Тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“ за втора възрастова група (4–5 Г.)



страница2/4
Дата30.07.2018
Размер0.59 Mb.
1   2   3   4

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 8.

Как в беда да не попадна


Знания: изгражда конкретни представи за: кри­тични за живота и здравето ситуации; професии на хора, които се грижат за живота, здравето и сигурността на децата и техните близки; струк­турни признаци и предназначение на превозни средства със специален режим на движение; правила и норми на безопасно поведение.

Умения: разпознава и описва критични за жи­вота и здравето ситуации; различава опасни за живота, здравето и сигурността ситуации и се предпазва чрез търсене на помощ; обяснява предназначението на служби в помощ на човека (линейка, пожарна и полицейска кола); оценява действия и постъпки на връстници в обичайни и критични ситуации; регулира поведението си съобразно норми и правила за безопасност.

Отношения: проявява съпричастност и състра­дателност към попаднали в беда деца и въз­растни; демонстрира готовност за спазване на норми и правила за безопасно поведение; изра­зява уважение и признателност към хората, кои­то се грижат за живота, здравето и сигурността на децата и техните близки.




„Прозорче към света 4–5 г.“

Как в беда да не попадна (с. 29)

Декември
В ОЧАК-ВАНЕ НА ЗИМАТА

1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 9.

Пакостници

Знания: изгражда конкретни представи за: ме­теорологични (валеж, вятър, облачност) и елект­ромагнитни (гръм, светкавица) природни явле­ния; причини за възникване на природни бед­ствия (буря и наводнение) и влиянието им върху живота на растенията, животните и човека; пра­вила за безопасно поведение при буря и навод­нение.

Умения: наблюдава краткотрайни сезонни про­мени (природни явления – дъжд, вятър, облач­ност, гръм, светкавица, роса); описва поведение­то на животните и човека при промяна в метео­рологичните характеристики на времето през се­зона и измененията в живата и неживата при­родна среда при буря и наводнение; разпознава критични за живота и здравето ситуации; откри­ва нагледно представени причини за възникване на природни бедствия (буря и наводнение) и начини за безопасно поведение при критични ситуации; разпознава и пресъздава чрез образни символи картината на времето; прави опит да обясни достъпни връзки в природната среда; формулира въпроси и предположения за послед­ващи изменения в средата.

Отношения: проявява състрадателност към по­паднали в беда хора и животни; реагира адек­ватно в критични за живота и здравето ситуации (природни бедствия – буря и наводнение) и се предпазва чрез търсене на помощ.




„От земята до небето 4–5 г.“

Пакостници (с. 29)

„Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 9.

На морската гара


Знания: изгражда конкретни представи за: вод­ни превозни средства и техните структурни признаци; професии на хората, които осигуря­ват безопасно пътуване, комфорт и сигурност на децата и техните близки; норми и правила на безопасно поведение в превозни средства.

Умения: разпознава и описва превозни сред­ства; сравнява водни превозни средства; моде­лира съществени видими признаци на превозни средства от структурните им части; групира превозни средства според мястото им на движе­ние; комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели; регулира поведение­то си съобразно норми и правила за безопасност при използване на превозни средства.

Отношения: проявява уважение към труда на хората, които осигуряват безопасно пътуване, комфорт и сигурност на децата и техните близ­ки; демонстрира интерес към технически пости­жения на човека.




„Прозорче към света 4–5 г.“

На морската гара (с. 22)

Декември
ЗИМНИ ИЗНЕНАДИ



2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 10.

В зоопарка

Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености (части на тялото, покритие), по­веденчески прояви (хранене, придвижване и др.), основни и специфични потребности на жи­вотни от зоопарка.

Умения: описва и сравнява външни особености и поведенчески прояви на животни от зооло­ги­ческата градина; открива връзки между живот­ните; моделира в предметен и предметно-схема­тичен план видими и съществени признаци на животни; прави опит да обясни нагледно пред­ставени връзки (между условия на средата и на­чин на живот; между животни; между живот­ните и човека); формулира въпроси при възпри­емане на интересни природни обекти.

Отношения: проявява положително емоционал­но-оценъчно отношение към обекти от живо­тинския свят.




„От земята до небето 4–5 г.“

В зоопарка (с. 22)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 10.

Имате поща


Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесията на пощенските служители; предназна­чението на предмети и апарати за връзка с дру­гите (писма, телефон, колет); средства за под­го­товка на послания (хартия, плик, писалка и др.); етикетни норми при изпращане и получаване на поща; предназначение на сгради и служби в помощ на човека (поща).

Умения: разпознава професии по облеклото и типичните средства и предмети на труда; срав­нява начини за комуникация и свързване между хората (по телефона, чрез писма и др.); сравнява по предназначение предмети и средства за свър­зване с другите; моделира в предметен и пред­метно-схематичен план структурата на предме­ти във връзка с предназначението им; проектира в последователност действия при изпращане на поща.

Отношения: демонстрира уважение и положи­телно емоционално оценъчно отношение към труда на възрастните, които помагат на другите да се свързват помежду си.




„Прозорче към света 4–5 г.“

Имате поща (с. 13)


Декември
КОЛЕДА Е!



3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 11.

Падайте, снежинки


Знания: изгражда конкретни представи за не­живата природа – метеорологични природни яв­ления (снеговалеж) през сезона (зима) и небесни тела (Луна, звезди, Слънце).

Умения: наблюдава краткотрайни сезонни про­мени във метеорологичното време (снеговалеж, вятър); описва промени в поведението на хората и животните при застудяване през зимата; насочва се към откриване на нагледно предста­вени връзки в природната среда (значението на снежната покривка за живота на растенията); обследва пряко и в сетивен план снежни криста­ли; експериментира и открива свойствата на во­дата при ниска температура; разпознава и пре­създава чрез образни символи небесни тела и картината на времето; назовава достъпни при­родни явления (вали сняг, духа вятър, навява снежни преспи и др.); формулира въпроси при възприемане на интересни метеорологични при­родни явления.

Отношения: емоционално реагира на промени в неживата природа; реагира адекватно в кри­тични за здравето ситуации (неблагоприятни ус­ловия на средата – силен снеговалеж, силен вятър, студ).




„От земята до небето 4–5 г.“

Падайте, снежинки (с. 15)

„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 11.

Край елхата



Знания: изгражда конкретни представи за: оби­чаи и традиции (Дядо Коледа) и начина на праз­нуване сред връстници и възрастни при спазва­не на етикетни норми на дейност и поведение; елементи на празничната среда вкъщи и в дет­ската градина; естетически и функционални предимства на части на облекло като елемент на празничната среда и знак за принадлежност към обичаи.

Умения: разпознава и описва елементи на праз­ничната среда, емоционални преживявания, ти­пични за фолклорен празник части на облеклото и обредни дарове; сравнява начини за включва­не в празника на деца и възрастни; моделира в предметен и предметно-схематичен план струк­турата на предмети във връзка с предназначе­нието им; обяснява реакции на деца и възрастни по повод празника и причините, които ги по­раждат.

Отношения: демонстрира желание за активно включване в празника; проявява уважение и от­зивчивост към преживяванията на деца и въз­растни по време на празнуване на религиозни общности.




„Прозорче към света 4–5 г.“

Край елхата (с. 14)

Декември
НОВА ГОДИНО, ДОБРЕ СИ ДОШЛА!

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 12.

Човеци от сняг


Знания: изгражда конкретни представи за про­мени в неживата природа през сезона (зима) и влиянието им върху живота на животните и чо­века.

Умения: наблюдава краткотрайни сезонни про­мени във метеорологичното време (снеговалеж, вятър); описва промени в поведението на хората и животните при застудяване през зимата; об­следва пряко и в сетивен план ледени висулки; експериментира и открива свойствата на снега при различна температура на въздуха; открива и пресъздава моделно в предметен и предметно-схематичен план нагледно представени връзки (промени в условията на средата – изменения на признаците на животни); назовава достъпни природни явления (вали сняг, духа вятър, навява снежни преспи и др.), и процеси (разтапя се, замръзва и др.); формулира въпроси при възпри­емане на интересни метеорологични природни явления.

Отношения: реагира емоционално на промени в неживата природа; проявява желание за включване в достъпна практико-преобразуваща изследователска дейност.




„От земята до небето 4–5 г.“

Човеци от сняг

(с. 16)

„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 12.

Сурва, весела година


Знания: изгражда конкретни представи за: празници, обичаи и традиции (Нова година, сур­вакане) и начина на празнуване сред връстници и възрастни при спазване на етикетни норми на дейност и поведение; естетически и функцио­нални предимства на части на облекло като еле­мент на празничната среда и знак за принад­лежност към обичаи.

Умения: разпознава и описва емоционални пре­живявания, части на облеклото на сурвакарите, типични за обичая предмети със символично значение (сурвачка) и обредни дарове; сравнява начини за включване в празника на деца и въз­растни; обяснява реакции на деца и възрастни по повод празника и причините, които ги по­раждат.

Отношения: демонстрира желание за активно включване в празника; проявява интерес към съ­бития в близката среда – празнично настроение и очаквания на деца и възрастни.




„Прозорче към света 4–5 г.“

Сурва, весела година (с. 15)

Януари
ЗИМУВА-ЩИТЕ ГЛАДНИ ПТИЦИ


1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 13.

Край хранилката


Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености, поведенчески прояви, основни и специфични потребности на животни в близ­ката среда през сезона.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на животни в близката среда през сезона; разпозна­ва следи на животни в снега, асоциира и разпоз­нава образи в заснежени храсти; описва и срав­нява видими признаци (покритие, части на тяло­то) и поведенчески реакции на познати живот­ни; открива връзки между животните през сезо­на и в средата на обитаване; моделира в предме­тен и предметно-схематичен план видими и съ­ществени признаци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между ус­ловия на средата през сезона и начин на живот; между човека и животните (природозащитна дейност на хората – хранилки) в природната среда; формулира въпроси при възприемане на интересен природен обект.

Отношения: изразява положително емоционал­но-оценъчно отношение към обекти от живо­тинския свят; желае да се грижи за животни в близката среда.




„От земята до небето 4–5 г.“

Край хранилката (с. 19)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 13.

Въздушни превозни средства


Знания: изгражда конкретни представи за: въз­духоплавателни превозни средства и техните структурни признаци; професии на хората, които осигуряват безопасно пътуване, комфорт и сигур­ност на децата и техните близки; норми и прави­ла на безопасно поведение в превозни средства.

Умения: разпознава и описва превозни средст­ва; сравнява въздушни превозни средства; моде­лира съществени видими признаци на превозни средства от структурните им части; групира превозни средства според мястото им на движе­ние; комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели; регулира поведение­то си съобразно норми и правила за безопасност при използване на превозни средства.

Отношения: проявява уважение към труда на хората, които осигуряват безопасно пътуване, комфорт и сигурност на децата и техните близ­ки; демонстрира интерес към технически пости­жения на човека.




„Прозорче към света 4–5 г.“

Въздушни превозни средства (с. 21)

Януари
СТЪПКИ ПО СНЕГА


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 14.

Картинки в снега


Знания: изгражда конкретни представи за пове­денчески прояви, основни и специфични пот­ребности на животни в близката среда и промя­на на живота през сезона.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на животни в близката среда през сезона; разпоз­на­ва следи на животни в снега, асоциира и разпоз­нава образи в заснежени храсти; описва и срав­нява видими признаци (покритие, части на тяло­то) и поведенчески реакции на познати живот­ни; открива връзки между животните през сезо­на и в средата на обитаване; моделира в пред­метен и предметно-схематичен план видими и съществени признаци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (усло­вия на средата през сезона – начин на живот) в природната среда; формулира въпроси при въз­приемане на интересен природен обект.

Отношения: проявява любопитство към пове­денчески прояви на животни в близката среда през сезона; демонстрира желание за прояви на грижи към обекти от животинския свят.




„От земята до небето 4–5 г.“

Картинки в снега (с. 17)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“ „Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 14.

Какво да облека


Знания: изгражда конкретни представи за: есте­тически и функционални предимства на части от облеклото през различните сезони; предназ­начение на облекло и обувки в ежедневна и празнична среда; типично съобразно пола (дам­ско, мъжко) и конкретната ситуация (ежеднев­но, празнично) облекло.

Умения: описва признаци на облекло и обувки за деца и възрастни; обследва пряко текстилни мостри; сравнява по предназначение облекло и обувки; сравнява собствените си предпочитания към облекло и обувки с тези на връстниците си; използва обобщен термин за характеризиране на група предмети (облекло, обувки); моделира в предметен и предметно-схематичен план струк­турата на предмети във връзка с предназначени­ето им; подбира подходящи според пола, конк­ретната ситуация, метеорологичните характе­ристики на времето и сезона облекло и обувки; управлява поведението си съобразно норми и правила за поддържане на чист и спретнат вън­шен вид.

Отношения: демонстрира желание за полагане на грижи за добър, чист и спретнат външен вид; оценява значимостта на подходящото облекло и обувки за здравето и самочувствието.




„Прозорче към света 4–5 г.“

Какво да облека

(с. 8)

Януари
КАК СЕЧКО ЩИПЕ

.

3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 15.

Малки еколози

Знания: изгражда конкретни представи за еко­логосъобразно поведение сред природата.

Умения: наблюдава природозащитна дейност на човека в близката среда; описва и сравнява модели на поведение сред природата; открива нагледно представени връзки (поведение на чо­века – изменения на природната среда); пресъз­дава схематично замърсители на въздуха и вода­та; прави опит да обясни значението на човеш­ката дейност за изменение на околната среда и ролята на човека като фактор за устойчиво раз­витие; назовава замърсители на въздуха и вода­та; формулира въпроси и предположения за пос­ледващи изменения в средата.

Отношения: демонстрира желание за опазване и съхраняване на природата и нейните богатст­ва; оценява значението на природосъобразната и природозащитната дейност на човека и подра­жава на целесъобразни поведенчески модели на възрастните сред природата.




„От земята до небето 4–5 г.“

Малки еколози

(с. 23)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 15.

В лекарския кабинет

(с. 18)


Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесии на хора, които се грижат за живота и здравето на другите (лекар, медицинска сестра); средства на труда, необходими на медицинските работници; функционални предимства на облек­лото на лекаря и медицинската сестра; връзка и взаимодействие между хората (лекар, медицин­ска сестра, пациент); предназначение на сгради и служби в помощ на човека (поликлиника, бол­ница); норми и правила за опазване и съхраня­ване на здравето.

Умения: разпознава състояния на болест и здраве у себе си и околните; описва средства на труда и типични за професията на лекаря и ме­дицинската сестра действия; сравнява по пред­назначение и функции предмети (пособия и инструменти на лекаря и медицинската сестра); моделира в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; регулира поведението си съобразно основни норми и правила за опазване на собственото и на другите здраве.

Отношения: проявява уважение и признател­ност към хората, които се грижат за живота и здравето на другите; желае да спазва режим, во­дещ до здраве, настроение и успех.




„Прозорче към света 4–5 г.“

В лекарския кабинет (с. 18)

Януари
ЗА ЖИВОТ-НИТЕ С ЛЮБОВ


4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 16.

В Мравоград


Знания: изгражда конкретни представи за: вън­шни особености (части на тялото, форма), пове­денчески прояви (хранене, придвижване), ос­новни потребности на насекоми; природосъоб­разна дейност на човека.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на на­секоми в близката среда през сезона; описва и сравнява видими признаци (части на тялото) и поведенчески реакции на познати насекоми; мо­делира в предметен и предметно-схематичен план видими и съществени признаци на насеко­ми; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между животните от един и същ вид – сътрудничество; между животните, растенията и човека) и зависимости (промяна на живота в близката среда при определени циклични усло­вия – сезонни изменения) в природната среда; формулира въпроси при възприемане на интере­сен природен обект; използва обобщен термин за назоваване на група обекти (насекоми).

Отношения: изразява положително емоционал­но-оценъчно отношение към обекти от живо­тинския свят; защитава правото на живот.




„От земята до небето 4–5 г.“

В Мравоград (с. 28)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 16.

На разходка в парка


Каталог: docs -> 2016 -> distributions
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за трета възрастова група (5–6 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „конструиране и технологии”
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „физическа култура“ втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за втора възрастова група (4–5 Г.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница