Съвременни тенденции в управлението на проектиДата27.04.2017
Размер61.79 Kb.


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет “Управление и администрация”

Катедра “Управление”

П р о г р а м а

за конкурсен изпит на кандидат-докторанти


по научна специалност 05.02.20 Социално управление (“Управление на проекти”)


ТЕМА 1
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА СТОПАНСКАТА ПРАКТИКА

 1. Развитието на управлението на проекти като теория и практика на базата на интердисциплинарни знания

 1. Определение за проект. Видове проекти. Цикъл на проекта.

 2. Класически и съвременни подходи за управление на проектния цикъл

ТЕМА 2

Съвременни тенденции в управлението на проекти.

 1. Проектно-ориентирана стратегия в организацията

 1. От управленска технология към система от възгледи, нагласи и ценности за управление на проекти

 2. Управление на проекти в организацията и проектно ориентираната организация

ТЕМА 3
ОРГАНИЗАЦИЯТА, МЕНИДЖЪРЪТ И ПРОЕКТНИЯ ЕКИП

 1. Управленското мислене чрез проекти като конкурентно предимство за организацията и индивида

 1. Роли в проектното управление. Управлението на проекти като професия. Място и роля на Българската Асоциация за управление на проекти

 1. Отговорности на проектния мениджър

 1. Проектен екип. Формиране, съгласуваност, проблеми, конфликти.

 2. Оценяване на ефективността и ефикасността на работата на проектни екипи

ТЕМА 4
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБХВАТА НА ПРОЕКТА

 • Същност на управлението на обхвата, предназначение, принципи и процеси

 • Структура на работните пакети (Work Breakdown Structure)

 • План на контролните точки на проекта (Milestone Plan)

ТЕМА 5
ЕТАПИ НА ПРОЕКТА

 1. Основни етапи в развитието на проекта

 1. Планиране, бюджетиране, договориране и финансиране на проекта

 1. Сформиране на проектен екип – характерни особености

 1. Управление на ресурсите

 1. Контрол и отчитане на проекта

 1. Анализ, оценяване и приключване на проекта

ТЕМА 6
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА

 1. Концептуален модел на планирането на проекта. Обща рамка на планиране

 1. Процес на планиране. Разработване на план за действие. Структура на дейностите в рамките на проекта

 2. Планиране на дейностите във времето. Жизнен цикъл на проекта.

Тема 7

БЮДЖЕТИРАНЕ НА ПРОЕКТА

 1. Методи за бюджетиране. Бюджетиране отдолу нагоре и отгоре надолу

 1. Структура на разходите. Основни елементи
 2. Стойностен анализ при проектното управление

ТЕМА 8
МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 1. Времеви модели и мрежови графици

 1. PERT и CPM методи. Гантови диаграми

 1. Модели от типа “време-разходи”

 1. Съвременни методи за управление на проекти

ТЕМА 9
ОРГАНИЗИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

 1. Същност и характеристики на проектната организация

 1. Проектиране на различни организационни форми. Мрежово взаимодействие

 1. Видове организации. Чиста, функционална, матрична проектна организация

 1. Глобален аспект при организационното проектиране

ТЕМА 10

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТА

 • Проектна среда и качество

 • Осигуряване на качество на проекта – подходи, методи и средства

 • Елементи на Тоталното Управление на Качеството при реализация на проекти

 • Контрол на качеството на проекти

 • Съвременни аспекти при управление на качеството на проекта

ТЕМА 11

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ РИСК

 1. Проектни рискове. Видове риск

 1. Основни принципи за управление на проектните рискове

 1. Инструменти за управлението на проектните рискове

 1. Неопределеност и анализ на риска

 1. Оценка на вероятността за успех/провал на проекта

ТЕМА 12

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА

 1. Проектиране на система за мониторинг и контрол

 1. Цикъл “план – мониторинг – контрол”

 1. Събиране, обработване и анализ на данни. Подготовка на справки

 1. Типове контролни системи. Инструменти за контрол в управлението на проекти.

ТЕМА

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 1. Видове информация при управлението на проекти. Роля и стойност на информацията и нейното използване

 2. Принципи на приложение на информационните системи за управление на проекти. Разпределяне и достъп до информация

тема 14

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 1. Специфика и критерии за избор на специализиран софтуер за управление на проекти

 2. Microsoft Project ManagerTM, Primavera Project PlannerTM, Project SchedulerTM

ТЕМА 15

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 • pmbok като система от знания за управление на проекти

 • Р2М като система от знания за организации, ориентирани към развитие чрез проекти

 • ICB/NCB като система от знания и изисквания към компетентността на мениджъра на проекти

ТЕМА 16

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 • Методологически аспекти на управлението на програми

 • Изисквания към управлението на международни проекти

ТЕМА 17

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС

ТЕМА 18
ОЦЕНКА И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ

 1. Вътрешен одит на проекта. Основни цели на оценяването

 1. Критерии за оценяване на успеха на проекта

 2. Приключване (прекратяване) на проекта. Стратегия и процедура на приключването.

 1. Изготвяне на краен мениджърски доклад

ТЕМА 19

Развитие НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 • Сертифициране на специалисти и мениджъри по управление на проекти

 • Сертификационни програми на Международната асоциация по управление на проекти – 4 равнища на сертифициране

 • Роля на професионалното управление на проекти в телекомуникационния сектор

ТЕМА 20

Развитие на професионалното управление на проекти в България

 • Роля и значение на професионалното управление на проекти за развитието на различни отрасли от българската икономика

 • Национални стандарти и сертификационни програми в България

ЛИТЕРАТУРА


А. ОСНОВНА

 1. Андронов, Ев., М. Харизанова, М. Александрова и др., Управление на проекти – теория, практика, обучение. УИ “Стопанство”, София, 2007.

 2. Андронов, Ев., М. Александрова, Управление на проекти. УИ “Стопанство”, София, 2006.

 3. Александрова, М. Управление чрез проекти – съвременни аспекти. “Авангард Прима”, София, 2006.

 4. Боева, Б., Управление на проекти. София, 1996.

 5. Станчева, Ан., Управление на проекти. Варна, 1997.

 6. Маврова, Б., Л.Милева, В.Шербанов, Стъпки в управлението на проекти (наръчник). Фондация “Ресурсен център”, София, 2001.

 7. Управление на проекти с Microsoft Project 2002 , Софтпрес, София, 2003.

 8. Cleland, D., Project management: Strategic design and implementation. McGraw-Hill, 3 ed., 2008.

 9. Project Management, Body of Knowledge, PMI, 2008.

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА 1. Бъртън, С., Н. Майкъл, Управление на проекти: практическо ръководство. ИК “Екслибрис”, С.

 2. Павлов, П. Научно-приложни методи и средства за разработване и управление на проекти в публичния сектор. “Призма”, С., 1998.

 3. Dingle, J., Project Management: Orientation for Decision Makers. Arnold, 1997.

 4. Dinsmore, P., Human Factor in Project Management. AMACOM, 1990.

 5. Kerzner, H., Project management: А systems approach to planning, scheduling and controlling. 3-rd Ed., Van Nostrand Renhold, New York, 1989.

 6. Lock, D., Project Management. Gower, 1996.

 7. Meredith J. R. and Samuel J., Project Management, New York: Wiley, 6 ed., 2005.

 8. Weiss, J., R. Wysocki, 5-Phase Project Management:A Practical Planning and Implementation Guide. Addison-Wesley Publ.Co., 1992.

 9. Williams, P., Getting a project done on time: Managing people, time and results. The American Management Association, NY, 1996.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница