Съвместно командване на силитестраница2/3
Дата25.10.2018
Размер366.5 Kb.
1   2   3

V. СРОКОВЕ


Чл.10.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни договорените видове работи в следните срокове:

1. Приемане на строителната площадка, с Протокол обр.2 от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ, в срок от 2 дни след подписване на настоящия договор.

2. Начало на СМР най-късно 2 (два) дни след подписване на Протокол обр. 2 за приемане на строителната площадка.

3. Окончателно завършване на обекта в срок до ........ /........................./ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ за откриване на строителната площадка. За крайна дата на приключване на строителството се счита датата на завеждане в Регистратурата на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е завършил строително-монтажните работи.

(2). Изпълнението на строителството може да се спира, установяващо се с Акт обр.10 от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ при следните условия :

1. Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с протокол между участниците в строителството;

2. Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, война, граждански размирици и др.;

3. Невъзможност от страна на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София да осигури достъп до строителната площадка /за всеки един подобект по отделно/ за извършване на строително- монтажните работи, установена с протокол между участниците в строителството.

(3). При спиране на строително-монтажните работи на основание на договора, крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител имат право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строително-монтажните работи.

Чл.12. Възложителят или негов представител се задължават да определят лицата, които ще упражняват строителен контрол при изпълнение на строително- монтажните работи и ще следят за качеството на изпълняваните СМР. Те ще извършват контрол на количествата и единичните цени на СМР, ще проверяват и подписват актове, количествено-стойностните сметки и протоколи.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез неговия представител – началника на военно формирование 22970-София се задължава да заверява извършените и доказани с подробни количествени сметки СМР и други разходи, като в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на фактура, ще преведе дължимата сума по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез неговия представител – началника на военно формирование 22970-София се задължава да осигури достъп до обекта, съгласно предварително представения списък на лицата и механизацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на поръчката.

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез неговия представител – началника на военно формирование 22970-София има право да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително- монтажните работи и нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез неговия представител – началника на военно формирование 22970-София се задължава, при невъзможност да осигури необходимите средства за завършване на строежа, да подпише акт образец 10 за спиране на строителство.

Чл.17. При виновно неизпълнение на договорираните срокове в раздел V, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване.
VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпише настоящия договор в срок до 3 дни след отправена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажните дейности по Приложение № 1, качествено, при спазване на необходимата технологична последователност и при спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи и изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Чл.20.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава материалите и строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително-монтажните работи да отговарят на техническите спецификации съгласно „Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България”.

(2). Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително- монтажните работи да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават с декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на съответния строителен продукт, съставена по образец на български. Декларациите задължително се представят при доставянето на строителните продукти на строежа.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да взема съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, за влагането на всеки материал ако това не е предвидено в строително- монтажните дейности по Приложение № 1.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените СМР и приемането на обекта – декларации за съответствие, протоколи, актове и други.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговия представител длъжностни лица по Раздел VI, чл. 11 и чл. 12 до работните площадки по всяко време и да изпълнява техните нареждания по отношение технологическата последователност, качеството и мерките за безопасност и здраве.

Чл.24ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка в 7 /седем/ дневен срок, след писмена покана от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София, на всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него строително- монтажните работи в гаранционен срок.

Чл.25ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изпълнява писмени или устни разпореждания без писменото съгласие на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София по отношение промени в някои от позициите.

Чл.26ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията.

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписването на този Договор да представи на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Документ, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя първа група, подгрупа – за строежи от трета категория.

2. Данни за лицата, които ще осъществяват техническо ръководство за изпълнение на строително-монтажните работи и ще подписват съпътстващи строителството документи – протоколи, актове и други.

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката с лицата, механизацията и техниката, за които е издадено разрешение за достъп до обекта.

Чл.29ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на строително- монтажните работи, които са длъжни да бъдат на обекта през целия период на изпълнението му.

Чл.30ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на строителството, както и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги ремонтира за своя сметка.

Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София, във връзка с изпълнение на нормативната уредба.
VІІI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.32.(1). Гаранционни срокове за хидроизолационни работи на сгради и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в „Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.

(2). Гаранционни срокове за всички изпълнени видове СМР, неупоменати в договора са минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

Чл.33. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за обекта.
IX. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ

Чл.34.(1). При неприемане на строителната площадка, с Протокол обр. 2, в срок от 2 дни след подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата стойност на договорираните видове СМР за всеки просрочен ден, но не повече от три дни, след които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

(2). При незапочване на СМР най-късно 2 (два) дни след подписване на Протокол обр. 2 за приемане на строителната площадка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата стойност на договорираните видове СМР за всеки просрочен ден, но не повече от три дни, след които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

(3). При неизпълнение срока за строителство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата стойност на договорираните видове СМР за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) дни (10 %), след които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи разпоредбите на глава Х.

Чл.35. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, той дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху неиздължената сума без ДДС, но не повече от 5 % .

Чл.36. При виновно прекратяване на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 20 % от общата стойност на договора по Раздел III, чл. 8.

Чл.37. За неустойките по чл. 34 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от дължимото по договора възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че същия не е прекратен.

Чл.38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки, ако техният размер е по-висок.

Чл.39. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на военно формирование 46430 - София:

- IBAN - BG 80 UNCR 7000 3118 7130 45;

- BIC – UNCR,

- Търговска Банка „Уникредит Булбанк” АД.


Х. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.40.(1). За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(2). Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4). Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.41.При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.Чл.42.(1). Когато частта от строително-монтажните работи, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2). Разплащанията по ал. 1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София, чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – началника на военно формирование 22970-София в 15-дневен срок от получаването му.

(3). Към искането по ал. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез неговия представител – началника на военно формирование 22970-София има право да откаже плащане по ал. 2., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
XІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.43.(1). Настоящия договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1. По взаимно съгласие.

2. При неосигуряване на техническо ръководство за изпълнение на строително- монтажните работи и подписване на съпътстващи строителството документи.

3. При отсъствие на техническото ръководство за изпълнение на строително- монтажните работи от обекта за общо повече от 3 (три) дни.

(2). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне прекъсване на работа за повече от 3 (три) дни произтичащо от действия на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в следствие на начина на управление на работите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи предаването на обекта с повече от 10 дни или няма да извърши строително- монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на строителя само стойността на тези работи, които са изпълнени качествено и могат да му бъдат полезни.

Чл.44. Прекратяването на настоящия договор, независимо от причините, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените на обекта СМР.
XІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.45.(1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4). Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.
XIІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.46.(1). За конфиденциална се счита всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2). Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

XІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.47. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод на изпълнението на този договор.

Чл.48. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му по взаимно съгласие, а при не постигане на съгласие – по реда на действащото законодателството на Република България.

Чл.49.(1). Адреса и банковите сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са следните:

Адрес: гр. ......................,кв. „..............................”,

бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. .......

Лице за контакти: .............................

Банка: „..............................

Банкова сметка: IBAN ....................................

Код: BIC ..................

(2). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени посочените в предходната алинея данни, без да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Чл.50. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на трети лица и дружества, които не са страна по настоящия договор.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.
Приложения:

Приложение № 1 – Копие на ценово предложение на Изпълнителя;

Приложение № 2 – Копие на техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение № 3 – Списък на представители на Възложителя от Съвместно командване на силите, които ще упражняват строителен контрол;

Приложение № 4 – Списък на хората и механизацията, с които Изпълнителя ще извършва строително-монтажните работи.

Д О Г О В А Р Я Щ И
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ..................................................

КОМАНДВАЩ НА ИЗП.ДИРЕКТОР/УПРАВИТЕЛ:

СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ГЕНЕРАЛ – ЛЕЙТЕНАНТ

ЛЮБЧО ТОДОРОВ ........................................

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСИ”

ПОЛКОВНИК

ДОБРОМИР АНГАРОВ
4.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец № 1

ДО

КОМАНДВАЩИЯ НА

СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ГЕНЕРАЛ – ЛЕЙТЕНАНТ ЛЮБЧО ТОДОРОВ

ГР. СОФИЯ, П.К. 1606

БУЛ. „ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН” № 34

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

в обществена поръчка с предмет: „.....................................................................................................................”

  1. Административни сведения

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

 1. …………………….......................................

2. …………………….......................................Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:………..............................……………

IBAN......................................................................................

BIC.........................................................................................Титуляр на сметката:............................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ - ЛЕЙТЕНАНТ,

1. С подаване на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в обществената поръчка, открита от Съвместното командване на силите по реда на
чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „.............................................................................................................................................”, при условията, обявени в обявата и приложенията към нея и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в обявата и приложенията към нея, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1.............................................................................................................................................

2.............................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на работите, които ще извършват, дела на тяхното участие (в %)

4. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на приложения към обявата проект на договор.

5. Декларирам, че срока на валидност на офертата ни е 2 (два) месеца, считано от датата, опредeлена като краен срок за получаване на офертите.

6. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд1.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

________/ _________ / _________

Име и фамилия

_____________________________

Длъжност

_____________________________

Наименование на участника

_____________________________

____________

*Офертата се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.
Образец № 2
списък на документите и ИНФОРМАЦИЯТА, съдържащи се в офертата

Приложение №

Съдържание

Брой и вид на документа (копие или оригинал)Оферта за участие – по образец № 1 от образците към документацията за участие в обществената поръчка(ОД ДОП).


Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по образец № 2 от ОД ДОП.


Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния му представител, в случай че участникът е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице, различно от физическото лице-участник.

Документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице


Декларация за конфиденциалност – по Образец № 3 от ОД ДОП.


Декларации за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по образец № 4 и за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП по образец № 4 а от ОД ДОП.


Техническо предложение – по Образец № 5 от ОД ДОП.


Ценово предложение - по Образец № 6 от ОД ДОП.

Забележка: – количествените сметки са приложени като отделен EXCEL файл – за всяка обособена позиция
№ 1 и № 2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, ал.1 т.8. или наличие на изключенията по чл.4 от Закона на икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС) – по Образец № 7 от ОД ДОП.


Декларация за приемане на условията в проекта на договор - по Образец № 8 от ОД ДОП.


Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.107, т.4 от ЗОП по Образец № 9 от ОД ДОП.

ПОДПИС:

Дата

________/ _________ / ________

Име и фамилия

____________________________

Длъжност

____________________________

Наименование на участника

____________________________


Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ *

за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП
Долуподписаният/ната/ .................................................................................................., с ЕГН ..................................................., в качеството ми на .......................................... .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на…………....………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК ……..............…......…, със седалище и адрес на управление: ..................................... ............................................................................ – участник в обществена поръчка с предмет: „....................................................................................................................................................”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в .................................................................. (посочват се конкретна част/части от офертата на участника), да се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.
  1. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата

........................./........................../.......................

Име и фамилия

.............................................................................

Длъжност

.............................................................................

Подпис

.............................................................................

_____________

*Настоящата декларация не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП


(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
От............................................................................................................................................

ЕГН..................................................................., лична карта/документ за самоличност

№.............................., изд. на.................................от........................................, с постоянен адрес: ...................................................................................................................................., в качеството си на .................................................................................. (изписва се длъжността) на .............................................................................................(фирма, наименование),
ЕИК ...................................................... със седалище и адрес на управление: .......................................................................................................................................... участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „......................................................................................................................................................“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава), за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава), за престъпление, аналогично на тези по т. 1 , в друга държава – членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 НК за неверни данни.

…………………………………..….

място на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:


…………………………………..….

дата на деклариране

............................../............................./

подпис фамилия

печатЗабележки: 1. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

2. В случай, че е налице реабилитация, се представя актът, с който участникът е реабилитиран.

Образец № 4а

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП


(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП)
От ................................................................................................................................................

ЕГН..................................................................., лична карта/документ за самоличност

№.............................., изд. на.................................от................................................., с постоянен адрес:.................................................................................................................................................., в качеството си на .............................................................................................................................

(изписва се длъжността)

на ........................................................................................................................................................,(фирма, наименование)

ЕИК-....................................... със седалище и адрес на управление: .............................................................................................................................................................

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „........................................................................................................................................................“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник..................................................................................

Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен

а) Няма.

б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение.

в) Има, установени с акт, който не е влязъл в сила.

г) Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година.(ненужното се зачертава)


Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП

а) Представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка.

б) Предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представлявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.(ненужното се зачертава)

2. Представляваният от мен участник:

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстранявани или изпълнението на критериите за подбор.
Известна ми е отговорността по чл.313 НК за неверни данни.

…………………………………..….

място на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:


…………………………………..….

дата на деклариране

............................../............................./

подпис фамилия

печат


Забележки: 1. Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника в случаите, когато участникът се представлява от повече от едно лице.

2. В случай, че има неплатени дължими данъци или социалнооситуррителни вноски, е необходимо да бъде доказан размера на задълженията.
Образец № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка за строителство с предмет:

„...........................................................................................................................”

..................................................................................................................

(наименование на участника)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница