Съюз на библиотечните и информационните работници / сбир/ union of librarians and information services officers /ulisoДата19.01.2018
Размер73.59 Kb.
С
ЪЮЗ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ / СБИР/


UNION OF LIBRARIANS AND INFORMATION SERVICES OFFICERS /ULISO/

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1000 София, пл. “Славейков” № 4, стая 609, тел. 987 07 34, 980 66 88 /264/, факс 987 07 34

1000 Sofia Slaveikov sq. № 4, tel. /3592/ 987 07 34, fax /3592 / 987 07 34

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

БИБЛИОТЕКАТА – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО”15 - 21 МАЙ 2006

Под патронажа на г-н Георги Пирински – председател на 40-то Народно събрание

В Националната библиотечна седмица „Библиотеката – инвестиция в бъдещето” се включиха 48 библиотеки от 28 градове и села в страната. Сред тях са най-големите научни библиотеки: Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Библиотеката на БАН, Централната научно-техническа библиотека, Университетската библиотека при СУ “Св. Климент Охридски”; както и 16 регионални, 14 университетски, 10 читалищни и 4 училищни библиотеки.

Националната библиотечна седмица стартира на 15 май с откриването на изложба „Съвременната българска библиотека” в Клуба на народния представител в сградата на Народното събрание. Присъстваха над 200 библиотечни специалисти от цялата страна, представители на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата и на Министерството на регионалното развитие, на местните власти, на неправителствени организации, на научните среди и др. Изложбата бе открита официално от доц. д-р Камелия Касабова – зам.-председател на Народното събрание. Приветствие към участниците поднесоха проф. Стефан Данаилов – министър на културата и Джефри Левийн – зам.-посланик на САЩ в София.

След откриването се проведе форум - дискусия по проблемите на библиотеките с активното участие на г-н Георги Пирински, проф. Андрей Пантев, Искра Михайлова – зам.-министър на регионалното развитие, д-р К. Мирев – кмет на община Търговище и председател на Асоциацията на кметовете на общини, представители на Асоциация „Българска книга” и на професионалната общност. Дискусията бе ръководена от проф. Боряна Христова, директор на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Дискутирани бяха най-актуалните нерешени проблеми на библиотеките, като липсата на национална стратегия за развитието на библиотечния сектор, на съвременна нормативна база, технологичното изоставане от стандартите на информационното общество и други.


В рамките на Националната библиотечна седмица, в различни градове на страната бяха проведени срещи на библиотечните специалисти с депутати от съответните избирателни райони, с представители на изпълнителната и местната власт, с членове на читалищни настоятелства. Основната цел на тези срещи бе представянето на дейността на библиотеките и запознаване с проблемите, които трябва да преодоляват за изпълнението на своята високохуманна мисия.

В 6 града са проведени срещи с депутати от съответните избирателни райони, организирани от Регионалните библиотеки:


 • в Бургас с Маруся Любчева и Светослав Малинов

 • във Велико Търново с Мирослав Мурджов

 • в Добрич с Ясен Пенчев

 • в Плевен с Анелия Мингова и Васил Антонов

 • в Пловдив със Захари Георгиев

 • в Търговище с Румен Такоров


Срещи с представители на изпълнителната власт:


 • Заместник-министърът на културата Надежда Захариева е участвала в срещи с библиотекари от Бургас, Сливен, Ямбол и Раковски.
 • Заместник-министърът на регионалното развитие Искра Михайлова е участвала в среща - дискусия за библиотеките в гр. Раковски.


В 4 града са проведени срещи с представители на областните управи:


 • в Плевен с областния управител Николай Русинов

 • в Разград с областния управител Наско Анастасов и зам.-областния управител Милена Цанева

 • в Силистра с областния управител Светлана Великова

 • в Стара Загора със зам.-областния управител Данчо Данев.Най-много срещи са проведени с представители на местната власт и на читалищните настоятелства - в 13 библиотеки от 11 града. На тези срещи са обсъдени въпроси, свързани с мястото на обществените библиотеки като партньори на местната власт, възможността за включване на библиотеките в общинските стратегии, проекти и програми за развитие, идеи за изграждане на регионална библиотечно-информационна мрежа, обогатяване на библиотечните фондове и информационни ресурси, модернизиране на технологиите и материално-техническата база на библиотеките.

 • Във Варна Областната управа включва в работна среща на кметове и кметски наместници от региона с културните институти - презентация за двете национални кампании и регионалната библиотека, както и разговор за библиотечното дело в региона. Проведена е среща с председателя на Общински Съвет - Варна - Борислав Гуцанов, с председателя на ПК "Култура, медии, вероизповедания" - Панко Анчев и с председателя на постоянната комисия "Образование" - Диян Даскалов. Проведени са срещи с общински съветници в комисията по култура и комисията по образование и с председателите на постоянните комисии.

 • Във Велико Търново в сградата на Общината е проведено открито заседание на Комисията по Култура и културно историческо наследство и вероизповедание при Общински съвет Велико Търново, на което са присъствали: Мирослав Мурджов - народен представител от 4-ти Великотърновски многомандатен избирателен район, Николай Тачев - Председател на Общински съвет - Велико Търново, общински съветници - членове на Комисията по култура, Велика Иванова - началник отдел “Култура и КИН”, Нели Стойчева - секретар на Читалище “Искра” и библиотечни специалисти от общината.

 • В Димитровград е проведена дискусия в библиотеката на тема “Перспективи за подобряване нормативната и законодателната уредба на библиотечното дело в България” с участието на председателя на ОбС Николай Колев и общински съветници.

 • В Добрич е проведена среща на директора на Регионална библиотека “Дора Габе” и председателя на читалищното настоятелство на НЧ “Йордан Йовков” с кмета на Община град Добрич - Детелина Николова.

 • В Пазарджик е проведена среща с кмета на град Пазарджик - Иван Евстатиев и с председателя на Общинския съвет Тодор Попов.

 • В Пловдив е проведена среща с Красимир Обретенов – експерт в Дирекция “Култура” на Община Пловдив и Пенка Калинкова – общински съветник. 

 • В Разград са проведени срещи с председателя на Общински съвет Разград – Добринка Монева, с кмета на Община Разград – Денчо Бояджиев и зам.-кмета по култура - Кина Дякова. В Регионалната библиотека е проведено изнесено съвместно заседание на двете постоянни комисии на Общински съвет Разград - по култура и духовни ценности и по образование и наука, на което са присъствали кметът, зам.-кметът и секретарят на общината, 13 общински съветници, журналисти от местните медии, председателите на трите местни дружества на писателите, граждани.

 • В Силистра е проведено изнесено съвместно заседание в библиотеката на Постоянната комисия по култура и именуване на обекти и Постоянната комисия по културно-историческо наследство и вероизповедания. В заседанието са участвали зам.-кмет „Социални дейности” – Г. Балушев, зам.-кмет „Финанси и общински предприятия” – Милен Пенчев и началник отдел „Култура” – В. Балева. Група от 9 библиотекари, приятели на библиотеката и доброволци са участвали в заседанието на Общински съвет. Кметът на Община Силистра - инж. Иво Андонов организира празничен коктейл в чест на 24 май, на който Регионалната библиотека получава Поздравителен адрес от Общински съвет - Силистра, Грамота за активна библиотечна дейност и парична награда.

 • В Сливен, по покана на директора на библиотека “Зора”, е проведено изнесено заседание на Постоянната комисия по култура и вероизповедания към Общински съвет – Сливен в сградата на библиотеката.

 • В Стара Загора, 38-то заседание на Общинския съвет е открито с информация за Националната библиотечна седмица и двете най-големи обществени библиотеки в града: “Родина” и РБ “Захарий Княжески”. Папки с материали за НБС са получили: д-р Евгений Желев – кмет на общината, Иван Георгиев, Тихомир Димитров и Илия Златев – зам.-кметове на общината, Зоя Цвяткова – секретар на общината, Цанка Ганева – директор на Дирекция “Финансово-стопански дейности, бюджет и управление на собствеността”, Георги Вълчев – директор на Дирекция “Образование и култура”, Антон Андронов – председател на ОС, д-р Диана Бушкалова, Валентина Бонева и Стефчо Василев - зам.-председатели на ОС, Петя Арнаудова – председател на ПК по образование и Велизар Лазаров – председател на ПК по култура.

 • В Търговище е представен Информационният център в присъствието на Кмета на Община Търговище и Председателя на Общинския съвет.

В резултат на проведените срещи 7 библиотеки са постигнали конкретни договорености за разрешаване на свои належащи проблеми:
 • Регионалната библиотека “Петко Рачев Славейков” – Велико Търново е договорила закупуване на копирна техника в размер на 5 000 лв. със средства на общината и подмяна на осветление, дограма и боядисване на отдел “Изкуство” със средства от инвестиционната програма на общината в размер на 15 000 лв.

 • Библиотечно-информационният комплекс при Международен колеж – Албена, гр. Добрич получи нова техника – комбинирана машина Bizhub – копир, скенер и принтер.

 • Д. Николова, кмет на Община гр. Добрич, дари книги на три училищни библиотеки от града.

 • Регионална библиотека “Никола Фурнаджиев” – Пазарджик постига договореност с общината за осигуряване на допълнително финансиране от порядъка на 35 000 лв. за довършване ремонта на залата за ново книгохранилище.

 • Библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград се договори за:

  • Инвестиционно финансиране за газифицирането на централната сграда на библиотеката.

  • Включване в общинската програма преустройство на архитектурната среда пред Детския отдел - изграждане входна рампа за деца с увреждания.

  • Финансиране на краеведско издание на библиотеката за 2006 г. – сборник „Избрани песни от Лудогорието”.

  • Пренасочване на две бройки помощен персонал от наетите от общината по НП „СПОЗ”.
 • В Сливен общинските съветници са гласували решение да се внесе искане за отпускане на средства за ремонт на библиотека “Зора”.


 • Централната научно-техническа библиотека в София е получила дарение от книги от Фирма БИК ООД на стойност 100 лева.

В резултат на обявените Дни на отворените врати, в библиотеките са записани безплатно над 4400 читатели. Най–много са новите читатели в Регионалните библиотеки в: Разград – 313, Стара Загора – 613, Плевен – 530, Пловдив – 530, Силистра – 525, Велико Търново – 393; в читалищните библиотеки „Родина” (Стара Загора) – 226, „Зора” (Сливен) – 205, с. Завет – 30 и др.Националната библиотечна седмица беше подробно отразена в националните и местните електронни медии и вестници. Предавания и репортажи, посветени на кампанията и проблемите на библиотеките са направени в „Канал 1” на БНТ – „Сутрешен блок” и „По света и у нас”, MСAT, BBT, Евроком, Европа; БНР - програма “Хоризонт” и програма “Христо Ботев”, Дарик радио, Радио “Алма Матер” и в много местни телевизии и радиа. Публикувани са десетки статии за кампанията и проблемите на библиотеките във вестниците „Труд”, „Дума”, „Стандарт”, „Култура”, „Аз Буки”, както и в местния печат в 11 града в страната.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница