Технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчкатастраница5/7
Дата14.08.2018
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Монтажни работи:

 1. Тръбопроводи:

Монтирането на тръбопроводите да се изпълни съгласно изискванията заложени в техническите/работните проекти и ръководствата за транспортиране, съхранение и монтаж на заводите производители. При несъответствия да се спре строителството и да се уведоми строителния надзор и проектанта за даване на решение.
   1. Оборудване:

Монтажа на фитинги, арматури, шахтово и друго оборудване се извършва съгласно изискванията на проектите и ръководствата за транспортиране, складиране и монтаж на избраните доставчици. При несъответствия да се спре строителството и да се уведоми строителния надзор и проектанта за даване на решение.
   1. Сглобяеми стоманобетонни пръстени за входни части на шахти:

Входните части на шахтите ще се изпълняват от сглобяеми стоманобетонни пръстени. Пръстените ще се доставят на обекта посредством автотранспорт. Транспортното положение на пръстените трябва да бъде вертикално, което е еднакво с проектното положение, и по този начин се избягва опасността от счупване по време на транспорт. Доставените на обекта пръстени ще се складират на предвидените за това места.

Монтажът на отделните пръстени ще се извърши, така че да се гарантира тяхната постоянна устойчивост и стабилност на цялата изграждаща се ревизионна шахта. Към монтажа на пръстените се пристъпва след завършване и приемане на изкопа и основата на шахтата. Свързването между отделните пръстени трябва да гарантира водоплътността на системата тръба шахта.

Монтажът на стоманобетонните пръстени трябва да се извършва по начини и в последователност, осигуряващи:


 • Устойчивост и неизменяемост на монтирания пръстен за всички етапи на монтажа;

 • Монтажът на всеки следващ пръстен трябва да започва след като долния пръстен е окончателно монтиран и стабилизиран;

 • След монтажа на даден пръстен и след изпълнение на фугирането се допуска направата на обратен насип за да се стабилизират монтираните вече пръстени;

 • Не се допуска освобождаването на даден пръстен от куката на монтажното средство преди същият да бъде постоянно или временно укрепен;

 • При монтажа на сглобяемите пръстени стриктно да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
  1. Възстановяване на участъци с трайна настилка


Структурата на участъците с трайна настилка трябва да бъде същата като първоначалната. Повърхността трябва да бъде изравнена. Възстановителните дейности трябва да се извършват в две фази в участъци с трафик.

Временното възстановяване се извършва, спазвайки спецификацията за обратна засипка. Трябва да се използва подобна на оригиналната настилка от асфалт или друга, според инструкциите на Консултанта /Строителния надзор.

Тази настилка трябва да се уплътнява на пластове до първоначалното ниво на пътния участък. Изпълнителят трябва да е отговорен за седмичната поддръжка на временните възстановени участъци, които трябва да са на нивото на първоначалния път, добавяйки материал, поливане с вода и уплътняване според нуждите.

   1. Възстановяване на асфалтобетоново покритие:

Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, се изпълнява от асфалтобетонни смеси, отговарящи на изискванията в БДС 4132 или еквивалент.

Направата на покритие от горещи асфалтобетонни смеси се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°С. Не се допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа, доставена на местополагането, да е не по-ниска от 150°С, полагането и уплътняването на сместа се извършва бързо и без прекъсване. Съществуваща настилка, която се използва за основа трябва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил се полага изравнителен пласт от порьозна асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, трябва да е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5 атм. Преди полагане на асфалтобетонната смес, за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд.

Полагането на асфалтовите смеси се извършва машинно с асфалтополагач.

Допуска се и ръчно полагане, но само на малки обекти или участъци, с одобрението на Строителния надзор и Възложителя. Дебелината на асфалтовия пласт, положен и уплътнен с вибрационната дъска на асфалторазстилача трябва да е с 15-20% по-голяма от проектната, а при ръчно полагане с 25-35%. При направа на асфалтови настилки в участъци от пътя с надлежен наклон по-голям от 4% посоката на полагане и валиране на пластовете е от долу на горе. За осигуряване на по-добра връзка на съседни пластове в работни фуги ръбът на по-рано положения пласт се загрява и се покрива с гореща смес на ивица 15-20 см. В този случай валирането се извършва при температура до 100°С на положената смес. Валирането става най-малко с два валяка - лек 4-6 т и тежък 8-10 т. Валирането започва с лекия валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4-6 минавания в точка и продължала с тежкия валяк до окончателно уплътняване с 10-20 минавания в точка. При работа с виброваляк уплътняването започва без вибрация с 2-3 минавания и завършва с вибрации от 3-6 минавания в точка. Полагането и уплътняването на сместа в студено време се извършва интензивно и без прекъсване.

Недостъпните за валяка места се уплътняват с механична или ръчна метална трамбовка, така че следите от удара на същата да се покриват с 1/3 от следата.

Уплътняването продължава до пълното изчезване на следите на трамбовката. Движението по готовото асфалтобетонно покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото окончателно уплътняване.

Навсякъде, където се налага унищожаване на пътна маркировка, тя следва да бъде възстановена.

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

   1. Възстановяване на бордюри и тротоарна настилка:

Бордюрите - видими и скрити се поставят върху основа от бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтворили на фуга. Основата, върху която се полага бетона, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите се поставят върху пресния бетон ръчно. Те се нареждат в правите участъци, а в кривите-по шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата им се вземат мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от цименто-пясъчен разтвор с дебелина най-малко 2 см или върху подложка от пясък. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях се остават фуги с ширина 5-6 мм, които се запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4,5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста след свързването на цименто-варовия и цименто-пясъчния разтвор.

Успоредно с извършване на работите по изпълнението на всеки от подобектите, се изготвят съответните екзекутиви и цялата съпътстваща документация за предаването на обекта на Възложителя.

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

   1. Възстановяване на участъци без настилка

След приключване изграждането на съоръженията, участъците, които са без настилка, трябва да бъдат изравнени. За финиширане на изравняването трябва да се използва подходящ изкопен материал. Окончателното изравняване трябва да е оформено според заповедите на Строителния надзор.

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.

   1. Възстановяване на участъци с озеленяване

Това се отнася за участъци, където се преминава през зелени площи.

Изпълнителят трябва да предостави необходимата работна ръка и материали за насипването на почва, посяването и засаждането, за да извърши леко озеленяване. Видът леко озеленяване, което трябва да се разсади в участъците без настилка, трябва да бъде съгласно нарежданията на Възложителя, строителния надзор и проектанта.

Почвата, използвана за озеленяване, не трябва да съдържа камъни, бучки, растения, коренища и други външни предмети, които могат да навредят на растежа на растенията.

Изпълнителят трябва да набави колчета и да огради местата, където се извършва озеленяването.Ако се възстановяват дървета, Изпълнителят трябва да изкопае дупките за дърветата до дълбочина, равностойна на три коренища плюс 500 mm. Диаметърът на всяка дупка трябва да е поне два пъти по-голям от размера на коренището. Трябва да се внимава дърветата да бъдат засадени във вертикална позиция. Преди засипването от дупките трябва да се отстранят всички отломки, камъни и подобни. Засипването трябва да се извърши с пръст, обогатена с торове.

След засаждането и до частичното приключване на Договора Изпълнителят трябва да отговаря за предпазването и напояването на лекото озеленяване.

*Участниците трябва да предвидят всички разходи за изпълнението на тези дейности в предложението си, като елемент от единичните цени на СМР, включени в приложените Количествени сметки.
  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница