Тема: строителство, строителен контролстраница7/11
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

09.07.2012 г., с. 3
Любомир Павлов е съсед и на Пиер Карден в Кан?
Оказва се, че освен другите две вили и един парцел от 2 дка, който все още се строи, медийният магнат и бивш банкер Любомир Павлов, който в България за 2011 г. е декларирал приходи от малко над 4 милиона лева, всъщност има и четвърта вила на Ривиерата, с което общата оценка на притежаваните от него имоти в Кан става около 110 милиона евро. Това сочи разследване на ТВ7 и журналистката Диляна Гайтанджиева за имотното състояние на бившия депутат от СДС, който е сочен

за медиен олигарх и е разследван за пране на пари.

Така освен с редица известни личности, сред които близкоизточни шейхове и дори пилотът от Формула 1 Михаил Шумахер, Павлов явно е съсед и на

прочутия моден дизайнер Пиер Карден, сочи репортажът на TV7 от Кан. Това се доказва от официални документи на френските власти, които показват, че става дума за имоти, регистрирани от фирмата Villa Hue, която е 75%

собственост на съпритежателя на „Медийна група България" и 25% на неговия брат.

Въпреки опитите на Гайтанджиева да снима в имотите на Павлов и да разбере какво точно се строи там, камерата на телевизията срещна отпора първо на служителите, специално докарани от българска строителна фирма, а след това и на шефа по сигурността в квартала, който се опита да обясни, че става дума за частна улица.

Интересното е, че въпреки че имотите в подобна близост до брега в Кан, а особено и в съседство с паметник на културата, каквато е вилата на Карден, струват милиони, последната къща на Павлов, регистрирана на 10 януари 2011 г., е купена само за 1,6 милиона евро. Парцелът от 2 дка пък е взет за едва 1,2 милиона.

Гайтанджиева обясни и каква е схемата - Павлов всъщност се изявява като брокер. Според документите той купува къщи и парцели на цени доста под пазарните, а след това ги продава на два или три пъти по-висока стойност.


Снимка на две колони – без текст


09.07.2012 г., с. 1
Според данните на МВР и НАП
Стоки фантоми точат по 50 млн. лв. ДДС на месец
Бизнесмен пробва да прибере данък за непостроен мол
БЛАГА ГЕОРГИЕВА

Транспорт на стоки фантоми и „двойни сделки" с ваучери, катали­затори, месо и друга бързооборотна продукция източват по 50 млн. лева ДДС от държавата всеки месец, сочат анализите на МВР и НАП. Строителен предприемач е бил спипан при опит да изтегли над 5 млн. лева ДДС за уж построен мол, за който се оказало, че дори не е направен изкопът. В измамните схеми участват и да­нъчни. Такъв служител на НАП си пре­вел директно на своя банкова смет­ка 20 процента от източен ДДС от бизнесмен. Това бил предварително договореният „хонорар" със соб­ственика на фирмата, която ощетя­вала бюджета.
09.07.2012 г., с. 1
Комисия: Мачове само на 2 стадиона в София
ДАРИНКА ИЛИЕВА, ГЕОРГИ БАНОВ

Само Националният ста­дион „Васил Левски" и „Геор­ги Аспарухов" покриват тех­ническите и инженерните из­исквания за сигурността на спортните обекти и на тях мо­же да се провеждат мачове. Това е заключението от про­верките на междуведомстве­на комисия, която е обходила шестте стадиона в столицата. „24 часа" разполага с докла­дите за състоянието им. Според проверяващите на „Славия" и на „Българска ар­мия" не може да се играят дер­бита. Най-тежко пък е съ­стоянието на „Академик" и „Локомотив".
09.07.2012 г., с. 2-3
Според проверка на междуведомствена комисия от общината, ДНСК, полицията и спортното министерство
Само 2 от 6 стадиона в София са годни за мачове
Трибуните на всички са за ремонт
ДАРИНКА ИЛИЕВА, ГЕОРГИ БАНОВ

Едва два от общо шестте стадиона в София покриват всички изисквания и на тях могат да се провеждат как­то дербита, така и не толко­ва рискови футболни мачо­ве от първенството. Техни­ческите и инженерните из­исквания покриват стадио­ните „Васил Левски" и „Георги Аспарухов". „Сла­вия" и „Българска армия" не отговарят на условията за провеждане на дербита, а „Академик" и „Локомо­тив", които са затворени, са в най-тежко състояние. За разлика от стадиона на сто­личните железничари на „Академик" обаче текат ударни ремонти. Тези за­ключения са направени от междуведомствена коми­сия, в която влизат експер­ти на Столичната община, полицията, ДНСК и спорт­ното министерство. Докла­дите, с които „24 часа" раз­полага, са изпратени преди дни до спортния министър Свилен Нейков, а самите проверки са правени през май. От всички стадиони едва два вече имат технически паспорти.

Пълното обследване е направено на арената на ЦСКА и на „Академик". Срокът за изготвянето на паспортите обаче още не е изтекъл. Те трябва да са го­тови до края на 2013 г. Зато­ва комисията напомня на клубовете, стопанисващи останалите четири стадио­на в столицата, да пред­приемат съответните мер­ки по изготвянето им.

В най-добро състояние е националният стадион „Ва­сил Левски", но и за него са предписани спешни мерки. Трябва да се монтира огра­да, висока поне 2 м, зад се­далките на секторите „Б" и „Г". Пластмасовите съоръ­жения, разделящи трибуни-

те от терена, трябва да се заменят с метални. Нужен е и ремонт на пода на трибу­ните и помещенията край входовете. Спешно трябва да се изготви технически паспорт, който ще предпи­ше точно какви ремонти да се предприемат за течовете и нарушената хидроизола­ция на бетоновата настил­ка. Трябва да се направи и подробен устройствен план, който да регламенти­ра околното пространство, транспортния и пешеход­ния достъп до стадиона. 5 млн. лв. нужни за ремонт на националния стадион.

Това би го направило от­ново №1. Водят се прегово­ри с финансовото минис­терство за отпускането на сумата. Най-сериозен про­блем остава околното про­странство, като решението трябва да се вземе заедно с общината. По документи всичко около стадиона, включително и под чашата до самите входове, е общин­ско, а останалото - на „На­ционална спортна база" ЕАД. „Имаме много добър диалог с общината. Смя­там, че проблемите ще бъ­дат изчистени", заяви ше­фът на „Национална спортна база" ЕАД Петър Божилов. Стадионът на „Левски" също покрива по-голямата част от изискванията на на­редбата за сигурността на спортните обекти. Коми­сията е отчела, че футбол­ният клуб прави периодич­ни ремонти на съоръже­нието, сред които са новите трибуни в сектор „Б" и по­ловината от сектор „Г". Ос­новен проблем обаче е ло­шото състояние на седал­ките в секторите „В" и „А", които са наклонени на 45

Градуса. Въпреки че покрива го­ляма част от изискванията, не такова е заключението за стадион „Българска ар­мия". Проблем там са рушащият се под, липсата на камери и тоалетни в секто­рите „А" и „В". Според за­ключението при провежда­не на рискови срещи тези детайли могат да застрашат живота на феновете. Зато­ва комисията

не препоръчва на „Армията" да се играят дербита Същата е ситуацията и със стадион „Славия". Там сериозен проблем е липса­та на тоалетни, както и ло­шото състояние на блока за правостоящи в сектор „Г" (Ремонти вече текат на стадион „Академик", кой­то по принцип е затворен отдавна. Отчетено е добро­то състояние на спортните зали под сектор „А", за раз­лика от настилката на лекоатлетическата писта, която трябва да бъде смене­на

„Ще разгледаме всеки ка­зус поотделно, когато се за­познаем в детайли с изиск­ванията на междуведом­ствената комисия", заявиха от спортното министер­ство. Министър Свилен Не­йков е човекът, който ре­шава за отварянето и из­ползването на стадионите.

"Констатациите още вед­нъж показват, че пробле­мите на базата в България са големи и трябва да се взе­мат мерки, както се опитва­ме да правим в последните 3 години. Изоставането от евростандартите обаче е доста сериозно. Надяваме се, че в най-скоро време ще го преодолеем", подчерта­ха от ведомството.


ЦСКА може да се откаже от концесията

В ЦСКА обмислят да се откажат от концесията на стадион „Българска армия" заради непрекъснатите и противоречиви сигнали от държавата и общината. До­говорът бе подписан тази година, като през послед­ните 20 „червените" бяха единствените, които плаща­ха наем за съоръжението си. Според предварителни­те изчисления дадените па­ри на държавата са стигали за един нов стадион. В съ­щото време другите клубо­ве продължавали да бъдат толерирани. От клуба са притеснени, че в протокола на комисия­та е записано, че инвести­ционната програма не е съ­образена с изискванията и каквото и да се направи, съоръжението ще е морал­но остаряло. Затова ще опитат на „Армията" да се играят поне мачовете от вътрешното първенство, а за международните е зая­вен „Васил Левски". Стадионът е сред малко­то с технически паспорти. Проверяващите обаче отчи­тат лошото състояние на трибуните, а запълнените с бетон пукнатини след ре­монта щели да издържат 2 месеца. Затова се препо­ръчва цялостно заливане с бетонова замазка. Подме­нени са част от седалките на сектор „А", но останали­те са стари и не отговарят на изискванията. Комисия­та отчита, че са поставени нови огради и са преструк­турирани два от входовете.


Герена" най-добър сред клубните

Стадион „Георги Аспару­хов" е в най-добро състоя­ние сред клубните съоръ­жения в столицата. След националния стадион той покрива в най-голяма сте­пен инженерните и техни­ческите изисквания за спортните обекти. Комисията отчита, че футболен клуб „Левски" че­сто прави подобрения на съоръжението и дава при­мер с изцяло новите трибу­ни в сектор „Б" и половина­та от „Г". Основен проблем обаче са секторите „В" и „А", където седалките са наклонени на 45 градуса. В тях проблем е и лошото съ­стояние на настилката, коя­то се руши. Затова коми­сията препоръчва спешен ремонт на двата сектора, поставяне на турникети на всички входове и да не се допускат зрители в блоко­вете, граничещи със секто­рите „Б" и „Г", до отстраня­ване на проблемите.

„Изпълнили сме всички основни предписания на ко­мисията и последното за­ключение е, че на „Герена" няма никакъв проблем да се провеждат мачове. Остават някои съвсем дреб­ни детайли, по които ще. работим, но те не са съществени и не пораждат ри­скове. Относно наклона на седалките той е в крайната част на редовете, а ние не продаваме билети за там", обяви финансовият дирек­тор на „Левски" Константин Баждеков.
60% от теловете на козирката на „Локомотив" не издържали тест

Най-опасен проблем за Стадион „Локомотив" продължава да е козирката. Въжетата й са силно корозирали и са оформени язви в на­мален стадий. Същата констатация е направена от ко­мисията през 2011 г., но не са предприети мерки по отстраняване на дефектите. Мри направените от Научноизследователския строителен институт проби на козирката агрегатната якост на носещите въжета е намале­на и е достигнат критичният минимум за нормативно допустима сигурност на конструкцията. От общо 133 съставни тела на въжето 82 не са издържали изпитанието. Комисията е предписала спешни ремонти на настил­ките, стълбищата и трибунитe заради рискове от инциденти. Констатирани са течове по покривните конструкции и лошо състояние на хидроизолациите, фут­болният клуб твърди, че е направен частичен ремонт, но за него не са представени документи. Проверява­щите са отчели започнатите ремонти на тоалетните, но препоръчват подмяна на всички инсталации на съоръжението. Заради липсата на двойно елзахранване те са категорични, че стадионът не може да се ползва вечерно време. Заради течове и опасност от падане на осветителни тела, окаченият : таван и носещата конструкция баскетболната и волейболната зала също са негодни за ползване. Комисията е категорична, че използването на стадиона за спортни мероприятия и тренировки е заплаха за здравето на хората и не препоръчва отва­рянето му. 320 008 лева ще струва оправянето на въжетата, съ­общи президентът на „Локо" (Сф) Николай Гигов. Очаква се на 11 юли да започне ре­монтът в Надежда. Иначе вече стартира освежаване на съблекалните и официал­ната ложа. Извършва се подмяна и на седалки.


Повече лампи и тоалетни на „Славия"

За стадион „Славия" про­верката отчита, че футболният клуб прави периодични ремонти и подобрения, но все още не отговаря нa условията за провеждане ш рискови мачове. Макар да не стопанисва злите за волейбол и баскетбол, футболният клуб ги е ремонтирал. Въпреки това обаче те могат да се ползват само за тренировки. Ремонтирана е средната част на трибуните на сектор „В". Там а сменени седалките, а под-т е залят с нова бетонна замазка. Останалата част от трибуните обаче са в тежко състояние. Най-зле е блокът а правостоящи в сектор ,,Г'. Проблем там е липсата на гранични разделителни гради и аварийни изходи към терена под всеки пътхеод. На всички сектори липсват тоалетни. Ползват се химически, които обаче не са остатъчно на брой и не отварят на хигиенните изиск­ания. На входовете няма турникети, а улеи с парапе­ти, което проверяващите от­читат за временно решение. Освен изготвяне на техниче­ски паспорт комисията пред­писва изграждане на тоалет­ни, пълен ремонт на трибу­ните, евакуационни освети­телни тела и монтиране на турникети. По всички препоръки на общината се работи и ще бъдат изпълнени в срок. Не можем да си позволим да ги пренебрегнем, защото на тях държи и лицензионната ко­мисия на БФС, категорични са от „белия" клуб.


Академик” ще е като нов до няколко години

Ударни ремонти текат на стадион „Академик". Комисията отчита, че през 2011 г. е ремонти­рана козирката, а сега тече реконструкция на i трибуните. Спортните зали под сектор „А" са в добро състояние. Трибуните, които са част от по­кривната конструкция на залите, обаче са с обрушени и изкъртени настилки. Предприети са частични мерки за спиране на течовете и подмяна на хидроизолацията. Прави се и експертиза за . състоянието на трибуните. Пропадания пък има на лекоатлетическата писта. Баскетболната и волейболната за­ла може да се ползват само за тренировки, защото не отго­варят на изиск­ванията за при­съствие на публика. В момента тече енергийно и конструктивно обследване на съоръжението за изготвяне на технически пас­порт. Мачове на "Академик" не се играят от години заради проблемите на едноименния отбор, който вероятно няма да започне сезона във втора диви­зия. Въпреки това държавното дружество „Акаде­мика" има амбициите да направи съоръжението достатъчно добро и да го отвори. "Академик" е най-новият стадион в София, но след 10 ноември бе доста запуснат. Едноименният тим бе закрит. Появи се отново, след като селският „Вихър" (Го­рубляне) влезе в „Б" група. Тогава се заговори, че бизнесменът Манол Велев иска съоръжението на концесия. След атентата срещу него всичко приключи. „Академика" направи уникален стадион на 4-и километър на мястото на стария „Ака­демик", който е с изкуствено покритие. И там обаче трябва да се направят трибуните. На него тренират и юношите на ЦСКА.


Снимка на четири колони - Въпреки че националният ста­дион е в най-добро състояние, и той се нуждае от спешни ремонти.


09.07.2012 г., с. 5
Борисов е щастлив, министрите му щели да останат в историята
Къде бяхте вие, когато ме обиждаха в интернет, скара се премиерът на младите гербери
Диана Кънчева

Кабинетът ми е от млади хора, но пък има министри, които ще останат в историята като едни от най-добрите в дадената сфера. Такава премиерът Бойко Борисов оцени екипа си. И ги назова поименно - "Цветанов, Дянков, Лили Павлова, Делян", които се справяли прекрасно. Затова и той бил щастлив премиер. В безпрецедентна за стила му 40-минутна реч пред младежите от ГЕРБ Борисов се изказа вчера по всички актуални за държавата въпроси въпроси. След разбора на министрите си, разкритикува младите гербери, че не го подкрепят в интернет, даде оценки на опозицията, заръча на депутатите какво да свършат до ваканцията си и т.н. След сериозните речи на вицепремиера Цветан Цветанов и парламентарната шефка Цецка Цачева Борисов взе думата под нестихващи аплодисменти от младата смяна на партията си.

"Трябва по-весело да я караме, вие сте млади хора, не трябва да имате кахъри, а и като гледам резултатите с бебетата - продължавайте все така, заръча премиерът на наследниците си. После обясни, че много разчита на тях, защото и министрите му били млади. Най-възрастните в кабинета били той и Вежди Рашидов, но "до 53-54 години все сме млади, затова внимавайте в оценките", предупреди Борисов и се закани да тества младежите на лицеви опори и коремни преси. Той бил щастлив премиер, защото в двата му най-важни ресора - национална и финансова сигурност, имал изключителни специалисти - Дянков и Цветанов. Срещу нас се правят компромати, те двамата отнасят много ругатни, но държат здраво сигурността, продължи с похвалите Борисов.

После съзря на първия ред столичния кмет Йорданка Фандъкова и я похвали за красивата столица, която след 30 август щяла да стане по-хубава, като "махнем ламарините за метрото". Дани, тези наглеци забравят как изглеждаше Южната дъга преди 3 г., трябва да сложим снимки от тогава, предложи й Борисов. Той се ядоса на изказването на Станишев, че Тройната коалиция построила повече километри магистрали. "Това са гигантски манипулации, сигурно Станишев, като мине по някоя, и си я брои", предположи премиерът. Борисов заръча на младите да разясняват защо е спрял АЕЦ "Белене" и им се накара, че не го защитават в интернет. Нямало по-демократично правителство от това на ГЕРБ, което да се е вслушало в гласа на народа, обяви Борисов и даде примери със забраната на ГМО, Закона за защита на животните, не подкрепянето на АСТА, мораториума за шистовия газ, Закона за горите. "Спрях магистрала, за да излюпят щъркелите, от 12 юли, като минете по "Тракия", ще видите мрежи с километри, за да не прелети някое птиченце и да не го удари тир. Вече

познавам поименно половината археолози в държавната, блатни кокичета присаждах, и излиза, че аз съм диктатор и манипулатор, а гражданското общество е на Орлов мост", даде примери Борисов и попита в упор младите: "Къде бяхте вие, докато аз водех тези битки?" Той не искал втори мандат, за да е на власт, а за да си довърши обектите.

Не сме безгрешни, благодарен съм на тези, които ни критикуват, защото ни действат дисциплиниращо, каза Борисов. Вчера сутринта той се е срещнал и със създателите на сайта "Бойкометър", които следят обещанията му.


Иван Костов бил виновен за скъпия ток

Виновникът за скъпия ток е Иван Костов, а не Бойко, обясни вчера премиерът на младежите от ГЕРБ. И пак ги упрекна, че не са го защитили. Вие обменяте мисли в интернет, направете веднага справка с литературата, скара им се той. И им припомни, че на 13 юни 2001 г. в присъствието на тогавашния премиер Иван Костов са подписани дългосрочните договори за изкупуване на еленергията от "Марица Изток" и "Марица Изток -3". Договорите са с 15- годишен срок, но от въвеждане на централата в експлоатация. А тя е въведена едва тази година, така че едва сега започват да текат тези 15 години. Борисов препоръча в такива случаи да не се мълчи, "защото в Библията е казано: "Истината те прави свободен." Той поясни на младежите, че договор за АЕЦ “Белене" всъщност не съществува, а има само едно споразумение, подписано в пиано бар през 2006 г., и което Сергей Станишев като премиер 3 г. не парафирал. Борисов призова Георги Първанов, Румен Петков, Богомил Манчев и Петър Курумбашев да излязат и да признаят, че единственият виновен за това да няма „Белене" е Сергей Станишев. А не да събират подписи за референдум. Защото, ако народът реши, че иска да се строи "АЕЦ "Белене", нямало откъде да се вземат 22 млрд. лв., освен от заеми. "Ще ги плащат ей тия бебета, къде ги правите вие", даде пример примиерът.


Спусна домашно и на Цецка

И депутатите получиха ценни заръки от премиера. На финала на програмната си реч премиерът съзря парламентарната шефка Цецка Цачева на първия ред и каза: Имате да свършите две много важни неща в народното събрание, г-жо Цачева". И ги изреди. Първото било да се избере нов състав на Висшия съдебен съвет, но "максимално прозрачно и публично и при състав, който да се ползва със 100% доверие". Защото тези хора щели да избират новия главен прокурор и от това зависела оценката на Брюксел.

Втората важна задача била да направят такъв закон за изборите, който да гарантира 100% демократични избори."

Борисов обясни, че е дал пълна свобода на хората си в парламента, защото не е негова работа да познава в детайли законите. Но когато нещо не е направено, както трябва, хората търсели срещи с премиера и в крайна сметка пак всички опирали до него.


Комсомолците на ГЕРБ се отчетоха с 415 бебета за 4 години

415 бебета на членове на младежкия ГЕРБ са се родили от създаването на организацията през 2008 г. Тази цифра впечатли най-много делегатите и гостите на отчетно-изборната конференция, която се проведе вчера. В полутъмната зала 3 на НДК шефката й Моника Панайотова отчете свършеното досега пред почти цялото правителство, евродепутатите от ГЕРБ, депутати и областни координатори на партията.Панайотова бе преизбрана отново. В началото младежите, запалени от каузата, били само 600, сега в МГЕРБ членували 7000. Имали 5-има депутати, 89 общински съветници и 10 кметове. Много от активистите работели и в администрацията.


Подаде ръка на СДС, били си най-близки

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подаде ръка на СДС. Пред младежката организа­ция на ГЕРБ той ги на­рече "приятелите от СДС". Не можел обаче да разбере тяхната по­литика.

"Когато имаше теле­визионни камери в пар­ламента, вие излязохте и казахте, че е ваша заслугата да няма "Бе­лене". Сега, като се съ­бират подписи за рефе­рендум, мълчите, не разбирам вашата поли­тика. Видно е, че сами не можете да управля­вате", обърна се Бори­сов към сините. Той изрази искрена­та си надежда, че но­вото ръководство на СДС ще реализира своята политика. Борисов директно ка­за, че "за съжаление на Иван Костов нямам никакво доверие". Пре­миерът обаче се при­теснявал от появата на субекти центьр-дясно, които щели да отнемат гласове от десните. За радост на младе­жите от ГЕРБ обаче на учредителното събра­ние на партията на Кунева имало по-малко хора, пресметна Бори­сов. Той даде домашно и на гостуващите пред­ставители от фондации­те "Конрад Аденауер" и "Ханс Зайдел", като им заръча при следващата си среща със сините лидери да ги попитат защо не са подкрепили закона за конфискация­та. Много му било ин­тересно какво ще им отговорят.
Снимка на четири колони - Борисов седна до председател­ката на МГЕРБ Моника Панайото­ва. При всяко споменаване на името му от водещите и ораторите мла­дежите бурно ръкопляскаха и ставаха на крака.
Снимка на четири колони - Младата смяна на партия ГЕРБ слуша упреците на лидера си.


09.07.2012 г., с. 6
Покривът на Цар Киро пламнал от жегата
Илко Василев

Покривът на хасиендата на Цар Киро вероятно е пламнал от жегата, а огънят е тръгнал от нагрятата изолация, смята полицията. При огледа не са открити следи от запалителна течност. Разпитаните 10-ина работници, които се трудели наблизо по обяд в събота, когато избухна пожарът, заявили, че не са видели съмнителни хора и автомобили да се навъртат край лятната резиденция на Кирил Рашков в местността Изгорялата воденица край пловдивското село Катуница. Огънят напълно е унищожил покрива на 2-етажната сграда. Палеж бе основната версия в началото, но за нея не са открити доказателства.

Хасиендата трябва да бъде съборена до дни. На 2 юли със заповед на дирекцията по строителен контрол сградата бе обявена за незаконна и институцията даде 15-дневен срок за бутането й. В началото на юни Рашкови доброволно събориха оградата, а камъните бяха оползотворени за укрепване на брега на минаващата край Катуница река Чая.
Снимка на три колони – Пожарът унищожи изцяло покрива на лятната резиденция на Цар Киро
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница