70

2,90

2.903

1*2

Random

2

0,19

0,19

1.906

1*3

Random

2

0,09

-

-

2*3

Random

3

0,59

34,34

34.311

1*2*3

Random

1

0,05

0,09

0.089**Таблица 3

Анализ на варианса за жива маса при отбиване


Ефект

Тип

Df

MS

F

P

1-Year

Fixed

2

32,12

4,94

0,096

2-Genotip

Fixed

4

3,47

0,32

0,861

3-Sire

Random

8

11,95

0,83

0,592

1*2

Random

4

6,10

3,38

0,180

1*3

Random

4

3,53

-

-

2*3

Random

10

7,44

9,46

9.463**

1*2*3

Random

3

0,50

0,74

0,973


Таблица 4

Анализ на варианса за жива маса на 18 месеца


Ефект

Тип

Df

MS

F

P

Ж.т. раждане

Fixed

1

17,13

0,35

0,568

Ж.т. отбиване

Fixed

1

399,23

8,61

0,009**

1-Year

Fixed

1

109,25

0,47

0.567

2-Genotip

Fixed

2

57,87

0,49

0,648

3-Sire

Random

2

4,59

0,01

0,985

1*2

Random

2

42,34

2,28

0,228

1*3

Random

2

150,26

-

-

2*3

Random

3

61,99

17,32

0,007**

1*2*3

Random

1

1,82

0,06

0,802


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница