Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчката


ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТАстраница3/7
Дата14.08.2018
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

  1. Общи положения.


Спецификациите и Чертежите, отнасящи се за проекта се основават на проучвания, геоложки сондажи и посещения на обекта. Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и, ако е необходимо, да извърши допълнителни инженерно-геоложки проучвания.

Изпълнителят трябва да счита, че той единствено носи отговорност за работите и методите на работа, използвани от него по време на изпълнението на Договора.

Изпълнителят ще носи цялата отговорност за изпълнение на всички работи, изисквани за успешното завършване на работите. Всички такива разходи трябва да се считат за включени в оферираната цена на Изпълнителя, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Изпълнителят ще носи цялата отговорност за:  • Подготовка на строителната площадка, включително поставяне на временни знаци и сигнализация в съответствие с Наредба №16 за времeнна организация на движението при извършването на ремонтни работи по пътищата и в съответствие с Проекта за Временна организация на движението;

  • Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;

  • Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрените проекти и специ­­фи­­кации;

  • Провеждане на единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на пълна екзекутивна документация на обекта и, където е приложимо, инструкции за експлоатация и поддръжка;

  • Отстраняване на дефекти, през срока за съобщаване на дефекти съгласно договорните условия и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове съобразно нормативната уредба;

  • Изпълнение на административните изисквания към дейността на Изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба, тази спецификация и договора за изпълнение на СМР.
  1. Подготовка на площадката


Отлагане върху терена

Възложителят ще предостави на Изпълнителя всички данни, свързани с опорни точки, използвани в проектирането на съоръженията, ако има такива.

При започване на работата си Изпълнителят трябва да отложи всички допълнителни точки и изходни линии и нива. Изпълнителят трябва да внимава по време на строителните работи да не променя мястото и нивото на допълнителните точки и изходните линии и нива. Когато се премине към нов участък, който трябва да се изгражда, то Изпълнителят трябва да установи новите точки и нива, преди да изостави старите. Изпълнителят трябва да внесе за одобрение от Строителния надзор изчисленията и размерите на новите точки, изходни нива и линии. Никакви оригинални точки или изходни нива и линии няма да се унищожават без одобрението на Строителния надзор.

Точността на новите точки трябва да бъде еднаква с тази на оригиналните точки, изходни нива и линии.

Изпълнителят трябва да маркира осовата линия на тръбната система на съответния участък. Преди започване на всякакви изкопни работи, Изпълнителят трябва да маркира краищата на изкопа и да ги представи за проверка и одобрение от Строителния надзор. В райони, където растителността пречи на видимостта, може да се наложи при нужда отстраняването на дървета и храсти, но винаги с предварителното одобрение на Строителния надзор.

Във връзка с маркирането на строителния участък трябва да се извършва цялостно и систематично фотографиране на ширината и зоната на участъка, както и евентуално допълнителна работна зона. Това заснемане има за цел да документира съществуващите условия на Площадката и да служи за справка при възстановяването й след изграждането на тръбопроводите. Изпълнителят ще съхранява по три (3) цветни копия от всяка снимка с детайлно описание на местоположението, съдържание и дата на заснемане. По едно копие трябва да се предостави на Строителния надзор и на Възложителя.

Строителният надзор трябва да координира с Изпълнителя основната информация, в допълнение на тази, показана в чертежите, например позицията на осовите и основни линии, и пр., която би била достатъчна на Изпълнителя, за да намери мястото на съоръженията.

Подземни инфраструктури

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, Изпълнителят трябва да се договори със собствениците на подземни инфраструктури да покажат и/или открият същите, за да се предотвратят повреди по време на строителство, като получи писмено одобрение от собствениците на подземни инфраструктури.

Доколкото е било възможно, всички видими структури на повърхността на пътищата и налични данни за подземни инфраструктури са взети под внимание при проектирането. Надеждността на показаната информация се базира на данните, регистрирани от Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и надземни инфраструктури. Преди започване на изкопни работи, Изпълнителят трябва да носи отговорност и да провери надеждността на информацията.

Изпълнителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време на изкопни работи, а също така ще обезпечи постоянното и адекватно укрепване на инфраструктурите, както се изисква.

В случаите, когато Изпълнителят планира временно демонтиране и последващо възста­но­вяване на елементи от градската инфраструктура (вкл. елементи от архитектурното оформ­ление на градската среда) и/или мрежи и елементи на техническата инфраструктура, допълнително към иденти­фицираните в проектната документация, той трябва да изиска от съответните собственици или ползватели на тези елементи проектна и експлоатационна документация на елементите и съоръженията, вкл. наръчници и указания за монтаж/демонтаж. В тези случаи, демонтажът ще се извършва задължително в присъствие на представители на съответните организации–собственици и за него ще се съставя протокол за демонтираните елементи и тяхното състояние. Възстановяването трябва да стане със същите елементи и в оригиналния вид, освен ако собственикът им осигури нови елементи за своя сметка, в който случай Изпълнителят няма да откаже да вложи при монтажа такива нови елементи. В случаите, когато някои елементи бъдат повредени при демонтажа, Изпълнителят ще носи отговорност за тяхната подмяна с нови, освен когато повредата се дължи на неправилни инструкции за демонтаж от страна на собственика на тези елементи.*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Разчистване на площадката

Обсегът на разчистване на площадката се състои в премахването на всички препятствия, които могат да засегнат изпълнението на съоръженията. Работата трябва да покрива цялата площадка.

Разчистването и изкореняването ще се състои от премахване на дървета, храсти или растителност и други нежелателни материали. Рязането на дървета е разрешено само след одобрението на местните власти. Изпълнителят трябва да заплати съответните такси (ако има такива).

Клоните и шумата трябва да се премахват, като се изгорят или изхвърлят извън площадката. Дървеният материал, който може да се използва, трябва да остане собственост на Възложителя. Този материал трябва да бъде нарязан на подходящи дължини и правилно складиран.

Материал, който е подходящ за озеленяване, трябва да бъде складиран на площадката. Останалият материал трябва да бъде отстранен от Изпълнителя. Изпълнителят е отговорен за покриването на разходите, свързани с отстраняването на материалите.

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.
  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница