Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчката


Строително-монтажни работи Земни работистраница4/7
Дата14.08.2018
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Строително-монтажни работи

  1. Земни работи:


Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в проектната документация и приложимите наредби и други нормативни актове в Република България. В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост, Строителният надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на:  • ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др.

  • Плана за безопасност и здраве

Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на различните видове строително - монтажни работи.

Изкопни работи

„Изкопните работи” представляват изкопни работи на материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата. Механизацията и строителните методи трябва да са одобрени от Строителния надзор.

Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите или в Спецификацията, или според нарежданията на Строителния надзор.

Изкопните работи в близост до съоръженията на БТК, електроразпределително дружество– кабели 20 КV и кабели НН – да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на техен упълномощен представител. Нанесените щети на последните ще бъдат възстановявани от Изпълнителя. В случай, че по време на изкопните работи Изпълнителят открие непредвидени в проектите кабели или маркировки следва незабавно да уведоми съответното представителство на експлоатиращото ги дружество. Всички пресичания и приближавания до съоръжения на електроразпределително дружество следва да се осъществяват съгласно съответните наредби.

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки за ВиК съоръженията се извършват внимателно без поврежданията на останалата част на настилката от незасегнатото от проекта пътно платно. Асфалтобетоновите покривки се изрязват предварително с фреза /диамантина/ и полученият материал се депонира отделно с цел повторното му използване.

Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други имоти. Изпълнителят трябва да предостави временни решения, даващи временен подход на пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно нарежданията на Строителния надзор. Целият изкопен материал трябва да бъде струпан по начин, който не застрашава работата на наетия персонал или трети страни, и ще се избягва препречването на тротоари, алеи и други. До приключване на работата, хидрантите под налягане, капаците на кранови шахти и кранови кутии трябва да бъдат достъпни.

За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с други части от спецификацията.

За предотвратяване свличането на траншейните стени или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи трябва да са съответно укрепени.*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Излишни изкопни работи

Като „Излишни изкопни работи” се определят изкопите извън строителните линии, както е посочено в Чертежите. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното им засипване, освен в случаите, когато тези изкопи са наредени от Строителния надзор.

Където се извършат излишни изкопни работи, то Изпълнителят трябва да засипе надвишения обем с одобрен материал за обратен насип, до плътност, определена за този материал, според инструкциите на Строителния надзор за всеки случай по отделно.

В случай на срутване на изкоп, в следствие на непредвидими причини, това ще се счита за излишна изкопна работа. Изпълнителят също така е отговорен да възстанови изравняването на съществуващите или възстановените пътища, улици и тротоари, които са нарушени от подобни непредвидими причини.*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Отводняване на изкопи

Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите сухи, независимо от източника. Водата, която не трябва да попада в изкопите, трябва да бъде отстранена от Изпълнителя чрез непрекъснато водочерпене или по начин, одобрен от Строителния надзор.Обратен насип и излишен изкопен материал

Само с одобрението на Строителния надзор и проектанта, излишният изкопен материал може да се използва за обратна засипка.

Излишният изкопен материал трябва да се отстрани за сметка на Изпълнителя, както е указано в Договора.

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Проби на материал за обратна засипка

За всеки клас материал, който ще се влага за обратна засипка, по избор на Строителния надзор, трябва да се вземат представителни мостри, които трябва да се използват за целите на пробите. Пробите трябва да се извършват за сметка на Изпълнителя.

По време на обратна засипка, според изискванията на Строителния надзор, трябва да се вземат проби, за да се определи плътността на уплътнената засипка. Ако плътността е по-малка от определеното, трябва да се направи допълнително уплътняване и не трябва да се поставя никакъв добавъчен материал, докато не се постигне задоволителна плътност, както на положения преди това пласт материал. Ако уплътняването все още е незадоволително, материалът за обратна засипка трябва да бъде отстранен до 150 mm от нивото на последното успешно уплътняване. Допълнителното уплътняване трябва да се извършва, докато се постигнат успешни проби. Пробите за плътност трябва да се извършват по указанията на Строителния надзор и са за сметка на Изпълнителя.

Пробите за уплътняване засипката на изкопите ще се извършва от Строителния надзор през интервали от 50 м в райони с пътища, а в останалите райони средно на 100 м.*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Изкоп на траншеи

Траншеите за подземни тръбопроводни мрежи, шахти и камери трябва да се изкопаят по линиите и ъглите или котите, както е показано в чертежите или както нареди Строителния надзор и проектанта.

Ширината на изкопите за тръбопроводи, шахти и други подземни структури, трябва да са както е посочено в чертежите. Откосите на изкопите трябва да бъдат, както са посочени в чертежите с детайлното напречно сечение за полагане на тръбопроводи. Изпълнителят трябва да включи в цената на своята оферта всички разходи, дадени в съответните части на количествената сметка.

Преди да започне изкопа на канали, Изпълнителят трябва да маркира точно трасето на тръбопроводите, и съвместно със Строителния надзор и проектанта да проучи естественото ниво на терена по продължение на тръбопроводното трасе. След съгласуване със Строителния надзор, тези нива трябва да формират основата за измерванията.

Изпълнителят трябва да опазва и укрепва в тяхната първоначална позиция всички подземни инфраструктури, като други тръби и кабели. В случай че се налага промяна на проекта за тръбопровода или да се премести някоя съществуваща подземна инфраструктура, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими проекти и одобрения. Всички разходи за проект и получаване на разрешения за промяна трябва да се считат за включени в офертата на Изпълнителя като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Траншейните изкопи трябва да се изкопаят до такава дълбочина, както се изисква по чертежите. Размерът на каналните изкопи трябва да бъде в достатъчен не само да побира тръбите и подложния материал, но също така да има място за укрепването на страните и в случай на нужда да се използва кофраж.

Настилките трябва да бъдат отсечени и премахнати напълно до ширината указана в проекта, като това трябва да се извърши по начин, който трябва да остави незасегнати съседните повърхности и всякакви други инсталации трябва да останат по местата си. Краищата на настилката, която е оставена на място, трябва да са отсечени, равни, с вертикално лице и да следват линията.

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат на изкопното дъно трябва да бъдат отстранявани.*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой, указан в чертежите.

Изкопните работи за канализацията няма да започват, докато всички необходими материали за тръбопровода не са на площадката на съответния участък.

Неподходящият материал на дъното на изкопа трябва да се замени с уплътнен пясък или баластра. Засипката трябва да бъде положена и изградена в хоризонтални пластове, като всеки слой не трябва да е по-дълбок от 150 mm. Всеки пласт трябва изцяло да се уплътни чрез механична трамбовка. След завършване на изкопните работи Изпълнителят трябва да уведоми Строителния надзор и проектанта. Не трябва да се полагат тръбите, докато не се одобри дълбочината на изкопа. Ако се спира работата - цялостно или само в даден участък и изкопът трябва да остане открит за 10 или повече работни дни, то по заповед на Строителния надзор Изпълнителят трябва да запълни този канал или част от него и временно да възстанови настилката за своя сметка. Такъв участък или част от него няма да се отваря отново, докато Изпълнителят не е готов да премине към монтирането на тръбите. Когато изкопният материал временно се съхранява върху тревни площи, то след завършване на работата те трябва да бъдат възстановени в първоначалното си състояние.*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Обратна засипка на канали

Трябва да се спазват изискванията на българските стандарти. Не трябва да се извършва обратна засипка, докато от изкопа не се отстранят всички отломки и други ненужни материали. Каналите трябва да се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията да бъдат проверени и одобрени от Строителния надзор.

Преди извършване на обратната засипка в участъците, където има съоръжения на експлоатационни дружества, Изпълнителят трябва да уведоми съответното представителство на фирмата с цел осъществяване на проверка и замервания.

След като тръбите и прилежащите им съоръжения са монтирани и одобрени, първоначалният засипен материал трябва да се положи съгласно нормативните изисквания, съобразени с вида на тръбите .

Обратната засипка трябва да се извършва на пластове, както е определено, и по начин, който не нарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите. Обратната засипка трябва да се извършва само с одобрени материали. При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на тръбите и съоръженията. Страничното засипване трябва да се извършва внимателно и в пластове не по-дебели от 20 сm. съгласно инструкциите от БДС-EN 1610:2003 – Изграждане и изпитване на канализационни системи.

Всеки пласт поотделно трябва ръчно да се уплътнява до суха плътност не по-малка от 95% от максималната, за тръбопровод под съществуващи пътища и до 90% - където тръбопроводът не е изложен на трафик от превозни средства. Страничната засипка трябва да се продължи до разстояние над тръбата, както е показано в Чертежите. Тестове трябва да се извършват по места, както е указано от Строителния надзор и на примерни интервали средно на 150 m – 250 m.

Останалата засипка до земното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове не по-дебели от 20 см. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване в рамките на 40 см над горната стена на тръбите.

Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата и в никакъв случай не трябва да се допуска контакт с големи камъни, стърчащи скали или други твърди предмети. Материалът за подложката трябва да бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свръзка.

Изпълнителят трябва да поддържа определените нива за засипка. След засипването им, Изпълнителят трябва да поддържа повърхностите в задоволително състояние. След засипка, нормалното слягане трябва да се покрие с материал от същия клас и да се поддържа до изискваното ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша засипка, то Изпълнителят трябва отново да извърши изкопни работи до нужната дълбочина и засипе отново канала, както се изисква от стандартите. Ако строителният надзор смята, че Изпълнителят не спазва посочените изисквания, то той може да забрани по-нататъшни изкопни работи, докато не се удовлетворят изискванията.

*Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване, уплътняване на слоевете, работи и материали свързани със завършване изграждането на тръбопровода или шахтата се считат за включени в Офертата на Изпълнителя, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Материал за засипка

a) Основна засипка.

Да се изпълни съобразно заложеното в проекта.

б) Засипка в пътни участъци и други повърхности.

Разрушените повърхности на пътища, улици и тротоари трябва да бъдат възстановени в първоначалната си дълбочина, както е показано в чертежите или както разпореди Строителния надзор.

в) Първоначална засипка

За първоначална засипка на канали трябва да се използва материал, предписан в проекта.

г) Подложка под тръба

Трябва да се спазват изискванията, според стандартите. Подложният материал трябва да се заложи в съответствие с техническия/работния проект. Тестовете за плътност трябва да се извършат в съответствие с препоръките на Строителния надзор.

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Шахти

Материалите и изграждането на шахтите трябва да бъде в съответствие със спецификациите и според чертежите на техническия/работния проект.Уплътняване

Уплътняването се изразява в проценти и във всички случаи се отнася за оптималната суха плътност. В случай че изискванията за уплътняване не са спазени от Изпълнителя, всички засегнати работи в следствие на това (вкл. засипен материал, заложени тръби и подложен материал) трябва да се отстранят и възстановят за сметка на Изпълнителя.Укрепване на изкопи

Стените на изкопите се укрепват според вида на почвата, в която са направени и в съответствие с даденото за това решение в техническите/работните проекти. Задължително укрепване се извършва в случаите, когато долното ниво е в подпочвени води или мястото е ограничено и не позволява направата на скосени стени.Всички разходи, свързани с изкопите, ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

Укрепване съществуващи подземни инфраструктури

Към предложената цена Участникът следва да предвиди укрепването на телефонни, оптични кабели, кабели ниско и високо напрежение и др., както и други тръби, които ще се пресекат при изкопните работи.

По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните тръбопроводи‚ както и сградните отклонения‚ пресичат различни видове кабели високо и ниско напрежение‚ оптични и телефонни кабели, както и други тръби.

За тези пресичания с подземни комуникации‚ изкопните работи задължително да се извършват на ръка.*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница