Тарифа за таксите, които се събират в систематаДата31.03.2018
Размер367.74 Kb.
ТАРИФА

ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

Глава първаТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕТО ОТ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел І.Ползване на дървесина от горите – собственост на държавата

от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства
Чл. 1. За ползване на дървесина от горите – собственост на държавата, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства заплащат такса в размер на процент от продажната цена на временен склад, по категории, сортименти и дървесни видове, съгласно одобрения комплектован лесосечен фонд (КЛФ) за съответната година (лежаща маса), както следва:


Категории/ Сортименти

Държавни предприятия с одобрен КЛФ за съответната година (лежаща маса)

Държавни предприятия с одобрен КЛФ за съответната година (лежаща маса)

Държавни предприятия с одобрен КЛФ за съответната година (лежаща маса)

Държавни предприятия с одобрен КЛФ за съответната година (лежаща маса)

до 15 000 куб.м.

над 15 000 куб.м. до

30 000 куб.м.

над 30 000 куб.м. до 40 000 куб.м.

над 40 000 куб.м.

игл.

шир.

игл.

шир.

игл.

шир.

игл.

шир.

%

%

%

%

%

%

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Едра

45

40

50

45

55

50

60

55

Средна

30

30

30

30

30

30

30

30

Дребна

15

10

15

10

15

10

15

10

Технологична дървесина

25

25

25

25

25

25

25

25

Дърва за огрев от иглолистни

5

-

5

-

5

-

5

-

Дърва за огрев от меки широколистни

-

5

-

5

-

5

-

5

Дърва за огрев от твърди широколистни

-

15

-

20

-

25

-

25

Обли занаятчийски материали (ОЗМ)

25

25

25

25

25

25

25

25

Чл. 2 (1) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.

(2) Алинея 1 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.

Чл. 3. За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови насаждения от 20 до 40-годишна възраст в годината на сечта, се заплаща такса в размер на 50 на сто от определената по реда на чл. 1 за съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

Чл. 4. Член 2, ал. 1 и чл. 3 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.

Чл. 5. За добитата едра дървесина от цер и габър се заплаща 30 на сто от продажната цена за съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

Чл. 6. Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства заплащат 10 на сто от определения в чл. 1-5 процент от продажната цена на дървесината, в приход на Национален фонд „Българска гора”. Останалата част от дължимата сума се внася в бюджета на Държавната агенция по горите.

Чл. 7. Заплащането на дължимия процент от продажната цена за ползване на дървесината в бюджета на Държавната агенция по горите и в приход на Национален фонд „Българска гора", се извършва до края на месеца, следващ месеца, в който е начислен прихода от реализация на дървесината.


Раздел ІІ.

Такси на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд
Чл. 8. За облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд, се заплащат следните такси на корен:

№ по ред

НаименованиеМярка

Такса на корен (лв.)1.

Иглолистен объл дървен материал:а) едър

куб.м

Iа клас на сортимента

куб.м

75I клас на сортимента

куб.м

50II клас на сортимента

куб.м

40б) среден

куб.м

III клас на сортимента

куб.м

25IV и V клас на сортимента

куб.м

15в) дребен

куб.м

8г) за дървените материали от бяла муратаксите по букви "а" и "б" се завишават съответно с 50 на сто


Наименование


МяркаТакса на корен (лв.)бук, дъб, габър

цер, акация, липа,

орех, явор,и други твърди

бреза и меки

ясен, бряст ишироколистни

широколистни

горскоплодни

2.

Широколистен объл дървен материал:а) едър

куб.м

Iа клас на сортимента

куб.м

75

40

130I клас на сортимента

куб.м

50

35

85II клас на сортимента

куб.м

40

30

60б) среден

куб.м

III клас на сортимента

куб.м

20

20

20IV и V клас на сортимента

куб.м

12

12

12в) дребен

куб.м

8

8

8


Наименование


Мярка

Такса на корен (лв.)


3.

Дърва за горене и вършина:а) дърва от иглолистни дървесни видове

пр. куб.м

4б) дърва от широколистни меки дървесни видове

пр. куб.м

4в) дърва от широколистни твърди дървесни видове

пр. куб.м

10г) вършина

пр. куб.м

1

Чл. 9. (1) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.

(2) Алинея 1 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.

(3) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови насаждения от 20 до 40-годишна възраст в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по чл. 8.

(4) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.

(5) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по чл. 8.

Чл. 10. Таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд, се заплащат преди издаването на позволителното за извоз.
Раздел ІІІ.

Такси за страничните ползвания и страничните горски продукти,

добити от държавния горски фонд
Чл. 11. За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните такси:


№ по ред

Наименование


МяркаТакса (в лв.)

I.

Растения и горски плодове(извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни

1.

Грудки, корени, коренища(с изключение на такива от репей, коприва, троскот)

кг

0,04

2.

Листа (с изключение на такива от коприва):

кг


- орех
0,02
- други0,04

3.

Стръкове (с изключение на такива от маточина)

кг

0,04

4.

Цветове (с изключение на такива от лайка)

кг

0,04

5.

Плодове:
- хвойна синя

кг

0,12
- шипка

кг

0,06
- орех, обикновен кестен

кг

0,18
- други

кг

0,04

6.

Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки:
пълни (със семена)

кг

0,12
празни (без семена)

кг

0,05
- семена от иглолистни видове

кг

1,20
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, саплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:


пълни (със семена)

кг

0,12
празни (без семена)

кг

0,05
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други

кг

0,18
- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване

бр.

0,04

7.

Пъпки

кг

0,10

8.

Кори:
- корков дъб (женски корк)

кг

0,12
- обикновен кестен

кг

0,05
- други

кг

0,05

9.

Лишеи, мъхове:
- боров, дъбов

кг

0,04
- други

кг

0,07
- мъхове

кг

0,10

10.

Гъби:
- смръчкула

кг

0,48
- пачи крак

кг

0,34
- манатарка

кг

0,26
- сиво-жълт пачи крак

кг

0,12
- рижийка, челядинка

кг

0,07
- масловка

кг

0,04
- златист пачи крак

кг

0,12
- тръбенка

кг

0,12
- други

кг

0,07

11.

Събиране на охлюви

кг

0,12

12.

Събиране на раци

кг

0,36

13.Улов на жаби

кг

0,24

ІІ.

Сено-сухо (без сеното за подхранване на дивеча)

кг

0,04

ІІІ.

Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча)

пр. куб.м

0,12

ІV.

Зеленина иглолистна и широколистна (за украса)

пр.куб.м

3,60

V.

Зеленина иглолистна и широколистна(за технически цели)

т

2,40

VI.

Коледни елхи:
-до 1 м

бр.

2,50
-до 2 м

бр.

3
-над 2 м

бр.

4,50

VII.

Пръчки-върбови, лескови и др.-сурови

бр.

0,12
-дрянови клони до 1 м

бр.

0,12

VIII.

Камъш, папур и др.

кг

0,06

ІХ.

Пънове от всички дървесни видове

пр. куб.м

0,60

X.

Борина от пънове

т

2,40

XI.

Смола-балсамова(течна и суха)

кг

0,12

XII.

Паша в горите и горските пасища за една година

1.

за едър рогат добитък

за 1 бр.

1,50

2.

за коне, катъри, магарета и мулета

за 1 бр.

0,80

3.

за овце

за 1 бр.

0,30

4.

за свине

за 1 бр.

2

5.

за кози или ярета до 3 бр.

за 1 бр.

2

6.

за кози или ярета до 5 бр.

за 1 бр.

2,50

7.

за кози или ярета над 5 бр.

за 1 бр.

6

XIII.

Такси за събиране на строителни и инертни материали

1.

Пясък, чакъл и баластра

куб.м

3

2.

Варовици, доломити, мрамори и други подобни за вътрешна и външна облицовка

куб.м

6

3.

Глина и други инертни материали

куб.м

1

ХIV.

Годишна такса за съхраняване на семена в семехранилище

за 1 кг

7

ХV.

Месечна такса за ползване на площи за:

1.

временни складове за дървени и растителни материали

дка

12

2.

временни депа за строителни материали - строителни камъни, декоративно-облицовъчни скали, инертни материали и други

дка

24

3.

временен престой на животни

дка

12

ХVІ.

Месечна такса за ползване на площи за ски писти, просеки и други без учредени ограничени вещни права

дка

12

ХVII.

Такса за устройване на временен бивак (за едно денонощие):

1.

в гори и земи от държавния горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове

за 10 м2

1,20

2.

в други гори и земи от държавния горски фонд

за 10 м2

0,60

ХVІІІ.

Такса за разполагане на временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност (за едно денонощие):

1.

в гори и земи от държавния горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове

м2

1,20

2.

в други гори и земи от държавния горски фонд

м2

0,60

ХІХ.

Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания (за едно моторно превозно средство)за 1 ден

20
Такса за организирани моторни преходи, походи и състезания (за едно моторно превозно средство) в защитени територии

за 1 ден

40

Чл. 12. За паша на едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце в гори и земи от горския фонд в землища, части от които попадат в национални паркове, се заплащат такси в размер 50 на сто от определените по чл. 11.

Чл. 13. Таксите по чл. 11 и 12 се заплащат преди издаване на позволителното.

Раздел ІV.Такси за земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища
Чл. 14. За земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища, се заплащат следните месечни такси:


№ по ред

Месечна такса за земеделско ползване на земи от държавния горски фонд, представляващи


Мярка

Такса (в лв.)


1.

Междуредия в новосъздадени горски култури

за 1 дка

0,25

2.

Невъзобновени сечища:- върху които е извършена пълна почвоподготовка

за 1 дка

0,60- без почвоподготовка или с частична почвоподготовка

за 1 дка

0,12

Чл. 15. Когато предоставяната земя е с площ, по-малка от 1 дка, таксата се изчислява пропорционално на базата на размера на предоставената площ, отнесена към таксата по чл. 14, определена за 1 дка.

Чл. 16. Таксата по чл. 14 се заплаща преди подписването на договора за целия период на ползване на земята.
Раздел V.

Такси за ползване на инфраструктурата в горския фонд
Чл. 17. За ползване на инфраструктурата в горския фонд, се заплаща такса в размер на 1 лв. за пл. куб. м., както следва:

1. по чл. 53, ал. 7, т. 1 от Закона за горите – преди издаването на позволително за сеч и извоз;

2. по чл. 53, ал. 7, т. 2 и 3 от Закона за горите – при заплащане на дървесината.

Глава втораТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Раздел І.

Такси за административни услуги
Чл. 18. Таксите за административните услуги, извършвани от Държавната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, както и от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства, се определят в размер, както следва:


№ по ред

Наименование на таксата

Мярка

Такса (в лв.)

1.

за издаване на позволителни, разрешителни, превозни билети, удостоверения и свидетелства

за 1 бр.

1,25

2.

за издаване на удостоверение за износ на обли дървени материали, дърва за горене и диворастящи гъби

за 1 бр.

5

3.

за издаване на дубликати на позволителни, разрешителни, удостоверения и свидетелства

за 1 бр.

1,20

4.

за издаване на сертификати за идентификация на горски репродуктивни материали

за 1 бр.

10

5.

за разглеждане на доклад за оценка на гори и земи от горския фонд

за 1 бр.

50

6.

за издаване на удостоверение за оценка на гори и земи от горския фонд

за 1 бр.

20

7.

за издаване на семеконтролно свидетелство

за 1 бр.

3

8.

за издаване на писмо за годност на семенната реколта, когато се извършва предварителна оценка или за определяне на рандемана

за 1 бр.

2

9.

за съгласуване на строителството по чл. 81, ал. 3 от Закона за горите:

а) за горски пътища, въжени линии и други линейни обекти

за 1 м

0,03б) за сгради

за 1 кв.м

0,07

10.

за разглеждане на заявления и за вписване в публичните регистри на Държавна агенция по горите:а)

за разглеждане на заявление за вписване в публичния регистър на физическите лица, упражняващи частна лесовъдска практика

за 1 бр.

35

б)

за разглеждане на заявление за вписване в публичния регистър на търговците, регистрирани по чл. 57а от Закона за горите за ползване на дървесина , за участие в дейностите по възпроизводство на горите, както и в устройството на земите и горите - държавна и общинска собственост

за 1 бр.

120

в)

за вписване в публичния регистър на физическите лица, упражняващи частна лесовъдска практика, както и в публичния регистър на търговците, регистрирани по чл. 57а от Закона за горите за ползване на дървесина, за участие в дейностите по възпроизводство на горите, както и в устройството на земите и горите - държавна и общинска собственост

за 1 бр.

12

г)

за разглеждане на заявление за вписване в публичния регистър на доставчиците на горски репродуктивни материали, вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписване

за 1 бр.

35

д)

за вписване на промяна в обстоятелствата в публичните регистри: - на физическите лица, упражняващи частна лесовъдска практика; - за търговци, регистрирани по чл. 57а от Закона за горите за ползване на дървесина, за участие в дейностите по възпроизводство на горите, както и в устройството на земите и горите - държавна и общинска собственост

- доставчиците на горски репродуктивни материализа 1 бр.

12

11.

за съгласуване и утвърждаване на:

а) проекти

за 1 бр.

65б) планове и програми

за 1 бр.

12

Раздел ІІ.Такси за технически услуги
Чл. 19. Таксите за технически услуги, извършвани от Държавната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, както и от държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства, се определят в размер, както следва:


№ по ред

Наименование на таксата

Мярка

Такса (в лв.)

1.

за маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:

куб.м


а) едра

куб.м

1,20б) средна

куб.м

1,40в) дребна

куб.м

1,70г) дърва

пр. куб.м

1,70

2.

За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:

а) едра
0,65б) средна
0,75в) дребна
0,85г) дърва

пр. куб. м

0,50

3.

за извлечение от картни листове

за 1 бр.

7

4.

за извадка или данни от лесоустройствен, паркоустройствен и ловоустройствен проект

за 1 бр.

5

5.

за изготвяне на техно логични планове на залесяване

за 1 бр.

10

6.

за изготвяне на технологични планове за дърводобив

за 1 бр.

10

7.

за изпитване и определяне на посевните качества на семена от горски дървесни и храстови видове, включително и за предварителен анализ:

1 бр. показател

11

8.

за определяне автентичността на семената

1 бр. проба

12

9.

за лабораторен анализ на растителни елементи

1 бр. елемент

8

10.

за лабораторен анализ на почвени показатели:


а) за физико-механичен анализ

1 бр. показател

15б) химичен анализ

1 бр. показател

22

11.

За маркиране на дървесина в лежащо състояние:

а) едра
0,40б) средна
0,50в) дребна
0,60г) дърва

пр. куб. м

0,50

12.

Лесопатологично обследване на:


а) семенищни фиданки

на 100 лм

5
б) пикирани фиданки

на 100 бр.

15
в) тополови фиданки

на 1000 бр.

5

13.

Лесопатологичен анализ на посадъчен материал

за 1 проба

30

14.

Установяване на здравословното състояние на новогодишни елхи:

до 1000 бр.

30
- за всеки допълнителни 100 бр.
3
- максимална такса, независимо от броя
250

15.

Фитосанитарен контрол на фиданки от дървесни и храстови видове

до 5000 бр.

35
- за всеки допълнителни 100 бр.
0,35
- максимална цена, независимо от броя
250

16.

Фитосанитарен анализ на семена от дървесни видове

до 100 кг

15
- за всеки допълнителни 10 кг
0,30

17.

Лесопатологично обследване на широколистни гори

до 1000 дка

10за всеки 100 дка над 1000 дка

1

18.

Лесопатологично обследване на иглолистни гори

до 1000 дка

20за всеки 100 дка над 1000 дка

2

19.

Събиране и анализ на яйцекупчинки от гъботворка

40 бр.

30

20.

Събиране и анализ на гнезда от златозадка

5 бр.

30

21.

Анализ на моделни дървета за установяване наличие на зимна дъбова листозавивачка

проби от 30 бр.дървета

30

22.

Анализ на моделни дървета за наличие на педомерки

проба от 10 бр.дървета

20

23.

Залагане, наблюдение и анализ на феромонови уловки за гъботворка

20 бр.

25


24.

Изследване за установяване степента на нападение от борова процесионка

Проба от 10 бр. дървета

25

25.

Изследване за установяване степента на нападение от борова листна оса

Проба от 10 бр.дървета

30

26.

Токсификация на ловни кори за боров хоботник

Проба от 10 бр.

50

27.

Залагане на феромонови уловки за корояди и анализ на резултатите

20 бр.

20

28.

Оценка на фитосанитарно състояние за горски култури и насаждения


1000 дка

30

29.

Отчитане на ефекта от авиоборбата

1000 дка

30

30.

Лесопатологичен мониторинг и изготвяне на прогноза за очакваните нападения от болести, насекомни вредители и други повреди в горски култури и насаждения

до 3000 дка

до 5000 дка

над.5000 дка


1000

1550


2000

Чл. 20. За извършване на оценките на прилежаща площ по чл. 7, ал. 4 и 9 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се заплаща такса в размер 80 лв.

Чл. 21. Таксите по Глава втора се заплащат при предявяване на искането за извършване на услугата, с изключение на таксите по Раздел ІІ, т. 1, 2 и 11, които се заплащат при издаване на документа за извършената услуга.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За периода от влизане в сила на постановлението за одобряване на настоящата тарифа, до 31.12.2008 г., държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства заплащат 5 на сто от определения в чл. 1-5 процент от продажната цена на дървесината, в приход на Национален фонд „Българска гора”. Останалата част от дължимата сума се внася в бюджета на Държавната агенция по горите.

§ 2. Процентите от продажната цена на дървесината, реализирана в периода от 01.07.2008 г. до датата на обнародване на постановлението, с което се приема настоящата тарифа, се заплащат в 30-дневен срок от датата на обнародването.§ 3. Тарифата се одобрява на основание чл. 15г, ал. 1, чл. 36, ал. 3, чл. 53, ал. 3 и ал. 7 и чл. 57, ал. 5 от Закона за горите.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница