Тема за общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за X – XII клас – 20. 01. 2013 гДата01.02.2018
Размер34.04 Kb.
ТЕМА ЗА ОБЩИНСКИ КРЪГ

на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

за X – XII клас – 20.01.2013 г.

Задача 1.

Един от етапите при производство на сярна киселина е окислението на серен диоксид до серен триоксид. Този процес е обратим и в системата се установява равновесие. 1. Изразете процеса с уравнение, определете вида му и го изразете по подходящ начин.

 2. Каква е стойността на скоростната константа на реакцията, ако измерената скорост е 7,2.10-5 mol/l.s, a концентрациите съответно са: и .

 3. Кои фактори оказват влияние върху стойността на скоростната константа?

 4. Изчислете топлинния ефект на реакцията, ако знаете, че топлината на образуване на серния диоксид е 297 kJ/mol, а на серния триоксид e 443 kJ/mol.

 5. Запишете израза за равновесната константа на процеса.

 6. Преценете какви промени ще настъпят в равновесната система и как ще се промени числената стойност на Кс ако:

  1. в системата се подаде още кислород;

  2. серният триоксид се изведе от системата;

  3. се повиши температурата;

  4. се добави диванадиев пентаоксид.

 7. Изчислете колко литра серен диоксид (при нормални условия) са необходими за производство на 500 l 98% сярна киселина с плътност 1.8 g/cm3.

Задача 2.

При нагряване на смес от безцветно кристално вещество А с твърда натриева основа се отделя безцветен газ B с характерна остра миризма. Газът В е много разтворим във вода, а водният му разтвор оцветява лакмуса в синьо. Ако към отвора на цилиндър запълнен с газ В се поднесе стъклена пръчка, потопена в концентрирана солна киселина се получава бял дим от А. При изгаряне на В в кислородна среда се получава безцветен газ D. При взаимодействието на D (при 3000 С) с безцветен газ E се получава друг безцветен газ F. При контакт с въздуха F се превръща в червено-кафяв газ G. При разтварянето на G във вода (в присъствието на E) се получава силна едноосновна минерална киселина J с окислително действие. При пълното разтваряне на неизвестен двувалентен метал М с маса 1,28 g в киселината J се получава сол X и се отделят 896 ml газ G (при нормални условия). 1. Кои са веществата, означени с буквите A, B, D, E, F, G и J? Обосновете отговорите си.

 2. Означете с подходящи уравнения всички описани процеси.

 3. Какъв химичен характер проявяват газовете F и G?

 4. Определете кой е неизвестния метал М въз основа на изчисления. Означете с химично уравнение разтварянето на метала М в киселината J.

 5. Кое е веществото X? Означете с химично уравнение термичното разлагане на солта Х.

Задача 3.

Дадена е схемата:А Б В Г Д

Веществото А е ацикличен наситен въглеводород, а за веществото Б се знае, че при изгаряне на 12,46 g са получени 39,2 g СО2 и 16,02 g вода. Относителната плътност на парите на веществото Б спрямо метана е (Б) = 5,25.

Веществата В и Г са хомолози, които встъпват в присъединителни реакции при специални условия. Добиват се чрез риформинг на нефт. От Г чрез нитриране се получава веществото Д, което е твърдо кристално взривно вещество.


 1. Като използвате всички данни и информация определете кои са веществата А, Б, В, Г и Д?

 2. Изразете с уравнения реакциите в схемата и определете вида им.

Задача 4.

Бензопиренът е най-опасния ароматен въглеводород, който се съдържа в тютюневия дим. Той е изключително канцерогенно вещество, тъй като предизвиква мутации с неконтролирано клетъчно делене (рак) в някои тъкани. Бензопиренът се отнася към многоядрените ароматни въглеводороди с кондензирани ядра и молекулата му съдържа пет ароматни ядра. 1. Определете емпиричната формула на бензопирена, като знаете, че при изгаряне на проба от това вещество, се отделят 4,48 l CO2 и 1,08 g H2O.

 2. Представете със съкратена структурната формула молекулата на бензопирена, като имате предвид, че има осем общи въглеродни атома между петте ароматни ядра.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница