Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчкатастраница1/7
Дата14.08.2018
Размер0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ и ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на СМР за обект: „Канализация гр. Българово, общ. Бургас втори етап“, за чието изпълнение се търси целево финансиране от ПУДООС с проектно предложение „Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на отпадъчни битови води от гр. Българово, община Бургас: канализация за отпадъчни води - втори етап”

СЪДЪРЖАНИЕ


I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 3

1. Възложител 3

2. Източници на финансиране 3

За проект за „Канализация гр. Българово, общ. Бургас втори етап, общ. Бургас“, предмет на настоящата обществена поръчка, по проект на Община Бургас: „Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на отпадъчни битови води от гр. Българово, община Бургас: канализация за отпадъчни води - втори етап се търси целево финансиране от ПУДООС. 33. Цели на проекта. 3

II.СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА И ОБХВАТ НА РАБОТАТА 31. Въведение. 3

2. Обхват на работата. 6

III.НАЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 16

IV.ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И МАТЕРИАЛИ ПО ПОДОБЕКТИ 16

1. Технологични изисквания и материали за подобект „Битова канализация – гр. Българово”. 19

1.1. Технологични изисквания. 19

1.2. Материали. 21

V.ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 231. Общи положения. 23

2. Подготовка на площадката 23

3. Строително-монтажни работи 25

3.1. Земни работи: 25

3.2. Монтажни работи: 30

3.3. Възстановяване на участъци с трайна настилка 31

3.4. Възстановяване на геодезическите знаци 33

3.5. Работа със строителни машини 34

3.6. Завършване и почистване на строителната площадка 35

4. Етапи на строежите и график 35

4.1. Етапи на строежите (обособени строежи) 35

4.2. График 37

5. Изпитвания и приемане на работите: 38

6. Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове. 39 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Възложител


Община Бургас

адрес за кореспонденция: ПК 8000, гр. Бургас, ул. Александровска № 26.


 1. Източници на финансиране

    За проект за „Канализация гр. Българово, общ. Бургас втори етап, общ. Бургас“, предмет на настоящата обществена поръчка, по проект на Община Бургас: „Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на отпадъчни битови води от гр. Българово, община Бургас: канализация за отпадъчни води - втори етап се търси целево финансиране от ПУДООС.


С решение на УС на ПУДООС, отрадено н Протокол от заседание от 12.05.2015 г. са отпуснати средства за изпълнение на първата фаза на проекта.

.

Прогнозната стойност на обществената поръчка, в нейния пълен обхват е: 5 139 382,06 лв. (пет милиона сто тридесет и дивет хиляди триста осемдесет и два лева и шест стотинки) без вкл. ДДС, в това число:- за Първа фаза: 1 907 063,90 (един милион деветстотин и седем хиляди шестдесет и три лева и деветдесет стотинки) лв. без вкл. ДДС и

- за Втора фаза: 3 232 318,16 лв. (три милиона двеста тридесет и две хиляди триста и осемнадесет лева и шестнадесет стотинки) без вкл. ДДС.
ВАЖНО!!! При евентуално неосигурено финансиране за втора фаза от изпълнението на предмета на поръчката, тя не се изпълнява и не следва да се заплаща.
 1. Цели на проекта.


Общата цел на проекта е постигане на изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) на територията на гр. Българово, чрез изграждане на необходимата базова инфраструктура за отвеждане на отпадъчните води и респективно намаляване на количествата непречистени води, които се изливат директно в околната среда.

Събирането на отпадъчни води ще се подобри като се включат зони, в които все още няма изградена канализация, чрез: • обхващане на цялото количество отпадъчни води, генерирани от зоната;

 • намаляване на замърсяването на почвата от отпадъчни водни количества събирани в септичните ями;
 1. СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТА И ОБХВАТ НА РАБОТАТА

 1. Въведение.


Гр. Българово е съставно селище към Община Бургас. Землището на града е около 39 000 хектара. Урбанизираната площ е 120 хектара, от които 5 хектара е площта на дерето, минаващо през града. В бъдеще към тези територии ще се присъединят и зоната за високи технологии и предприятия, чиято площ е 20 хектара.

Град Българово граничи на север с Община Айтос, а на юг с Община Камено. Отстои на 30 км. северозападно от гр. Бургас. В близост до Българово на юг преминава автомагистрала „Тракия”, на североизток първокласния път Бургас – София, на запад ж.п.л. Бургас-София.

На територията на града осъществяват своята дейност няколко фирми – „Каменни кариери”, „Пясъчни кариери”, „Пиргоспласт”, ЗК „Земя-92” и ЗК”Съединение”, печатница на „Черноморски фар” Бургас и База 811 на Държавен резерв , гара Българово.

Местоположението на града и землището се оказват особено подходящи за изграждане на ветроенергиен парк и фотоволтаичен парк за производство на електроенергия.

През 2014 г. е изграден пътен възел в точката на пресичане на автомагистрала „Тракия” и пътя гр.Камено – гр.Българово с цел отваряне територията на селището и привличане на нови инвестиции.

Град Българово преодолява демографския срив и предстои развитието му като културно и бизнес средище.  1. Съществуваща канализация. Идентифицирани проекти.

В гр. Българово няма модерно изградена канализационна система. Домакинствата в града използват изгребни ями.

Разработката за канализационна мрежа на агломерация Българово предвижда варианти на канализация, базирани на възможностите за гравитачно отвеждане на генерираните отпадъчни води от зоната към локална ПСОВ. Изграждането на ПСОВ-Българово се налага поради нецелесъобразност на техниеските решения за отвеждане на отпадъчните води от квартала във вече функциониращи ПСОВ на територията на Община Бургас. Предвид особеностите на терена, в който е разположена агломерацията, гравитачното отвеждане на водите става към имот: УПИ І-16, м. „До село“, гр. Българово, целият с площ 1 292 кв.м, отреден за ПСОВ, съгласно Акт за частна общинска собственост №7042. Със средства на Община Бургас е изготвен проект за ПСОВ-Българово в идейна фаза.

Проект „Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на отпадъчни битови води от гр. Българово, община Бургас: канализация за отпадъчни води - втори етап” предвижда изграждането на разделна канализационната система на гр. Българово общо в четири етапа. Първи етап е реализиран и приключил през 2011 г., когато със собствени средства на Община Бургас са изградени колектори за битови отпадъчни води, както следва:Главен колектор І от началото 34м след о.т. 153 и от същ. РШ при о.т.178 до площадката на ПСОВ и част от Главен колектор ІІ. Изграден е водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди DN 90 РЕНD, за захранване на бъдещата ПСОВ. Общата дължина на изградените главни битови канализационни колектори е 3049 м от гофрирани РЕ – полиетиленови тръби Ф 300 за SN8, а водопроводът е с дължина 824 м. В рамките на настоящото проектно предложение попада реализацията на втори етап от обект „Битова канализация гр. Българово“. Предвидената за изграждане битова канализационна мрежа е решена като гравитачна и това позволява поетапното присъединяване на канализационни клонове към вече изградените със собствени средства на Община Бургас участъци от Гл. канализационен клон I и Гл. канализационен клон II.

За изпълнението на ІІ етап от канализационната мрежа на гр. Българово, с цел цялостно обхващане на генерираните битови води от урбанизираната територия към бъдеща ПСОВ, общинската администрация е възложила изготвянето на проекти в работна фаза за изграждане на битова канализационна мрежа за територията на населеното място.

Новопроектираната ПСОВ-Българово при пускане в експлоатация ще отговаря напълно на изискванията на Директива 91/271/ЕИО, според които агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж., които заустват във водоприемник, определен за нормална зона, но попадащ във водосбор на чувствителна зона следва освен биологичното пречистване, да отстраняват и биогенните елементи азот и фосфор. Станцията следва да покрива индивидуалните емисионни ограничения, регламентирани в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 2371 0036/02.04.2009 г., издадено от БДЧР- Варна. Изграждането на пречиствателното съоръжение е обект на друг проект на Община Бургас, който ще се изпълнява, съгласно издадено разрешение за строеж №232/12.10.2012 г. и за чието финансиране ще бъдат осигурени допълнителни средства. Предложена е технология на пречистване посредством SBR реактори (реактор с прекъснато действие или реактор с последователност на партидите) за биологично пречистване. Предложената технологична схема предвижда пречистване на отпадъчните води в биобасейн с нитрификация, денитрификация, отстраняване на фосфора с циклично действие – SBR, уплътняване и механично обезводняване на стабилизираната утайка.

Очакваният екологичен ефект на пречистване е представен в следващата таблица:Показатели на замърсеност

Замърсеност на отпадъчните води (мг/л)

Параметри на пречистените отпадъчни води (мг/л)

Екологичен ефект на пречистване

БПК5

406.00

15.00

96.31%

НВ

470.00

50.00

89.36%

Азот общ

73.00

10.00

86.30%

Фосфор общ

12.00

2.00

83.33%

Оразмеряването на съоръженията с предлаганите технологични схеми е оразмерено така, че да постига необходимия ефект на пречистване при натоварване на ПСОВ за 2 604 е.ж. в началото на експлоатационния период (Година 4) и за 2 768 е.ж. в края на референтния период (Година 30).

Капацитетът на новопроектираната ПСОВ-Българово е 382 м3/дн.


  1. Съществуващо водоснабдяване. Идентифицирани проекти.

Град Българово е напълно водоснабден. Същият се водоснабдява от главен магистрален водопровод Камчия – Айтос. Чрез гравитачен водопровод водата се влива в съществуващи напорни водоеми с V = 200 м2 и 500 м3 и чрез главен клон се захранва урбанизираната зона.

В годините е изградена водопроводната мрежа като в по-голямата си част е етернит от Ф 60 до Ф 200 с обща дължина 10518 м и стомана от Ф 50 до Ф 100 с дължина 3417 м.

При навлизането в практиката на тръбите от полиетилен висока плътност са изградени и подменени малка част от уличните водопроводи по диаметри: Ф 63 с дължина 370 м, Ф 75 – 100м, Ф 90 – 730 м и Ф 225 – 84 м. Данните са взети от справката на експлоатационното дружество „В и К” ЕАД гр. Бургас. Като цяло водопроводната мрежа /особено етернитовите водопроводи/ изисква подмяна и реконструкция, поради нейната амортизация, чести аварии и течове.

 1. Обхват на работата.


Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на ОБЕКТ: „Битова канализация гр. Българов втори етап“, разделен в две фази с отделно финансиране.
Обхватът на работа по канализационната мрежа горепосоченя обект включва минимум, но не се ограничава, в следните задължения на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка:

 • Подготовка на строителната площадка, включително поставяне на временни знаци и сигнализация в съответствие с Наредба №16 за временна организация на движението при извършването на ремонтни работи по пътищата и в съответствие с Проекта за временна организация на движението;

 • Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;

 • Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрените проекти и специ­­фи­­кации;

 • Провеждане на единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на пълна екзекутивна документация на обекта, където е приложимо, инструкции за експлоатация и поддръжка;

 • Отстраняване на дефекти, констатирани при изпитванията и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове съобразно нормативната уредба;

 • Изпълнение на административните изисквания към дейността на Изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба, тази спецификация и договора за изпълнение на СМР.

Изпълнителят ще се счита за отговорен за:

 • Изработване на План за безопасност и здраве за обекта , който да съдържа :

1. организационен план

2. строителен ситуационен план

3. комплексен план-график за последователността на извършване на СМР за всяка фаза от изпълнението на проекта;

4. планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

5. мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

6. списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;

7. списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

8. схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

9. схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

10. схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;

11. схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

12. схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

13. схема на разположението на санитарно-битовите помещения;

14. схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;

15. схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;

16. схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.
 • Изготвяне на работен проект за временна организация на движението, съгласуван с КАТ на базата на Плана за безопасност и здраве и изработения комплексен план-график към него;
 • Укрепване на изкоп и детайли за укрепване и пресичане на други комуникации по трасето на изпълняваното строителство. Проектирането на демонтажа и монтажа на сществуващата водопроводна водопроводна мрежа, където това се налага;
 • Изработването на детайли по изпълнение на строителството на преминаването над или под дерета.

Участниците трябва да предвидят в ценовото си предложение, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки, всички разходи, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (предпазни и временни огради, пътна сигнализация, обектово осветление, временни решения, даващи временен подход на пешеходците и превозните средства, прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пресечки над изкопите и др. в съответствие с други части от спецификацията) и необходими за законосъобразното изпълнение на съответните видове работи, според нуждите и съгласно нарежданията на строителния надзор, проектанта и Възложителя.

Участниците трябва да предвидят в офертата си при формиране на единичните цени на СМР за позициите на приложените Количествени Сметки, всички разходи за организационно технически мероприятия като отводняване, водопонижение и временно отвеждане на отпадъчните води в строителните участъци, за защита на прилежащите инфраструктури, за укрепване на изкопните работи, където е необходимо с цел предотвратяване на свличания на траншейните стени и други подобни мероприятия, необходими за успешното изпълнение на СМР.

Приложените към техническата спецификация таблици Приложение № 5.2 - КС представляват подробна разбивка на видовете строително-монтажни работи по пера, въз основа на които участниците в процедурата следва да подготвят своите предложения.

Изпълнителят следва да извърши строително-монтажните работи съгласно изготвените технически/работни проекти и спецификации, както и въз основа на разрешенията за строеж и заповедите, дадени писмено в заповедната книга на обектите от съответния ръководител на проекта, представляващ Възложителя.

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие, работните чертежи и другите договорни документи. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора.

Одобряване на източници на материали или нестандартни материали. При влагане на местни материали в обекта предварително да се предостави на строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник /кариера/, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да съдейства на представителя на Възложителя при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представителя на Възложителя. Да се прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР и СРР.

Преди подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2) за строежа, Изпълнителят трябва да изготви информационна табела, съгласно чл.13 от Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като в предлаганата цена включи необходимите разходи за това.Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя. Изпълнителят трябва преди започване на работите и при приемане на техническия/работния проект да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери.

Ако в срок до 10 (десет) календарни дни от подписването на Протокол 2 не уведоми писмено Възложителя за констатирани несъответствия, ще се приеме, че такива не съществуват.Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта

За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките и материалите за този проект. Сертификационният процес (по отношение на Българските Стандарти и Правилниците за Приложение), трябва да се започне навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения.

Захранване, ел. ток и напрежение

В продължение на цялата строителна работа Изпълнителят ще бъде отговорен за доставката на временно ел. захранване, ако такова му е необходимо.

Материалите и техният монтаж трябва да отговарят на наредбите, валидни към момента на изпълнение на Проекта в Република България. Спазването изискванията и детайли за обслужване на местната електрическа компания, ще бъде отговорност на Изпълнителя.

Информация и задължения, отнасящи се до организацията на обекта


 • Работата ще се извършва по време на редовните работни часове. В случаите, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението трябва отделно да се съгласува с Консултанта/Строителния надзор;

 • Средства за оказване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло;

 • Изпълнителят ще организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни;

 • Осветление на работните места и Обекта; и

 • Противопожарно оборудване.

Обслужване на транспортния поток

Затварянето на пътя ще се координира със съответните органи, като таксите (където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да спазва изготвената и съгласувана с компетентните органи организация на движението при изпълнение на дейностите си.Открити изкопни работи

Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.

Изпълнителят трябва да предостави за одобрение на строителния надзор пълните детайли за маркировката, бариерите с конуси и други средства за контрол на трафика, не по-малко от 15 дни преди предложената дата за затваряне на съответната улица. Докато не се получи одобрението на строителния надзор за тези детайли, няма да се осъществява никакво затваряне на улици.

Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре осветени ½ (половин) час преди залеза на слънцето и ½ (половин) час след изгрева слънцето и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите.

Около откритите изкопи трябва да се осигури предпазна ограда, като същата трябва да е на място, докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата трябва да устои поне 0.5 kN хоризонтален напор. Не се приемат никакъв друг начин на ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се използват само за обозначаване на места за складиране и пр.

Почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Изпълнителят трябва щателно да почиства от изтичането на бетон, кофражни петна, и др.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от общината.

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от гумите на автомобилите, напускащи площадките.

Окончателно почистване

След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на настилките.Право на възложителя да почиства

В случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква в настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този Договор.Изисквания за предварителна инспекция/одобрение

Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.Здравословни и безопасни условия на труд

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите на надзора в рамките на правомощията на последния. Изпълнителят ще назначи и „Координатор по ЗБУТ” за обекта и ще му осигури възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове.

Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава организация на изпълнението на СМР и на строителната площадка, при която да се елиминират рисковете за трети лица. В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки, които ще бъдат подробно описани в актуализирания ПБЗ.

Изпълнителят ще координира своите планове по безопасност с представители на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, свързани с местата на свързване с техни съоръжения. Изпълнителят няма да е задължен да извършва плащания в полза на експлоатационните дружества на техни­ческата инфраструктура.

По време на изпълнение на строително-монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за обекта.

Изпълнителят е длъжен да осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.Изисквания относно опазване на околната среда.

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, Изпълнителят ще идентифицира предварително в своя План за безопасност и здраве възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. С оглед на характера на работите в тази поръчка, Изпълнителят в частност ще обърне внимание на следните аспекти: • Предварително събиране на хумуса, където е приложимо, с цел повторното му използване при възстановяване на зелени площи. Тревните площи трябва да се възстановяват чрез разстилане на хумуса и засаждане на растителност в най-кратки срокове след възстановяването на терена до предписаните коти с цел недопускане на прахово и друго замърсяване от незатревени земни площи.

 • Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел Изпълнителят трябва да разполага със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия.

 • Недопускане на замърсяване на улиците от работещите на обекта транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за почистване на транспортните средства и механизацията преди напускането на обекта от характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен за това транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта без да са предварително замърсени и без да са замърсили улиците на града.

 • Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните дейности за определени часове на деня, особено в случаите, когато работите се изпълняват в непосред­ствена близост от жилищни или офисни сгради или сгради на училища, детски градини, болници и други медицински учреждения. Такива сгради ще бъдат идентифицирани в ПБЗ и изрично ще бъдат посочени мерките за ограничаване на въздействието върху тях.

 • Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на неговите машини и инструменти. В ПБЗ Изпълнителят изрично ще идентифицира ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и машини, които са потенциален източник на електромагнитни смущения, в непосред­ствена близост до болници и обитаеми сгради, и ще насочи вниманието към нарочна проверка на машините и инструментите в такива ситуации като предпазна мярка.

 • Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните документи и изискванията в съгласувания План за безопасност и здраве, вкл. текущо извозване на отпадъците от строителните площадки с оглед на ограничените условия на работа по натоварени градски улици.

Важно:

След приключване на СМР за новоизградената инфраструктура ще бъде подписан акт образец 15. Подписване на протокол образец 16 и Въвеждане в редовна експлоатация с издаване на разрешение за ползване на изградената канализационна мрежа за битови отпадъчни води ще бъде извършено след или едновременно с въвеждане в експлоатация на предстояща за изтграждане ПСОВ – в конкретния случай ПСОВ-Българово.
Всички такси, заплатени от Изпълнителя за издаването на окончателни становища, предхождащи въвеждането на обекта в експлоатация, са за сметка на Изпълнителя.
2.1 Обхват на работа по канализационната мрежа и съоръжения към нея.

Изпълнението на строителството на канализацията по настоящата обществена поръчка ще се извърши в две фази.

В първия проектен етап, завършен през 2011 г. със собствени средства на Община Бургас са изградени


 • главен колектор І отвеждащ водите от западната част на гр. Българово от РШ при ОТ 21 до РШ преди ОТ 153 637 м и от съществуващ дъждопреливник между ОТ 178 и ОТ 179 до началото на главен колектор до ПСОВ;

 • част от Главен колектор ІІ (І етап);

 • водопровод Ф90 PEHD за захранване на ПСОВ-Българово.

Общата дължина на изградените главни колектори е 2 167 м. Използвани са гофрирани РЕ – полиетиленови тръби Ф 300 за SN8, а захранващият водопровод е с дължина 824 м.

В рамките на бъдещото разширение на канализационната мрежа се предвижда по всички обслужващи улици да се изградят второстепенните канализационни клонове, които ще отведат битовите води по гравитачен път към главните колектори І и ІІ. Чрез главен колектор І след о.т.79 по обслужващ път водите ще постъпват в ПСОВ.При битовата канализация се запазват изградените участъци, изпълнени в рамките на І-ви етап. В канал 35, чрез канализационен тласкател ще заустят битовите отпадъчни води от предвидения за изграждане Индустриален парк.

Етап ІІ от обект „Канализация гр. Българово“, чиято реализация предстои и е обект на настоящата обществена поръчка, предвижда изграждане на битова канализационна мрежа, който включва канали с номера от 1 до 29; от 38 до 76; и останалите участъци от Главен колектор І от 34 м преди о.т.153 до 15м след о.т.178 и Главен колектор ІІ от о.т.56 до началото му о.т.1. Дължините и диаметрите са посочени в следващата таблица.

Битова канализация Българово - II етап

участък

Дължина, метри

Вид тръби

Главен колектор I от ОТ 153

381.00

РР Ф300

Главен колектор II

421.00

РР Ф300

Битов канал 1

37.00

РР Ф300

Битов канал 2

150.00

РР Ф300

Битов канал 3

143.00

РР Ф300

Битов канал 4

347.00

РР Ф300

Битов канал 5

55.00

РР Ф300

Битов канал 6

60.00

РР Ф300

Битов канал 7

42.00

РР Ф300

Битов канал 8

130.00

РР Ф300

Битов канал 9

80.00

РР Ф300

Битов канал 10

135.00

РР Ф300

Битов канал 11

117.00

РР Ф300

Битов канал 12

85.00

РР Ф300

Битов канал 13

97.00

РР Ф300

Битов канал 14

462.00

РР Ф300

Битов канал 15

140.00

РР Ф300

Битов канал 16

60.00

РР Ф300

Битов канал 17

60.00

РР Ф300

Битов канал 18

92.00

РР Ф300

Битов канал 19

48.00

РР Ф300

Битов канал 20

135.00

РР Ф300

Битов канал 21

217.00

РР Ф300

Битов канал 22

120.00

РР Ф300

Битов канал 23

153.40

РР Ф300

Битов канал 24

866.00

РР Ф300

Битов канал 25

60.00

РР Ф300

Битов канал 26

50.00

РР Ф300

Битов канал 27

503.00

РР Ф300

Битов канал 28

60.00

РР Ф300

Битов канал 29

45.00

РР Ф300

Битов канал 38

992.00

РР Ф300

Битов канал 39

53.00

РР Ф300

Битов канал 40

149.00

РР Ф300

Битов канал 41

91.00

РР Ф300

Битов канал 42

100.00

РР Ф300

Битов канал 43

70.00

РР Ф300

Битов канал 44

92.00

РР Ф300

Битов канал 45

70.00

РР Ф300

Битов канал 46

188.00

РР Ф300

Битов канал 47

210.00

РР Ф300

Битов канал 48

133.00

РР Ф300

Битов канал 49

47.00

РР Ф300

Битов канал 50

50.00

РР Ф300

Битов канал 51

915.00

РР Ф300

Битов канал 52

139.00

РР Ф300

Битов канал 53

67.00

РР Ф300

Битов канал 54

90.00

РР Ф300

Битов канал 55

70.00

РР Ф300

Битов канал 56

92.00

РР Ф300

Битов канал 57

537.00

РР Ф300

Битов канал 58

220.00

РР Ф300

Битов канал 59

225.00

РР Ф300

Битов канал 60

55.00

РР Ф300

Битов канал 61

216.00

РР Ф300

Битов канал 62

386.00

РР Ф300

Битов канал 63

47.00

РР Ф300

Битов канал 64

90.00

РР Ф300

Битов канал 65

70.00

РР Ф300

Битов канал 66

379.00

РР Ф300

Битов канал 67

385.00

РР Ф300

Битов канал 68

100.00

РР Ф300

Битов канал 69

135.00

РР Ф300

Битов канал 70

90.00

РР Ф300

Битов канал 71

35.00

РР Ф300

Битов канал 72

371.00

РР Ф300

Битов канал 73

55.00

РР Ф300

Битов канал 74

511.00

РР Ф300

Битов канал 75

55.00

РР Ф300

Битов канал 76

50.00

РР Ф300

Обща дължина на мрежата 12 981 ,40 м

Средната дълбочина на полагане на битовата канална мрежа е 2.48 м.

Предвидени са сградни канализационни отклонения /СКО/ за всеки от урегулираните поземлени имоти – общо 838 броя. Общата дължина на СКО е 8 055 м. Те ще бъдат изпълнени от PР гофрирани тръби Ф160 мм с коравина SN8.

В рамките на първата фаза от настоящата задача, ще бъде възложена частична реализация на етап ІІ , планирана за 2015 г. В тази фаза е включено изпълнението на следните канализационни клонове:участък

тръби метри

СКО бр.

Вит да тръбите

Главен колектор I от ОТ 153

381.00

1

РР Ф 300

Битов канал 10

135.00

10

РР Ф 300

Битов канал 11

117.00

10

РР Ф 300

Битов канал 13

97.00

11

РР Ф 300

Битов канал 14

462.00

30

РР Ф 300

Битов канал 16

60.00

8

РР Ф 300

Битов канал 17

60.00

7

РР Ф 300

Битов канал 18

92.00

8

РР Ф 300

Битов канал 19

48.00

5

РР Ф 300

Битов канал 21

217.00

18

РР Ф 300

Битов канал 24

866.00

28

РР Ф 300

Битов канал 51

915.00

60

РР Ф 300

Битов канал 57

537.00

38

РР Ф 300

Битов канал 58

220.00

14

РР Ф 300

Битов канал 59

225.00

20

РР Ф 300

Битов канал 62

386.00

25

РР Ф 300

ОБЩО II етап фаза 1

4818.00 м

293За правилното функциониране на канализационната мрежа съгласно нормативните изисквания , се предвижда изграждането на монолитни стоманобетонни шахти с входна част от сглобяеми стоманобетонни елементи, на отстояния една от друга съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-8/2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи..

Във втора фаза е предвидено да се изгради остатъкът от пвключената в етап втори канализационната мрежа за битови отпадъчни води на гр. Българово.

ВАЖНО: След сключване на договор за възлагане предмета на настоящата поръчка Възложителят ще възлага с отделни възлагателни писма всяка една от фазите на основната задача. При липсна на осигурено финансиране за втора фаза на обекта на поръчката, Възложителят може да прекрати договора без да дължи неустойки на Изпълнителя или да възложи частично изпълнение на отделни канализационни участъци от втората проектна фаза, без да дължи неустойка на Изпълнителя за неусвоените по договора средства.
 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница