Световна Организация по ТуризъмДата22.12.2018
Размер154 Kb.

Международен колеж Албена


Курсова работа на тема:
Световна Организация по Туризъм -

обща характеристикаСъдържание
1. Увод ...........................................................................................стр. 2
2. История .....................................................................................стр. 3
3. Ключови събития .....................................................................стр. 4
4. Структура на СОТ ....................................................................стр. 5
5. Глобален Етичен Кодекс в туризма.......................................................стр. 7
6. Източници .................................................................................стр. 8
7. Приложение ..............................................................................стр. 9


   1. Увод

Световната Организация по Туризъм (СОТ), специализирана агенция на ООН, е водеща международна организация в областта на туризма. Тя играе ролята на глобален законодателен орган и източник на ноу-хау в областта на туризма.

Със своето седалище в Мадрид, Испания, СОТ, играе централна и решаваща роля в насърчаването на развитието на надежден, устойчив и всеобщо достъпен туризъм,с цел да допринесе за развитието на икономиката, мира, просперитет и световно зачитане и спазване на човешките права и основни свободи. В следването на тези цели, организацията обръща специално внимание на интересите на развиващите се страни в областта на туризма.

Световната Организация по Туризъм играе основна роля в поощряване движението на технологии и международно сътрудничество, в стимулирането и развитието на партньорства от публично-частния сектор и насърчаване въвеждането на Глобалния Етичен Кодекс на Туризма, с оглед осигуряване на своите членки увеличаване ,на икономическия растеж, социалния и културен ефект от туризма, като се намалят до минимум негативните социални влияния на средата.

През 2006, в СОТ членуват 150 държави, 7 територии, повече от 300 сдружения от частния сектор, образователни институции, туристически асоциации и местни туристически органи.

С началото на новото хилядолетие, туризмът решително се утвърждава като приоритет на много държави и бързо развиващи икономики от гледна точка на приходи и създаване на нови работни места.

Туризмът се превърна в един от най-важните източници на заетост. Той стимулира огромни инвестиции в инфраструктурата, повечето от които помагат за подобряването жизнения статус за местното население. Също така осигурява реални приходи в бюджетите на правителствата.

Повечето нови работни места и бизнес в тази област са създадени с цел уеднаквяване икономическите възможности и предотвратяване миграцята на жителите на селските райони към градовете.

Междукултурно съзнание и персоналните приятелства подхранвани чрез туризма са мощна сила за подобряване на международното разбирателство и допринасят за мира сред всички нации.

СОТ съзнава, че туризмът може да има негативно културно и социално влияние, ако той не е отговорно планиран, ръководен и контролиран. Така организацията насърчава правителствата, на отделните страни членки, да играят важна роля в туризма, в участие с частния сектор, местните власти и неправителствените организации.

Според СОТ, туризмът може ефективно да се използва срещу бедността. Kъм нея е създаден комитет съдействащ на програма към ООН (United Nations Millennium Development Goals) за развитието на туризма, като въздействащ фактор срещу бедността. Програмата, известна като

ST-EP, концентрира дългогодишната работа на двете организации в подкрепата развитието на туризма с оглед облекчаване на бедността,и е приложена през 2003.


   1. История

Световната Организация по Туризъм полага началото си като Международен Конгрес на Официалните Туристически Асоциации през 1925 в Хага. По късно е преименувана на Международен съюз на лицензираните пътнически организации (МСЛПО) и след втората световна война преместена в Женева. Тя е била техническа, неправителствена организация, чиито членове за били 109 Национални туристически организации и 88 Асоциирани членове, между които, частни и обществени групи.

След като туризмът се разраства и става част от модерния живот, нейното международно влияние се увеличава и правителствата започват да играят изключително важна роля – техните действия покриват целия спектър от инфраструктура до закони. До средата на 60те, става ясно, че има нужда от по ефективни мерки за запазване развитието и създаване на междуправителствена организация в областта на движението на хора, туристическата политика и влияние.

През 1967, членовете на МСЛПО се събират за преобразуването на организацията в междуправителствена, упълномощена да работи на световно ниво по въпросите на туризма в заимодействие с други компетентни органи от системата на ООН,като Световната Здравна Организация, ЮНЕСКО и Международната Организация на Гражданската Авиация.

С резолюция на Общата Асамблея на ООН от декември 1969 (страна домакин е България,София) на организацията се отрежда важна роля в областта на световния туризъм във взаимодействие с останалите организации в ООН. Следвайки това решение, страните членки на МСЛПО, ратифицират документа през 1974.

По този начин организацията се превръща в Световна Организация по Туризъм към ООН и нейна първа Обща асамблея се състои през май 1975 в Мадрид. Седалището се установява в Мадрид по покана на испанското правителство, което се заема с изграждането на централна сграда.

През 1976, СОТ става изпълнителна агенция на Програмата за развитие към ООН. През 2003 организацията е преобразувана в специализирана агенция към ООН с водеща роля в международния туризъм.

От ранните си години, членството и влиянието на СОТ в световния туризъм продължава да се развива. До 2005, нейни членове са 145 страни, 7 територии и 350 сдружения от частния сектор, образователни институции, туристически асоциации и местни туристически органи.

2. Ключови събития

По - важни събития в историята на СОТ:

1925 Международен Конгрес на Официалните Туристически Асоциации, Хага, Нидерландия

1947 МКОТА се преобразува в Международен съюз на официалните пътнически организации

1969 Междудържавна конференция в София, България и Общата асмаблея на ООН, призовават за създаването на междудържавна организация по туризъм.

1975 Първа обща асамблея на Световната Организация по Туризъм в Мадрид, Испания.

За генерален секретар е избран Робер Лонати (Франция)

1976 Администрацията на СОТ е преместена от Женева в Мадрид

1976 България се присъединява към организацията

1979 Взето е решение за „Ден на туризма“, който да се отбелязва всяка година на 27 септември.

1981 Общата асамблея се провежда в Рим, Италия

1985 Одобрен е Законопроект за правата и Етичен кодекс в туризма от Общата асамблея на СОТ в София, България

1986 За генерален секретар е избран Вилибалд Пар (Австрия)

1990 За генерален секретар е избран Енрике Савинак (Мексико)

1996 Савинак се оттегля и на негово място временно е избран Франческо Франгиали (Франция)

1997 Франгиали е избран за генерален секретар от общото събрание.

2001 Франгиали е преизбран за генерален секретар от общото събрание.

2003 15-та обща асамблея на СОТ в Бейджинг, Китай

2003 СОТ се трансформира като специална агенция към ООН.

2005 16-та обща асамблея на СОТ в Дакар, Сенегал

2005 Франгиали е преизбран за генерален секретар.

3. Структура на СОТ (приложение 1)

3.1.Главен орган

Общата асамблея е основен орган на Световната Организация по Туризъм. Събира се на всеки 2 години за да одобри бюджет и програма, и да дебатира въпроси от важно значение за туристическия сектор. На всеки 4 години избира Генерален секретар. Асамблеята е съставена от Пълноправни и Асоциирани членове. Присъединените членове и представители на други международни организации са наблюдатели.

3.1.2.Спомагателен орган.

Спомагателен орган на СОТ са регионалните комисии. Създадени са през 1975. Те дават право на държавите членки да поддържат контакт по между си, както и със секретариата на общата асамблея, на която те представят своите предложения и изразяват проблеми. Всяка комисия има председател и заместник-председател измежду своите членове за срок от 2 години.

СОТ има 6 регионални комисии за : Африка, Америка (Северна и Южна), Източна Азия и

Тихоокенаски регион, Европа, Близък Изток и Южна Азия. Комисиите заседават веднъж годишно и са съставени от всички пълноправни и асоциирани членове за дадения регион. Присъединените членове от региона участват като наблюдатели.

3.2.Изпълнителен орган.

Изпълнителен съвет е управителния съвет на СОТ, който отговаря за спазването на програмата и предвидения бюджет на организацията. Той заседава 2 пъти годишно и е съставен от 29 члена избрани от общата асамблея в съотношение 1 на всеки 5 пълноправни члена. Като държава домакин, Испания има перманентен член в Изпълнителния съвет.

Представители на Присъединените и Асоциирани членове вземат участие като наблюдатели.

3.2.1.Спомагателни органи.

Спомагателни органи са комитетите учредени на ресорен принцип.   • Програмен Комитет

   • Комитет по бюджет и финанси

   • Комитет по развитието на туризма

   • Комитет по качеството

   • Комитет по статистика и макроикономика

   • Комитет по изследване на пазара

   • Под-комитет за разглеждане заявления на кандидат присъединени членове

   • Световен комитет по етика в туризма

3.3. Секретариат

Секретариата е оглавен от генералния секретар Франческо Франгиали (Франция), който наблюдава около 90 служителя на СОТ в централата в Мадрид. Негов заместник е Талеб Рифаи (Йордания). Те са отговорни за въвеждането програмата на СОТ и служат на членовете на общата асамблея.

Секретариата също включва регионално представителство за Азия-Тихоокеания в Осака,Япония финансиран от Японското правителство.

3.4. Бизнес съвет

Бизнес съвета към организацията е ръководен от главен изпълнителен директор, към централата в Мадрид, който се заплаща от испанското правителство.

СОТ е уникална, сред международните организации с това, че е отворена за нови членове от частния сектор и прилага различни методи на взаимодействие между своите органи. Аеро компании, хотелски вериги, тур оператори, браншови организации, консултанти и образователни институции формират приблизително 350те члена на Бизнес съвета към СТО.

Съвета прилага партньорството в туристическия сектор,като метод за синергия, между бизнеса и държавите членки. За постигане на целите си, Бизнес съвета помага на своите членовете за разширяване на техния туристически бизнес чрез индустриалната мрежа и създава контакти с необходимите правителствени власти подсилващи индустриално-образователните връзки. Също така ръководи специализирани изследователски проекти в частния сектор.

Понастоящем Съвета се е заел с многобройни проекти с надеждата да създаде повече публично-частни партньорства и подкрепя сътрудничеството между туристическите индустрии. Тези проекти включват изследване на факторите въздействащи върху туризма, методи за справяне с претовареността на дестинациите, подпомага малки и средни предприятия, и внедрява нови технологии.

Бизнес съвета продължава да подпомага интеграцията между публичния и частния сектор с теми които са от особен интерес за бизнес сдруженията като:


 • Взаимодействие между публично-частния сектор – повишава туристическата конкурентоспособност

 • Пазар на туристическите дестинации онлайн – Стратегии на Информационна епоха

 • Електронния бизнес в туризма 1. Глобален Етичен Кодекс в Туризма

Приет от общата асамблея на СОТ през 1999 и признат от общата асамблея на ООН през 2001 със специална резолюция, Кодексът налага 10 подробно описани правила за устойчиво и справедливо икономическо развитие на глобалния туризъм.

Документът е базиран върху устойчивите принципи, които крепят всички програми на организацията със специално наблягане върху социалните ангажименти в планирането, ръководенето и контролирането на туристическото развитие.

Кодексът включва 9 клаузи чертаещи „правилата на играта“ за туристически дестинации, правителства, тур оператори, туристически агенти, персонал зает в туризма, както и за самите туристи.

Десетата клауза ангажира въвеждането на кодекса в дейностите на световния комитет по етика в туризма.

Десетте клаузи накратко:


 1. Туризмът допринася за взаимно разбирателство и зачитане между хората и обществата.

 2. Туризмът, като двигател на индивидуален и колективен просперитет.

 3. Туризмът, като фактор за устойчиво развитие.

 4. Туризмът, потребител на културното наследство на човечеството и участник в неговото запазване.

 5. Туризмът, печеливш сектор за страните и обществата в които се развива.

 6. Задължения за капиталовложителите при развитието на туризма.

 7. Право на туризъм.

 8. Свобода за туристически пътувания.

 9. Права на заетите лица в туристическата индустрия.

 10. Прилагане на принципите на Световния Етичен Кодекс в туризма.

Членовете на Комитета по етика в туризма са избрани от регионалните комисии, Бизнес и Образователния съвет към СОТ, също така са одобрени от изпълнителния съвет и общото събрание през 2003. Председателя на комитета, предложен от генералния секретар, е избран от членовете на световния комитет по време на първата среща проведена в Рим, Италия на 25 и 26 февруари 2004.

 1. Източници:

- Интернет сайт на СОТ: http://www.world-tourism.org

- Лекции

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница