Техническо задание за възлагане извършване на услугиДата20.03.2017
Размер111.5 Kb.
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/4-1


“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Вътр.№93-00-4685/09.04.2014г.Техническо задание

за възлагане извършване на услуги
ОТНОСНО: Извършване цялостен ОДИТ на провеждането на Пробивно Взривните Работи в рудник „Асарел“.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Към настоящият момент минно добивните работи в рудник „Асарел“ се извършват след предварително обработване на скалния масив посредством Пробивно Взривни Работи по метода на сондажните заряди, съгласно изискванията на правилника по безопасността на труда при взривните работи и на всички нормативни актове в тази връзка. Основните параметри на сондажното поле, заедно с маркшайдерската снимка са основа за изготвяне на паспорт на пробивно - взривните работи. Той се изготвя от маркшайдерския отдел, съгласува се с технолог ПВР и се утвърждава от Гл. инженер рудник. При проектирането и отчитането на ПВР се използва високоточна система тип WENCO. Чрез нея с помощта на компютър се изготвя необходимата технологична документация за извършване на ПВР - проектно разположение на сондажите / проект за пробивни работи/.

Пробивните работи в р-к “ Асарел “ се извършват със сонди Drill Tech D75ks. Същите са с диаметър на длетото 251 мм и дълбочина на сондиране в зависимост от височината на стъпалото. За контурни сондажи и спомагателни сондажни работи се използват две сонди ROC L8 с диаметър на сондажа 165мм.

Обемът сондажни работи е определен от геометричните параметри на сондажната мрежа за различните минно-геоложки райони. Дългогодишният опит и изследвания определят следните стойности на тези параметри :

- наклонено сондиране - ъгъл 75 в районите на разломни структури.

- разстояние от горния ръб на стъпалото до първия ред сондажи – 3 метра за вертикално и 5 метра за наклонено сондиране.

- основни сондажни мрежи - 7 х 8 х 8,5; 8 х 8,5 х 9; 9 х 10 х 10,5; 11х11 с шахматно разположение на сондажите.

- пре-удълбаване - 1,5 - 2 м.

Основните взривни вещества, които се използват за масово взривяване в р-к “Асарел “ са :

“Фортис Адвантидж 80 “и “Ексан” - произведени от „Орика Мед - България”.

За инициране на ВВ със сондажите се използват 2 броя патрон боевика изработени - долен от 1 брой Лят Бустер /ЛБ/850гр. и горен също от 1 брой ЛБ - 850 гр. За спомагателни взривни работи проведени с взривни сондажи от сонда ROC L8 се използват патрон боевици изработени – долен и горен заряд по 1 брой /ЛБ/ 450гр. При необходимост от по-голям брой разсъсредоточаване на зарядите се използват по-голям брой боевици и за двата вида сондажи.

Използва се неелектрическа иницираща система „EXEL”- производство на „Орика –Мед” – България. Сондажните детонатори имат закъснение от 400 ms до 500 ms. Снаплайн съединителни елементи закъсненията са от 0 ms до 67 ms, в редки случаи се използва Снаплайн съединителни елементи с по-голямо закъснение от 67 ms. Инициране на „EXEL”- системата става с помощта на Диностарт устройство.

Схемите на комутация се определят в зависимост от изискванията за насочване на взривената минна маса, за охрана на машините, съоръженията и спазване на “Технологична инструкция за сеизмично оразмеряване на масовите взривявания”.

В зависимост от конкретните условия се избира и схемата на свързване.

Рудник „Асарел“ разполага със собствена взривно-сеизмична апаратура, с помощта на която се извършват замери при масовите взривявания за разпространението на взривно-сеизмичните вълни и остатъчните деформации в масива. Данните се изпращат за анализ на консултанта по взривни работи, на базата на които са правени неколкократни корекции на конструкцията на зарядите и основната маса ВВ.

2. ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА

Крайната цел на задачата е:  • извършване на цялостен ОДИТ на провеждането на Пробивно Взривните Работи в рудник „Асарел“;

  • оптимизиране на разходите за сондажни работи;

  • намаляване на специфичния разход на Взривно Вещество на линеен метър взривена минна маса;

  • намаляване на взривно-сеизмичната дейност върху масива и прилежащите обекти при извършване на взривни работи;

  • оптимизиране на зърнометрията на взривената минна маса в скали със степен на якост по Проф. Протодяконов над К=10.


3. ОБХВАТ НА ЗАДАЧАТА

1. Извършване на цялостен ОДИТ на проектирането на пробивните работи, начините на зареждане на сондажните колони и методите на извършване на взривните работи, преглед и при необходимост оптимизиране на комутационните и сондажните схеми за опазване на прилежащите охраняеми обекти:

- работни и неработни бордове;

- близко стоящи съоръжения ЦПТ2 и ЦПТ-3;

- помпени станции;

- прилежащи административни сгради и съоръжения;

2. Извършване на мониторинг при провеждане на масови взривявания в срок от 2 месеца с цел натрупване на данни.

3. Анализ на разпространението на взривно-сеизмичните и ударно-въздушни вълни на територията на Дружеството на база проведени контролни замери.

4. Извършване на анализи за приложимостта на други методи на взривяване като например използване на въздушни възглавници в сондажи, използване на закъснение и различно количество ВВ в задния ред (postsplit blasting), комбинация от тях и/или други за намаляване влиянието на пластичните деформации в масива след взривяване.

5. Мероприятия за опазване целостта на бордовете от пластични деформации при изпълнението на ПВР с цел осигуряване устойчивостта на отделните стъпала и бордовете като цяло за гарантиране изпълнението на производствената програма на рудника в условията на неговото разширяване и навлизане в дълбочина.

6. Изготвяне на инструкции за извършване на взривни дейности в райони изградени от различните метасоматични видове скали изграждащи масива.

7. Изготвяне на инструкции за извършване на взривни дейности в райони съдържащи разломни структури.

8. Обработване на данните и изготвяне на доклад/отчет, включващ обобщена обработка на получената информация, предложения за оптимизиране на пробивно взривните работи, препоръки за извършване на ПВР в различни метасоматични видове скали и разломни зони за различните части на рудника, препоръки за начини за взривяване с минимален ефект на разпространението на взривно-сеизмичните вълни и остатъчните деформации в масива, оптимизиране на зърнометрията на взривената минна маса и др.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОНКРЕТНИ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

При изготвянето на офертата е необходимо да бъде представена следната таблица със съответните човеко-часове и цени на отделните дейности включени в одита. Оферентът може да добавя всякакви други дейности в долната таблица имащи за цел повишаване качеството на услугата, съпроводени с мотивирана обосновка.№ по ред


Вид на дейностите /услугите/


Мярка

Обем


Ед. цени, лв. Без ДДССтойност, лв. Без ДДС1.

Извършване на цялостен ОДИТ на проектирането на пробивните работи, начините на зареждане на сондажните колони и методите на извършване на взривните работи, преглед и при необходимост оптимизиране на комутационните и сондажните схеми за опазване на прилежащите охраняеми обекти:

- работни и неработни бордове;

- близко стоящи съоръжения ЦПТ2 и ЦПТ-3;

- помпени станции;- прилежащи административни сгради и съоръжения;

ч.ч.


2.

Извършване на мониторинг при провеждане на масови взривявания в срок от 2 месеца с цел натрупване на данни.

ч.ч.


3.

Анализ на разпространението на взривно-сеизмичните и ударно-въздушни вълни на територията на Дружеството на база проведени контролни замери.

ч.ч.


4.

Извършване на анализи за приложимостта на други методи на взривяване като например използване на въздушни възглавници в сондажи, използване на закъснение и различно количество ВВ в задния ред (postsplit blasting), комбинация от тях и/или други за намаляване влиянието на пластичните деформации в масива след взривяване.

ч.ч.


5.

Мероприятия за опазване целостта на бордовете от пластични деформации при изпълнение на ПВР с цел осигуряване устойчивостта на отделните стъпала и бордовете като цяло за гарантиране изпълнението на производствената програма на рудника в условията на неговото разширяване и навлизане в дълбочина.

ч.ч.


6.

Изготвяне на инструкции за извършване на взривни дейности в райони изградени от различните метасоматични видове скали изграждащи масива.

ч.ч.


7.

Изготвяне на инструкции за извършване на взривни дейности в райони съдържащи разломни структури.

ч.ч.8.

Други (посочете)....

9.

Доклад/отчет, включващ обобщена обработка на получената информация, предложения за оптимизиране на пробивно взривните работи, препоръки за извършване на ПВР в различни метасоматични видове скали и разломни зони за различните части на рудника, препоръки за начини за взривяване с минимален ефект на разпространението на взривно-сеизмичните вълни и остатъчните деформации в масива, оптимизиране на зърнометрията на взривената минна маса и др.

ч.ч.


10

Обща стойност5. КАЧЕСТВЕНИ /ОФЕРТНИ/ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА

5.1 Състезателна част

• Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата и всички съществуващи условия за изпълнението на задачата.

• Фирмата-оферент да предложи офертата си за изпълнение на всички или част от описаните по-горе видове дейности, според своите технически възможности.

• Предложение за крайна цена за изпълнение на задачата.

• Готовност за започване на работа.

• Условия и начин за разплащане.

• Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

• Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 дни.

• Представяне препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани задачи с подобен характер.

• Списък с имената и биографиите на водещите специалисти, ангажирани с одита.

5.2 Не състезателна част

• Регистрация по БУЛСТАТ.

• Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и e-mail.

• Съдебна регистрация на изпълнителя.

• Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.

• Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата.
6. НАЧИН И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

6.1 Отчитането и приемането на задачата ще стане с приемането на финален отчет/доклад за извършеният одит от Експертен Технико-Икономически Съвет (ЕТИС) на Възложителя и задачата се счита за изпълнена, след утвърждаване от Изпълнителния Директор на Възложителя на Протокола от ЕТИС без забележки или след отстраняването им.7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

• Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет“ АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

• За периода, в който тече срока за подаване на оферти, оферентите могат да изпратят изясняващи въпроси в писмена форма на лицето за контакт не по-късно от десет работни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.

• Дейностите трябва да са съобразени с „Общи условия” към договори сключвани за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

• При изпълнението на дейностите, предвидените технологии и методики задължително трябва да бъде спазено действащото законодателство на Република България и Европейския съюз и на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, ”Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

• На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта на Възложителя в рамките на работното време на Дружеството.

• Офертата да се представи до 16:00 часа на 20.06.2014 г. в запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на ‘Асарел - Медет’ АД, 4500 гр. Панагюрище, по един от следните начини:

- На факс 0357 60 250 или 260, лично на вниманието на Изп. Директор на ‘Асарел – Медет’ АД, д-р инж. Л. Цоцорков;

- На e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Изп. Директор на ‘Асарел – Медет’ АД, д-р инж. Л. Цоцорков;

- По пощата в запечатан плик, адресиран както следва:

4500 гр. Панагюрище

‘Асарел – Медет’ АД

Изпълнителен Директор

д-р инж. Л. Цоцорков

с надпис: Оферта за изпълнение на задачата: „ Извършване цялостен ОДИТ на провеждането на Пробивно Взривните Работи в рудник „Асарел“

„Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“


Офертата следва да бъде подадена на български език в голям плик, съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание: Запечатан плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ” (техническа част), съдържащ всички необходими документи на хартиен и електронен носител (СD), предлаган срок за изпълнение, гаранция на доставяната услуга, референции, баланс и отчет за приходи и разходи за последната финансова година при прогнозна стойност на задачата над 50 хил.лв и други специфични изисквания съгласно Техническо задание. Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика/изпълнителя за предлаганата цена и начин на плащане на оферираната доставка на стоки/услуги на хартиен и електронен носител (СD).

• Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.• Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг.
Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
За контакти: „Асарел – Медет“ АД; тел: 0357 60 210/ вътр: 452 – инж. Б. Гиздов, вътр. 657 – инж. С. Манев


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница