Тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“ за втора възрастова група (4–5 Г.)страница1/4
Дата30.07.2018
Размер0.59 Mb.
  1   2   3   4
ПРОГРАМНА ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

Околен свят“ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4–5 Г.)1

2

4

5

6


МЕСЕЦ
ОБРАЗОВА-ТЕЛНО ЯДРО


ТЕМА


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


ДАТА


ЗАБЕЛЕЖКА

Тематична

седмична зонаНаименование на педагогическата ситуация

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ,

формирани в педагогическата ситуация


По план
Септември

3
Входяща диагностика –

игри и „Тестове на Моливко“Септември

4
Входяща диагностика –

игри и „Тестове на Моливко“Октомври
ЕСЕННИ КАПКИ


1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 1.

Дъжд и вятър


Знания: изгражда конкретни представи за: ме­теорологични (валеж (дъжд), вятър, облачност) природни явления и влиянието им върху пове­дението на животните, растенията и човека; пра­вила за безопасно поведение при неблаго­прият­ни условия на средата (дъжд, вятър).

Умения: наблюдава краткотрайни сезонни про­мени във метеорологичното време (дъжд, вятър, слана, мъгла); описва промени в поведението на хората и животните при застудяване през есен­та; насочва се към откриване на нагледно пред­ставени връзки в природната среда (значението на вятъра за разпространение на семена на рас­тения); разпознава и пресъздава чрез образни символи картината на времето; назовава достъп­ни природни явления (вали дъжд, духа вятър и др.); формулира въпроси при възприемане на интересни метеорологични природни явления.

Отношения: реагира адекватно в критични за живота и здравето ситуации (неблагоприятни условия на средата – проливен дъжд, силен вятър).
„От земята до небето 4–5 г.“

Дъжд и вятър (с. 8)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“, „Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 1.

Честит рожден ден


Знания: изгражда конкретни представи за: лич­ни празници (рожден ден); промени в резултат на растежа; правила и норми на етикетно пове­де­ние в празнична среда вкъщи и в детската гра­ди­на; права на детето.

Умения: разпознава и описва свои и на околни­те емоционални преживявания в ситуацията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; посочва предмети-символи, не­обходими за празника, и обяснява тяхното зна­чение; използва адекватни по съдържание позд­рави и пожелания в условията на празника; мо­делира в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; регулира се от общопри­ети норми за културно поведение в празнична среда; демонстрира поведение съобразно пола и предпочитанията си.

Отношения: преживява значимостта на соб­ст­вените си празници за другите – приятели, близ­ки и родители.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Честит рожден ден (с. 33)

Октомври
ЕСЕННИ ЯТА


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 2.

Врабчо се сбогува

Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености, основни потребности и пове­денчески прояви на птици през сезона.

Умения: наблюдава и сравнява поведенчески реакции на птици в близката среда през сезона; описва и сравнява видими признаци на живот­ни; прави опит да обясни връзки (хранене и ус­ловия на средата) и зависимости (промяна на живота в близката среда през сезона); класифи­цира по морфологични или функционални приз­наци животни (птици); моделира в предметен и предметно-схематичен план видими и съществе­ни признаци на познати птици; използва обоб­щен термин за характеризиране на група обекти (прелетни и зимуващи птици); формулира въп­роси при възприемане на интересен природен обект.

Отношения: проявява любопитство към пове­денчески прояви на животни в близката среда през сезона; реагира емоционално на промени в поведението на познати птици и демонстрира желание за прояви на грижи към обекти от жи­вотинския свят.
„От земята до небето 4–5 г.“

Врабчо се сбогува (с. 6)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 2.

Помощници на пътя


Знания: изгражда конкретни представи за: участници в движението; светлините на свето­фара и съдържанието на достъпни пътни знаци; основни правила за безопасно движение; профе­сии на възрастни, които се грижат за сигурност­та и безопасността на участниците в движение­то.

Умения: разпознава и назовава: участници в движението (пешеходци, водачи, пътници), про­фесии на хора по типични части на облеклото; диференцира по предназначение и функции сред­ства за светлинно регулиране на движението на пешеходци и превозни средства; обяснява значе­нието на достъпни пътни знаци, маркировка и сигнални светлини на светофара; проектира в последователност действия при пресичане на пътното платно; сравнява и оценява поведение на връстници на улицата съобразно знаци и правила за безопасност; моделира в предметен и предмет­но-схематичен план структурата на предмети и обекти във връзка с предназначението им.

Отношения: демонстрира желание да регулира поведението си съобразно правила и норми за безопасно движение; проявява положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за безопасността, живота и си­гурността на участниците в движението.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Помощници на пътя (с. 11)

Октомври
ЛИСТОПАД


3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 3.

Танц в есенната гора


Знания: изгражда конкретни представи за дър­вета (в парка и гората) и техните видими части – стъбло, корона, листа, плодове.

Умения: наблюдава краткотрайни и дълго­трай­ни промени в познати растения през сезона; обследва пряко листа и плодове на дървета (иглолистни и широколистни); сравнява, под­режда и класифицира есенни листа и плодове на дървета; моделира в предметно-схематичен план части на растения; използва обобщен тер­мин за назоваване на група обекти (дървета); прави опит да обясни достъпни причинни връз­ки в природната среда („Защо падат листата?“); формулира въпроси и предположения като прояви на любопитство към растения.

Отношения: реагира емоционално на промени в природата; проявява любопитство, наблюда­телност и любознателност при самостоятелно ориентиране в природната среда.
„От земята до небето 4–5 г.“

Есенна гора (с. 4)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“

Блок 2. Тема 3.

Моето семейство


Знания: изгражда конкретни представи за: връзка и взаимодействие между хората (семей­ни отношения); права на детето; собствения пол и външни особености; норми на поведение в ежедневна среда – вкъщи и в детската градина; взаимопомощ, разбирателство и прояви на гри­жи към близки и роднини.

Умения: разпознава характеристики на взаимо­отношенията в семейството; описва себе си, свои близки и роднини; назовава отговорности на блицките си към него и свои отоговорности към тях; определя полово-ролевата принад­леж­ност на членовете на семейството и на рода си; сравнява себе си с околните; обяснява свои и чужди емоционални състояния; разпознава и пресъздава чрез образни символи половата при­надлежност на деца и възрастни.

Отношения: демонстрира уважение, привър­заност и обич към своите родители и близки.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Моето семейство (с. 4)

Октомври
ЦВЕТНИ ЕСЕННИ ГРАДИНИ

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 4.

Есенни зрънца


Знания: изгражда конкретни представи за: рас­тения (лозя, царевица) и техни основни види­ми части – стъбло, листа, плодове; прояви на грижи към обекти от растителната природна среда.

Умения: наблюдава краткотрайни и дълготрай­ни промени в природна местност (градина, лозе); обследва пряко и в сетивен план части на растения; сравнява признаци на обекти от растителния свят и техни части в нагледен план; открива външни и конкретни връзки в живота на растенията, животните и човека; моделира съществени видими признаци на растения и техни части в предметен и предметно-схемати­чен план; описва устойчиви сезонни изменения на обекти от растителния свят в близката среда; прави опити да обясни природосъобразна дей­ност на стопаните през сезона.

Отношения: демонстрира желание за водене на природосъобразен начин на живот; проявява по­ложително емоционално-познавателно и оце­нъчно отношение към труда на селските сто­пани.
„От земята до небето 4–5 г.“

Есенни зрънца

(с. 7)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 4.

Сухопътни превозни средства


Знания: изгражда конкретни представи за: превозни средства, структурните им признаци, предназначение и място на движение; професии на хората, които осигуряват безопасно придвиж­ване, комфорт и сигурност на децата и техните близ­ки; норми и правила на безопасно пове­де­ние в превозни средства.

Умения: разпознава и описва превозни сред­ства; сравнява сухопътни превозни средства по място на движение (железопътни, шосейни) и предназначение (пътнически, товарни); модели­ра съществени видими признаци на превозни средства от структурните им части; групира превозни средства според мястото им на движе­ние; регулира поведението си съобразно норми и правила за безопасност при използване на пре­возни средства.

Отношения: проявява уважение към труда на хората, които управляват превозни средства; де­монстрира желание да спазва правила и норми за безопасно поведение в превозни средства.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Сухопътни превоз­ни средства (с. 20)

Ноември
ЕСЕННО ПЛОДО-РОДИЕ

1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 5.

Плод или зеленчук


Знания: изгражда конкретни представи за: плодове и зеленчуци; обекти от растителния свят в природна местност – градина (овощна, зеленчукова).

Умения: наблюдава краткотрайни и дъл­го­трайни промени в природна местност (овощна, зеленчукова градина); обследва пряко и в сети­вен план части на растения; сравнява, подрежда и класифицира плодове и зеленчуци; моделира съществени видими признаци на растения и тех­ни части в предметен и предметно-схематичен план; описва устойчиви сезонни изменения на обекти от растителния свят в близката среда; прави опити да обясни природосъобразна дей­ност на стопаните в овощната и зеленчуковата градина през есента.

Отношения: демонстрира желание за водене на природосъобразен начин на живот; проявява по­ложително емоционално-познавателно и оце­нъчно отношение към труда на селските стопа­ни.
„От земята до небето 4–5 г.“

Плод или зеленчук (с. 5)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 5.

Под душа


Знания: изгражда конкретни представи за: собственото тяло (части, външни особености, пол); начини за полагане на грижи за личната хигиена и тоалет; предмети и средства за лична хигиена.

Умения: разпознава и описва действия, свър­зани с поддържане на лична хигиена и добър външен вид; сравнява по предназначение пред­мети и средства за поддържане на лична хигие­на; използва обобщен термин за характеризира­не на група предмети (тоалетни принадлежнос­ти); моделира в предметен и предметно-схема­тичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; управлява поведението си съобразно основни здравно-хигиенни норми и правила.

Отношения: изпитва удовлетвореност от спаз­ване на общоприети здравно-хигиенни изиск­ва­ния вкъщи и в детската градина; оценява зна­чението на личната хигиена за доброто здраве.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Под душа (с. 7)

Ноември
ЕСЕННИ ТРЕВОГИ


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 6.

Храна за зимата


Знания: изгражда конкретни представи за пове­денчески прояви, основни и специфични потреб­ности на животни в близката среда през сезона.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на животни в близката среда през сезона; описва и сравнява видими признаци (покритие, части на тялото) и поведенчески реакции на познати животни; открива връзки между растителен и животински свят през сезона и в средата на оби­таване; моделира в предметен и предметно-схематичен план видими и съществени призна­ци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (условия на средата през сезона – начин на живот) в природната среда; формулира въпроси при възприемане на интере­сен природен обект.

Отношения: проявява любопитство към пове­денчески прояви на животни в близката среда през сезона; демонстрира желание за прояви на грижи към обекти от животинския свят.
„От земята до небето 4–5 г.“

Храна за зимата

(с. 10)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 6.

В работилницата на татко


Знания: изгражда конкретни представи за: тру­дови действия на близки възрастни в дома; предназначение и функции на предмети и сред­ства на труда в бита и професионалната дейност на хората; норми и правила за безопасно поведе­ние в близката предметна среда.

Умения: наблюдава и сравнява динамични про­цеси в трудовата дейност на възрастни; об­следва пряко следи от инструменти (чук, пила, трион); сравнява инструменти по предназначе­ние; използва обобщен термин за характеризи­ране на група предмети (инструменти); модели­ра в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназ­начението им; управлява поведението си съоб­разно норми и правила за безопасност в близ­ката предметна среда.

Отношения: демонстрира желание за включ­ва­не в достъпна предметно-практическа съвместна дейност вкъщи и в детската градина; оценява значимостта на трудовите действия на възраст­ни по резултата от тях.
„Прозорче към света 4–5 г.“

В работилницата
на татко (с. 6)


Ноември
ПРАЗНИ-КЪТ НА МОЕТО СЕМЕЙ-СТВО


3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 7.

Зимно кожухче


Знания: изгражда конкретни представи за по­веденчески прояви, основни и специфични пот­ребности на животни в близката среда и про­мяна на живота през сезона.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на животни в близката среда през сезона; описва и сравнява видими признаци (покритие, части на тялото) и поведенчески реакции на познати животни; открива връзки между растителен и животински свят през сезона и в средата на обитаване; моделира в предметен и предметно-схематичен план видими и съществени призна­ци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (условия на средата през сезона – начин на живот) в природната среда; формулира въпроси при възприемане на инте­ре­сен природен обект.

Отношения: проявява любопитство към пове­денчески прояви на животни в близката среда през сезона; демонстрира желание за прояви на грижи към обекти от животинския свят.
„От земята до небето 4–5 г.“

Зимно кожухче

(с. 13)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 7.

В сладкарницата


Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесии на хора в сферата на търговията; предме­ти и средства на труда, необходими на възраст­ните, които работят в сладкарницата; връзка и взаимодействие между хората (клиенти и серви­тьори, продавачи и купувачи); социално приети норми на поведение на обществени места; отно­шения при използване на услуги (заплащане).

Умения: разпознава и описва обстановка в сладкарница; описва типичните действия за професиите на възрастните, които се трудят в сладкарницата; изразява причини за това, което харесва и не харесва; сравнява по предназначе­ние средства и прибори; моделира в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; ре­гулира се от общоприети норми за културно по­ведение на обществени места.

Отношения: проявява уважение към труда на хората, които работят в сферата на търговията и осигуряват комфорт и добро настроение на де­цата и техните близки.
„Прозорче към света 4–5 г.“

В сладкарницата (с. 23)

Ноември
ПЪТЕ-ШЕСТВИЯ НАБЛИЗО И ДАЛЕЧ

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 8.

Кой спи зимен сън


Знания: изгражда конкретни представи за пове­денчески прояви, основни и специфични пот­ребности на животни в близката среда и про­мяна на живота през сезона.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на животни в близката среда през сезона; описва и сравнява видими признаци (покритие, части на тялото) и поведенчески реакции на познати животни; открива връзки между растителен и животински свят през сезона и в средата на обитаване; моделира в предметен и предметно-схематичен план видими и съществени приз­на­ци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (условия на средата през сезона – начин на живот) в природната среда; формулира въпроси при възприемане на интере­сен природен обект.

Отношения: проявява любопитство към по­ве­денчески прояви на животни в близката среда през сезона.
„От земята до небето 4–5 г.“

Кой спи зимен сън (с. 14)

Каталог: docs -> 2016 -> distributions
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за трета възрастова група (5–6 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „конструиране и технологии”
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „физическа култура“ втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за втора възрастова група (4–5 Г.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница