Техническо задание за обществена поръчка с предметДата16.10.2018
Размер83.43 Kb.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обществена поръчка с предмет:
Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002


I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Предметът на обществената поръчка е Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002.

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ”

II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА

Обхват на дейността на изпълнителя:ДЕЙНОСТ 1изготвяне на документации за възлагане на предвидените обществените поръчки по проект № BG16RFOP002-2.006-001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България”. В съответствие с разписаните дейности по проекта, се предвижда да бъдат разработени документации за обществени поръчки със следните предмети:

 • Консултантски услуги за организация и управление на проекта;

 • Извършване/изготвяне на периодични проучвания/ анализи/ оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно- и високотехнологични сектори) в България;

 • Организиране и провеждане на уебинари, предназначени за нуждите на настоящи и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местните и регионални власти;

 • Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на инвестиционния процес;

 • Доставка на специализирано и IT оборудване за целите на проекта;

 • Консултантски услуги за изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекта;

 • Консултантски услуги за извършване на одит във връзка с изпълнение на проекта.

ДЕЙНОСТ 2 – изготвяне на документации за възлагане на предвидените обществените поръчки по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”. В съответствие с разписаните дейности по проекта, се предвижда да бъдат разработени документации за обществени поръчки със следните предмети:

 • Консултантски услуги за организация и управление на проекта;

 • Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави;

 • Организиране и провеждане на международни форуми в САЩ, Европа, Азия (6 броя);

 • Организиране и провеждане на инвестиционни събития (роудшоу) в САЩ, Европа, Азия (4 броя);

 • Организиране на участието и представяне на България в световни инвестиционни събития в чужбина (инвестиционни форуми, 10 броя);

 • Разпространение на мултимедийни продукти (ТВ и онлайн излъчване) в международни медии;

 • Разработване на мултимедийни продукти;

 • Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване и осигуряване на вътрешен трансфер;

 • Консултантски услуги за изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекта;

 • Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проекта.

 • Консултантски услуги за извършване на одит във връзка с изпълнение на проекта.

Забележка: Предметите на някои от посочените обществени поръчки ще бъдат обособени в позиции на една документация.

Изпълнението включва, изготвянето и съгласуването с Възложителя на пълния пакет от документи за идентифицираните процедури.При организацията и провеждането на процедурите за възлагане ще се съблюдават стриктно правилата на ЗОП. Изпълнителят ще е ангажиран с оказване на съдействие и консултации при възникнали казуси и евентуални усложнения при провеждане на процедурата за обществена поръчка за всяка една от разработените документации.
От Изпълнителя се очаква разработването на следните документации за предвидените по проектите процедури за възлагане на обществени поръчки:

 1. Консултантски услуги за извършване на одит във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България”

Вид процедура: Пряко договаряне на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

 1. Консултантски услуги за извършване на одит във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

Вид процедура: Пряко договаряне на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

 1. Консултантски услуги за изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002 по три обособени позиции;

Обособена позиция №1: Консултантски услуги за изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.006-0001

Обособена позиция №2: Консултантски услуги за изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.006-0002

Обособена позиция №3: Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002

Вид процедура: Публично състезание с три обособени позиции (чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП)

 1. Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002 по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Консултантски услуги за организация и управление на проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България”

Обособена позиция №2: Консултантски услуги за организация и управление на проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

Вид процедура: Открита процедура с 2 обособени позиции (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП).

 1. Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на инвестиционния процес по проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България”

Вид процедура: Открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)

 1. Доставка на специализирано и IT оборудване за целите на проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България”

Вид процедура: Открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)

 1. Извършване/изготвяне на периодични проучвания/ анализи/ оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно- и високотехнологични сектори) в България по проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България”

Вид процедура: Открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)

 1. Организиране и провеждане на уебинари за нуждите на настоящи и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местните и регионални власти по проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България”

Вид процедура: Открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)

 1. Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Актуализиране на средносрочна маркетингова програма;

Обособена позиция №2: Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави.

Вид процедура: Открита процедура с две обособени позиции (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)

 1. Разработване на мултимедийни продукти по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

Вид процедура: Открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)

 1. Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване и осигуряване на вътрешен трансфер по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

Вид процедура: Открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)

 1. Организиране и провеждане на международни промоционални мероприятия в САЩ, Европа, Азия по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на международни форуми в САЩ, Европа, Азия (6 броя);

Обособена позиция №2: Организиране и провеждане на инвестиционни събития (роудшоу) в САЩ, Европа, Азия (4 броя);

Обособена позиция №3: Организиране на участието и представяне на България в световни инвестиционни събития в чужбина (инвестиционни форуми, 10 броя)

Вид процедура: Открита процедура с три обособени позиции (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)

 1. Разпространение на мултимедийни продукти (ТВ и онлайн излъчване) в международни медии по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

Вид процедура: Открита процедура (чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)

III. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РАЗУЛТАТИ
Целите на обществената поръчка са:


 • Да се определи изпълнител, който да изготви необходимите документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители за реализиране на дейностите по проект № BG16RFOP002-2.006-001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България” и проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”.
 • Да се определи изпълнител, който ще съдейства на възложителя и в процеса на провеждането на обществените поръчки, като подготвя отговори на зададени въпроси относно изготвените документации и при необходимост консултира Възложителя при провеждането на процедурите.
 • Да се определи изпълнител, който да подпомага и съдейства на Възложителя в съгласувателните процедури на изготвените документации с АОП и последващия контрол от страна на органите, упражняващи контролни функции.


Очаквани резултати:
В изпълнение на задължението си по настоящата поръчка, за всяка документация за участие, Изпълнителят трябва да изготви и съгласува с Възложителя пълния пакет от документи за идентифицираните на съответната процедура. Всяка една от разработените документации трябва да съответства напълно на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срокът за изпълнение на поръчката е 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Забележка: В пет дневен срок след датата на подписване на договора, Въложителя предоставя на изпълнителя индикативен график за изготвяне на документациите.

Срокът за разработване на всяка една конкретна документация е по предложение на участника, но не повече от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на писмено възлагане и предаване на необходимите изходни данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Забележка: Възложителят може да възлага едновременно не-повече от 3 (три) броя документации.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българска агенция за инвестиции и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПИК 2014-2020г.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница