Тема на урока основни понятия 1Дата21.06.2018
Размер197 Kb.
ТипУрок
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 8. КЛАСМесец

Учебна седмица

Б Ъ Л Г А Р С К И Е З И К

Л И Т Е Р А Т У Р А

IX
ТЕМА НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ТЕМА НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1.

Указания за работа по български език в 8. клас. Запознаване с учебника
1. Указание за работа в часовете по литература в VІІІ клас.
Езикови единици и правилата за тяхната употреба (Преговор)

науки за езика

2. Преговор на наученото по литература в VІІ клас
2.

Езикови единици и правилата за тяхната употреба (Преговор)
1-2. Писмено упражнение – входно ниво
1.1. Общуване, език, текст


социокултурни сфери на общуване

3. Николай Лилиев – ,,музика, чистота, светиня“ (Иван Мешеков). Житейски и творчески път
IX - X

3.

1.2. Общуване, език, текст (Упражнение)
1. Същност на анализа на лирическа творба.

литературен анализ, епос, лирика, драма

Тест за входно равнище

2. Лирическата миниатюра ,,Тихият пролетен дъжд“ – сложна гама от човешки състояния. Ролята на дъжда символ.
2. Текстът в различните сфери на общуване (Упражнение)

уместна и неуместна употреба

X

4.

Коментар на грешките от теста за входно равнище
1. ,,Тихият пролетен дъжд“ – характерен пример за символистичната поезия.

символизъм

3. Съчетаване на описание, повествование и разсъждение в текста (Преговор)

описание,

повествование,

разсъждение


2. Димчо Дебелянов – най-нежният лирик (житейски и творчески път)

поанта, художествено време, художествено пространство,

тиформа


3. Поправка на ученическите текстове от входното равнище. Коментар на най-често допусканите грешки.
5.

3. Съчетаване на описание, повествование и разсъждение в текста (Упражнение)1. ,,Да се завърнеш в бащината къща“ – спомен, край на житейския път, възможност за постигане на хармония със света и със самия себе си.

притча

4. Функционални разновидности на българския книжовен език (Нови знания)

стил,

индивидуален стил,

колективен стил


2. Домът – копнеж по уют и сигурност. Присъствието на лирическия говорител и печалния ,,странник“ в елегията.
4. Функционални разновидности на българския книжовен език

(Упражнение)стилово маркирани езикови средства
6.

24. Аргументативен текст (Нови знания)

теза, аргументи

Стихотворна реч. Стихосложение. Ритмични стъпки.
24. Аргументативен текст – анализ на особеностите му (Упражнение)
25. Интерпретативно съчинение (Нови знания)


интерпретация

Подготовка за писане на съчинение.
7.

5.1. Разговорен стил
(Нови знания)


разговорен стил,

книжовно-разговорна реч,

фонетични и лексикални особености на текстовете от разговорния стил


1.–2. Писане на интерпретативно съчинение на тема: ,,Мотивът за носталгията по миналото в ,,Да се завърнеш в бащината къща“. Умората от ,,безутешните дни“ и копнежът за бягство от нея в ,,Да се завърнеш в бащината къща“.
5.2. Разговорен стил
(Нови знания)

морфологични и синтактични особености

Разговорен стил (Упражнение)


XI

8.

6.1. Научен стил
(Нови знания)

научен стил,

общуване в научната сфера,

лексикални особености


1. Христо Смирненски – кратък житейски път и богато творчество. Житейски и творчески път.
6.2. Научен стил
(Нови знания)

морфологични и синтактични особености на научните текстове

2.–3. ,,Зимни вечери“ – цикъл от картини. Теми и мотиви в творбата.

фрагмент, символ, алегория

9.

Научен стил (Упражнение)
1. Анализ на интерпретативното съчинение върху „Да се завърнеш в бащината къща“. Редактиране.

редактиране

23.1. Публично изказване (Нови знания)

публично изказване

2. Безнадеждният свят на отхвърлените и онеправданите. Темата за човека и града.

3. Символите, цветовата символика в ,,Зимни вечери”. Постсимволизмът и Христо Смирненски.

постсимволизъм

10.

23.1. Публично изказване (Упражнение)
1. Светослав Минков ,,писателят с рентгеновите очи”. Житейски и творчески път.

диаболизъм

пародия


сюжет, фабула
7.1. Официално-делови стил (Нови знания)

общуване в официално-деловата сфера,

лексикални особености2. Разказът – криво огледало на отразената действителност. Сюжет. Тематично многообразие.7.2. Официално-делови стил (Нови знания)

морфологични и синтактични особености на официално-деловите текстове

11.

Официално-делови стил (Упражнение)
1. Разказът – криво огледало на отразената действителност. Сюжет. Тематично многообразие.

2. Особености на повествованието и композицията на разказа.


фантастична приказка

8.1. Публицистичен стил (Нови знания)

общуване в медийната сфера,

лексикални особености на медийните текстове3. Смехът на сатирата и смехът на комичното в разказа. Гротеска.

сатира, гротеска

XII

12.

8.2. Публицистичен стил (Нови знания)

морфологични и синтактични особености

1. Елисавета Багряна - ,,родната сестра на вятъра” /,,Стихии”/.

Житейски и творчески път.космополит

Публицистичен стил (Упражнение)
2. ,,Потомка“ – щерката на майката земя, събирателен образ на жената.
23.3. Публично изказване по научен проблем (Нови знания)

публично изказване

13.

23.3. Публично изказване по научен проблем (Упражнение)
1. Подготовка за класна работа.
9.1. Художествен стил (Нови знания)

естетическа сфера на общуване

2-3. Класна работа
14.

9.2. Художествен стил (Нови знания)

езикови особености на художествените текстове

1. Никола Й. Вапцаров – поетът работник. (Житейски и творчески път.)

полемика, екзистенция, реторика

23.2. Публично изказване по житейски проблем (Нови знания)

публично изказване

2. ,,Песен за човека” – драма, епос, лирика. Духовното помъдряване и нравственото просветление на човека жертва.

реторика
23.2. Публично изказване по житейски проблем (Упражнение)
Поправка на класната работа.
2010 г.

I

15.

Художествен стил (Упражнение)
1. Темите в творбата.
10. Стилистичен анализ на текст (Нови знания)


стилистичен анализ

2. Мотивът за пеенето и песента в стихосбирката ,,Моторни песни” на Н.Вапцаров.
10. Стилистичен анализ на текст (Упражнение)

алгоритъм за стилистичен анализ

16.

11. Стилова норма. Стилистичен ефект. Стилова грешка. Редактиране (Нови знания)

стилова норма

стилова грешка

стилистичен ефект


1. Подготовка за домашна работа – интерпретативно съчинение на тема: „Драмата на човека според ,,Песен за човека“; ,,Песен за човека“ – поема за вярата в човешкото у човека“.
11. Стилова норма.Стилистичен ефект. Стилова грешка. Редактиране (Упражнение)
2. Емилиян Станев – дълбок мислител, познавач на човешката душа и мъдър тълкувател на историята. Житейски и творчески път. Творческа история на повестта.

повест, повествовател

12. Функционални стилове на българския книжовен език (Обобщение)
17.

12. Функционални стилове на българския книжовен език (Упражнение)
1. ,,Крадецът на праскови“ – сюжет и композиция на повестта.

ретроспекция

Функционални стилове на българския книжовен език – обобщителен тест
2. Общочовешката проблематика на повестта: любовта, войната, човечността и омразата?

композиционна рамка
13. Книжовен език и диалекти (Нови знания)

общонароден български език,

български книжовен език,

диалект
II.

18.

14. Диалектите – разновидности на българския език (Нови знания)

териториален диалект

1. Общочовешката проблематика на повестта: любовта, войната, човечността и омразата.14. Диалектите – разновидности на българския език (Упражнение)
2. Поправка на домашна работа върху „Песен за човека“15. Социални диалекти (Нови знания)

социален диалект,

жаргон
19.

16. Употреба на диалектите в речта (Нови знания)
1. Особености на повествованието в ,,Крадецът на праскови“.

гледна точка
16. Употреба на диалектите в речта (Упражнение)
2–3. Герои и похвати при изграждане на образите им.
20.

17. Книжовна норма (Нови знания)


норма,

книжовна норма1–2. Упражнение на тема: ,,Една невъзможна любов във време на зло и разруха“.
17.1. Граматична норма (Нови знания)

граматична норма,

членуване,

бройна форма


3. Блага Димитрова – творец с активна гражданска позиция. Житейски и творчески път.

свободен /бял/ стих
21.

17.1. Граматична норма (Упражнение)
1. ,,Жена“ – многоликият и противоречив образ на жената.
17.2. Граматична норма (Нови знания)

граматични грешки при местоименията

2–3. Николай Хайтов – творецът с ,,вътрешна дълбоко скрита и покоряваща красота“. Сборникът ,,Диви разкази“ – литературна история. Житейски и творчески път.

личностен избор, отговорност, отмъщение

III.

22.

17.2. Граматична норма (Упражнение)
1–2. Особености на повествованието в разказа ,,Дервишово семе“.

дълг

17.3. Граматична норма (Нови знания)

граматични грешки при употреба на глагола и неговите форми

3. Светът на патриархалните хора и тяхната родова повеля – запазване и продължаване на рода.
23.

17.3. Граматична норма (Упражнение)

1. Светът на патриархалните хора и тяхната родова повеля – запазване и продължаване на рода.
18. Лексикална норма (Нови знания)

лексикална норма

2–3. Публично изказване на тема: ,,Родът – окови или устои?“.

публично изказване

24.

18. Лексикална норма (Упражнение)
1. Ивайло Петров и неговият ,,смях от дистанцията на времето“ (С. Султанов). Житейски и творчески път.

автобиография19. Правоговорна норма (Нови знания)

правоговорна норма

2–3. ,,Преди да се родя“ – повест за възвишеното, героичното и ежедневното, обикновеното и грубото в живота. Композиция, теми в повестта.

аз-повествование,

пародия


25.

26.1. Характеристика на ученическото съчинение (есе) – нови знания

есе

1. Героите в повестта – модели на патриархалния човек.
26.1. Характеристика на ученическото съчинение (есе) – упражнение
2. Валери Петров – културен феномен (поет, сценарист, блестящ преводач). Житейски и творчески път.

антология

3. ,,Японският филм“ – стихотворение за трудния диалог между изкуството и зрителя.
IV.

26.

20.1. Правописна норма (Нови знания)

правописна норма

1. Упражнение на тема: ,,Човекът и изкуството“.

изкуството

20.1. Правописна норма (Упражнение)
2. Павел Вежинов – философът разказвач. Житейски и творчески път.

фантастични елементи

3. ,,В един есенен ден по шосето“ – особености на сюжета. Композицията в разказа.

фантастичен сюжет

27.

26.2. Структурни части на есето (Нови знания)

теза,

увод,


обобщение (заключение)

1. ,,В един есенен ден по шосето“ – особености на сюжета. Композицията в разказа.
26.3. Работа върху аргументативната част на есе (Нови знания)

аргументи

2–3. Проблемът за смисъла на човешкото съществуване през оптиката на различни гледни точки – на болния приятел, на писателя и на пришълеца.
28.

26.3. Работа върху аргументативната част на есе (Упражнение)
1. Упражнение на тема: ,,Фантастичното в ,,Дамата с рентгеновите очи“ и ,,В един есенен ден по шосето“.
20.2. Правописна норма (Нови знания)

главни букви

слято, полуслято и разделно писане2. Подготовка за класна работа
20.2. Правописна норма (Упражнение)
V.

29.

21.1. Пунктуационна норма (Нови знания)


пунктуационна норма

1–2. Класна работа
21.1. Пунктуационна норма (Упражнение)
3. Йордан Радичков – ,,магьосникът на словото“ (Св. Игов) Житейски и творчески път. Литературна история на разказа ,,Нежната спирала“.

ретроспекция

30.

Подготовка за написване на есе (Упражнение)
1–2. ,,Нежната спирала“ – диалог между човека и природата.

асоциации

21.2. Пунктуационна норма (Нови знания)
3. Мотиви и символи в разказа.

спирала

31.

1–2. Разработване на есе (Упражнение)
1-2. Писане на интерпретативно съчинение на тема: ,,Човекът и насилието над природата (,,Нежната спирала“).
21.2. Пунктуационна норма (Упражнение)
3. Упражнение на тема: Проект за филмов сценарий /текст по избор/.

сценарий

32.

21.3. Пунктуационна норма (Нови знания)

двоеточие, тире, скоби, точка и запетая, кавички

1. Поправка на класната работа.
21.3. Пунктуационна норма (Упражнение)
2. Публично изказване на тема: „Съвременните екологични проблеми“.

екология

Книжовни норми (Обобщение)
VI.

33.

Книжовни норми (Обобщение)
1–2. Годишен преговор. Човекът, родът, ценностите.


Книжовни норми – обобщителен тест
Поправка на есето
34.

1–2. Функционални стилове на българския книжовен език (Преговор)
1. Поправка на интерпретативното съчинение върху „Нежната спирала“.
2–3. Решаване на тест.
35.

Книжовни норми (Преговор)
1–2. Особености на художествените послания в лирическите текстове.
Книжовни норми (Упражнение)
Тест за изходно равнище
36.

Анализ на резултатите от изходящия тест
1. Анализ на тестовете.
2. Какво да четем през лятото,
за да е по-успешно обучението ни
по литература в 9. клас.


Забележки: 1. Номерацията в част „Български език“ следва означаването на урочните статии в учебника по български език.

2. Номерът пред темите в част „Литература“ показва коя е поред темата за съответната седмица.

3. Разпределението е направено: в част „Литература“ от Екатерина Иванова, а в част „Български език“ от Димка Димитрова


(ВТУ „Св. св Кирил и Методий“).
Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница