Тема: строителство, строителен контролстраница2/7
Дата22.07.2016
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

27.10.2008 г., с. 15
КОНСУЛТ
Банките искат застраховки на живота и имота
Банковите институции преосмислят стратегия­та си за управление на риска, като част от нея включва изискване към кредитоискателите за сключване на застра­ховки, защитаващи как­то здравето и работос­пособността им, така и имуществото, предло­жено за обезпечение.

Тази застрахователна защита се осигурява чрез вече популярните застра­ховки „Живот", „Злополу­ка" и „Имот".

Как

Застраховките действат в две посоки едновремен­но - намаляват риска, по­ет от банковата институ­ция, и в същото време за­щитават кредитополучателите, както и техните наследници. Тези заст­раховки се изискват от банковата институция главно при ипотечните кредити, но има и случаи да се изисква застрахов­ка "Живот" по потреби­телските, пише финансо­вият портал "Моите па­ри”.За клиента е важно да знае за два основни еле­мента на застраховката. Това са застраховател­ната сума и ставката. Те определят цената на застраховката.

В болшинството от слу­чаите изискваните заст­раховки са за сметка на клиента, но се сключват в полза на кредитора. Дължимите от него суми по застраховките обикно­вено са годишни, но има и случаи с месечна пога­сителна вноска. Това е далеч по-неизгоден ва­риант, както е всяко разс­рочване на дължимо пла­щане.

При сключване на договор за кредит обикно­вено подписът се поста­вя почти механично. Чес­то се случва някой де­тайл да се пропусне. Рискът от такъв пропуск е още по-голям при заст­раховките, тъй като по­лиците са отделни доку­менти от тези по заема. Много важно е да изс­ледвате всички рискове, които застраховката пок­рива, за да знаете кога ще получите обезщете­ние и кога не.

Застраховките на кредитоискателя се разли­чават от стандартните застраховки, сключени единствено по инициати­ва на клиента. Различия­та им се състоят както в определяната застрахо­вателна сума, така и в са­мите тарифни числа (ставки).
27.10.2008 г., с. 15
Сключете полица по пазарна оценка на имота
Обикновено застраховката "Имот" покрива пакет от рискове - пожар, мълния, експлозия, удар от летател­ни апарати, природни бедствия. Срещу допълнител­на премия може да застраховаме имота и срещу кражба, грабеж, вандализъм, палеж.

Определената застрахователна сума при тази зас­траховка е равна на размера на заема, на остатъка от неговата главница или на пазарната оценка на недви­жимия имот. По-удачен вариант е третият, тъй като често се случва взетата сума назаем да е значително по-ниска от пазарната оценка на имота. Приемането, че застрахователната сума се равнява на остатъка по главницата на заема, защитава в по-голяма степен интересите на банковата институция, отколкото на кредитополучателите. Това е така, тъй като при ипо­течните кредити обикновено се изисква един мини­мален процент (около 20% от пазарната цена), с кой­то кредитоискателят да самоучаства в покупката на жилище. При възникване на застрахователен случай обезщетенията ще бъдат изплатени единствено на банката и практически размерът на самоучастието се губи. Положителното при този тип застраховане е, че всяка следваща година премията ще намалява. Това се дължи на намаляването на размера на главницата по кредита.
27.10.2008 г., с. 5
Главният архитект на София:
8 млн. българи плащат "Кремиковци" да работи
Увеличиха подаването на газ към комбината
Не трябва 8 милиона българи да плащат, за да работи "Кремиковци". Това каза пред БНР Петър Диков, главен архитект на София. Сега правителството трябва да има кураж, за да вземе това решение. Другото е да се затвори "Кремиковци" и да го оставим да ръждясва. Няма да има време този проблем да се отложи за следващото правителство. Сега времето върви против нас, категоричен бе Петър Диков.

Според Диков ситуацията от преди една година и сега е различна. Не искам ръждясал труп на територията на столицата и 5000 безработни по улиците, каза Диков. По неговите думи държавата е зад всички далавери на нашия преход и тук-там общината. Ако преди година беше добре идеята постепенно да се закрива "Кремиковци", сега има световна криза, няма пари, никой не иска да инвестира. Цените на металите паднаха от 40 до 70 %. Ако погледнете металите - арматурата беше 1,75 лв. за килограм, сега е под 1 лев, каза Диков. Правителството да се намеси, призова той. Според мен "Кремиковци" трябва да закрие трите си първи стъпки в производството. Закрият ли се, ще има 3 и половина години работа за електропещите. "Кремиковци" ще може да произвежда и да работи и ще има заплати за половината работници, подчерта главният архитект на София. Това е единственият изход, а не междинен. По този начин се осигуряват 3,5 години, за да се реши проблемът окончателно, убеден е Диков. При този вариант от 6000 поне 2500 работници трябва да бъдат освободени.

Ден по-рано министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров заяви, че е увеличено подаването на газ към комбината, за да се компенсират по-малките количества въглища и че се надява да няма спиране на предприятието. По думите на Димитров "Кремиковци" има една седмица, през която или трябва да намери отговорен оператор, или ще трябва да започне изключването на отделните производства. Според него спиранията на доменните пещи трябва да се забавят със седмица.


27.10.2008 г., с. 6
ПЕТЪР ЦВЕТКОВСКИ:

В Борован европарите не са спирали
Държа на професионализма и резултатите вече се виждат, казва кметът на общината
Разговаря АЛЕКСАНДЪР СИМОВ

и Господин Цветковсни, на 25 октом­ври Борован официал­но чества празнина на общината. Кога бе ре­шено честването да е на тази дата?

- Празникът на об­щината е съчетан с ос­вобождаването от тур­ско робство на Борован. Още през 1991 година по решение на общин­ския съвет ние реших­ме, че ден на община Борован ще бъде 25 ок­томври. Тогава, на този ден, барон генерал Майендорф с гвардей­ски полк, който е част от силите на Гурко, кои­то той отделя за Плевен с цел да прекъсне снаб­дяването на града, ос­вобождава Борован.

- С оглед на празни­на какви постижения можете да отчете­те?

- За 10 месеца, от­както минаха местните избори, ние имаме реа­лизирани проекти - ня­кои от тях в момента се довършват - за 6 мили­она лева. И те са от ев­ропейските фондове. От оперативните програми са три, другите са от предприсъединителните фондове, за които ня­кой някъде иска да каже, че са спрели. На­против. В Борован не са спрели и няма такива неща. Иначе в страната за тези проекти не може да няма известно търка­не. Все пак, когато се ожени булка и отиде в една къща, докато на­учи къде е олиото и брашното, за да напра­ви баницата, трябва да мине време. И ние сега ще имаме критики по ус­вояването на тези фон­дове.

- А каква е рецепта­та на Борован, защо тук усвояването не е спирало?

- Имам страхотен екип. При мен са събра­ни хора, които имат опит от работа в общини, ня­кои от тях са натрупали такъв вече 15-16 години. В екипа си имам хора, които са били изгонени по политически причи­ни. Аз съм от БСП, но не държа екипът ми да бъде изцяло от моята партия, защото залагам на професионализма. Трудностите не ни стъписват, а ни амбици­рат още повече. Правим всичко това в името на решаването на пробле­мите на хората, в името на техните интереси, на тяхното бъдеще и жи­вот. Смятам това за пра­вилното разбиране.

- Отплаща ли ви се това разбиране в уп­равлението?

- Държа на това хо­рата да могат и да зна­ят, защото след това ид­ват и добрите резултати. Досега имаме разрабо­тени 28 проекта, чакаме оперативните програми за селските райони да се отворят, за да кандидатстваме и за пътища, и за площади във всич­ки села. Вторият голям проект, който развива­ме, е две детски градини към Министерството на регионалното развитие. Вече имам депешата, че е утвърден за 1 мили­он. Ремонтът на детска­та градина в Добролево ще е за 36 хиляди лева, за детската градина в

Борован - 50 хил. лв. и много други. Реконстру­ирахме площада на Бо­рован съобразно изиск­ванията на "Красива България" на стойност 200 хиляди лева. Ремон­тирахме и дома за деца. Асфалтирахме улица в Малорад на стойност 120 хил. лв., в Борован също. Продължаваме с това темпо, то е високо, но екипът е много добър. Благодарение на него и на моята настой­чивост ние сме ускори­ли много работата.

- Защо гоните такова темпо?

- Защото през 2008 и 2009 г. оперативните програми се финансират на 100 процента. 2010 и 2011 процентът вече е 50 на 50. А ние, малките общини, няма откъде да вземем тези пари. Това е и причината да бърза­ме. Имаме разработени проекти и за канализа­ция в Борован. В Мало­рад проектът също е разработен и чака за 3,5 млн. лв. Започнахме и завършихме първия етап от канализацията в Нивянин на стойност 650 хил. лв. А общо стой­ността на проектите за там е 1,8 млн. лева. Има­ме напълно разработен проект и за външно во­доснабдяване на Боро­ван за 2,5 млн. лв., про­ектът е готов и чака сво­ята реализация.

- Да ви разбирам ли, че европейските проекти са една добра база за развитие на малките общини?

- Разбира се. Особе­но оперативните про­грами са изключително добра база за малките и средните общини като нашата. Но тук има едно голямо "но" - стига да имаш добър екип и той да работи със специалистите от министерства­та, защото там има доб­ри екипи.

- Усещате ли под­крепа от страна на изпълнителната власт във вашата работа?

- Усещам пълна под­крепа от специалистите в различни министерст­ва, които са оторизирани да отговарят за усво­яването на евоопейските фондове. И като добавим нашите специ­алисти, които са на ниво -резултатът е видим.

- Какви са плановете ви занапред?

- Занапред имаме плано­ве да завър­шим пълното водоснабдя­ване на Нивя­нин. Имаме намерение да усвоим пари за площади и тротоари в Малоред, Сираково, Доб­ролево, Нивя­нин и Боро­ван. Друг про­ект е канали­зацията и ця­лата водна мрежа в село Малоред. Интегриран модел за водоснабдяване и кана­лизация на Борован на стойност 5 млн. евро съ­що е сред нашите пла­нове. В момента уси­лено работим по този проект.

Това са част от не­щата, влезли в общин­ския план за развитие.

За тази година две трети от задачите, които сме си поставили, са из­пълнени вече и считам, че до края на годината ще изпълним това, кое­то сме си поставили като цел.

- Как оценявате ра­ботата си с общинския съвет? Намирате ли взаимодействие с

него?


- Работата е много ползотворна. Аз съм до­волен от взаимодейст­вието. Общинският съвет разбира защо бързаме да усвояваме средства и аз винаги съм срещал тяхната подкрепа. Когато има добро взаимодействие между съветници и кмет, тогава резултати­те са налице и могат да бъдат видяни от всички.

- Как възприемате децентрализацията, за която толкова мно­го се говори?

- Държавата опре­делено върви към така­ва децентрализация. Но не всичко е напра­вено. Общините и кмет­ствата се натоварват с държавни функции, но без да бъдат осигурени финансово. Така неща­та обаче няма да тръг­нат. Нуждаем се от промени в закона за местното самоуправле­ние и местната админи­страция. Държавата трябва да поеме своя дял от отговорността.

- Виждаме, че в Бо­рован държите на кул­турата. Приоритет ли е тя за вас?

- Културата наисти­на е приоритет за мен и общинският съвет. Бе­ше свършена много ра­бота в това направле­ние. Възстановихме много неща. В читали­щето имаме духов ор­кестър от 14 човека, мъжка и женска вокал­на група, театрален състав, танцова форма­ция, школи по пиано и акордеон.Възвърнахме и други форми на обуче­ние. Идеята е, че тряб­ва да дадем шанс на децата да се развиват и да изявяват своите та­ланти, вместо да ги пи­леят. В този смисъл раз­витието на културата няма как да не е при­оритет за нас и отново ще кажа - тук резулта­тите също се виждат.


27.10.2008 г., с. 7
Истинският празник на общината
С издигане на наци­оналния флаг и знамето на община Борован в събота започнаха тър­жествата за отбелязва­не на Деня на община Борован и 131 -годишни­ната от освобождението на селището от тур­ско робство.

Кметът на града Петър Цветковски и председателят на Об­щинския съвет Алек­сандър Бецински под звуците на националния химн издигнаха българ­ското знаме и знамето на Борован на пилони в центъра на селото.

Въпреки сивото вре­ме много борованчани се събраха на централ­ния площад, за да отбе­лежат своя празник. Специално за тях свире­ше местната духова му­зика, която заради чер­вените си ризи на шега е наричана "Червените тигри". Местната певче­ска група пък запя мно­го интересна песен, чий­то припев беше: "Боро­ван не забравя своите синове и дъщери".

По повод на празни­ка бе открита и излож­бата "Зимни чудеса", в която са експонирани картини от галериите в Ловеч, Плевен и Враца. В Борован имат и худо­жествена галерия, която носи името на извест­ният художник "Влади­мир Ганецовски". Офици­алното откриване на тази галерия е било преди няколко месеца от проф. Иван Маразов. Излож­бата "Зимни чудеса" оба­че бе първата проява на тази културна институ­ция, възстановена с уси­лията на общината.

По повод празника бе проведена среща на кмета на общината Петър Цветковски и председателя на общин­ския съвет Александър Бецински с бивши кме­тове и ръководители на общината.

На тържествена сесия на Общинския съвет пък бяха утвърдени но­сителите на званието "Почетен гражданин на Борован". Тази година то бе присъдено за първи път. Негови носители станаха академик Геор­ги Цанев, който получа­ва званието посмъртно.

Георги Цанев е роден в Борован и е едно от големите имена в българ­ската литературна кри­тика.

Другите носители са председателят на Сел­скостопанската акаде­мия акад. Никола Хин-ковски и пак посмъртно - певецът Иван Пановски.

Пак на празника на Борован бе показан и основно ремонтираният и модер­низиран дом за деца "Цветко Сълковски". От 1 ноември домът започва да предлага нова ус­луга - Център за наста­няване от семеен тип за постоянен престой, раз­каза пред журналисти директорката на дома Валентина Петкова. В момента по това направ­ление има настанени 5 деца от Т клас. Дирек­торката не скри своето удовлетворение от на­правеният ремонт на дома, както и от основ­ното саниране на сгра­дата.

Ремонтът, който е по проект "Енергийна ефек­тивност" стана благо­дарение

на кмета, каза още Петкова. В по­верения и дом има 42 деца от 3 до 7 години, които са разделени в три възрастови групи.

Директорката раз­казва още, че благода­рение на усилията на общината децата през лятото са ходили до Пампорово и Обзор и са имали една истинска почивка и вакан­ция. По случай празни­ка на Борован кметът Цевтковски бе напра­вил и подарък на слу­жителите в дома - все­ки от тях получи моби­лен телефон.

По-късно празникът на Борован продължи със специална изнена­да. В събота вечерта бе пресъздадено посреща­нето на руските войски в селото.

На официал­ната церемония бе запален и огънят на второто българско Възраждане и тържествено бе открит официално реконструи­раният пло­щад на се­лото.

Рекон­струкция­та е на­правена по програма "Красива България" и е на стой­ност 250 хил. лв.

Тържествата по по­вод празника на завър­шиха с тържественото връчване на званията "Почетен гражданин на Борован" и спектакъл на Национален фолклорен ансамбъл "Българе".


ОБЩИНА БОРОВАН е разположена в Северозападната част на България и е една от съставните общини на Област Враца. Намира се на 150 км. от гр.София. Пътната мрежа на територията на общината е 176 км. През общината премина­ва главната пътна артерия, ко­ято свързва източното Черно­морие със западните части на страната, главния път София -ферибот Оряхово и няколкото пътни артерии с регионално значение. Общината има 5 насе­лени места (Борован, Нивянин, Добролево, Сираново и Малорад) с общо население 6473 жители. Заема площ от 212,07кв.нм. раз­положена в котловината на Ду-

навската равнина. Граничи с об­щините Враца, Хайредин и Бяла Слатина. Общински център с. Борован /2772 жители/. Община Борован има благоприятно гео­графско разположение. През нея преминават важни транспорт­ни пътища от републиканската пътна мрежа Враца - Оряхово, Монтана, Бяла Слатина и Пле­вен. Надморска височина • 250-350 м. Плодородната земя на площ от 160 000 дка., благопри­ятства развитието на зърно-производството. Забележител­ности - Борованска могила / 423m./, обявена през 1961 година за природноисторически обект, паметникът "Конникът" на скулптора Владимир Цветков.

26.10.2008 г., с. 6
Пътната агенция спряла проекти ши проблеми
Процедурите по 21 проекта за пътни ремонти от оперативната програ­ма „Регионално разви­тие" са били прекратени от Димитър Иванов, бивш изп. директор на Националната агенция „Пътна инфраструктура" (НАПИ), по препоръка на Надзор­ния съвет на ведомството. Това съобщи пред „Дарик" радио вчера и.д. шеф на агенцията Иван Атана­сов, който доскоро бе и председател на надзора на НАПИ.

Проектите предвиждат ремонти на междуселищни шосета на стойност над 500 млн. лв. От тази сума 75% са безвъзмездни помощи от Брюксел.

Процедурите ще бъдат стартирани отново, увери Атанасов. Прекратените договори по тях били под условие - те не влизали в сила, докато не тръгне фи­нансирането. Атанасов посочи , че още от януари от Еврокомисията било пратено писмо, в което ни препоръчвали временно да не се одобряват нови пътни проекти с еврофинансиране.

Надзорният съвет е из­искал ревизии на проце­дурите от дирекция „Въ­трешен одит" в НАПИ и при една трета от тях има­ло проблеми в тръжните процедури.
26.10.2008 г., с. 6
Улица стана на дупки шест месеца след ремонта
Иво АНГЕЛОВ

Близо половин година след ремонт по столичната ул. „Цар Иван Шишман" има дупки и неравности, а кол­четата срещу паркиране са изкъртени, сигнализираха читатели. Отсечката беше част от мащабните ремонти в центъра на София през май т. г.

На места асфалтът по „ра­нената" улица стои на камъ­чета, което поставя под въ­прос дали участъкът е вали­ран качествено. Експерти довериха пред „Труд", че ра­ботниците може да са си спестили битумната запечатка, която прави асфалта , по-надежден. При липсата й той започва да се рони.

„Настилката е по-грапа­ва само в зоната за парки­ране, докато в платното за движение 6 идеална. Раз­ходих се по улицата и наи­стина видях няколко дуп­ки, но те ще бъдат отстра­нени", каза вчера пред „Труд" Георги Харизанов, изпълнителен директор на фирма „ГБС - инфраструктурно строителство", която е извършила ремон­та.

„Аз съм разписала с осо­бено мнение и съм приела

частично ремонта", каза кметицата на район „Сре­дец" Маргарита Гутева.

Откъртени колчета, на­трошени тротоарни плоч­ки и дупки има и на друга централна столична ули­ца - „Генерал Паренсов".
Снимка на 3 колони - Изкъртени колчета и ронещ се асфалт „рисуват" гледката на централната столична улица „Цар Иван Шишман". Снимка на 2 колони - Натро­шени тро­тоарни плочки и махна­ти кол­чета има и на ул. „Гене­рал Паренсов" в Со­фия.


27.10.2008 г., с. 2
Бият инжекции на военния клуб
Евгени ГЕНОВ

Близо 500 тона цимент трябва да се налеят под ос­новите на Централния вонен клуб в столицата, за да не рухне, казаха за „Труд" експерти. Това е приблизи­телното според първона­чалните изчисления коли­чество бетон,което трябва да „изправи на крака" бляскавата сграда.

Култовата постройка е строена преди 100 години (виж на стр. 3) е обявена за архитектурен паметник на културата. Тя се е пропу­кала сериозно и

оттогава се е преместила с 3 см на юг по посока градинката срещу нея и популярното за софиянци заведение „Кри­стал".

Причината за пропадане­то е свличане на земните маси заради изкопните ра­боти на трасето за метрото, което минава на метри от клуба. Ситуацията се ус­ложнява и от подземния ко­лектор до ъгъла на ул. „Г. С. Раковски" и бул. „Цар Осво­бодител". От него при ава­рия тече вода, която отмива почвата. Преди век на това място не е имало подземни комуникации, които сега ут­ежняват положението.

Операцията за спасява­нето на гордостта на столи­чани е възложена на фирма „Геостабил" СД. На обекта се работи без почивен ден, като бригадите от по 10 ду­ши се сменят по график.

„Използваме метода за заздравяване на земната основа чрез т. нар. инжек­ционни микропилоти", раз­каза инж. Росен Томов. С немски сонди в земята се пробиват дупки с диаметър 65 мм, като дълбочината е 12 м, смятано от нивото на бул. „Цар Освободител". По­сле се поставят перфорира­ни стоманени тръби, зао­стрени в единия край, напо­добяващи огромна игла на спринцовка.

В тях с шведски помпи под налягане от 3 до 12 атмосфери се инжектира цимен­тов разтвор. Сместа минава през отворите и прониква навсякъде в цепнатините под земята. След като се втвърди, заздравява и укрепва основите на по­стройката. Една дупка се

пробива за 3 часа, а се пъл­ни с разтвор за 6. Досега са налети 100 тона цимент

Работата обаче ще про­дължи до края на март и до­тогава ще се инжектират общо към 500 т разтвор.

„Методът е български, но е заимствай от френска тех­нология", уточни инж.Томов. По този начин фирмата е спасила болница в Пле­вен, два жилищни блока в Русе, една църква и няколко сгради в Пловдив и магази­ни на „Била" в цялата стра­на. „Нашата специалност е уникална. Имаме доста ра­бота, защото в България твърде често се строи нека­чествено", уточни Росен То­мов. Военните не плащат стотинка за операцията. Всички разходи за спасява­нето на клуба са за сметка на японската компания „Тайсей", която изгражда метрото. Тя е наела „Гео­стабил", а възложител на поръчката е общината.
Снимка на 4 колони - Централни­ят военен клуб е архи­тектурен пaметник на културата. Изгражда­нето е за­почнало през 1895 г. Проектът е дело на чешкия архитект Антонин Колар и окончателно е завършен от българския арх. Никола Лазаров.

Снимки на 3 колони - Инж. Росен Томов (горе) показва стоманен инжекционен пилон, който се набива в земята. В него под високо налягане се впръсква циментов разтвор, който заздравява основите на клуба. С немски сонди работниците от фирма „Геостабил" СД (вляво) пробиват земята на дълбочина 12 м.

Снимка на 2 колони - Оригиналните позлатени орнаменти на стените също са пострадали от свличането ма земните маси.

Снимка на 2 колони - Една от външните стени на военния клуб се е сцепила яко. Специалистите обаче следят редовно ..движението" на стената и се опитват да поправят щетите.

27.10.2008 г., с. 2
5 млн. долapa глоба за закъснението на метрото
Столична община е на­ложила 5 млн. долара гло­ба на японските изпълни­тели на метрото „Тайсей" за забавяне на строител­ството на подземната же­лезница с близо 2 г. Парите ще бъдат удържани при плащането на траншовете.

Строителството трябва­ше да приключи до края на 2007 г. От японската фирма преди месеци обаче оспо­риха глобата за закъсне­нието и обвиниха община­та за забавянето.

Това е максималният размер санкция, която об­щината може да наложи на изпълнителя според подписания договор с „Тайсей" - 50 000 долара за всеки ден закъснение, но не по­вече от 5 млн. долара. От кметството преди време се заканиха, че ще заведат срещу компанията и иск за пропуснати ползи.

Според последните пла­нове влакчетата ще тръг­нат от Булбанк до „Мла­дост" до есента на 2009 г.

„Първоначалните плано­ве за срок от 3 години за изграждане на такъв учас­тък бяха малко Амбициоз­ни, по-реалистични са 4 го­дини", каза вчера шефът на столичния „Метрополитен" Стоян Братоев.


Каталог: press -> October 2008
press -> Конкурс за първи и втори филми, Големите пет, Киното днес, Киното утре, Ново българско кино, Балкански конкурс и други. За девети път ще бъде присъдена
press -> Пресинформация – 28 февруари 2012 16-и международен филмов фестивал
press -> Търговски дела в окръжен съд- пазарджик
press -> Европейска комисия Съобщение за медиите
press -> Тема: здравеопазване
press -> Обществени и политически нагласи октомври 2014
October 2008 -> 23 октомври 2008 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имоти


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница