Святия смях в това последно съживление, има един радостен, мощен звук, изпълващ църквата… чарлс и франсис хънтърстраница1/9
Дата24.12.2017
Размер1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Святия смях

 

В това последно съживление, има един радостен, мощен звук, изпълващ църквата… 

 

ЧАРЛС И ФРАНСИС ХЪНТЪР

Превод: Емил Димитров

Съдържание:


Святия смях 1

Съдържание: 2

ЗА БОГА КАКВО СТАВА? 2

ПРЕЧКА СЛЕД ПРЕЧКА 6

ОЩЕ ЕДНО ПРЕПЯТСТВИЕ 7

ВИСОКОТО ПРЕПЯТСТВИЕ – ТАНЦУВАНЕ 11

АМИ ИСУС? 12

ТОВА Е ОНОВА… 13

“И АЗ ЩЕ РАЗТЪРСЯ ВСИЧКИ НАЦИИ…” 19

ПОЗВОЛИ НА БОГ ДА БЪДЕ БОГ 24

КАКВО Е ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ? 28

ЧУДОТО И ЗНАМЕНИЕТО “ЗАМРЪЗВАНЕ” 35

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СВЯТИЯ СМЯХ 38

ВЪВ ВСИЧКИ СИТУАЦИИ 43

ТОВА СЪЩО СЕ ПРЕДАВА! 44

БОГ НИКОГА НЕ СЕ ПРОВАЛЯ 45

ВЪТРЕШНО ИЗЦЕРЕНИЕ ЧРЕЗ СВЯТ СМЯХ 47

КАКВО СТАВА, КОГАТО ЕВАНГЕЛИЗАТОРА СИ ТРЪГНЕ? 51

ОТПУСНИ СЕ… И ПОЗВОЛИ НА БОГ! 56


ЗА БОГА КАКВО СТАВА?


Дръж си шапката – предстои ти да попаднеш във вихъра, който се задава на пътя ти!

Има един силен нов вятър от Святия Дух, който духа, но е много повече от този на Петдесятница.

Има един изпълнен с енергия мощен звук, който идва с този нов вятър на Духа и това е вълнуващия звук на радост, радост, радост! Не само една вътрешна радост, но това носи една гласна радост, един свят смях със себе си. И това ни раздвижва и ни води до по-високи нива с Бог.Духа на Бог се движи бързо по начин, който направо спира дъха и понякога те кара направо да настръхнеш, и хората от всеки език и всяка нация пускат това, което е вътре в тях. Хора от всички нации и деноминации се влюбват радикално в Исус по съвършено нов начин! Те тичат към бара на Йоил, където питиетата са безплатни и няма махмурлук! Новото вино тече, а хората пият и пият, но резултатът, е не махмурлук, а драматични промени в живота им.

Това удивително ново движение на Святия Дух бързо строшава оковите на религията и традицията и освобождава хората в Духа по един прекрасен начин. “Ето нещата предсказани от начало се сбъднаха, и Аз ви известявам нови; преди да се появят казвам ви ги. (Исая 42:9) И не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. (Исая 43:18).

За този чуден, исторически ден на Петдесятница, Библията казва И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят чужди езици според както Духът им даваше способност да говорят. (Деяния 2:4) И какво си помисли света, помисли си че са пияни. И ТЕ БЯХА… славно пияни от Святия Дух! Още веднъж Бог свръхестествено възстановява радостта на Господ за Църквата. И още веднъж хората започват да се опияняват от сладката несравнима сила на Святия Дух! Хора присъстващи от всички страни, които бяха там през този чуден вдъхновяващ ден казаха: “Критяни и Араби слушаме ги да говорят  по нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това? А други им се присмиваха, казвайки:Те са се напили със сладко вино. А Петър като се изправи с единадесетте, издигна гласът си и им проговори казвайки: Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това, и внимавайте в моите думи. Защото тези не са пияни както вие си мислите, понеже е едва третия час от деня, но това е казаното чрез пророк Йоил:-

И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища; още и на слугите си и на слугините си ще изливам от Духа Си, в ония дни и ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе, и знамения на земята долу, - кръв и огън и пара от дим; (Деяния 2:11-19).

И едно от съвременните знамения на земята долу е Святият смях, който свръхестествено превзема хората по време на службите по целия свят! Хвалението и поклонението заеха главна част от службите днес, и чудесата започнаха да се случват по време на хвалението и поклонението. Когато казваме “хваление и поклонение,” нямаме предвид просто едно пеене по време, на което ние автоматично изпяваме куплети, 1, 2 и 4 с нос заровен в песнарката. Истинското хваление и поклонение започва там, където ние влизаме в една напълно нова фаза на любов с Бога. Това е едно специално време, когато ние искаме да пренесем всичко, което сме дух, душа и тяло в една изцяло нова фаза на любов към Бог. Чрез хваление и поклонение заключваме всичко друго отвън и преживяваме едно специално време на интимност с Бог и Исус Христос.

Това е времето, прекрасното небесно време, в което махаме всичко, от нашите объркани умове, и затваряме света отвън, проблемите на деня, всичко, което ни дразни и тормози, което се е случило и изглежда невъзможно да се махне от мислите ни. Но точно това трябва да направим, и да се концентрираме на това да се приближаваме към Бог и взаимоотношението ни с Него да расте в страст и ревност.

Има времена в християнския живот, в които се обезсърчаваме и губим част от огъня и любовта си към Бог, поне го остави да гори с по- малка яркост. Същото нещо би могло да се случи в брака, ако не поддържаме постоянно огъня, за да може да гори силно! Обновяването и освежаването на страстта ни за Господ са истински необходими за света днес!

Хвалението и поклонението под водителството на помазани служители могат да променят посоката на цялата служба. Могат да поставят основа за това да се случват велики и свръхестествени неща. Тези служители не само трябва да внимават какво казва Святия Дух, но също трябва да бъдат внимателни към това как откликва събранието.

Не само е дадена привилегия от Бог на всеки вярващ, но и отговорност за това напълно да влезе в хваление и поклонение. Това не е време , в което да позволяваш на ума си да витае из залата, и да гледаш кой закъснява, или кой е седнал  пред теб току-що. Това е чудесно време не само да затвориш света отвън, но да затвориш очите си, така че това , което се случва около теб да не те разсейва.

Ще заявявам Името Ти на братята ми; всред събранието ще пея хваление към Теб” (Авакум 2:12).

Би трябвало винаги да влизаме в църква с очакване за нещо свръхестествено, което може да ни се случи. Когато влизаме в църква трябва да влизаме през портите Му с благодарение! Когато колата ти влезе в паркинга на църквата, ти влизаш през портите и трябва да започнеш да благодариш на Бог. Благодари на Бог за църквата си. Благодари му за мястото на паркинга. Благодари на Бог за пастора. Благодари му за службата на поклонение. Благодари на Господ за прекрасното нещо, което Той ще направи в следващия час или повече. Благодари Му за всичко!

После Словото ни казва “Влезте в дворовете Му с хваление.” Когато влезеш в сградата на църквата, влез със хваление към Бог. Хвали Го за спасението си. Хвали Го за здравето си! И ако не си здрав, хвали Го за изцерението си. Хвали Го за това, което казва Словото за финансите ти, “Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето Славно богатство чрез Исус Христос”(Филипяни 4:19). Когато влезеш в дворовете Му, хвали Го за всичко, за което можеш да се сетиш, или, за което не си мислил от дълго време. Понякога ние трябва да се освободим от много от религиозните си крепости, когато започнем да влизаме в радостта и в хваление и поклонение към Бог. Понякога ние дори не можем да разберем другите хора, но едно от нещата, които сме се научили е да не съдим хората според делата им. Може да ни се струва странно, може да ни се струва различно, но ако това е от Бог и ако Той им говори, нека просто да вървим с тях, защото същото диво и вълнуващо нещо може да се случи и с нас!

Трябва да влизаме с духа си и да пеем хваление към Бог с целия си дух, душа и тяло. Би трябвало напълно да се изгубим в Неговото присъствие! Нашата изпълваща ни, страстна любов към Бог трябва да се изрази като служение към Бог с цялата ни енергия, чрез гласовете ни, телата ни и със сърцата ни. Нищо не трябва да пречи на пълното ни поклонение и хваление към Бог.

Хвалението и поклонението може и донася изненадващото свръхестествено по много начини!

Наскоро една наша приятелка беше информирана от докторите си, че ракът се е върнал в тялото й. Тези новини не били приети с радост от никого, и има един естествен страх, който се появява и обхваща сърцата ни. Ще ме изцери ли Бог отново… ще бъде ли фатално този път? Какво ще ми се случи? Какво ще се случи със съпруга ми (или съпругата ми)? Много мисли изпълват умовете ни във времена като тези.

Тя предаде проблемът на Бог, което правят много от нас, и после имаме склонност да си го вземем обратно и да се тревожим още известно време. Но на следващата служба, на която тя отишла, тя толкова потънала в присъствието на Бог, че буквално не я интересувало нищо друго около нея, нито какво става в тялото и, но само Святия Дух по време на хваление. Тя разказа, че почувствала, че буквално пристъпила в самото Божие присъствие, след което чула онзи мек, красив, утешаващ глас на Всемогъщия Бог. Той казал ”Ти стоиш ли в Моето присъствие?” А тя отговорила, “Да, Господи.”

По същият нежен начин Той я попитал, “Може ли рак да живее в Моето присъствие?” Тя отговорила, “Не, Господи, рак не може да живее в Присъствието Ти.” Тя моментално била изцерена от всички симптоми, които се били върнали в нея и ракът си заминал!

По време на една служба в Бразилия, ние току-що бяхме се молили за кръщения със Святия Дух и около 50,000 души проговориха на езици за първи път. Хвалението и поклонението беше невероятно тогава.

Хората бяха толкова наясно, че това, което са получили е безценния дар на Святия Дух, че продължиха да се молят без някой да ги кара!

Те бяха много гласовити в своите хваления към Бог и ние не можехме да ги спрем! Вдигнах ръката си, за да ги помоля да спрат да се молят на езици, но така и не успяхме да продължим службата, защото те си мислили че им махам, затова те просто ми помахаха с ръце и продължиха да се молят на езици дори по-силно! Казах на Чарлс, “Скъпи, просто изпуснахме службата от контрол!” Това, за което бяхме загрижени беше, че напълно  сме изгубили контрол над събранието. Хората продължаваха в усърдна молитва на езици. Попитах Чарлс, какво би трябвало да направим, а той беше в същото неведение, в което бях и аз, за това как да поставим събранието под контрол. И така решихме, “Ако не можеш да ги победиш, присъедини се към тях.” Така че ние започнахме да се молим на езици, също толкова силно, колкото и събранието. Попитах Бог какво трябва да направим сега? Като че ли Той не ни чуваше, понеже не получихме абсолютно нищо друго освен оглушителна тишина от Небето. Не можехме да чуем дори едно единствено нещо, което Святия Дух да ни казва да направим. Това беше един страшно ужасен момент за двама евангелизатори, чийто умове изведнъж бяха блокирали, на място, на което бяха събрани повече от 60,000 души. Но това изобщо не беше всичко. Бог знаеше точно какво иска да направи и по какъв начин да демонстрира Своята прекрасна сила. Службата в Бразилия се превеждаше на Португалски и изведнъж чухме множество викове и сякаш всички хора казваха едно и също нещо. Попитахме преводача си какво казват хората, понеже имаше невероятно раздвижване от едната страна на стадиона и изглеждаше, че тълпата бяга след някого. Нашият преводач ни каза, че хората викат, “Вижте човека с оранжевата риза,” понеже хората в другите страни имат начин на изразяване различен от нашия, в Северна Америка, помислих, че това означава нещо като, “Дръжте бъзльото” в смисъл, че човека е страхливец. Попитах какво означава това и той ни каза да наблюдаваме човека с оранжевата риза, който бягаше, колкото му крака държат… Следван от стотици хора от събранието. “Оранжевата риза продължи да бяга, докато стигна до платформата, където почти останал без дъх каза, “Бог ме изцери, а аз дори не съм християнин, но искам да бъда спасен. Пастора на сцената незабавно го заведе при Господ и след това го попитаха какъв е бил проблема му. И какъв шок за всички на сцената! Отговорът му беше, “Получих фрактура на гръбнака преди четири години, в автомобилна катастрофа и бях парализиран до преди малко и по време на хвалението и поклонението осъзнах, че мога да се изправя и когато се изправих разбрах, че мога да вървя. Когато тръгнах вече знаех, че мога да бягам. И така започнах да бягам хвалейки Бога, защото Той ми даде нов гръбначен стълб, докато всички тези хора говореха на езици. Каква радост настана на сцената, докато казвахме на цялото събрание какво се беше случило, те просто полудяха от вълнение виждайки чудото, което Бог беше извършил, само защото те бяха покорни , на това което Исус беше казал в Марк 16, “И тези чудеса ще следват вярващите…Ще говорят на чужди езици.” Те бяха покорни на думите на Исус и Бог извърши знамение и чудо заради това. Резултата беше един парализиран млад човек, който получи нов гръбначен стълб! Всъщност така и не успяхме да проповядваме онази вечер, понеже като започнахме да служим със спасение и с кръщение в Святия Дух, Бог започна със свръхестественото и не спря. Хора се изправяха от инвалидни колички и носилки, носеха си патериците отпред пред очите на цялата тълпа и свръхестественото продължи, докато и последния човек не напусна стадиона онази нощ. Поради това че те бяха решили да бъдат интензивни в тяхното хваление и поклонение към Бог, Неговото присъствие, така беше покрило този млад човек, че той беше напълно изцерен и Бог постави чисто нов гръбнак в него. Никога не подценявайте силата на хвалението и поклонението. Възможно е Бог да прави много неща, които ние не можем да разберем с естествения си ум, но помнете, че не е нужно да разбираме всичко, което Той прави. Нека просто да му се наслаждаваме!

ПРЕЧКА СЛЕД ПРЕЧКА
Аз бях най-дивият грешник преди да се спася, и когато бях напълно преобразена от благодатта на Бог, в миг на око, станах също толкова дива като християнка. Моментално станах духовно прасе… Исках всичко, което Бог има. Постоянно четях Библията, сутрин, обед и вечер, когато имах и една свободна минута. Ако имаше време само за един малък стих, аз го назубрях с цялото си същество! Бях гладна, гладна, гладна!

Обичах да пея “Благословена сигурност, Исус е Мой,” и аз винаги вдигах дясната си ръка, колкото можех по-нависоко, защото имах тази благословена сигурност, че Исус е дошъл в сърцето ми, за да остане. Нямах проблем с това да издигам дясната си ръка, но когато Чарлс и аз се оженихме и започнахме да обикаляме там, където ни водеше Святия Дух, ние видяхме “онези хора,” които си издигат и двете ръце! Една ръка не беше проблем, но за нас “Не-Петдесятните” тази втора ръка тежеше два тона, когато се опитвахме да я вдигнем по едно и също време с другата!

Когато започнеш да търсиш обаче, рано или късно биваш хванат! В нашето обикаляне, ние веднъж попаднахме в едно събрание в Питсбърг на една Харизматична конференция преди много, много години. Бяхме слушали много лоши неща за Петдесятните, и явно сме имали много силно изразено поведение на “духовни прасета” иначе никога  не бихме се и доближили до такова събрание. Години преди това щях да мина поне на една миля от Петдесятна Църква, просто защото се страхувах от тях!

Бях чувала, че винаги те водят в мазата и нещата, които се случвали там били страшни! Не е ли чудно как сме могли да вярваме на това което казва дявола? Вероятно това, от което се страхувахме най-много обаче беше факта, че бяхме чули ( и повярвахме), че те те завеждат долу в мазето, наобикалят те с “онези зли хора,” които те удрят по главата и продължават да те бият, докато някой най-накрая не каже “Тя го получи!” Разбира се ти веднага се съгласяваш с тях, защото би казал всичко само за да ги накараш да спрат, защото биенето е било толкова здраво и болката толкова голяма!

Събранието, на което отидохме беше много интересно, защото те правеха нещо, което наричаха “пеене на езици.” И двамата с Чарлс си помислихме, че това е най-красивото нещо, което бяхме чували през живота си. Прибрахме се вкъщи и се опитахме да покажем на дъщеря ни как е звучало, но когато го правиш в плътта, не е както, когато го правиш в Духа! Тя въобще не се впечатли!

Те обаче настояваха да си вдигнем и двете ръце и о, каква борба имахме. Вместо обикновеното превзето вдигане на едната ръка, ние се борихме срещу две тежки ръце, по един тон всяка. Най-накрая успяхме да ги вдигнем, но на по-ниско ниво, и беше толкова трудна битка, защото наистина имахме проблем с тежестта на ръцете си. Изглежда всички се зарадваха на това,  а ние се радвахме, че те пееха със затворени очи, защото не виждаха мъките ни, докато се опитвахме да участваме, дори и малко!

Накрая пеенето спря и те ни позволиха да седнем. Какво облекчение! Със сигурност не си вдигаха и двете ръце и докато седяха! По този начин нямаше да има място. Не го направиха, така че Ние се отпуснахме и чухме най-силното послание, което бяхме чували някога. Може би не самото послание беше толкова силно, колкото начина по който беше освободено! Нямаше писъци, викове, но говорене със сила, каквато не бяхме усещали преди на служба. Наслаждавахме се на всяка минута от него и решихме, че Петдесятните не са толкова лоши (може би), докато приличат на нас. Но после проповедника провали цялата служба като каза, “Тези от вас, които искат да получат кръщение със Святия Дух и да говорят на езици, моля вървете след мен в МАЗАТА! Тогава разбрахме, че е вярно – всичко, което бяхме чули за Петдесятните и за това което правят под първия етаж!

Ние седнахме близо до изхода и когато проповедника тръгна към вратата, преди още някой да беше минал през нея, ние излязохме. Избягахме от сградата, колкото се може по-бързо  и когато бяхме в “безопасност” останали без дъх ние казахме, Бог наистина ни пазеше, нали? Наистина се успокоихме, че не попаднахме в клопката на тези хора, и бяхме убедени във факта, че Бог ни е опазил.

ОЩЕ ЕДНО ПРЕПЯТСТВИЕ
В нашите обиколки из Съединените Щати с цел да слушаме поучения, за това как да бъдем изпълнени със Святия Дух без да говорим езици ние започнахме да чуваме много за една жена на име Кетрин Кулман, и нещата, които чувахме за нея бяха невероятни!

Едно позитивно нещо, което чухме за нея беше, че хората се изцеряват на нейните служби, за което ние си мислехме, че е чудесно, защото ние винаги сме имали състрадание към болните, но чухме също, че в момента, в който те бъдат изцерени тя ги събаряла на пода!

Какво беше това странно не духовно нещо, което я караше да събаря всички на земята? Ние го отхвърлихме, разбира се, но нашето малко, гладно “духовно прасе” ни заведе на едно от нейните събрания, на следващата сутрин, след преживяването ни в Петдесятната Църква.

С изненада открихме, че Църквата беше препълнена два часа преди службата, но още по-шокирани бяхме от това, че две хиляди души стояха пред църквата и се блъскаха, за да влязат, и ние бяхме двама от тях. И двамата знаехме, че няма начин да влезем.

Ние стояхме там известно време, когато един разпоредител дойде и каза, “Чарлс и Франсис Хънтър, Вие ли сте?” Не можехме да повярваме на ушите си, разпоредителя ни знаеше имената! Как беше възможно това! По- късно разбрахме, че госпожица Кулман, чула, че има един автор в тълпата, и тя поискала да седнем на някой от първите редове. Бях написала само две книги по онова време, “Върви, човече, върви!” и “Бог е невероятен!”(моето лично свидетелство). Въпреки това тя някак си чула, че сме там.

Сложиха ни на втория ред. Също и на тази служба хвалението и поклонението бяха чудесни, и всичко, което бяхме чули за тази жена беше вярно. Видяхме хора да се изцеляват от всякакви болести, и точно както някой ни беше казал, тя ги събаряше всички на пода, веднага щом биваха изцерени.

Аз се чудех какъв трик използва, за да върши това, и все пак осъзнавах факта, че там имаше сила, каквато никога не бяхме виждали или усещали преди. Госпожица Кулман се приближи към нашия ред и посочи един човек от реда, на който седяхме. Той излезе на пътеката и бързо падна на пода. Погледнах, за да видя какво има тя в ръката си. Със сигурност беше някоя електрическа палка, която е скрита в ръкавите на красивата и рокля. Започнах да гледам човека на пода и после погледнах ръката и, която беше направила това, и видях най-дългия пръст, който някога съм виждала да сочи към мен! Тя ми направи знак с него да изляза на пътеката.

Взех да се чудя в какво съм се въвлякла, но когато я погледнах, въпреки, че беше висока, тя беше толкова слаба, и вероятно тежеше два пъти по-малко от мен, и затова реших, че няма начин да ме събори. Но някъде дълбоко в душата ми имаше една мисъл, която святкаше,” Боже, ако това е от Теб, аз искам да знам какво е то!” Този глад в сърцето ми не можеше да бъде удавен, от това, което бях чула за тази жена.

Излязох на пътеката. Тя каза просто, “Исусе, благослови моята сестра,”и Той ме благослови! По- бързо от мигване на око, аз лежах на пода на Първа Презвитерианска Църква облечена в най-хубавата си рокля. Обрах всичкия прах от мръсния под, но дори ако ми предстоеше да говоря на събрание не ми пукаше. Не си спомням да съм усетила нещо особено в онзи момент. Всичко, което си спомням е че дойде един мир, който надминаваше всяко разбиране и изпълни душата ми с любовта на Бог, дори по-голяма от любовта, която бях преживявала дотогава.

Нещо друго се случи в мен в онзи специален момент. Всички аргументи, които преди имах относно кръщението със Святия Дух и говоренето на езици моментално изчезнаха! Бог знае каква е най-голямата ни нужда. Когато отидем под силата, Той веднага започва да се грижи за нея! Това не е просто падане, но е изпадане в любов със Исус!

След това преживяване, не можех да се сетя за нито една причина да не се говорят езици, и скоро след това и двамата с Чарлс ги получихме.

Веднага след като получихме кръщение със Святия Дух, никой не можеше да ни спре да ходим на харизматични събрания! Станахме пълни фанатици и искахме да стоим в силата на Бог и да гледаме свръхестественото при всяка възможност, която имахме!

Отидохме на банкета на Първо Сдружение на Бизнесмените на Пълното Евангелие в Хюстън. Това беше, когато всеки се обличаше официално на техните банкети, така че аз се облякох с най-официалното си облекло и прекарахме чудесно!
Когато завърши събранието, и започна служението, много от мъжете служеха заедно, докато един човек, полагаше ръце на хората и те всички падаха, също както на службите на Кетрин Кулман. Чарлс говореше с  един приятел, и затова аз изтичах при този човек, за да наблюдавам какво прави, докато накрая събрах кураж, за да го попитам, “Как го правиш?” Той ме попита, “Какво искаш да знаеш?” Аз казах, “Ходих на служба на Кетрин Кулман и паднах, а сега искам и съпругът ми да падне! Аз дори не знаех как наричат този духовен феномен, но знаех, че искам Чарлс да преживее, същото прекрасно преживяване, което и аз преживях.

Човекът ме погледна съсредоточено и каза, “Значи искаш и мъжа ти да падне?” Отново избърборих набързо, “Да, да , да! Той попита къде е Чарлс, затова аз отидох да го доведа и той отново попита, “Значи искаш съпругът ти да падне?” Отново отговорът ми беше настоятелен, “Да”! Той каза, “Тогава застани до него,“ така че аз се прилепих до Чарлс, доколкото мога, защото аз си мислех, че човекът ще го направи по предишния начин, ”едно, две” на три Чарлс ще е долу, но изобщо не стана така. Той каза, И така ти искаш съпругът ти да падне? Е, Исусе, благослови семейство Франсис!” Аз паднах по-бързо отколкото ти можеш да мигнеш с око, последвана секунда по-късно от моя прекрасен съпруг! После той събра нашите ръце и каза, Чарлс и Франсис, отделям ви за специално служение към Бог.” Това беше един свещен момент, който не може да се забрави!

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница