Техническо задание за изготвяне на пуп- прз по чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията на парк „Свети Врач”Дата19.01.2018
Размер63.31 Kb.
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изготвяне на ПУП- ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията на парк „Свети Врач” град Сандански при граници : ул.”Младост” - моста на пазара- ул.»Христо Смирненски”- ул.’Банска”- ул.”Мара Бунева»- ул.»Христо Ботев» ул.”Никола Вапцаров”- - терена на „Хидрострой”—„Околовръстен път”, като към тези територии да бъдат включени части от Горския фонд в местността „Банята”землището на град Сандански, община Сандански, област Благоевград

представлявящи кв. 21 , кв. 40 и други по действащите ПУП на гр. Сандански

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.125 ЗУТ и на основание чл. 16, чл. 17 и чл. 134 от ЗУТ .


І. ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО

Заданието има за цел да посочи проблемите при прилагането на действащите планове , целите за постигане и да определи обема и вида на неоходимите графични и текстови материали за представяне на ПУП .
ІІ. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА ,ПРОБЛЕМИ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общината няма одобрен ОУП.

За територията последния кадастрален план е от 1974 година мащаб 1:500 ,попълване през1989-1991 година и частични СКК за отделни имоти / общината разполага само с хартиени носители за общите планове /.

Одобрената през 2009 година КККР на град Сандански съдържа нова и различна информация за голяма част от имотите.

Територията включва река Санданска Бистрица с изградена корекция 25,34 дка и 11,9 дка с изградена корекция / неотразена в КК/, два масивни моста ,на главната алея и главната улица и при терена за спорт за обслужване на десния бряг и четири само пешеходни моста, от които два въжени .

Транспортното обслужване : Улица от изток на територията ,улици от запад –„Гоце Делчев“ и „Никола Вапцаров“ , свъзани с напречната връзка при ГУМ и новия път при горския разсадник и задънени улици – ул.“Христо Смирненки“ за квартал 40, две улици от двете страни на болницата с възможност да се достигне по главната алея до десния бряг на реката през моста на стадиона от изток и улица с паркинг за терена за спорт от запад .

Терените в речната котловина са за алейна мрежа -41 дка , улици по периферията от изток 34 дка , озеленяване 131 дка и терени с конкретно предназначение за болница , спорт ,летен театър , ресторант ,плувни басейни ,хотел и водно огледало .В територията са разположени минералните извори на града и зони с археологически паметници.Общата площ включена в границите на плана ,включително контактна територия е 626 дка.

Анализ и характеристики на територията .

За кв. 40 / ЗРП ЦГЧ и други / проблемите са с влезлите в сила ЧПРЗ по ул. „Христо Смирненски“ и ул. „ Банска“ и осъщественото по тях застрояване и междините между тези имоти включени в един общ УПИ ,тъй-като в тези имоти е предвидено индивидуално застрояване при високи показатели за интензивност и е предвиден един УПИ за озеленяване невключващ тези междини ,тези терени се полват от застроените имоти .

Поради слабостите на общото градско планиране /наличие на само една напречна транспортна връзка / тази зона е единствена в която могат да се предвидят възможности за паркиране и гариране в частта от центъра след напречната връзка при ГУМ включително и парка .

По отношение на кв. 21 .При събирането на информация освен предвижданията на плана от 1956 година за кв. 21 за улична регулация / и общо зониране на територията за обществени нужди без конретни терени и един протокол №3/09.08.1991 г. на АК при Експертния съвет на НИПК /сега НИНКН/ гр.София с който е деклариран като „Паметник на градинско-парковото изкуство историческото ядро на парк „Свети Врач“ гр.Сандански и определена като защитна паркова територия зоната контактна на историческото ядро „ и няколко Ч ПУП за частни терени не бяха намерени други влезли в сила ПУП- за терена на хотел „Сандански“ и трасето на пътя над болницата и езерото , басейните над езерото, променили границите на квартала на изток и юг и ликвидирали напречната връзка при банята .

В приложение 1 са представени схематично предвижданията на всички ПУП и КККР за цялата територия .

Цел на настоящия план е след детайлно проучване на територията като имоти по ККРР и действащи ПУП да предложи актуален ПРЗ .

Да се предложи решение за урегулиране на имотите в квартал 40 което да позволява нормално функциониране на изградените обекти и терен за озеленяване и предложи организация на паркирането

Да определи УПИ в квартал 21 за терените с установено предназначение и допустимата намеса в тях.Особено внимание да се обърне на УПИ за хотел „Сандански „ , ресторант „Байкал“ ,банята и „Офицерската баня“

Да определи отделни УПИ за различните зони и при необходимост за отделни обекти на парка.

Да определи възможната намеса в територията на парка обявена за паметник и отделните УПИ за обща потреба .

Да ограничи предвижданията за ново строителство на сгради до и реконструкцияи ремонти на съществуващи сгради .

Да се реши транспортното обслужване и предложат терени за паркиране .

Ако в процеса на проектиране възникне предложение за ново строителство то да бъде потвърдено от ОС с допълнение към настоящето задание .

ІІІ. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОНСТАТАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ЗАДАНИЕTO
1.Социално-икономически проблеми

Подробното проучване и проектиране да бъде съобразено с новите законови уредби за общинска собственост, както и начини за ползване на териториите.

2. Ландшафтно-екологически проблеми

Необходимо е проучване и корекции на наложилите се през годините градоустройствени негативни въздействия върху средата


  1. Благоустройствено-технически

Наред с общото устройствено зониране е необходимо цялостно проучване и решаване на инженерната инфраструктура на територията като цяло. Да се решат алейните трасета, категоризацията им, транспортния достъп, велотрасетата и връзката с общата схема за движение .

  1. Финансово-организационни

Във връзка с възникналите нови форми на пазарна икономика е необходимо проектирането да подпомогне съвременните начини на финансиране, изграждане и поддържане на територията като цяло и по зони

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

1. Общи планово- композиционни изисквания

Проектното предложение трябва да е разработено въз основа на интегриран териториален подход, които цели трайно подобрение на физическата и екологична среда на територията. Всички зони и дейности в проекта трябва да бъдат разглеждани в тяхната взаимовръзка.

На основата на цялостен анализ на характера и потенциалите на средата, да се предложат съвременни виждания и нови идеи за развитието на парка. Същевременно следва да се приложи интегриран подход на градско възстановяване и развитие върху целевата територия, като обектите на интервенция, включително допълнителните обекти, следва да бъдат обединени в единно архитектурно-пространствено, тематично и ландшафтно решение, като по такъв начин се подчертава идентичността на градския пейзаж и неговата неповторимост, в пълен унисон с историческата структура на града и околните ландшафти

В обхвата на разработката за терените за озеленяване да се предвидят зони за:

игри и забавления на открито за деца и възрастни;

обособени места за хоби дейности, свободна игра и разходка на домашни любимци и др.;

ежедневен спорт;

екстремни игри;

зони или места за спокоен отдих;

Транспорт – Да се доразвие съществуващата структура , като се предложи решение за кръстовището при хотел „Сандански „ и пътя за село Поленица и при болницата от юг и север.

Сборната схема на техническата инфраструктура да отчете спецификата на територията – парк и терени за обща потреба и реши отводняване на терените , канализация водопроводи поливна система и други свързани с ползването на вода от р. Санданска Бистрица ,оветление и видеонаблюдение . Особено внимание да се обърне на съществуващата инфраструктураи технически съоръжения свързана с минералнете извори 2. Съдържание на проектната документация

Предоставените за изготвяне на ПРЗ изходни данни от общината да се оформят като в отделна документация към проекта .

Проектът следва да бъде изговен в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в две фази ,като предварителния проект за ПРЗ се разгледа и приеме от ОС гр. Сандански.

Всички записки освен на хартия следва да са във формати, четими в MS Office, или PDF.

Чертежите следва да бъдат представени като PDF , DWG или DXF файлове.Чертежите на хартиен носител да са в подходящ размер за употреба .

Оригиналите на графичната част на ПРЗ да се изготви върху КККР, при необходимост да се предложи попълване и поправки на същата .

Проектът следва да съдържа определените по наредби части. При неоходимост могат да се договорят допълнителни.


Изготвил : гл. арх. на Община гр. Сандански

2016 год./ 7

Каталог: docs -> oba
oba -> За избиране на общински съветници и кметове на 13 май 2012 Г
oba -> Контур к1 землище гр. Сандански
oba -> Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
oba -> Р е г и с т ъ р на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост
oba -> Общинска администрация сандански
oba -> Общинска администрация сандански
oba -> Доклад №0060100210 за извършен одит на финансовото управление на Община Сандански за периода от 01. 01. 2008 г до 31. 12. 2009 г. София, 2011 г
oba -> График на учебните и възпитателни заведения пролетно почистване!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница