Техническа спецификация и изисквания за изпълнение на поръчкатаДата07.08.2018
Размер79.53 Kb.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.1. Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект за Рехабилитация на бул. "България" от бул."Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска, по съществуващо положение.
Ориентировъчната дължина на участъка е 7700 м с ширина на пътните платна по 11.25 м и тротоари с променлива ширина.

В предмета на поръчката се включва и пътната връзка от бул.”Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София посока кв.Младост.

Кръстовището на бул. „България” с бул."Фритьоф Нансен", кръстовището на бул. „Даскал Стоян Попандреев” с бул. „Ал.С.Пушкин” и моста по бул. „Даскал Стоян Попандреев” над река Боянска не са включени в предмета на настоящата обществена поръчка.

Проектът да включва следните части: геодезия, пътна и отводняване, ВОД, ПБЗ, ПУСО, както и други части по необходимост.


Работният инвестиционен проект следва да бъде изготвен в съответствие с изложеното по-долу задание за проектиране.

Целта на заданието е изготвяне на работен инвестиционен проект за рехабилитация на обекта по съществуващо положение и създаване на безопасна среда при спазване на ЗУТ и действащите нормативи по части: геодезия, пътна и отводняване, включително ПОД, ВОД, ПБЗ; ПУСО.

Целият обект да бъде разделен на следните подобекти, позволяващи поетапно изпълнение:

1. Бул. „България” от бул. „Фритьоф Нансен” до бул. „Академик Иван Гешов”;

2. Бул. „България” от бул. „Академик Иван Гешов” до бул. „Гоце Делчев” (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Академик Иван Гешов”);

3. Бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Тодор Каблешков” (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Гоце Делчев”);

4. Бул. „България” от бул. „Тодор Каблешков” до Околовръстен път София (вкл. кръстовището бул. „България” – бул. „Тодор Каблешков”);

5. Бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска (включително пътната връзка от бул.”Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София посока кв.Младост).


Част ”Геодезия”

Проектът по част „Геодезия” да съдържа геодезическа снимка, трасировъчен план и вертикална планировка.

Да се положи опорен полигон. Точките да се определят в Софийска координатна система и Балтийска височинна система. Местата на точките да се изберат извън обхвата на бъдещите строителни дейности. Стабилизирането им да се извърши трайно. Точките да се реперират от трайни обекти. Да се представи реперен карнет.

От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на теренни и ситуационни подробности. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за проектните разработки - определяне на нивелетата и изчертаване на напречните профили на пътните платна и тротоарите. Да се разработи трасировъчен план. Чрез него да се осигури точното отлагане на проекта върху терена. Разработката да се съгласува с проектантите по части. Вертикалната планировка да покаже взаимната обвързаност между пътно платно, тротоари, входове на сгради и огради.

Проектът да се предостави и на магнитен носител.
Част “Пътна и отводняване”

Възлага се изработването на работен проект в обем и съдържание, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изготвяне на нивелетата да се използват представените резултати от изследванията на равността, огъванията и деформациите на настилката, получени от измерванията на ЦИПТ при АПИ с дефектографа на VECTRA. Същите са на разположение в Дирекция “Транспортна инфраструктура” на Столична община, ул. „Будапеща” 17, ет.7, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

В зависимост от получените резултати да се изготви технологичен проект за нивелетно фрезоване за осигуряване на износващ пласт от 5 см ПАБ с полимермодифициран битум и изравнителен пласт неплътен асфалтобетон също с полимермодифициран битум, с променлива дебелина, но не по-малка от 5 см. Да се предвиди ремонт на дефектите по настилката и обработването на пукнатините, където е необходимо.

Да се предвиди ремонт или подмяна на бордюрите, където е необходимо.

Проектът по част „Пътна и отводняване” да съдържа обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили и напречни профили през 10 м в табличен вид. Да се представят подробни количествени сметки за видовете СМР по уедрени показатели.

Да се предвиди надлежно отводняване.

На местата, където е необходимо да се предвиди ремонт или разваляне и направа на нови тротоари с пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см за колесно натоварване 1 т/ос, вкл. изкоп и основа от трошен камък и полагане на бетонови ивици. В участъка от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Ал.С.Пушкин” да се обособи и велотрасе.

Да се представят детайли за ракордиране на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура в пътното платно и тротоарите. Да се предвиди подмяна на капаци и решетки на инженерната инфраструктура в пътното платно и тротоарите с нови заключващи и самонивелиращи се. Да се предвиди почистване и рехабилитация на оттоците.

При пешеходните подлези (8 бр.: при Техникума по текстил, при кръстовището с бул. „Академик Иван Гешов”, при пл.”Ручей”, при ул. „Нишава”, при кръстовището с бул. „Гоце Делчев”, при ул.„Топли дол” /Мотопистата/, при кръстовището с бул.”Тодор Каблешков” и при ж.к. „Бокар”), както и при транспортния подлез при кв.”Манастирски ливади” да се предвиди полагане на хидроизолация, включително всички съпътстващи на това дейности. Да се представят съответните детайли.

Да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите в кръстовищата и пешеходните пресичания, съгласно изискванията на Наредбата на Столичния общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр.София.

В обхвата на обекта проектантът да се съобрази със съществуващите прилежащи улици, тротоари, входове, подходи и особености на околното пространство.

Проектът по част „Пътна и отводняване” да съдържа и съгласувана с Дирекция “Управление и анализ на трафика” („УАТ”) на Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и “Центъра за градска мобилност” („ЦГМ”) ситуация с постоянна хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели, маркировъчна боя, ограничителни средства, антипаркингови елементи и др.

Да се приложи подробна количествена сметка по уедрени показатели и по участъци (подобекти).

Проектът да се предостави и на магнитен носител.
Част “ВОД”

В проекта да се дадат етапите на ограничаване на движението, позволяващи извършването на отделните видове СМР. Разработката да е съобразена с другите части на проекта и с разделянето на участъци. Да се разработи и Организация на движението на обществения транспорт. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели, маркировъчна боя и др. Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредба № 2, № 18 и № 16 на МРРБ. Той да бъде съгласуван със СО – дирекция “УАТ”, ЦГМ и ОПП – СДВР.


Част “ПБЗ”

Да се изготви план за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството. Проектът да бъде съгласуван с Дирекция “УАТ” при Столична община и отдел “Пътна полиция” при СДВР.


Част „План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)”

В проекта да се изпълнят изискванията на “Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали”. Да се изготви План за управление на строителните отпадъци, като се постигнат следните цели - минимизиране образуването на строителни отпадъци, като се предвиди рециклирането и оползотворяването им за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, при възможност да се осигури употреба на рециклирани строителни материали, с цел намаляване на количеството.


Банка данни за проекта

За преглед на проектните материали да се представи един комплект папки на български език, включително на магнитен носител, съдържащи разработките по всички части.

След преглед на проектите от фирмата, упражняваща контрол по проектирането и приемането му от Столична община, проектните материали да се представят в 5 екземпляра и в 1 на магнитен носител с окончателна информация.

Представените проекти в 5 (пет) екземпляра да бъдат изготвени и подписани от правоспособни проектанти и съгласувани по специалности.Проектът следва да бъде съгласуван с необходимите инстанции.

2. Строителство.

СМР следва да се извършат в съответствие с изготвените проекти, предмет на настоящата поръчка.


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1. При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

4. Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи План за безопасност и здраве за строежа.

5. Преди започване на строителството да бъдат поканени представители на всички дружества и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения – “Софийска вода” АД“, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Улично осветление” ЕАД, „БТК” АД” и др., за уточняване точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и в близост до тях изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е необходимо, ръчно.

6. При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

7. Възложителят ще осигури Консултант съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

8. Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

9. В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

10. Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация.

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница