Т е Х н и ч е с к и и з и с к в а н и я поръчка:„Оценка и мониторинг на горските екосистеми ниво І и ниво ІІ в рамките на Мeждународна коопертивна програмаДата18.04.2017
Размер114.36 Kb.
Т Е Х Н И Ч Е С К И И З И С К В А Н И Я

Поръчка:„Оценка и мониторинг на горските екосистеми – ниво І и ниво ІІ” в рамките на Мeждународна коопертивна програма Гори за 2012 г. ”
Обособена позиция 1 - „Оценка качество на почвите и фитоценотични проучвания в 28 пробни площи от мрежата за мониторинг на горите – ниво І. Оценка на короните в 159 пробни площи за 2012 г. и анализ на получените резултати”
Обособена позиция 2 - “Изпълнение на схеми за интензивен мониторинг – гори ниво ІІ за 2012 г. (IM2), в базовите пробни площи и пробната площ – ядро и оценка на получените данни”


 1. Обосновка:

Основание за настоящата поръчка е осигуряване на изпълнението на пълната схема от дейности по мониториг на горските екоситеми – ниво І и ІІ, в рамките на МКП Гори, в която ИАОС (национален координационен център за България) е участник. Участието в Програмата е обвързано с годишно докладване на данните от мониторинга и по двете нива. Поръчката покрива обхвата на широкомащабните и интензивните мониторингови дейности заложени за изпълнение в 159 Постоянни пробни площи (ППП) от ниво І и двете базови пробни площи и пробната площ ядро от ниво ІІ и научен анализ на получените данни.

Целта е изпълнението на Програмата за оценка и мониторинг на състоянието на горите в Европа да осигури информация приложима за провеждане на политика за устойчиво управление на горите в Европа, в съответствие с международните задължения и ключово действие 8 на Плана за действие за горите (СОМ 2006 final), касаещи политиките в областта на екологията и горите.2. Цел:

МКП Гори е единна система за мониторинг на състоянието на горите в Европа, изградена на базата на хармонизирани методи за наблюдение и оценка, която осигурява качествена и количествена информация във връзка с климатичните промени (влиянието върху горските екосистеми), биоразнообразието (базова информация защитени територии), състояние на горите и техните защитни функции (вода, почви и инфраструктура) и горските пожари. Програмата осигурява информация необходима за провеждане на адекватни политики в ЕС, в съответствие с международните задължения и ключово действие 8 на Плана за действие за горите (СОМ 2006 final). Целите на МКП Гори са: • Да осигури периодично наблюдение на пространствените и времеви промени на състоянието на горските екосистеми по отношение на антропогенните и природните стрес фактори (в частност атмосферното замърсяване), посредством систематичен широкомащабен мониторинг в представителна мрежа от ПП на европейско и нацинално ниво;

 • Да се достигне по-ясно разбиране на връзката причина-ефект между състоянието на горските екосистеми и антропогенните и природни стрес фактори (в частност атмосферното замърсяване) посредством интензивен мониторинг на постоянно избрани пробни площи на територията на Европа и изичаване на развитието на горски екостеми, които са от особено значение на Европейско ниво.

Специфични цели на поръчката:

 • Да се осигурят на данни за докладването на 2012 мониторингова година към Програмния център на МКП Гори, посредством изпълнение на дейностите предвидени по ниво І и ІІ в Техническото ръководство на Програмата;

 • Да се осигурят данни с цел изчисляване на въглеродния запас в OL почвен слой, информация необходима във връзка с докладването по Протокола от Киото;

 • Да се осигури информация, необходима за устойчивото управление на горските ресурси, отнасяща се до подобрените пан-Европейски индикатори, одобрени от Министерската конференция за защита на горите в Европа(MCPFE) и залегнали в Националния доклад за оценка и състояние на околната среда в България.


Обособена позиция 1 - „Оценка качество на почвите и фитоценологични проучвания в 28 пробни площи от мрежата за мониторинг на горите – ниво І. Оценка на короните в 159 пробни площи за 2012 г. и анализ на получените резултати”


 1. Основни задачи и дейности:

Настоящата задача има за цел, изпълнение на всички задължителни дейности от ниво І на горския мониторинг, заложени в ръководството на МКП Гори. Предвиденият обхват на дейности ще покрие пълният набор от дейности по ниво І, предвидени за 2012 мониторингова година и ще включват:
 • Годишна оценка на състоянието на короните и уврежданията причинени от биотични и абиотични агенти, определяне на всички задължителни показатели следвайки насоките в международното Ръководство на МКП Гори, част 4; http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_Crown.pdf. Това включва - обезлистване, отстраняване и смъртност, замяна на ПП в случаи на загиване, отсичане или унищожаване, възраст на насаждението, определяне на засегнатата част, определяне на симптомите, агент – причинители и фактори за увреждане, научно наименование на причинителите, обхват и количество в % (класове). На база извършените оценки в ПП задължително се попълват таблици по предварително утвърден стандарт, които ще бъдат предоставени на Изпълнителя от Възложителя при стартиране изпълнението на поръчката.

 • Флористичен състав и фитоценотична структура на храстово-тревните синузии в растителните съобщества от различни асоциации в постоянните пробни площи на 2, 9 и част от 8 р-н (общо 28 ПП), следвайки насоките в международното Ръководство на МКП “Гори”, част 7; http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_GV.pdf

 • Пробонабиране и морфологична характеристика на почвени проби (органични и минерални – OL, OF + OH, H, 0-10, 10-20 и 20-40 слоеве) в постоянните пробни площи на 2, 9 и част от 8 р-н (общо 28 ПП), част 10 на Ръководството на МКП Гори; http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_soil.pdf 1. Форма на представяне на разработката и приложимост:

Отчети, съдържащи данните от теренните и лабораторни изследвания за 2012 г., оценки и анализи, включващи:

 • Доклад с придружаващи го таблици: Информация от годишното обследване за 2012 г. на короните на моделните дървета и уврежданията, таблици по предварително утвърден стандарт (предоставени на Изпълнителя от Възложителя при стартиране изпълнението на поръчката) за всяка ПП и всяко дърво в нея, съответстващи на изискванията за попълване на форми PLO, TRE и TRF, съгласно част 4 от Ръководството на МКП “Гори”, с придружаващ доклад включващ описание на приложените методи за оценка и анализ на причините за уврежданията, липсващи данни (ако съществуват такива), мъртви дървета или подмяна на пробните дървета (ако има такава). Да се използват само кодове заложени в ръководството. За изготвяне на необходимите таблици да се ползват обясненията дадени във Форми за докладване през 2012 г. и обяснения към тях: http://icp-forests.net/page/data-submission

 • Доклад с придружаващи го таблици: Оценка и анализ на информацията получена от фитоценoгичното обследване проведено през 2013 г. в гореописаните ПП от мрежата, с попълнени таблици, съгласно изискванията поставени в част 7 на Ръководството на МКП “Гори” и т. 4.11 на Форми за докладване през 2011 г. и обяснения към тях – форми PLV и VEM. Придружаващ доклад , включващ описание на използваните методи за оценка и анализ – http://icp-forests.net/page/data-submission

 • Доклад с придружаващи го таблици: Морфологична характеристика на почвените профили в гореописаните ПП от мрежата (задължителни – OL, OF + OH, H, 0-10, 10-20 и 20-40 слоеве) и представяне да данните в таблици съответстващи на изискванията на част 10 от Ръководството на МКП “Гори” и т. 4.4 на Форми за докладване през 2012 г. и обяснения към тях - http://icp-forests.net/page/data-submission

 • Единен доклад, съдържащ обощена оценка на получените резултати от наблюденията и анализите на гореописаните показатели. Докладът трябва да съдържа научен анализ на връзката причина – ефект между състоянието на горските екосистеми и антропогенните и природни стрес фактори и анализ на промените през последните 5 години по типове гори (широколистни и иглолистни) и основни дървесни видове (не по райони). Към обобщения доклад трябва да се представи резюме на английски. 1. Етапи и срокове: Поръчката по обособена позиция 1 ще се изпълни на 2 етапа:

 • 1 етап - до 30 октомври 2012 г. – в срок до 30 октомври 2012 г. ще трябва да бъде направена оценка на състоянието на короните в 159 ПП от широксомащабната мрежа за горски мониторинг и анализ на уврежданията от биотични и абиотични групи агенти и да бъде представен отчет на състоянието на хартиен и цифров носител. Към отчета задължително трябва да бъде приложено резюме на състоянието на английски език.

 • 2 етап – до 15 юни 2013 г. – в срок до 15 юни 2013 г. трябва да бъдат извършени следните дейности: пробонобиране и морфологична характеристика на почвени профили и оценка на флористичния състав и фитоценотичната структура на храстово-тревните синузии в растителните съобщества от различни асоциации в постоянните пробни площи на 2, 9 и част от 8 р-н (общо 28 ПП).


Начин на представяне на резултатите: След изтичане срока на изпълнение на всеки от етапите на поръчката, Изпълнителят представя на Възложителя отчет с резултатите от изпълнението, който се предава в 6 (шест) еднообразни екземпляра – три на магнитен и три на хартиен носител на български език и съкратено резюме на отчета в 2 (два) екземляра – един на хартиен и един на магнитен носител на английски език.
Докладите се приемат от упълномощени с договора лица на Възложителя.
Окончателното изпълнение на научната разработка се приема с протокол на заседание на експертна комисия – Експертния екологичен съвет при Изпълнителна агенция по околна среда.


 1. Изисквания към изпълнителския екип:
 • Опит в изграждане на функциониращи мрежи за широкомащабен мониторинг на горски екосистеми. Опит и познания в изпълнение на дейности по програмата МКП- Гори, І ниво;

 • Включване в екипа на научни работници и преподаватели с доказан опит по темата;

 • Да е изпълнил най-малко 2 броя договори със сходен предмет и е представил най-малко 2 препоръки със сходен предмет;

 • Включване в екипа на експерти - практици, с опит в теренните наблюдения.


Обособена позиция 2 - “Изпълнение на схеми за интензивен мониторинг – гори ниво ІІ за 2012 г. (IM2), в базовите пробни площи и пробната площ – ядро и оценка на получените данни”


 1. Основни задачи и дейности:
 • Годишна оценка на състоянието на короните и уврежданията причинени от биотични и абиотични агенти, определяне на всички задължителни показатели следвайки насоките в международното Ръководство на МКП Гори, част 4; http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_Crown.pdf, в ПП – ядро (Витиня) задължително се определя – видимост, социален клас, разстояние между короните, обезлистване, плодоносене, форма на короната, смъртност и отстраняване, възраст на насаждението, възраст на ПД, определяне на засегната част, симптоми, определяне на симптомите, локализация в короната, възраст на увреждането, агент причинители или фактори за увреждане, научното наименование на причинителя, обхват и количество % (класове). Всичките тези показетли с изключение на плодоносенето и формата на короната са задължителни и за останалите ПП. На база извършените оценки в ПП задължително се попълват таблици по предварително утвърден стандарт, които ще бъдат предоставени на Изпълнителя от Възложителя при стартиране изпълнението на поръчката.

 • Оценка на данните от химичните анализи на атмосферните отлагания, следвайки насоките в международното Ръководство на МКП «Гори», глава ХІV; http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_Depo.pdf

 • Оценка на данните от химичните анализи на лизиметрични води, съгласно насоките в Част ХІ на Ръководството http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_AAQsympt.pdf;

 • Анализ на качеството на атмосферния въздух, следвайки насоките в международното Ръководство на МКП «Гори», част 15 – http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_AAQ.pdf;

 • Анализ на получените резултати от оценката на уврежданията от озон в ПП-ядро (Витиня), съгласно насоките в Част VІІІ на Ръководството http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_AAQsympt.pdf;
 • Метеорологични проучвания (валежи, температура на въздуха, атмосферна влажност, посока и скорост на вятъра, слънчева радиация), следвайки насоките в международното Ръководство на МКП «Гори», част 9; http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_Meteo.pdf и анализ на данните;

 • Оценка и анализ на резултатите от анализите на дървесния опад и придружаващ доклад, включващ информация относно методите на пробонабиране и анализ на показателите, липсващи данни и други констатирани нередности – http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_Litter.pdf

 • Фенологични проучвания в ПП ядро (Витиня), съгласно насоките в Част VІ на Ръководството http://www.icp-forests.org/pdf/FINAL_pheno.pdf и анализ на получените резултати;

 • Пробовземане на листни проби от дървесни и индикаторни видове и интерпретация на получените резултати от химичните анализи,

 • Изготвяне на доклад, съдържащ обобщена оценка на получените резултати по гореописаните показатели и научен анализ на връзката причина – ефект между състоянието на горските екосистеми и антропогенните и природни стрес фактори.
 1. Форма на представяне на разработката и приложимост:
 • Оценка с придружаващи го таблици: Информация от годишното обследването за 2012г. на короните на моделните дървета и уврежданията, таблици по предварително утвърден стандарт (предоставени на Изпълнителя от Възложителя при стартиране изпълнението на поръчката) за всяка ППП (Приложение 1), съответстващи на изискванията за попълване на форми ТRС и TRD, съгласно част 4 от Ръководството на МКП “Гори”, с придружаващ доклад включващ описание на приложените методи за оценка и анализ на причините за уврежданията, липсващи данни (ако съществуват такива), мъртви дървета или подмяна на пробните дървета (ако има такава). Да се използват само кодове заложени в ръководството.

 • Оценка с придружаващи го таблици: Оценка и интерпретация на резултатите от химичните анализи на атмосферните отлагания, стъбления отток и лизиметричните води. Изчисляване на критичните натоварвания за киселинност, сяра и азот. Сравнителен анализ на данните с тези от предходни години.

 • Оценка с придружаващи го таблици: Оценка и интерпретация на резултатите от анализите на количествата и химичното съдържание на дървесния опад и придружаващ доклад, включващ информация относно методите на пробонабиране и анализ на показателите, липсващи данни и други констатирани нередности. Сравнителен анализ на данните от 2012 г. с тези от предходните години.

 • Оценка с придружаващи таблици: Оценка и анализ на данните за атмосферното замърсяване и уврежданията от озона в ПП – ядро (Витиня), попълнени таблици необходими за изготвяне на форми PLL, LSS и OZP. Докладът трябва да съдържа информация за състоянието и промените на средата.

 • Оценка с придружаващи таблици: Оценка и анализ на данните от метеорологичните проучвания (валежи, температура на въздуха, атмосферна влажност, посока и скорост на вятъра, слънчева радиация). Докладът трябва да съдържа информация за състоянието и промените на средата.

 • Оценка с придружаващи таблици: Оценка и анализ на резултатите от проведените фенологични проучвания в ПП ядро (Витиня) и придружаващ доклад, включващ метод на наблюдение и оценка, и периоди на наблюдение.

 • Оценка с придружаващи таблици:Информация за вземането на листни проби от дървесни и индикаторни видове ( дневник на взетите проби, попълнени таблици с масите, протокол за предаване в лабораторията на ИАОС за анализ) и интерпретация на получените резултати от химичните анализи, с придружаващ доклад включващ описание на методите за събиране и анализиране на пробите, информация за начина и времето на съхранение на пробите.

 • Доклад, съдържащ обощена оценка на получените резултати от анализите на гореописаните показатели и научен анализ на връзката причина – ефект между състоянието на горските екосистеми и антропогенните и природни стрес фактори. Към обобщения доклад трябва да се представи резюме на английски.

За по-подробна информация относно формите за докладване моля, да се ползва линка:http://www.icp-forests.org/DocsData/FutMon_ICPForestsForms2009_V5_3f.pdf


 1. Етапи и срокове: 8 месеца от подписване на договор за изпълнение


Начин на представяне на резултатите: След изтичане срока на изпълнение на поръчката, Изпълнителят представя на Възложителя отчет с резултатите от изпълнението на поръчката, който се предава в 6 (шест) еднообразни екземпляра – три на магнитен и три на хартиен носител на български език и съкратено резюме на отчета в 2 (два) екземляра – един на хартиен и един на магнитен носител на английски език.

Докладите се приемат от упълномощени с договора лица на Възложителя.


Окончателното изпълнение на научната разработка се приема с протокол на заседание на експертна комисия – Експертния екологичен съвет при Изпълнителна агенция по околна среда.


 1. Прогнозни цени:

 • По обособена позиция 1 – 62 000 лв с включен ДДС

 • По обособена позиция 2 – 18 000 лв с включен ДДС
 1. Изисквания към изпълнителския екип:
 • Да притежава опит и квалифициран екип в областта на изпълнение на дейности свързани с извършването на интензивен мониторинг на горски екосистеми. Опит и познания в изпълнение на дейности по програмата МКП- Гори, ІІ ниво;

 • Да е изпълнил най-малко 2 броя договори със сходен предмет и е представил най-малко 2 препоръки със сходен предмет;

 • Включване в екипа на научни работници и преподаватели с доказан опит по темата;

 • Включване в екипа на експерти - практици, с опит в теренните наблюдения;

Изготвил:Геновева Попова, гл. експерт, отдел МБРГЕП
Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница