Тема: строителство, строителен контролстраница9/11
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

09.07.2012 г., с. 20
Нотариална заверка за подписа на управителя в общото събрание
След одобрението се открива банкова сметка
Всички представители на етажната собственост или вече регистрираното сдружение подават при проектния мениджър зая­влението за интерес. Не­разделна част от него е протоколът от общото събрание на етажната собственост. В протокола задължително се вписват датата и мястото на про­веждането на общото съ­брание, дневният ред, яви­лите се лица и идеалните части от етажната соб­ственост, които те пред­ставляват, направените предложения и приетите решения. Извършва се нотариална заверка на подписа на управителя под протоколните реше­ния. Свикването на общото събрание става чрез пока­на, подписана от лицата, които свикват общото съ­брание. Поставя се на вид­но и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди дата­та на събранието. В поканата се посочват дневният ред на събранието, датата, часът и мястото на провеждането му. На съ­бранието се избира про­токолчик, който отразява дискусията и взетите ре­шения. Решенията се взе­мат с мнозинство не по-малко от 67% идеални ча­сти от общите части.

Какво трябва да има в протокола:

1. Вземане на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по проект „Енергийно обно­вяване на българските до­мове" и упълномощаване на лице да подаде заявле­ние до ПМ за интерес и подкрепа;

2. Вземане на решение за подаване на заявление за интерес и подкрепа към Проектен мениджър за целите на обновяване на сградата;

3. Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общи­те (при необходимост);

4. Поемане на задълже­ние за осигуряване съгла­сието на всички собстве­ници да осигурят достъп по предварително съгла­суван график до всеки са­мостоятелен обект от етажната собственост за извършване на оценка по видими белези на сграда­та.

Няма изискване всички­те гореизброени решения да са взети с решения от едно и също общо събра­ние. След одобрението във втория етап идва реше­нието за искане на финан­сова помощ. За това, ако се провежда второ събрание, трябва да са отразени следващите решения за: сключване на споразуме­ние за финансиране с ди­рекция „Жилищна поли­тика" в министерството;

- осигуряване на 500 лв. от всеки собственик;

- кандидатстване за кре­дит, ако такова е необхо­димо, решаване проблеми с неплатежоспособни съ­седи и необитаеми апар­таменти (поемане на раз­хода за сметка на сдруже­нието, помощ от община­та или друго решение -каквото и да е то,трябва да се отрази в протокола);

- откриване на сметка в банка след одобрението на зая­влението за финансиране упълномощаване на техни­ческо лице за упражнява­не на контрол по изпълне­ние на обновяването.

Ръководството на сдру­жението трябва нота­риално да упълномощи лице, което отговаря за събирането на средствата и което ще оперира със сметката.
Снимка на пет колони - За да започне санирането на сградата, общото й събра­ние трябва да вземе реше­ние за това.


09.07.2012 г., с. 22
Купуват ваканционен имот. ако е до 300 000 евро
По морето се търсят основно обзаведени апартаменти в работещи комплекси
СОФИЯ ТЕРЗИЙСКА

Повишен интерес към ва­канционни имоти отчитат брокери. За първата поло­вина на 2012 г. увеличението при сделките в морските ку­рорти е с около 20% спрямо миналата година, показват данните на " Бългериан пропертис". Най-често се сключват на нива от около 30 000 евро. По Черноморието купу­вачите се ориентират основ­но към обзаведени апарта­менти в работещи комплек­си, а отстоянието до брега не е толкова решаващ фак­тор - готови са на компроми­си при по-ниска цена и по-изгодна оферта, казват бро­керите. Но продължават и запитванията за зимните ку­рорти, като най-търсен остава Банско, но и Боро­вец започва да влиза във фо­куса на потенциалните ку­пувачи.

По морето интересът е насочен предимно в района на Южното Черноморие -Слънчев бряг, Поморие, Равда и др. Най-купувани са завършени по-малки апартаменти

и студиа до 30-40 кв. м. Ос­новните купувачи били рус­наци с по-скромни бюдже­ти. Има сделки и с двустай­ни, като най-често желание­то е да са обзаведени и до 500 м от брега. Според консул­тантите цените вече се ста­билизират и резки движе­ния надолу няма да има. По данни на "Адрес" сделки по Черноморието се сключват на нива около 450 евро/кв. м, докато цените в зимните ку­рорти варират от 370 до 460 евро/кв. м. От агенцията не очакват сериозна промяна в нивата в бъдеще.

От "Бългериан пропертис" отчитат, че през по­следните 6-8 месеца почти няма промяна в офертните цени. Същото важи и за тези на реално сключените сделки. Стабилизацията, която всички толкова дълго очакваме, е вече факт, паза­рът е спокоен, предлагане­то е добро и има условия за сключване на добри сделки, казват от компанията. Резки изменения в цено­вите нива не се очакват, по-скоро ще продължи въ­трешната сегментация по отношение на местополо­жение, качество, цена, смя­тат и анализаторите на "Явлена". От компанията предпочитат да дават диапа­зон на цените, за да са по­точни в зависимост от ос­новните характеристики на имота. (Какво показва ста­тистиката - виж графика­та.) Цените са до около 50% по-ниски от тези, на които имоти­те са били купени преди кризата, показват данните на брокерите. Така основ­ните продавачи в момента -британците, се освобожда­ват от инвестицията си с го­ляма загуба. Брокери раз­казват, че те го правят без сантимент, гледат на случ­ващото се от практичната страна. Получават свежи пари, с които да покриват дългове в родината си.

Заради атрактивните предложения най-много сделки се случват именно на вторичния пазар (пре­продажби). От инвести­торската компания "ГрийнЛайф" са на мне­ние, че поне 70 на сто от сделките са от препродажба. Според "Бългериан пропертис" делът им е до­ри около 90%. Основните купувачи продължават да са рускоезични. С такива са

над 90% от продажбите. Но има клиенти и от Украйна, Казахстан и др. бивши съветски републи­ки, както и инвеститори от Персийския залив и българи, отчитат от "Явлена". По данни на "Форос" сред представители на Русия вече се срещат купувачи от Сибир. Там има добре развита промишленост, хората получават добри за­плати, знаят за България, освен това имат тежки зи­ми и искат да прекарват ля­тото на топло, коментират от компанията. В зимните курорти освен руснаци се срещат българи и все по-малък процент гърци, каз­ват от "Адрес". Последни­те са вече под 5 % от клиен­тите заради финансовите проблеми в страната. Въ­преки това според някои посредници гърците се за­връщат на пазара, защото искат да инвестират част от спестяванията си, изтегле­ни от банките. Най-много се разчита на руснаците. Очаква се активно трето тримесечие за морските ку­рорти, като за това ще до­принесе летният сезон, ни­ските цени на полетите от Русия през август и септем­ври и множеството заявени вече огледи за края на лято­то и началото на есента, каз­ват от "Бългериан пропер­тис". Пазарът определено набира инерция и популяр­ност сред руските купувачи и тази тенденция ще про­дължи и през следващите месеци. Няма да станем сви­детели на съществени изме­нения във ваканционния сегмент, но нарасналият обем сделки със сигурност е добър сигнал и предпостав­ка за възстановяването му, допълват от компанията.

Според "Адрес" без съ­мнение страната ни има кра­сива природа и голям потен­циал за развитие на вакан­ционния сегмент от имот­ния пазар. От "Явлена" обаче са по-умерени. Оттам коменти­рат, че не бива да се преекспонира привлекателността на нашия пазар на вакан­ционни имоти, които са спе­цифични. Той е подвластен основно на социално-икономическата среда в страна­та и Европа като цяло и въз­становяването му ще е дъ­лъг процес. Това ще е по­следният сегмент, на който ще има оживление след из­лизане от кризата, смятат от компанията.


Снимка на четири колони - Банско остава сред най-търсените зимни ку­рорти.
Снимка на пет колони - По Черноморието клиентите се ориентират основно към обзаведени апартаменти в работещи комплекси.
Таблица на две колони – Средни нива в Слънчев бряг
Таблица на две колони – Средни нива в Банско
Таблица на три колони – Как варират цените


09.07.2012 г., с. 24
6 млн. лв. за зарязан хирургичен блок
С 6 млн. лева от здравното минис­терство размразяват строителството на изоставения кор­пус в двора на областната болница в Търново. Многоетажната сграда, предвидена за хирургичен блок с хеликоптерна площадка на покрива, стои недовършена повече от 30 г. През годините към нея и прилежащи­те запустели терени имаше различни апетити.

"Първоначално ще бъдат завършени първите три етажа. Това ще ни помогне да прехвърлим там 7-те отделения от старата база на стационара. Така ще спестим по 500 000 лв. годишно, които сега се харчат за поддръжката на двете бази", обясни директорът д-р Людмил Гецов. Ремонтните дейности ще започнат с пресушава­не на голямото блато до незавършената сграда, където въдичари сега ловят риба. То се е образува­ло от дефектирал колектор. Паралелно експерти започват проучвания на конструктивното състояние на градежа. Те ще излязат с мерки за укрепването и завършването на сградата, които ще бъдат представени пред здравното минис­терство.

Сливането на старата и новата болница в Търново ще започне, преди да приключат строителните дей­ности в новия корпус, уточни медицинският шеф.
Снимка на една колона – Д-р Людмил Гецов
Снимка на две колони - Ремонтните дейности ще започнат с пресушаване на голямото блато до незавършената сграда, където въди­чари сега ловят риба.


09.07.2012 г., с. 25
Екомаршрут ще води до Реселешките кукли
Осветяват природния феномен с 33 специални лампи
БУРЯНА БОЖИНОВА

Скалните феномени Тектонски гребен Калето и Реселешки кукли край Червен бряг ще се пре­върнат в атракция и маршрут за екологичен туризъм. Пусковият срок за екопътеката е 23 ноем­ври. Преди дни депутатът от ГЕРБ Пламен Тачев и кметът на Червен бряг Павлин Фильовски удари­ха символичната копка в местността Баража до с. Реселец, където природа­та е изваяла уникатите. Спечеленият от общината проект предвижда монтаж на високотехно­логична панорамна каме­ра, която ще позволи за­бележителностите да се наблюдават по всяко вре­ме от цял свят чрез инте­рактивен интернет по­ртал. Камера за виртуална разходка пък ще наблю­дава двата обекта, съеди­нени с пешеходна алея, дълга над километър, и продължение на общин­ски път.

Живописната местност ще бъде изпълнена с бе­седки, навеси, маси и пейки за пикници.

Автономна осветител­на система с 33 специални лампи ще облива дено­нощно кътовете за отмо­ра. В изграждането на екомаршрута ще бъдат вло­жени естествени материа­ли, дар от природата. Очаква се направата й да даде работа на около 70 души.

Инвестициите за пре­връщането на Реселешки-те кукли в туристическа атракция са за 935 000 лева. Те идват безвъзмездно по оперативната програма "Регионално развитие". Община Червен бряг съфинансира начинанието с около 43 000 лева.
Снимка на две колони - Кметът на Червен бряг Павлин Фильовски и депутатът Пламен Тачев направиха първа копка на бъдещия екмаршрут.08.07.2012 г., с. 3
Изчезнаха" седем туристически хижи
Прокуратурата В Кърджали разследва случая
Красимир АНГЕЛОВ

Туристическото дружество в Кърджали издирва седем „изчезнали" хижи. По документи то е собственик на 10 постройки в област Кърджали, а реално в момента притежава само три. Останалите са препродадени по съмнителен начин през няколко собственика и затова е сезирана прокуратурата. Сделките са осъществени без решение на управителния съвет на дружеството в Кърджали, заяви за „Преса" секретарят Ангел Матушев. По думите му книгата, в която трябва да се вписват задължително протоколите от заседанията на съвета, е изчезнала мистериозно. Хижа „Младост" до Кърджали - масивна постройка на три етажа, е продадена за 65 000 лв. Не са ясни съдбата и актуалните собственици на друг туристически обект - край село Царевец. Липсват бунгала край язовир „Студен кладенец", изчезнали са и две сгради до село Устра. Срещу 60 хиляди евро с нов собственик се „обзавежда" хижа в местността Белите брези над Ардино, разказва Матушев. Според него хижа „Момчил юнак" е продадена без разрешение на управителния съвет. Сега на мястото й се издига един от най-луксозните хотелски комплекси в Момчилград. По същата схема е продадена хижа „Свежест" до Крумовград, твърди секретарят на туристическото дружество. От активите на организацията липсват три магазина в Кърджали и в селата Дъждовница и Иванци, продаден е дори заслон край село Петлино, построен с доброволния труд от туристите. Нередностите са отразени при направен одит от Министерството на финансите, който препоръчва да се търси отговорност от ръководството на туристическото дружество, по чието време са сключвани сделките. Преди три години то беше сменено, когато бившият вече секретар Георги Иванов изчезна мистериозно за няколко месеца. „Има органи, които трябва да се произнесат по законността на сделките, но е факт, че в последните десет години в касата на дружеството не е постъпил нито лев", коментира Матушев.


Снимка на три колони - Хижа „Отмора" е една от седемте „изчезнали" от активите на туристическото дружество в Кърджали. След като е сменила няколко собственика, сега тя е полуразрушена, откраднати са вратите, прозорците и обзавеждането.


08.07.2012 г., с. 3
Държавата взела наема от плажовете във Варна
Наделина АНЕВА

Да се внесат 50% от постъпленията от наемите за морските плажове в бюджета на общината, на чиято територия се намира съответният плаж, е препоръка на Сметната палата след одит на областната администрация във Варна. 14 плажа се отдават на концесия в морската столица. Съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие половината от приходите от тях трябва да отидат в касата на общината, но това не е било направено. Друга препоръка на Сметната палата е да се преустанови незаконосъобразното ползване на имоти, които са публична държавна собственост - спортен комплекс „Черно море" и стадион „Черно море". Заради не приключени процедури по предоставянето под наем на двата спортни обекта на „Сдружение спортни клубове" на практика не се внасят определените суми по договор в държавната хазна и така тя се ощетява.
08.07.2012 г., с. 4
Областен качва общинари на Велосипеди
Росен МОЛЛОВ

По инициатива на областния управител на Русе Стефко Бурджиев пред сградата на областната и общинската администрация е поставена стойка за велосипеди. Тя осигурява места за 18 колела. Намира се точно пред централния вход на сградата в близост до информационния център. През следващата седмица предстои монтирането на още една подобна стойка. Идеята е служителите от областната управа на Русе да идват все по-често на работа с велосипеди. По предложение на губернатора Бурджиев престои изработката и на други велосипедни стойки, които да бъдат поставени на възлови места в града. Тази негова инициатива е своеобразно продължение на организирания от сдружение „Вело-Русе" Ден за ходене на работа и училище с колело, в който се включиха областният управител Бурджиев и двамата му заместници Веско Маринов и д-р Андриан Райков.
08.07.2012 г., с. 5
Блокираха село заради гробница
Лалка КИПРОВА

Полицията отцепи центъра на средецкото село Дебелт, след като иманяри се натъкнаха на два гроба, мраморни плочи, керамични съдове и човешки кости, за които се предполага, че са част от тракийска гробница. Към 20 ч. в четвъртък разтревожени местни жители позвънили на кметицата на селото Иванка Ангелова и й съобщили, че пътят е пропаднал и се е образувал процеп. Това затруднявало движението. Щом извършила проверка на мястото кметицата забелязала, че асфалтът е разрязан с машина, а след това е копано и навътре в самата земя. Именно там се предполага, че се намира некрополът. Обектът тепърва ще бъде проучван. Кметът на Средец Иван Жабов поиска археолозите още в понеделник да започнат проучвания в село Дебелт под асфалтирания път, в центъра на който бе открита гробница. Селото стана известно с римския град Деултум, където бяха намерени първите скелети на вампири.
08.07.2012 г., с. 5
Джеват Пильов от Сатовча:

Построил ли си чешма, не си живял напразно
Мария БЛАГОЕВА

„Ако искаш да оставиш добро на тоя свят, построй чешма. Господ ще ти се отблагодари, ако не на теб, то на децата ти и на онези, които ще останат след теб", казват жителите на планинската община Сатовча. Най-известният майстор в района е Джеват Пильоев, който е построил десетки чучури. „В нашия край, сред мюсюлманите, култът към водата е много силен. Ние вярваме, че тя изчиства греховете. Затова почти всяко семейство е направило поне един такъв градеж", казва 67-годишният строител. „Вдигнеш ли чешма, не си живял напразно, направил си садака и Господ ще ти се отблагодари", обяснява самоукият майстор. По професия тракторист, а в момента пенсионер, възрастният мъж съградил първата чешма, след като синът му починал от рак на 41-годишна възраст. „Съдбата сама ми даде знак, че трябва да го направя. Мъката ми беше голяма. То това остава за цял живот, носиш си я в сърцето до гроб. Ама с жената решихме да направим чешма в памет на детето. Вярваме, че по този начин Господ ще му даде благоденствие на оня свят", разказва за драмата в живота си Джеват. Открил извор в местността Изгорелия чарк, на 8 км от Сатовча. Сам, с двете си ръце, прекарал маркучите. За около месец я измайсторил - с чучури и голямо корито, а на едната страна издълбал името на починалия си син. „Като идват хората, да знаят в чия памет е изградена", допълва Пильоев. Две години след смъртта на сина му от същата коварна болест си отишла от този свят и дъщеря му Ребея, отново на 41 години. Усетил, че е длъжник на тоя свят, и без да се колебае, вдигнал чешма и в памет на второто си починало дете. Възрастна жена от селото му обяснила, че това е проклятие, наследено от предишни поколения, което може да бъде прекъснато само с вода. Решил да облагороди целия район с чешмите на починалите си деца. Направил беседки, та да има къде хората, които идват да пият вода от чучурите, да почиват. Иззидал барбекю, оставил маси с найлонови покривки, построил със собствените си ръце и дървен мост над преминаващата наблизо река Бистрица. „Всичко ми излезе около 15 000 лв. Никога не съм бил богаташ, цял живот семейството ми гледа тютюн и картофи. Ама като е за добро, не трябва да пестиш пари и сили", убеден е Пильоев. Сега чешмите с беседките са любимо място на десетки местни хора и гости на община Сатовча, които всяка събота и неделя идват тук, за да се полюбуват на красивата природа и да си направят барбекю. „За жителите на Сатовча не е важно да си направят вила, а да вдигнат чешма. При нас обичаят е родовите срещи да се правят именно на такива места", добавя Джеват Пильоев. „В моето семейство имаме 15 роднини, които живеят в Испания. Надявам се да доживея времето, когато всички ще се съберем заедно на моите чешми", мечтае най-известният майстор. Планинската община Сатовча е на път да влезе в книгата на Гинес с 1300 построени чешми. Преди дни кметското ръководство реши да впише нов празник в календара си, посветен на чешмата, който ще стане традиционен и ще се отбелязва всяка първа събота на юли.


Снимка на две колони - На чешмите в Сатовча всеки може да отпие глътка студена планинска вода.


08.07.2012 г., с. 8-9
Акад. Николай НИКОЛАЕВ, Проф. д-р Коно, проговори:

В „Пирогов” са по-големи вълшебници и от мен
Николай Николаев е роден през 1940 г. в ловката на Бургаския театър, където баща му е режисьор. Актьорът е основател на Габровския вариететен театър. След 30 г. на сцената на Народния заминава за Италия, където работи като клоун фокусник в най-големия цирк „Нандо Орфей". Познат е на поколения българи като Бате Николай от сладкарница „Захарно петле", а на днешните деца - като Проф. д-р Коко от Клиниката по шехотерапия в „Пирогов". Преди месец бе провъзгласен за академик от Българската академия на науката и изкуствата. А след доклада на инспектората на Министерството на здравеопазването за Института за спешна помощ се оказа, че най-големите нарушители са клоуните с 600 лева по граждански договор на месец.
Интервю на Магдалена ГИГОВА за смехотерапията, помията и изцелението

Клоуните са най-големите престъпници в „Пирогов" - голям смях, а?

- Планираната истерия да се залее „Пирогов" с тонове помия, фекалии и кал за плен е необяснима. Тази медицинска ДАНС за м.г. е направила 245 ревизии, приблизително по една на ден. Как не видя поне едно източване на каса, бандитизъм, продажба на човешка карантия и назначаване на клоуни без обществена поръчка и конкурс! Искам да припомня на другарите от ДАНС, че конкурс и обществена поръчка се правят за доставка на стоки, услуги и строителство на стойност над 30 000 лева. Ние, клоуните Коко, Роко и Гонг, не сме нито едно от трите. И годишно общо получаваме около 20 000. Смехотерапията е признато алтернативно лечение. То вкарва радост в наранената душа на детето, помага му да превъзмогне уплахата и болката. Затова тази „услуга" няма как да бъде обществена поръчка.

- Но упреците към проф. Димитър Раденовски са, че е назначил клоун терапевт.

- Че ако имаше конкурс, трябваше да съм председател на журито и единствен кандидат, защото аз съм измислил тази система за допълнително лечение, а не за правене на смешки. И вземаме по 600 лева, колкото е заплатата на един санитар в „Пирогов". С Марин Неделчев, Д-р Роко, си партнираме от 34 г. Още през 2004 г. за наша сметка обиколихме много болници из цяла България. Завеждащите детските отделения пишеха до Министерството на здравеопазването, че това е уникален проект. Този широкомислещ човек, проф. Димитър Раденовски, заедно с шефа на всички детски отделения в „Пирогов" проф. Огнян Бранков през 2008 г. ме повика: „Искаш ли да създадем Клиника по смехотерапия?" Щях да умра, защото това бе мечтата на живота ми. През 2006 г. бях опериран от доста сложен рак с метастази и когато всичко се размина, реших до края на живота си да се посветя на болните деца

- Със смехотерапия лекува американският доктор Ендрю Уай.

- Да, но ние сме доктори вълшебници. В „невзрачния не ремонтиран коридор ", където посрещнахме дори Силви Вартан, идват 50-60 от болните деца, които могат да ходят, с катетри, с гипсирани ръце и крака. На нашата визитация става голямата дандания. Ние лекуваме с най-старото, най-евтиното и най-вълшебното лекарство - смеха. Учим децата да се смеят дори когато ги боли. Че който се смее, оздравява два пъти по-бързо, а здравият става два пъти по-силен. Че трябва да спазват Десетте клоунски заповеди. Това са съвети какво трябва да прави едно дете, за да не влезе в болницата: хранене, дишане, спорт, слушане на музика... Всичко това под формата на клоунски „докторски" рецепти в нашата книжка „Съветите на Проф. д-р Коко и Доц. д-р Роко". Безценен подарък, който правим на детето. След което даваме на всяко хлапе снимка с автограф за спомен и за здраве. Отзад обаче е главната рецепта на Проф. Коко. Прави се два пъти на ден. Нито боли, нито горчи. Това са магически мантри: „Аз съм най-добър! Аз съм най-здрав! Аз мога всичко." Със заръката децата да се усмихват на слънцето, за да оздравеят още по-бързо.

- Предполагам, че няма статистика колко малчугани са оздравели със смехотерапията.

- Невъзможно е! Но имаме доказани случаи, когато някои деца ги изписват 5-6 дни по-рано. Частично благодарение на нашата намеса, обаче истинските вълшебници в „Пирогов" са детските лекари. И чак когато свърши медикаментозната или оперативната намеса, идваме ние, психотерапевтите. Моята гордост е Росен. Преди 3 г. го оперираха от апендицит. Той беше на количка, болен от церебрална парализа. Започнахме да правим вълшебства заедно, да му внушавам, че ще проходи. Има си клоунски костюм, с количката го водим при тежко болните деца. Той им говореше: „Аз не мога да ходя, защото имам церебрална парализа, но Проф. Коко каза, че ще мога. Я се стегни ти!" Ние награждаваме с Ордена на усмивката всяко дете, повярвало, че смехът е здраве и че трябва и болката с усмивка да се посреща. Наградих пред децата младши доктор Росен. С мъка се изправи от количката, поклони се и залитна. Вече ходи с трикрако бастунче. Той е най-голямата гордост на нашата психотерапия.

- Сигурно има още много подобни случаи.

- Втората част от нашата визитация е по креватчетата на болните деца. Там има ужасяващи неща, които и Господ ще разплачат. Проф. Росен Дребов, шеф на детското гръдно отделение, ни казва: „Има едно детенце, което може би няма да оживее." Виждаме едно момченце от Бургас, кожа и кости. Гной в някаква кухина... детето умира! Правихме му вълшебства, подарявахме му кучета, котки, зайци от балони. Най-накрая му дадохме нашата снимка. След седмица майка му ни посреща: „Той спи с нея и ви чака да дойдете." След още една седмица влизаме в детската стаичка за забавление, той се хвърля да ни прегръща. Дребов вика: „Това е невъзможно, детето беше отписано."

- А друга случка?

- Станимир от Свиленград пък го направихме младши лекар. Ходеше да разсмива децата по креватчетата, докато ни нямаше. Старшата сестра на детска хирургия, невероятен професионалист, Валя Апостолова, му дава документите за изписване и му пожелава всичко хубаво. А той казва: „Какво хубаво? Чак в четвъртък ще дойдат Проф. Коко и Доц. Роко. Трябва да им кажа, че съм здрав, да им благодаря, да си взема довиждане." Той и баща му останаха да спят още три нощи. Такъв случай! Всеки изписан гледа да си тръгне веднага.

- Не споменавате за третия клоун Гонг.

- Нещастниците от медицинската ДАНС не знаят, че той не е клоун, а проф. Иван Гонгалов, бивш председател на Съюза на художниците. Той е единственият с бяла престилка, но изрисувана с папагали, зайци. Явява се с една Рубенсова барета, с торба, пълна с бели листа, и учи децата да рисуват, показва им магията на цветовете, подарява им златни рибки, които изпълняват желания... Моята терапия включва и музика. Идват да пеят незрящи момичета с ангелски гласове. Музикотерапията, арт терапията са съставки от моето лечение. Най-важната част обаче е водотерапията.

- Защо?


- Децата, болни или здрави, не пият вода. Пълно е с кока-коли, със сокове с канцерогенни консерванти. Измислих една шантава история, която даде уникални резултати - че ние сме деца на Водната планета. Когато тичаме и се изпотяваме, не излиза кока-кола, а вода. Значи трябва да си я набавим. Защото водата има памет, чува и вижда. Сега ще кажете, че съм луд. Един японски доктор, Масаро Ямото, го доказа. Той идва два пъти в България и ми разреши да издам неговата книжка „Паметта на водата", която също подарявам на децата. Спонсорира я един мой приятел, проф. Живко Желев, понеже „Пирогов" няма пари за това нещо. Ние получаваме по 600 лева, но всички консумативи - от балоните до книжките и бензина за смехолинейката, с която отвеждаме здравите деца у дома, си ги плащаме ние. Към книжките подаряваме по една магическа чашка. „Напълвате чашката с вода, гушвате я с две ръце и започвате да я зареждате с мечтите си - какви искате да станете, какво желаете да ви купи мама, когато оздравеете. Защото вие сте победители на болестта, затова сте вълшебници", казвам на децата.

- Необясними чудеса стават ли?

- Преди 2 г. банцигът на дърводелец отрязал ръката на сина му Огнян. В „Пирогов" един бог хирург зашил ръката - сухожилия, нерви, случка една на един милион. Влизаме в стаята и Огнян вика: „Леле, какви сте смешни!" „Как смешни, доктори сме!" „Ами, доктори!" Час и половина го разсмивахме, правихме му кучета от балони да си приказва с тях, защото вътре имат магическа машина за споделяне. Да им казва дали го боли, какво му е настроението, за да ни докладват по магическата уредба. Изведнъж на излизане ми хрумна: „Ти нали знаеш, че аз съм магьосник, вълшебник. Всъщност магьосникът си ти. Мръдни си единия пръст от болната ръка" и той... (показва как мърда показалеца). Докторът казва: „Това е невъзможно. Аз съм го оперирал преди няколко часа." След седмица му занесох подарък - един часовник с Мики Маус, а Огнянчо вика: „Професор Коко, виж!", и мърда с петте пръстчета. Като ме слушате, ще си помислите, че аз съм мръднал. Ама така си беше.

- Вярно ли е, че са ви канили за смехотерапия в Косово?

- Поканиха ни чрез българския посланик в Прищина. Отидохме със сляпата певица Кети. Там косоварчета и сръбчета, сирачета от войната, живеят в отделни сиропиталища. Но когато ги пуснат, ще заживеят заедно. Задачата беше да ги съберем и приобщим. Залата на театъра беше пълна с дипломати. Ние с Роко говорим добре сръбски, но научихме папагалски необходимото на албански. Накрая децата започнаха да се прегръщат. Казаха, че такова нещо не се е случвало от разпада на Югославия.

- Вие сте клоуни милионери със заплата от 600 лева. Пенсията ви също е огромна.

- Получавам 240 лева пенсия за 45 години актьорски труд. И понеже като раковоболен съм инвалид първа категория, получавам и голяма инвалидна пенсия от 20 лева. Но хората помагат на смехотерапевтите. Арх. Людмил Леонидов ни даде джипа си за смехолинейка. Мой приятел адвокат дари 800 лева да рамкираме рисунките на малки силистренски художници за украса на детските отделения.

- Значи смехотерапията е кауза.

- Сергей Лазарев в „Диагностика на кармата" казва: „Днес светът е изправен пред по-голяма опасност от ядрената. Това е разпадът на духа. Ние започнахме да живеем като биороботи без душа." Огромна част от българското население страда от невроза, а тя ражда депресия. Това е СПИН на XXI век. Изцелението на душата е задача номер едно. И ако ние, „шибаните клоуни", назначени неправилно в „Пирогов", се борим за изцелението на душата на детето, болно и здраво, това е една от най-големите заслуги на проф. Димитър Раденовски. Защото здравите деца са по-болни от болните. Понеже са болни от преяждане. От преяждане с компютри, с фалшива телевизия, фалшиви стоки и храна, фалшив морал.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница