Св иван рилскиДата06.05.2017
Размер81.74 Kb.


годишник

на

минно-геоложкия университет

св. иван рилски” – софия


том 59

СВИТЪК ІV: ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ


annual

of

university of mining and geology

st. Ivan rilski” – sofia


Volume 59

part IV: humanitarian sciences and economicsИздателска къща “Св. Иван Рилски”

Publishing House “St. Ivan Rilski”

София, 2016

Sofia, 2016

редакционна колегия
доц. д-р Павел Павлов – главен редактор

проф. д-р Вяра Пожидаева – зам. главен редактор

проф. д-р Десислава Костова – председател на редакционен съвет

проф. д-р Йордан Кортенски – председател на редакционен съвет

доц. д-р Елена Власева – председател на редакционен съвет

доц. д-р Антоанета Янева – председател на редакционен съвет

инж. Александрина Пачалова – секретар

редакционен съвет

на Свитък ІV: Хуманитарни и стопански науки
проф. д-р Десислава Костова – председател

проф. д-р Валентин Велев

проф. дфн Добрин Тодоров

гл.ас. Моника Христова


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Добрин Тодоров


Споделянето на съвременника


7

Жени Стефанова


Законната реклама на хазартни игри в електронните медии


10

Ваня Серафимова


Информационно общество: актуална житейска ситуация и социализационни практики


16

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Веселин Митев


Анализ на строителната активност в България през периода 2000-2015 г. и прогнози за бъдещото развитие на показателя


22

Емил Димов

Боряна Трифонова Борислава Гълъбова


Анализ на жизненото равнище в р България и възможности за неговото повишаване


28

Борислава Гълъбова

Ключови компетенции на проектния мениджър за успешното и ефективно управление на проект


34

Весела Петрова

Влиянието на корпоративната социална отговорност върху работещите в минната индустрия


40

Габриела Сидерова


Критерии за оценка на конкурентоспособността на предприятията от минната индустрия


43

Климент Найденов

Методи Иванов

Управление на демографския риск в Р. България – тенденции и перспективи


47

Методи Иванов

Климент Найденов

Стратегическото пространствено планиране като инструмент за насърчаване на регионалното развитие в България


52

Венелин Терзиев

Нели Бенчева

Теодора Стоева

Милена Тепавичарова Екатерина Арабска


Предизвикателства пред социалното предприемачество в България

57

Венелин Терзиев

Нели Бенчева

Теодора Стоева

Милена Тепавичарова Екатерина Арабска


Институционална подкрепа на социалното предприемачество

64

Константин Делисивков

Либерализацията на електроенергийни пазари: решение за ребалансиране на „проблема на липсващите пари“ чрез прилагане на механизми за въздействие върху търсенето


71

Мирослав Ганчев

Определяне на икономическия потенциал на ЕКСПРЕС СЕРВИЗ ООД


78

Жулиета Манчева

Определяне бюджета на инвестиционен проект с включен риск анализ


84

Жулиета Манчева

Епистемична неопределеност при инженерна оценка на базовите разход и график на строителни проекти


89

Боян Джорджевич

Драган Михайлович

Мира Джорджевич


Риск за енергийната сигурност в Сърбия и Бългаия: сравнително изследване


95

Драгица Стоянович

Габриела Попович


Пазара на въглеродни емисии: насърчаване на инвестициите в енергийни проекти в Сърбия


101
ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО

Йорданка Анастасова Филип Хаджиев


Осигуряване качеството на софтуерен продукт- перспективи и приложение при обучение на компютърни специалисти

107

Десислава Симеонова Станислав Димитров Димитрина Делийска


Разработване на интернет приложение-WEB базиран двуезичен речник на минни термини

112

Димитрина Делийска Ирина Христова


Методически аспекти на обучението по бази данни

117

Мариана Трифонова Евгени Костадинов

Мартин Рихеров


Програмни системи за 3D моделиране и използването им в учебния процес

122

Йордан Иванов

Стайко Цонев

Спортна наука или спортология. Приносът на проф. Михаил Бъчваров


125

Ваня Цолова

Евгени Е. Йорданов Илиян Баланов


Фитнесът като средство за физическа активност на студентите от МГУ „ Св. Иван Рилски“ – мотиви и предпочитания

129

Милена Първанова

Иван Дрънков

Любомир Мешеков


Компютърен подход към многовариантността в чуждоезиковото обучение

132

Маргарита Папазова

Критическото мислене и мястото му в класната стая


138

Катя Стоянова

Проверка на основни знания и умения по приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване на бетонната смес чрез тест


142

Юлия Илчева

Предизвикателството успешно да се решават задачи по физика


148

Юлия Илчева

Съвременни средства за оценяване на резултатите от обучение

154

C O N T E N T S

HUMANITARIAN AND SOCIAL INVESTIGATIONS

Dobrin Todorov


The sharing of the contemporarie


7

Zhenya Stefanova


The lawful advertising of gambling in electronic media


10

Vanya Serafimova


Information society: current life situation and socialization practices


16

ECONOMICS AND MANAGEMENT


Veselin Mitev


Analysis on the construction activity in Bulgaria during the period 2000 ÷ 2015 and prognosis on the future development of the indicator


22

Emil Dimov

Boryana Trifonova

Borislava Galabova


Analysis of the standard of living in bulgaria and possibilities of its improvement


28

Borislava Galabova


Key project manager’s competences for successful and effective project management


34

Vessela Petrova


The impact of corporate social responsibility on employees in the mining industry


40

Gabriela Siderova


Evaluation criteria competitiveness of enterprises from the mining industry


43

Kliment Naydenov

Metodi Ivanov


Management of demographic risk in Bulgaria – trends and prospects


47

Metodi Ivanov

Kliment Naydenov


The strategic spatial planning as a tool for encouraging the regional development in Bulgaria


52

Venelin Terziev

Nelly Bencheva Teodora Stoeva

Milena Tepavicharova Ekaterina Arabska


Challenges for social entrepreneurship in Bulgaria


57

Venelin Terziev

Nelly Bencheva Teodora Stoeva

Milena Tepavicharova Ekaterina Arabska


Institutional support то social entrepreneurship


64

Konstantin Delisivkov


The liberalisation of electricity markets: rebalancing solution to “the missing money problem” by demand oriented mechanisms


71

Miroslav Ganchev


Determining the economic potential is essential to the existence of EXPRESS SERVICE LTD

78

Julieta Mancheva


Determining the budget of the investment project including risk analysis


84
Julieta Mancheva


Epistemic uncertainty in engeneer’s estimate of the base cost and schedule of construction projects


89

Bojan Djordjevic Dragan Mihajlovic

Mira Djordjevic


Еnergy security risk in the Republic of Serbia and Bulgaria: a comparative study

95

Dragica Stojanovic, Gabrijela Popovic

Carbon market: encouraging of investment in the energy projects in Serbia

101


TRADITIONS AND INNOVATIONS IN EDUCATION


Yordanka Anastasova

Filip Hadjiev


Quality assurance of a software product – prospects and application in the teaching of computer specialists


107

Desislava Simeonova

Stanislav Dimitrov

Dimitrina Deliyska

Developing an internet application – a WEB-based bilingual mining dictionary112

Dimitrina.Deliyska

Irina Hristova


Methodological aspects of training in databases


117

Mariana Trifonova

Evgeni Kostadinov

Martin Riherov


Program systems for 3D modeling and their application in the educational process


122

Yordan Ivanov

Stayko Tsonev


Sportology as the name of sports science


125

Vanya Tzolova

Evgeni E. Yordanov

Ilian Balanov


Itness as a means of phisical activity of students of University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski"- motives and preferences


129

Milena Purvanova

Ivan Drunkov

Lyubomir Meshekov


A computer approach to the issue of multiple variants in foreign language teaching


132

Margarita Papazova


Critical thinking and its place in the classroom


138

Katia Stoyanova


Check of basic knowledge and skills on preparation, laying and compaction of the concrete mix using test


142

Julia Ilcheva


 The challenge to a successful resolution of physisc’ problems148

Julia Ilcheva


Contemporary means for evaluation of the results from education154
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница