Тема Водещ изследователДата30.10.2017
Размер63.74 Kb.
ФИНАНСИРАНИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ през 2007г.
Тема

Водещ изследовател

Участници


Сума лв

2.

Предиктивна стойност на някои хемостазни показатели и маркери за активността на атеросклеротичната плака при остър коронарен синдром

Методичен ръководител:

Доц. д-р Н. Цветков, р-л кат. Вътр. бол.

Водещ изследовател:

Доц. д-р М. Цекова, Н-к ККИЛ, кат. Вътр. бол. 1. Доц.д-р Аделаида Русева, Кл. лаборатория

 2. Гл.ас.д-р Валентина Петкова, Кл. лаб.

 3. Гл.ас.д-р Весела Томова, ККИЛ, кат. Вътр. бол.

 4. Д-р Цветан Луканов, МДЛ по Имунология

3278

3.

Остри гастроентероколити при деца под 5 годишна възраст – епидемиологично, клинично и диагностично проучване

Доц. д-р В. Недкова, р-л кат. Детски болести

 1. Д-р Цветелина Петкова, ред. доктор. кат. Детски болести

 2. Д-р Шафик Ахмед Рафик Ахмед, ред. доктор. кат. Детски болести

 3. Доц.д-р Радка Комитова, кат. ИБЕПТБ

 4. Гл.ас.д-р Валентина Попова, сек. Микробиол.

 5. Гл.ас.д-р Христина Хиткова, сек. Микробиол.

 6. Ст.н.с.ІІ ст. Нели Корсун, НЦЗПБ, София

 7. Зорница Младенова, биолог, Лаб. Ентеровируси, НЦЗПБ, София

 8. Николай Кючуков, студент Мед. ІІІ курс3768

4.

Изследване на полиморфизъм 4G/5G в гена на плазминоген активатор инхибитор - (PAI-1) като фактор за развитието на дълбоки венозни тромбози

Доц. Регина Комса-Пенкова, р-л кат. Химия, биохимия, физика и биофизика

 1. Д-р Петър Иванов, зад. доктор., сек. Биохим.

 2. Д-р Момчил Иванов, ред. доктор., сек.Биох.

 3. Ас. д-р Петя Ангелова, сек. Мед. генетика

 4. Д-р Любомир Бешев, кат. Хир. болести.

 5. Гл.ас.д-р Огнян Матков, кат. Хир. болести.

3387

5.

Проучване на лимфното оттичане и метастазиране на локално ограничен карцином на простатната жлеза чрез маркиране на сентинелни лимфни възли

Доц.д-р Т. Делийски, р-л Онкологичен център

 1. Доц.д-р Страти Стратев, сек. Урология

 2. Доц.д-р Мирослав Дончев, р-л Ц. Нукл. мед.

 3. Д-р Николай Колев, сек. Урология

 4. Гл.ас.д-р Румен Коцев, сек. Урология

 5. Гл.ас.д-р Милен Караиванов, кат. Патоанатомия

 6. Н.с.ІІст. Красимира Тодорова-Хайрабедян, ИБИР-БАН, София

 7. Н.с.Іст.д-р Сорен Хайрабедян, ИБИР-БАН, София
2198

6.

Определяне на глутатион пероксидаза в аортна стена и миокард на спонтанно-хипертензивни плъхове на диета с различно селеново съдържание

Методичен ръководител:

Доц.М. Александрова, Департам.СЕО.

Водещ изследовател:

Гл.ас.д-р Б. Русева, сек. Физиология 1. Гл.ас.д-р Рени Иванова-Цветкова, кат. Патоанатомия

 2. Гл.ас.д-р Павлина Лалева,д., Клин. лаб.

 3. Гл.ас.д-р Валентина Петкова, Кл. лаб.

3898

7.

Изследване на активността на еритроцитната медно-цинкова супероксиддисмутаза (Cu/Zn SOD-EC 1.15.1.1), глутатион-пероксидаза – 1(GPx-1-EC 1.11.1.9), тотален антиоксидантен статус (ТАОС) и серумна концентрация на цинк, мед и селен при пациенти с различна тежест на есенциална артериална хипертония

Доц.д-р Денко Страшимиров, р-л сек. Патофизиология

 1. Доц.д-р Аделаида Русева, Кл. лаборатория

 2. Доц.д-р Снежана Тишева, Р-л Кардиология

 3. Гл.ас.д-р Анелия Димитрова, сам. доктор. сек. Патофизиология

 4. Гл.ас.д-р Татяна Бетова, кат. Патоанатомия

 5. Д-р Ирена Генчева-Ангелова, Кл. лаборатория
3220

8.

Протективен ефект на алфа-токоферола върху експериментален амиодаранов модел на белодробна фиброза у плъхове

Методичен ръководител:

Доц.д-р Руси Марев, кат. Физиол. Експ. и клин. фармакол.

Водещ изследовател:

Гл.ас.д-р Галя Ставрева, сек. Експ. и клин. фармакология 1. Доц.д-р Венета Шопова, р-л кат. Хиг.и МБС

 2. Гл.ас.д-р Виолета Данчева, сек. МБС

 3. Гл.ас.д-р Йордан Йорданов, кат. Патоанатом.

 4. Гл.ас.д-р Антоанета Пандурска, сек. Експ. и клин. фармакология
3697

9.

Проучване значението на носителството на А1/А2 полиморфизъм в гена на тромбоцитен гликопротеин IIb/IIIa за развитието на многоранни загуби на плода

Доц.д-р Йордан Попов, р-л кат. Акушерство и гинекология

 1. Доц.д-р Мария Симеонова, р-л сек. Мед. генетика.

 2. Д-р Светла Гечева, К-ка Алергология

4296

10.

Проучване отговора към първична химиотерапия и динамиката на някои биологични маркери при пациентки с рак на гърдата чрез сравняване на материали, получени от щанцова биопсия преди и от резектата след първичната химиотерапия

Доц. Петкана Христова, кат. УЗГМЕИТ

 1. Доц.д-р Савелина Поповска, кат. Патоанатомия

 2. Д-р Искра Даскалова, ред. доктор. Онкол. център

 3. Д-р Нина Иванова, Онкол. център

2523

11.

Проучване имунохистохимичния профил на стромалните тумори в гастроинтестиналния тракт

Доц. д-р Денко Страшимиров, р-л сек. Патофизиология

 1. Гл.ас.д-р Татяна Бетова, кат. Патоанатомия

 2. Гл.ас.д-р Анелия Димитрова, сам. докторант сек. Патофизиология

 3. Д-р Драгомир Дарданов, ред. доктор. Онкол. център

 4. Иван Иванов, студент по Медицина ІV к.

2500

12.

Проучване на интерлевкин 4 и интерлевкин 10 при пациенти с различни форми на ехинококоза

Доц.д-р Б. Нинов, р-л кат. Хир. болести

 1. Ас.д-р Весела Събева, сек. Биология

 2. Д-р Иван Макавеев, ред. доктор., ИБЕПТМ

4283

13

Проучване на В-клетъчната популация, общите имуноглобулини IgM, IgA, IgG, IgG2 и IgA субкласове при пациенти със симптоматични и асимптомни форми на жиардиаза и бластоцистоза

Методичен ръководител:

Доц. д-р Г. Николов, р-л кат. Биол. и патофиз.

Водещ изследовател:

Гл.ас.д-р И. Ангелов, сек. Епидем., паразит. и троп. медицина 1. Д-р Галина Велева, ред. доктор. Сек. Имунология

2689

14.

Влияние на лазароида U-74389G върху амиодарон-индуцирана белодробна токсичност

Доц. д-р Венета Шопова, р-л кат. Хиг. и МБС

 1. Гл.ас.д-р Виолета Данчева, сек. МБС

 2. Гл.ас.д-р Йордан Йорданов, кат. Патоанатом.

 3. Гл.ас.д-р Галя Ставрева, сек. Експ. и кл. фармакология

3474

15.

Флуоцитометрично изследване на активационен статус на тромбоцити и нива на тромбоцитно-левкоцитни агрегати при жени с тромбофилични фактори и репродуктивни неуспехи

Доц.д-р П. Петрова, р-л кат. Дермат., венерол., кл. имунология и алергология

 1. Доц.д-р Емилияна Конова, сек. Имунология

 2. Д-р Цветан Луканов, МДЛ по Имунология

 3. Д-р Галина Велева, ред. доктор. Сек. Имунология

 4. Гл.ас. д-р Катя Ковачева, самост. докторант сек. Мед. генетика

3064

18.

Сравняване ефекта на Севофлурана и Пропола при пациенти с ИБС в коремната хирургия

Проф.д-р Р. Радев, р-л кат. Анестез. и реаниматология

 1. Д-р Ралица Ставрова, ред. докторант, кат. Анестезиол. и реаниматол.

 2. Д-р Полина Василева, кардиолог, ОАРИЛ

3480

19.

Изследване на нивото на експресия на туморсупресорния ген p16INK4a и пролиферативния маркер Ki-67 при преканцерози на маточната шийка и вулвата с помощта на имунохистохимични методи

Проф.д-р Гр. Горчев, Нач. к-ка по Онкогинекология

 1. Д-р Добринка Гинчева, ред. доктор., Онкол. център

 2. Д-р Славчо Томов,д., к-ка Онкогинекология

 3. Доц.д-р Савелина Поповска, кат. Патоанатомия

 4. Гл.ас.д-р Маргарита Николова, кат. Патоанатомия.
4710

22.

Фармакогенетично изследване на CYP2D6*4 и CYP2D6*5 алелни полиморфизми при пациенти с депресивни разстройства, провеждащи антидепресивна терапия

Методичен ръководител:

Доц.д-р Р. Марев, р-л кат. Физиол., експ. и клин. фармакол.

Водещ изследовател:

Гл.ас.д-р Диана Пендичева 1. Доц. Алексей Савов, д.б., Нач. Лаб. Молекуляр. Патол. СБАЛАГ“Майчин дом”, София

 2. Д-р Иво Духленски, психиатър, ІІ ДКЦ, Плевен

 3. Гл.ас.д-р Антоанета Пандурска, сек. Експ. и клин. фармакология.

3169

23.

Оценка на синергистичния ефект на двойни антибиотични комбинации върху клинични изолати от Stenotrophomonas maltophilia

Методичен ръководител:

Доц.П. Бочев, р-л сек. Физика и биофизика

Водещ изследовател:

Д-р С. Михайлова, д. 1. Гл.ас.д-р Валентина Едрева-Бешева, сек. Микробиология

 2. Гл.ас.д-р Светлана Пачкова, сек. Микробиология

4953

24.

Проучване на зависимостта между феталната макрозомия и нарушения въглехидратен метаболизъм у майката

Доц.д-р Йордан Попов, р-л кат. Акушерство и гинекология

 1. Д-р Сибел Татарова, ред. докторант, кат. Акуш. и гинекология

 2. Доц.д-р Мирослав Дончев, Ц. Нукл. медицина.

 3. Гл.ас.д-р Юли Пастухов, Клин. лаборатория

3532


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница