Техническа заданиеДата06.03.2017
Размер148.45 Kb.
Приложение 12

Техническа задание
1.1.ПРЕДМЕТ: ,,ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТА GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ”.
Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и свързани специализирани услуги по ползването на обществени електронни мобилни мрежи на територията на Република България и чужбина, както следва:

 • провеждане на разговори между абонати в група;

 • провеждане на разговори в мрежата на доставчика;

 • провеждане на разговори с потребители на други доставчици на мобилни мрежи;

 • провеждане на разговори с потребители на доставчици на фиксирани мрежи;

 • провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по международни зони);

 • провеждане на разговори в роуминг;

 • услуга за кратки съобщения /sms/;

 • осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и HSDPA/HSUPA;

 • техническа помощ и софтуерна поддръжка за мобилните устройства ползващи услугата по синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни книги и електронна поща;

 • предложение към служителите на Министерството на финансите и техните семейства като физически лица;

 • безплатна регистрация на всички SIM карти за данни и гласова връзка;

 • доставка на SIM карти за включване на нови абонати към мрежата – безплатно;

 • дубликат на открадната или загубена карта;

 • прехвърляне и преносимост на мобилни номера;

 • получаване на подробно извлечение за посочена от Възложителя сим карта и период за ползваните услуги;

 • гаранционно обслужване на мобилни апарати и предоставена техника от доставчика;

 • възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при преференциални условия по отношение на Министерството на финансите, посочени в офертата, както и общите условия на участника.

1.2. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически изисквания към някои от услугите:Описание

Изисквания


1.

SIM карти

Мярка: 75 /седемдесет и пет/ сим карти + 10 бр. (блек бери), ползващи техническа възможност за синхронизация на календари, адресни книги и електронна поща

1.1

Провеждане на разговори между абонатите в група

Всички сим карти, собственост на Възложителя, включително и ново придобитите

1.2

Месечен кредитен лимит на SIM картите

Минимум 200 (двеста) лева с ДДС, с възможност за постоянно управление /намаляване и увеличаване/ на кредитните лимити от представител на Възложителя

1.3

Дубликат на открадната или загубена карта

В рамките на 24 часа безплатна доставка до адреса на Възложителя


1.4

Роуминг

Всички сим карти, собственост на Възложителя, включително и ново придобитите

1.5

Покритие за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарт GSM

към датата на подаване на офертата, изразено в ….% /процент/ от територията на страната

1.6.

Покритие на територията на страната за високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и HSDPA/HSUPA

към датата на подаване на офертата, изразено в …% /процент/ от територията на страната

2.

SIM карта за пренос на данни

за 12 броя устройства с по 1 брой сим карта /общо 12 броя сим карти/

Технически параметри на наличните устройства:

1/ Поддържана скорост - min 3.6 Mbps

2/ Мрежи - EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, UMTS

3/ Външен интерфейс - SIM/USIM, USB, USB 2.0

4/ Операционна система - Windows Vista, Windows XP

При заявка за допълнителни устройства и сим карти, същите да бъдат доставени в рамките до 1 /работен/ ден, от датата на заявяване.
3.

Условия на гаранционно обслужване на предоставената техника от доставчика.

Изцяло за сметка на участника

Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора.


Изпълнителят се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители, да извърши промяна на броя на SIM картите и устройствата, предмет на договора (увеличаване, намаляване или отказ и прехвърляне на трето външно лице-друго ведомство, фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо сим картата/, при изрично съгласие за това на третото лице).

1.3. Техническата оферта, следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на предмета на поръчката, посочени в документацията.
2. Условия и начин на плащане.
Заплащането на цената по договора се извършва в български лева ежемесечно по банков път, с платежно нареждане по сметката на Изпълнителя в зависимост от ползваните услуги.

Плащането от страна на Възложителя се извършва в срок до 20 (двадесет) календарни дни, след датата на одобряване на фактурата от Възложителя.

Цената се представя в български левове, без и с включен ДДС.

Възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при преференциални условия по отношение на Министерството на финансите, посочени в офертата.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 2 (две) години, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършване на пренос на ползваните номера, в случай на необходимост от пренасяне в мрежата на Изпълнителя.

Срокът за подписване на приемо-предавателен протокол за готовността за предоставяне на услугата е до 15 календарни дни от дата на сключване на Договора.

  1. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото на предоставяне на услугите, предмет на договора, e сградата на Министерство на финансите в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102.  1. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

Оценката на офертите ще се извърши по критерия “Икономически най-изгодна оферта”.

По смисъла на §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на цена, технически характеристики, качество и допълнително предлагани услуги.

Критерият се прилага за оценка на офертите, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП и които отговарят на изискванията на възложителя.

Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерий (К) – икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценка:


Критерии (К) – Икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценяване:

Максимален брой точки

Относителна тежест

в крайната оценка

K1 – Ценови показател

100

80 %

K2 – Технически показател

100

10%

K3 – Показател Допълнителни услуги

100

10 %


Определяне на крайната оценка и класиране:

Крайната оценка (К) се изчислява по следната формула:


К = К1x0,80 + К2x0,10 + К3x0,10

Комисията разглежда офертите на участниците, оценява офертите на допуснатите, според степента на съответствието им с предварително обявените условия на възложителя по техническия критерий и критерия допълнителни услуги, чийто резултати съобщава на откритото заседание преди отварянето на ценовите оферти.

Основен критерий при оценяване на офертите е икономически най-изгодната оферта, въз основа на следните показатели:

І. Ценови показател - K1

К1 = К 1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5 + K1.6 + K1.7 + K1.8 + K1.9 + K1.10 + K1.11 + K1.12+ K1.13

Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по ценовия показател е 100 точки, разпределени, както следва:
Показател No

Описание

Бр. точки

K1.1

Цена за месечна абонаментна такса за 1 брой сим карта

до 23 т.

K1.2

Цена на минута разговор между абонатите в групата, извън броя на включените безплатни минути

до 10 т.

K1.3

Цена за 1 sms към мрежите на всички мобилни доставчици

до 6 т.

K1.4

Цена на минута разговор, извън групата в мрежата на доставчика

до 13 т.

K1.5

Осреднена цена на минута разговор с други мобилни доставчици

до 15 т.

K1.6

Цена на минута разговор, извън групата към фиксирани доставчици

до 6 т.

K1.7

Цена на минута международен разговор

до 6 т.

K1.8

Цена за провеждане на изходящ и входящ разговор в роуминг в страните от ЕС.

до 5 т.

K1.9

Цена за провеждане на изходящ и входящ разговор в роуминг в страните извън ЕС.

до 5 т.

K1.10

Цена за месечна абонаментна такса с включен 1 GB трафик

– за 1 брой сим карта за устройство за пренос на данни през мобилна мрежадо 3 т.

K1.11

Цена на месечна абонаментна такса за осигуряване на синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни книги и електронна поща през мобилни устройства (мобилни телефони) – дали става дума за блек бери

до 2 т.

K1.12

Цена на месец за техническа помощ и софтуерна поддръжка за мобилните устройства ползващи услугата по синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни книги и електронна поща.

до 2 т.

К1.13

Минимално първоначално време за таксуване на повикване към национални мобилни мрежи.

до 4 т.

К min /предложена от участник/K1.1 = _________________________________________________________ x 23 точки

К /предложена от съответния участник/

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0 лв, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва K min = 0.004

К min /предложена от участник/K1.2 = __________________________________________________________ x 10 точки

К /предложена от съответния участник/

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0 лв, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва K min = 0.004

К min /предложена от участник/K1.3 = __________________________________________________________ x 6 точки

К /предложена от съответния участник/

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0 лв, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва K min = 0.004
К min /предложена от участник/

K1.4 = __________________________________________________________ x 13 точки

К /предложена от съответния участник/

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0 лв, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва K min = 0.004
К min /предложена от участник/

K1.5 = __________________________________________________________ x 15 точки

К /предложена от съответния участник/

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0 лв, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва K min = 0.004
К min /предложена от участник/

К1.6;К1.7 = __________________________________________________________ x 6 точки

К /предложена от съответния участник/

К min /предложена от участник/

К1.8;К1.9 = __________________________________________________________ x 5 точки

К /предложена от съответния участник/


Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0 лв, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва K min = 0.004
К min /предложена от участник/

K1.10 = __________________________________________________________ x 3 точки

К /предложена от съответния участник/

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0 лв, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва K min = 0.004
К min /предложена от участник/

К1.11; К1.12 = __________________________________________________________ x 2 точки

К /предложена от съответния участник/

Всички цени се изчисляват в български лева. Ако участник е предложил цена от 0 лв, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници, във формулата се използва K min = 0.004
К min /предложена от участник/

K1.13* = __________________________________________________________ x 4 точки

К /предложена от съответния участник/


*В случай, че участникът предложи първоначално време за таксуване с повторение или принцип на таксуване със закръгление към първа започната част от лев или цял български лев, то предложението му се счита за невалидно.
К min е най-ниската цена по всеки един от показателите от К1.1 до К1.12 и най-краткото време за показател К1.13.

2. Технически показател – К2
K2 – Технически показател – максималния брой точки, който може да получи всеки от участниците по технически показател е 100 точки.
Показател „Технически” се изчислява по следната формула:
К2 = К 2.1 + К 2.2 + К 2.3, където
К 2.1 - Покритие за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарт GSM - максимален брой точки 30

от 98% до 100% доставчикът взима 30 т.

от 96% до 98% доставчикът взима 20 т.

под 96% доставчикът взима 10 т.


К 2.2 – Покритие на територията на страната за високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и HSDPA/HSUPA - максимален брой точки 30

от 70 % до 80 % доставчикът взима 30 т.

от 60 % до 70 % доставчикът взима 20 т.

под 60 % доставчикът взима 10 т.


К 2.3 – Условия на гаранционно обслужване на предоставената техника от доставчика - максимален брой точки 40.

Участникът предложил най-дълъг гаранционен срок за обслужване получава максималния брой точки, останалите предложения се изчисляват по следната формула.

К max /предложена от участник/

K2.3 = __________________________________________________________ x 40 точки

К /предложена от съответния участник/


К max – е най-дълго предложения срок за гаранционно обслужване.

3. Показател „Допълнителни услуги” – K3
К3 = К 3.1 + K3.2 + K3.3 + K3.4 + K3.5 + K3.6
Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по критерий К3 е 100 точки, както следва:


Показател No

Описание

Бр. точки

К3.1

Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група в мрежата на доставчика

15

К3.2

Брой минути безплатни разговори от абонатите на корпоративната група извън мрежата на доставчика към други доставчици на мобилни и фиксирани мрежи

25

К3.3

Възможност за преносимост на остатъка от безплатни минути от предходния към следващия (текущия) отчетен период

10

К3.4

Безплатно предоставяне на апарати от среден клас (350 - 450 лв. с ДДС) за периода на договора ( в случай, че участникът предвижда като допълнителна услуга)

10

К3.5

Брой минути безплатни разговори между абонатите в корпоративната група

20

К3.6

Безвъзмездно предоставяне на мобилни апарати от висок клас

20

Ако има участник/и, предлагащ/и неограничено предоставяне на някоя от услугите /неограничени безплатни разговори/, съгласно критериите за оценка по показатели K3.1; K3.2, то той/те получава/т максималната оценка за съответния критерий. Участникът предложил най-голям брой безплатни минути от всички останали, получава 15 т. по този критерий, а за другите се следва формулата:


К /брой предложени от съответния участник/

K3.1 = _________________________________________________________ x 15 точки

Кmax /брой предложена от участник/

К /брой предложени от съответния участник/

K3.2 = _________________________________________________________ x 25 точки

Кmax /брой предложена от участник/


К3.3 – Ако има участник/и, предлагащ/и неограничено предоставяне на услугата /т.е. неограничени безплатни разговори, поради, което е обективно невъзможно да бъде извършвана преносимост на предложени безплатни минути, тъй като те са неограничени/, съгласно критериите за оценка по показател K3.3, то той/те получава/т максималната оценка за този критерий. Участника/ците предложил/и преносимост на остатъка от предложените от него безплатни минути от предходния към следващия (текущия) отчетен период, получава/т 10 т. по този критерий.

К3.4 – В случай, че участниците са предложили като допълнителна услуга безплатно предоставяне на апарати от среден клас, то участникът предложил най-голям брой апарати получава максималния брой точки, а всеки следващ с 2 т. по-малко. Ако има участник/ци, които не предлагат апарати от среден клас, то той/те не получават точки по този критерии.

К3.5 - В случай, че участниците са предложили като допълнителна услуга брой минути безплатни разговори между абонатите в корпоративната група, то участникът предложил най-голям брой минути безплатни разговори между абонатите в корпоративната група, получава максималния брой точки, а всеки следващ се изчислява по формулата:
К /брой предложени от съответния участник/

K3.5 = _________________________________________________________ x 20 точки

Кmax /брой предложена от участник/


К3.6 - В случай, че участниците са предложили като допълнителна услуга безвъзмездно предоставяне на мобилни апарати от висок клас, то участникът предложил най-голям брой апарати получава максималния брой точки, а всеки следващ - със 2 т. по-малко. Ако има участник/ци, които не предлагат безвъзмездно апарати от висок клас, то той/те не получават точки по този критерии..

Офертите се класират по броя на точките, получени след прилагане на комплексната формула. Офертата, получила най-висока оценка, се класира на първо място.- Ако някой участник предлага различни цени за разговори в различните часови зони и дни от седмицата, то в комплексната оценка участват цените, валидни за работни дни в часовия интервал 08:00 – 18:00 часа.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница