Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчкатастраница2/7
Дата14.08.2018
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

НАЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ


В Община Бургас са налични следните инвестиционни проекти за обект „Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на отпадъчни битови води от гр. Българово, община Бургас: канализация за отпадъчни води - втори етап”: „Битова канализация гр. Българово – Първи етап фаза ТП и РП“, „Канализация гр. Българово – втори етап фаза ИП“ и „Канализация гр. Българово – втори етап фаза РП“

Въз основа на горепосочените проекти за канализационната мрежа са издадени към момента следните разрешителни за строеж:Разрешение за строеж №231/12.10.2012 : за обект „Канализация гр. Българово – втори етап фаза ИП“
ВАЖНО!!! Наличните инвестиционни проекти и други относими документи са част от спецификацията.
 1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И МАТЕРИАЛИ ПО ПОДОБЕКТИ


Преди започване на строително-монтажните работи, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя за одобрение


 • Плана за безопасност и здраве за обекта, който да съдържа :

1. организационен план

2. строителен ситуационен план

3. комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;

4. планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;

5. мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

6. списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;

7. списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;

8. схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;

9. схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;

10. схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове;

11. схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;

12. схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;

13. схема на разположението на санитарно-битовите помещения;

14. схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;

15. схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места;

16. схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.
 • Проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван с КАТ;
 • Линеен календарен график за последователността на изпълнение на СМР за всяка фаза от изпълнението на проекта.

Линеен календарен график определя:

 1. Сроковете за изпълнение на СМР, тяхната зависимост и последователност при изграждането на обекта за всяка фаза;

 2. Сроковете за доставка на тръби, ревизионни шахти, арматура и други необходими за обекта материали;

 3. Времетраенето на строителството по основни видове СМР за всяка фаза.

Въз основа на линейния календарен график се изработват:

 • диаграма на работната сила, определяща максималния и средносписъчния състав на техническия персонал и работниците;

 • график на заетостта на основните строителни машини.

Изпълнителят може да започне да извършва съответните строително-монтажни работи само след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на обекта със собствени сили и средства, в съответствие с инвестиционния проект, одобрен от Възложителя и с издадените Разрешения за строеж.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната документация (одобрена от Възложителя), основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

Изпълнителят носи отговорността за точното и надлежно изпълнение на всички геодезически работи и ще проверява всички нивелачни репери и работни точки, като контролира и сверява изпълнените замервания.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят следва точно и надлежно да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява заповедната книга на строежа. Всички предписания, вписани в заповедната книга на строежа, издадени от оправомощените за това лица съгласно ЗУТ и от специализираните контролни органи, са задължителни за Изпълнителя, съгласно чл.170, ал.3 ЗУТ. При необходимост от намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, същите ще се обявяват писмено на Възложителя и съгласуват с него преди изпълнение на строителството.

Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи, е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материали, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува със строителния надзор, определен от Възложителя, и проектанта всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от строителния надзор, проектанта и от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в обекта, трябва да съответстват на описаното в Техническото предложение на Изпълнителя и да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

В строежа следва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите спецификации. Контролът на строителните продукти се осъществява от Консултанта при извършване на оценката за съответствие и при упражняване на строителен надзор, съгласно чл.169б от ЗУТ.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от обекта и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Консултанта по надзора, след съгласуване с проектанта.При изпълнение на СМР да се спазят изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали / обн. ДВ 89 от 13.11.2012г./.
 1. Технологични изисквания и материали за подобект „Битова канализация – гр. Българово”.

  1. Технологични изисквания.


Основните видове строително монтажни работи при изграждането са:

  • Изрязване и разкъртване на пътни настилки.

  • Земни/скални работи – траншейни изкопи – машинно, ръчно и укрепване.

  • Оформяне леглото под канализационите тръби.

  • Направа на подложка под тръбите.

  • Монтаж на тръби – транспорт, спускане, полагане и свързване на тръбите.

  • Направа на прилежащи съоръжения.

  • Обратно засипване, разкрепване, уплътнение и други.

  • Възстановяване на пътни и тротоарни настилки, улична маркировка и нарушени терени.

  • Други довършителни работи.

Канализационната мрежа се изгражда от заустването към началото. При изпълнение на строителството да се спазва технологията, предписана от проектанта в проекта.

Преди започване изпълнението на земните работи е необходимо Възложителят, независимия строителен надзор, изпълнителят и проектантът да извършат оглед по трасетата на канализационната мрежа, в съответствие с работните чертежи и да маркират местата за изпълнение на строителството. За всеки клон се установяват обемите и вида на подлежащите за възстановяване улични и тротоарни настилки. Констатациите се описват в протокол. Възстановяването се извършва с параметрите на съществуващата за всяка конкретна улица настилака.

Всички оси и геометрични контури на новопроектираните съоръжения следва да бъдат трайно маркирани по подходящ начин върху терена. При започване изпълнението на обекта следва да се състави Протокол образец №2 по Наредба№ 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ (ДВ.бр.72/2003г.) за съставянето на актове и протоколи по време на строителството. Протоколът за откриване на строителната площадка се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или техническия ръководител в присъствието на възложителя и на строителя на строежа. В протокола следва подробно да се опишат, скицират и маркират върху терена, всички подземни мрежи и съоръжения, попадащи или пресичащи трасетата на изграждания тръбопровод.

Изкопът е предвидено да бъде с вертикално укрепване. При изпълнение на изкопите се следят дебелините на съществуващите настилки и качествата на земните пластове. За изпълнение на изкопите следва да се използва багер с обратна лопата. Укрепването на изкопа следва да се изпълни по начин посочен в ПБЗ на Строителя. Проектът за укрепването трябва да отговаря на геоложките характеристики на почвата, при спазване на нормативните изисквания за конструиране и при условие, че може да осигури безопасни и здравословни условия на работа и да не създават риск за възникване на аварии и злополуки с работниците.

При изкопа да не се допуска прекопаване под проектната кота. При евентуално прекопаване под проектната кота и нарушаване целостта на земната основа, изкопът да се запълни до проектното ниво с баластра. Оформянето и подравняването на котлована да се извърши ръчно. Изкопаната земна маса ще се извозва с автосамосвали. Местата на депата за извозване на излишните земни маси и строителни отпадъци ще бъдат определени в Протокол образец №2 за откриване на строителната площадка.

Община Бургас разполата с депо за съхранение на излишни земни и скални маси на територията на ТД «Възраждане» за чието депониране се дължи такса в размер на 50% от одобрената такса за кубик извозени земни/ скални маси.

За правилното функциониране на канализационната мрежа съгласно нормативните изисквания се изграждат ревизионни шахти. Такива са предвидени в началото на всеки участък, на местата на включване на два или повече канализационни клона, при промяна на диаметрите, при вертикални и хоризонтални чупки и при дълги участъци в права линия.

Предвидени за изграждане са кръгли шахти от сглобяеми стоманобетонни елементи. Изграждането им предвидено да се изпълни с бетоново дъно и стоманобетонни пръстени, с монтирани стоманени стъпала и чугунени капаци. Стоманобетонните елементи да са съгласно БДС ЕN 1917:2003 или еквивалент.

Чугунените капаци да са съгласно техническите изисквания, с вентилация, DN 600: Di x Do x H (600 x 802 x 200), по БДС EN 124, за клас на натоварване D 400 или еквивалент; самонивелиране до 8 cm. Капакът и рамката да са от сферографитен чугун; с еластомерно уплътнение; автоматично заключване с двойна пружина, с шарнир за безопасност. Капакът да блокира при затваряне на 80˚, фиксиращ при отваряне на 100˚, и изваждане при 90˚.

След направата на изкопа се пристъпва към монтажа на тръбопроводите, предвидени по проект. Битовата канализационна мрежа е предвидено да се изпълни от гофрирани полипропиленови (РР) тръби ф315мм с интегрирани муфи, със знак на качество на БАВ, съгласно техническите изисквания, приложени към настоящата документация. Тръбите от полипропилен са предназначени за подземна термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води и са произведени от два слоя, като външния слой е с повишени характеристики на издържливост на натиск, а вътрешната гладка повърхност гарантира висока проводимост на тръбата. На тръбите задължително трябва да е посочено името на производителя. Същите и фасонните части към тях трябва да са придружени със сертификати за качество и съответствие.

Сградните канализационни отклонения се изграждат едновременно с основния канал съгласно детайлите, заложени в работните проеки, указанията на проектанта и строителния надзор на обекта.

При готовност на даден участък за приемане, се извършва инспекция с видеокамера от вътрешната страна на тръбопроводите, съгласно прБДС EN 13508-2:2003. Цялостното изследване (по посоката на потока) се записва и предава на магнитен носител.

След отстраняване на нередностите (ако са констатирани) се пристъпва към изпитването на гравитачните тръбопроводи, с въздух или вода, съгласно правилника за извършване и приемане на строително монтажни работи (ПИПСМР) - външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване и канализация (БДС EN 1610:2003 - изграждане и изпитване на канализационни системи). Безнапорни тръбопроводи се изпитват на плътност на два етапа: предварително до засипването и окончателно след засипването. Изпитването на канализационната мрежа се извършва за всеки участък между две ревизионни шахти и в съответствие с указанията на производителя.

Тъй като нивото на подпочвените води е по-ниско от най-ниската точка на изкопа използваме метода чрез напълване на тръбопровода с вода до нивото на терена при по-високо разположената ревизионна шахта. Определя се загубеното количество вода през стените на тръбите, като се измерва водното количество, с което се допълва шахтата до първоначалното ниво;

Тръбопроводи и шахти се изпитват на плътност не по-рано от 24 часа след напълването им.

При окончателните изпитвания на плътност да се използва следния метод:


1. Налягането при изпитване е това, което се получава при напълването на изпитвания участък от темето на тръбите до нивото на терена. При това, максималното допустимо налягане е 50 КРа, а минималното - 10 КРа.

2. За тръбопроводи, които са проектирани за експлоатация при постоянно или временно повишено налягане, могат да бъдат определени по-високи налягания на изпитване.

3. След напълването с вода на тръбопроводите и/или ревизионните шахти и е приложено изискваното налягане при изпитване, се изчаква около един час.

4. Налягането трябва да бъде поддържано в граници от ±1 кРа спрямо налягането на изпитване, установено при напълването с вода.

5. За поддържане в посочените граници на изискваното налягане се добавя вода.

6. Количеството на добавената вода, както и напорната височина при изискваното налягане трябва да бъдат измерени и записани.

7. Изискванията при изпитването са изпълнени, когато количеството на добавената вода е по-малко от:

- 0,15 l/m2 в продължение на 30 min за тръбопроводи

- 0,20 l/m2 в продължение на 30 min за тръбопроводи, включително ревизионните шахти

- 0,40 l/m2 в продължение на 30 min за ревизионни шахти и ревизионни отвори.

Площта в m2 се отнася за намокрената вътрешна повърхност.

Контролът и изпитването включва : визуален и инструментален контрол, инспекция със самоходна телевизионна камера. Заснетият материал при видеозаснемането е неразделна част от документацията по приемането на каналната мрежа.

Засипването се изпълнява по начин и съгласно предписанията в проекта. По принцип основната засипка до кота конструкция път се изпълнява с гранулирани земни маси без съдържание на сгурия, пепел, органични материали и отпадъци, с индекс на пластичност ≤15 и влажност ≤35. Материалът се трамбова до достигане на плътност 95% от плътността на скелета на γпочва.

След засипване на изкопа се пристъпва към възстановяване на настилките, съгласно констатациите за съществуващото положение: дебелина и вид на настилката, преди старта на СМР по проекта. Изградената пътна настилка трябва да отговаря на БДС 8991-82. ; БДС EN 13108-1, БДС EN 13108-1/NA и ТС 2009 на Агенция "Пътна инфраструктура". Изградената тротоарна настилка да отговаря на БДС EN 1338:2005.


  1. Материали.


Тръби

Битовата канализационна мрежа е предвидено да се изпълни от гофрирани полипропиленови (РР) тръби ф315мм с интегрирани муфи, със знак на качество на БАВ, съгласно техническите изисквания. Тръбите от полипропилен са предназначени за подземна гравитачна канализация са произведени от два слоя, като външния слой е с повишени характеристики на издържливост на натиск, а вътрешната гладка повърхност гарантира висока проводимост на тръбата. На тръбите задължително трябва да е посочено името на производителя. Същите и фасонните части към тях трябва да са придружени със сертификати за качество и съответствие.

Тръбите трябва да отговарят на стандарт БДС EN 13476-3 или еквивалент.

- дължина на тръбата 6м;

- тръбата външно е гофрирана, а вътрешната стена е гладка;

- устойчивост на абразия;

- водонепропускливост;

- крайщата на тръбата трябва да са отрязани перпендикулярно на оста , между две ребра и сечението да е с кръгла форма;

Нормата предвижда строго спазване на следните изисквания:

• характеристики на материала;

• общи предписания за тръбите относно: вид, цвят, геометрични характеристики, механични и физични характеристики;

• предписания за фитингите и аксесоарите;

• съответствие с предназначението, предписания и тестове;

• маркировка;

• спецификации за употребата на повторно употребени и рециклирани материали;

• характеристики на материала РР (информативно);

Тръбите да са с коравина на пръстена SN8 .

Свързването между тръбите да се извършва в муфата с фабрично EPDM еластично уплътнениев съответствие с европейски стандарт EN 681-1 или еквивалент,

Маркировката на тръбата трябва да съответства на предвиденото в норма EN 13476-3 (май 2007) или еквивалент и трябва да съдържа:

- резултат от теста за еластичност, предвиден в стандарт EN 13476-3 (май 2007) или еквивалент

- сертифициране на това, че изделието е произведено в режим от производител, сертифициран по EN ISO 9001:2000 или еквивалент.

- сетифицирана водоплътност на връзките, според предвиденото в норма EN 13476-3 (май 2007) и DIN EN1610 или еквивалент .

Недопустимо е използването на рециклиран материал при производството на тръбите.
Шахти

Местата на шахтите са показани на надлъжните профили и на приложените ситуационни решения на мрежата-план с оразмерителни данни .

Предвидени за изграждане са кръгли шахти от сглобяеми стоманобетонни елементи. Изграждането им предвидено да се изпълни с бетоново дъно и стоманобетонни пръстени, с монтирани стоманени стъпала и чугунени капаци. Стоманобетонните елементи да са съгласно БДС ЕN 1917:2003 или еквивалент. Спойката на пръстените на шахтите следва да бъде подмазана от вътре и от вън.

Чугунените капаци да са съгласно техническите изисквания, с вентилация, DN 600: Di x Do x H (600 x 802 x 200), по БДС EN 124, за клас на натоварване D 400 или еквивалент; самонивелиране до 8 cm. Капакът и рамката да са от сферографитен чугун; с еластомерно уплътнение; автоматично заключване с двойна пружина, с шарнир за безопасност. Капакът да блокира при затваряне на 80˚, фиксиращ при отваряне на 100˚, и изваждане при 90˚.

Техническите изисквания за бетона, трябва да отговарят на Българските държавни Стандарти (БДС)/EN 7268 и 4747.

Кюнетите на шахтите трябва да са от бетон според работните проекти, трябва да се изработят внимателно по форма и очертания, както е указано в чертежите.

Всички входящи и изходящи тръби в шахтите и камерите трябва да са положени теме-теме, освен ако не е указано друго.

Железните стъпала за шахтите трябва да са в съответствие с Чертежите.

 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница