Съвет на европейския съюзстраница53/53
Дата22.07.2016
Размер5.45 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

ДЯЛ V

ГРАЖДАНСТВО


ЧЛЕН 39
Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския парламент


1. Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в изборите за Европейския парламент в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.

2. Членовете на Европейския парламент се избират чрез всеобщо, пряко, свободно и тайно гласуване.

ЧЛЕН 40
Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в общинските избори
Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в общински избори в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия, както и гражданите на тази държава.

ЧЛЕН 41
Право на добра администрация


1. Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок.
2. Това право включва по-специално:
а) правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него;
б) правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна;
в) задължението на администрацията да мотивира своите решения.
3. Всяко лице има право на обезщетение от страна на Съюза за вредите, нанесени му от институциите или от техните служители при изпълнение на служебните им задължения, в съответствие с основните принципи, които са общи за законодателствата на държавите-членки.
4. Всяко лице може да се обърне към институциите на Съюза на един от официалните езици на Договорите и трябва да получи отговор на същия език.

ЧЛЕН 42
Право на достъп до документи


Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава в държава-членка или има там седалище според устройствения му акт, има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, независимо от вида на техния носител.
ЧЛЕН 43
Европейски омбудсман

Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава-членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции.

ЧЛЕН 44
Право на петиции
Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава-членка, има право да отправя петиции до Европейския парламент.

ЧЛЕН 45
Свободно движение и пребиваване


1. Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава на територията на държавите-членки.
2. В съответствие с Договорите правото на свободно движение и пребиваване може да се предоставя на гражданите на трети страни, които пребивават законно на територията на държава-членка.

ЧЛЕН 46
Дипломатическа и консулска закрила


Всеки гражданин на Съюза се ползва от закрилата на дипломатическите и консулските власти на всяка друга държава-членка на територията на трети страни, в които държавата-членка, чиито гражданин е, няма представителство, при същите условия, както гражданите на тази държава.


ДЯЛ VI

ПРАВОСЪДИЕ


ЧЛЕН 47
Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес


Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

ЧЛЕН 48


Презумпция за невиновност и право на защита
1. Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в съответствие със закона.
2. На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.

ЧЛЕН 49
Принципи на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието


1. Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е представлявало престъпление съгласно националното или международното право. По същия начин, не може да бъде налагано по-тежко наказание от това, което е било приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в по-късен момент след престъплението законът предвижда по-леко наказание, трябва да се приложи това наказание.
2. Настоящият член не засяга осъждането и наказанието на лице, виновно за действие или бездействие, което в момента на извършването му е било престъпление по смисъла на общите принципи, признати от всички народи.
3. Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо престъплението.

ЧЛЕН 50
Право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление


Никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден на територията на Съюза с окончателно съдебно решение в съответствие със закона.


ДЯЛ VII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО


И ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТАТА

ЧЛЕН 51
Приложно поле


1. Разпоредбите на настоящата харта се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите-членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза. В този смисъл те зачитат правата, спазват принципите и насърчават тяхното прилагане в съответствие със своите компетенции и при зачитане на предоставените в Договорите компетенциите на Съюза.
2. Настоящата харта не разширява приложното поле на правото на Съюза извън компетенциите на Съюза, не създава никакви нови компетенции или задачи за Съюза и не променя компетенциите и задачите, определени в Договорите.

ЧЛЕН 52
Обхват и тълкуване на правата и принципите


1. Всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите, признати от настоящата Харта, трябва да бъде предвидено в закон и да зачита основното съдържание на същите права и свободи. При спазване на принципа на пропорционалност ограничения могат да бъдат налагани, само ако са необходими и ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора.
2. Признатите от настоящата Харта права, които са предмет на разпоредби на Договорите, се упражняват при определените в тях условия и граници.
3. Доколкото настоящата Харта съдържа права, съответстващи на права, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, техният смисъл и обхват са същите като дадените им в посочената Конвенция. Тази разпоредба не пречи правото на Съюза да предоставя по-широка защита.
4. Доколкото настоящата Харта признава основни права, които произтичат от общите за държавите-членки конституционните традиции, тези права трябва да бъдат тълкувани в хармония с тези традиции.
5. Разпоредбите на настоящата Харта, които съдържат принципи, могат да бъдат прилагани чрез законодателни и изпълнителни актове, приети от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и чрез актове на държавите-членки, когато те прилагат правото на Съюза при упражняване на съответните им компетенции. Позоваването на тези принципи пред съд е допустимо само за тълкуване и проверка на законността на такива актове.
6. Националните законодателства и практики трябва да бъдат взети предвид в тяхната цялост, както е посочено в настоящата Харта.
7. Разясненията, изготвени за да направляват тълкуването на настоящата Харта, се вземат надлежно под внимание от юрисдикциите на Съюза и на държавите-членки.

ЧЛЕН 53
Степен на закрила


Никоя разпоредба на настоящата Харта не трябва да се тълкува като ограничаваща или накърняваща права на човека и основни свободи, които в съответните им приложни полета са признати от правото на Съюза, от международното право и от международните конвенции, по които Съюзът или всички държави-членки са страни и по-специално от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и от конституциите на държавите-членки.

ЧЛЕН 54
Забрана на злоупотребата с право


Никоя от разпоредбите на настоящата Харта не трябва да се тълкува като даваща право да се извършва дейност или действие, които имат за цел погазване на признати в настоящата Харта права или свободи, или да се ограничават правата и свободите в по-голяма степен от предвидената в настоящата Харта.

*

* *Възпроизведеният тук текст представлява адаптирана версия на Хартата, прогласена на 7 декември 2000 г., и я заменя, считано от датата на влизане в сила на Договора от Лисабон.


1Република България, Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция междувременно станаха членки на Европейския съюз.

2Тази препратка има информативен характер. За по-точна информация виж таблиците на съответствието между предишната и новата номерация на Договорите.

3Република България, Чешката република, Кралство Дания, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия междувременно станаха членки на Европейския съюз.

4Тази препратка има информативен характер. За по-точна информация виж таблиците на съответствието между предишната и новата номерация на Договорите.

*Член, който се въвежда с Решение 2008/79/ЕО, Евратом (ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 42).

5Позиция, прибавена съгласно член 1 на Регламент 7а на Съвета на Европейската икономическа общност от 18 септември 1959 г. (ОВ № 7, 30.1.1961 г., стр. 71/61).

6Тези две таблици са съставени от таблиците, посочени в член 5 от Договора от Лисабон, с изключение на средната колона, която включваше междинната номерация в Договора от Лисабон.

7Заменен по същество с член 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (по-нататък ДФЕС) и член 13, параграф 1 и член 21, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (по-нататък Договора за ЕС).

8Заменя член 5 от Договора за създаване на Европейската общност (по-нататък Договора за ЕО).

9Заменен по същество с член 15.

10Заменен по същество с член 13, параграф 2.

11Член 8 от Договора за ЕС, който беше в сила преди влизането в сила на Договора от Лисабон (по-нататък съществуващия Договор за ЕС), изменящ Договора за ЕО. Тези изменения са включени в последния договор и член 8 е отменен. Неговият номер е използван за въвеждане на друга разпоредба.

12Параграф 4 заменя по същество член 191, първа алинея от Договора за ЕО.

13Член 9 от съществуващия Договор за ЕС, изменящ Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана. Последният договор изтече на 23 юли 2002 г. Член 9 е отменен и неговият номер е използван за въвеждане на друга разпоредба.

  14- Параграфи 1 и 2 заменят по същество член 189 от Договора за ЕО.

  - параграфи 1 – 3 заменят по същество параграфи 1 – 3 на член 190 от Договора за ЕО.

  - параграф 1 заменя по същество първата алинея на член 192 от Договора за ЕО.

  - параграф 4 заменя по същество първата алинея на член 197 от Договора за ЕО.15Заменя по същество член 4.

  16- Параграф 1 заменя по същество член 202, първо и второ тире от Договора за ЕО.

  - параграфи 2 и 9 заменят по същество член 203 от Договора за ЕО.

  - параграфи 4 и 5 заменят по същество член 205, параграфи 2 и 4 от Договора за ЕО.


  17- Параграф 1 заменя по същество член 211 от Договора за ЕО.

  - параграфи 3 и 7 заменят по същество член 214 от Договора за ЕО.

  - параграф 6 заменя по същество член 217, параграфи 1, 3 и 4 от Договора за ЕО.


  18- Заменя по същество член 220 от Договора за ЕО.

  - параграф 2, първа алинея заменя по същество член 221, първа алинея от Договора за ЕО.19Член 10 от съществуващия Договор за ЕС, изменящ Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия. Тези изменения са включени в последния договор и член 10 е отменен. Неговият номер е използван за въвеждане на друга разпоредба.

20Заменя също членове 11 и 11 A от Договора за ЕО.

21Членове 27 A – 27 Д от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени с членове 326–334 от ДФЕС.

22Членове 27 A – 27 Д от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени с членове 326–334 от ДФЕС.

23Членове 27 A – 27 Д от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени с членове 326–334 от ДФЕС.

24Членове 27 A – 27 Д от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени с членове 326–334 от ДФЕС.

25Членове 27 A – 27 Д от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени с членове 326–334 от ДФЕС.

26Разпоредбите на дял VI от съществуващия Договор за ЕС относно полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси се заменят с разпоредбите на глави 1, 4 и 5 на дял IV, трета част от ДФЕС.

27Заменен с член 67 от ДФЕС.

28Заменен с членове 87 и 88 от ДФЕС.

29Заменен с членове 82, 83 и 85 от ДФЕС.

30Заменен с член 89 от ДФЕС.

31Заменен с член 72 от ДФЕС.

32Заменен с член 71 от ДФЕС.

33Членове 40–40 Б от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество, също са заменени с членове 326–334 от ДФЕС.

34Членове 40–40 Б от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество, също са заменени с членове 326–334 от ДФЕС.

35Членове 40–40 Б от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество, също са заменени с членове 326–334 от ДФЕС.

36Членове 43–45 и дял VII от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени също с членове 326–334 от ДФЕС.

37Членове 43–45 и дял VII от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени също с членове 326–334 от ДФЕС.

38Членове 43–45 и дял VII от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени също с членове 326–334 от ДФЕС.

39Членове 43–45 и дял VII от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени също с членове 326–334 от ДФЕС.

40Членове 43–45 и дял VII от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени също с членове 326–334 от ДФЕС.

41Членове 43–45 и дял VII от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени също с членове 326–334 от ДФЕС.

42Членове 43–45 и дял VII от съществуващия Договор за ЕС относно засиленото сътрудничество са заменени също с членове 326–334 от ДФЕС.

43Заменен по същество с член 3 от Договора за ЕС.

44Заменен по същество с членове 3 – 6 от ДФЕС.

45Заменен по същество с член 5 от Договора за ЕС.

46Вмъкване на диспозитива на Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните.

47Заменен по същество с член 13 от Договора за ЕС.

48Заменен по същество с член 13 от Договора за ЕС и член 282, параграф 1 от ДФЕС.

49Заменен по същество с член 4, параграф 3 от Договора за ЕО.

50Заменен също с член 20 от Договора за ЕС.

51Заменен също с член 20 от Договора за ЕС.

52Заменя също член 29 от настоящия Договор за ЕС.

53Заменя член 36 от настоящия Договор за ЕС.

54Заменя също член 33 от настоящия Договор за ЕС.

55Член 63, точки 1 и 2 от Договора за ЕО e заменен с член 78, параграфи 1 и 2 от ДФЕС, а член 64, параграф 2 e заменен с член 78, параграф 3 от ДФЕС.

56Заменя член 31 от настоящия Договор за ЕС.

57Заменя член 31 от настоящия Договор за ЕС.

58Заменя член 31 от настоящия Договор за ЕС.

59Заменя член 30 от настоящия Договор за ЕС.

60Заменя член 30 от настоящия Договор за ЕС.

61Заменя член 32 от настоящия Договор за ЕС.

  62- член 140, параграф 1 възпроизвежда член 121, параграф 1.

  - член 140, параграф 2 възпроизвежда член 122, параграф 2, втоpo изречение.

  - член 140, параграф 3 възпроизвежда член 123, параграф 5.


  63- член 141, параграф 1 възпроизвежда член 123, параграф 3.

  - член 141, параграф 2 възпроизвежда член 117, параграф 2, първите пет тирета.64Заменен по същество с член 208, параграф 1, втора алинея, второ изречение от ДФЕС.

65Параграф 1, втора алинея, второ изречение, заменя по същество член 178 от Договора за ЕО.

66Заменен по същество с член 14, параграфи 1 и 2 от Договора за ЕС.

67Заменен по същество с член 14, параграфи 1 – 3 от Договора за ЕС.

68Заменен по същество с член 11, параграф 4 от Договора за ЕС.

69Заменен по същество с член 14, параграф 1 от Договора за ЕС.

70Заменен по същество с член 14, параграф 4 от Договора за ЕС.

71Заменен по същество с член 16, параграф 1 от Договора за ЕС и членове 290 и 291 от ДФЕС.

72Заменен по същество с член 16, параграфи 2 и 9 от Договора за ЕС.

73Заменен по същество с член 16, параграфи 4 и 5 от Договора за ЕС.

74Заменен по същество с член 17, параграф 1 от Договора за ЕС.

75Заменен по същество с член 17, параграфи 3 и 7 от Договора за ЕС.

76Заменен по същество с член 17, параграф 6, от Договора за ЕС.

77Заменен по същество с член 295 от ДФЕС.

78Заменен по същество с член 19 от Договора за ЕС.

79Заменен по същество с член 19, параграф 2, първа алинея от Договора за ЕС.

80Първотo изречение от първа алинея е заменено по същество с член 19, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕС.

81Заменен по същество с член 202, трето тире от Договора за ЕО.

82Заменен по същество с член 202, трето тире от Договора за ЕО.

83Заменен по същество с член 300, параграф 2 от ДФЕС.

84Заменен по същество с член 300, параграф 4 от ДФЕС.

85Заменен по същество с член 300, параграфи 3 и 4 от ДФЕС.

86Заменен по същество с член 310, параграф 4 от ДФЕС.

87Заменя също членове 27 A – 27 Д, 40 – 40 Б и 43 – 45 от съществуващия Договор за ЕС.

88Заменя също членове 27 A – 27 Д, 40 – 40 Б и 43 – 45 от съществуващия Договор за ЕС.

89Заменя също членове 27 A – 27 Д, 40 – 40 Б и 43 – 45 от съществуващия Договор за ЕС.

90Заменя също членове 27 A – 27 Д, 40 – 40 Б и 43 – 45 от съществуващия Договор за ЕС.

91Заменя също членове 27 A – 27 Д, 40 – 40 Б и 43 – 45 от съществуващия Договор за ЕС.

92Заменя също членове 27 A – 27 Д, 40 – 40 Б и 43 – 45 от съществуващия Договор за ЕС.

93Заменя също членове 27 A – 27 Д, 40 – 40 Б и 43 – 45 от съществуващия Договор за ЕС.

94Заменя също членове 27 A – 27 Д, 40 – 40 Б и 43 – 45 от съществуващия Договор за ЕС.

95Заменя също членове 27 A – 27 Д, 40 – 40 Б и 43 – 45 от съществуващия Договор за ЕС.

96Заменен по същество с член 47 от Договора за ЕС.

97Заменен по същество с член 52 от Договора за ЕС.

98Заменен по същество с член 51 от Договора за ЕС.

99Заменен по същество с член 55 от Договора за ЕС.

6655/2/08 REV 2 MN/penJUR  BGПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница