Тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“ за втора възрастова група (4–5 Г.)страница2/4
Дата30.07.2018
Размер0.59 Mb.
1   2   3   4

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 8.

Как в беда да не попадна


Знания: изгражда конкретни представи за: кри­тични за живота и здравето ситуации; професии на хора, които се грижат за живота, здравето и сигурността на децата и техните близки; струк­турни признаци и предназначение на превозни средства със специален режим на движение; правила и норми на безопасно поведение.

Умения: разпознава и описва критични за жи­вота и здравето ситуации; различава опасни за живота, здравето и сигурността ситуации и се предпазва чрез търсене на помощ; обяснява предназначението на служби в помощ на човека (линейка, пожарна и полицейска кола); оценява действия и постъпки на връстници в обичайни и критични ситуации; регулира поведението си съобразно норми и правила за безопасност.

Отношения: проявява съпричастност и състра­дателност към попаднали в беда деца и въз­растни; демонстрира готовност за спазване на норми и правила за безопасно поведение; изра­зява уважение и признателност към хората, кои­то се грижат за живота, здравето и сигурността на децата и техните близки.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Как в беда да не попадна (с. 29)

Декември
В ОЧАК-ВАНЕ НА ЗИМАТА

1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 9.

Пакостници

Знания: изгражда конкретни представи за: ме­теорологични (валеж, вятър, облачност) и елект­ромагнитни (гръм, светкавица) природни явле­ния; причини за възникване на природни бед­ствия (буря и наводнение) и влиянието им върху живота на растенията, животните и човека; пра­вила за безопасно поведение при буря и навод­нение.

Умения: наблюдава краткотрайни сезонни про­мени (природни явления – дъжд, вятър, облач­ност, гръм, светкавица, роса); описва поведение­то на животните и човека при промяна в метео­рологичните характеристики на времето през се­зона и измененията в живата и неживата при­родна среда при буря и наводнение; разпознава критични за живота и здравето ситуации; откри­ва нагледно представени причини за възникване на природни бедствия (буря и наводнение) и начини за безопасно поведение при критични ситуации; разпознава и пресъздава чрез образни символи картината на времето; прави опит да обясни достъпни връзки в природната среда; формулира въпроси и предположения за послед­ващи изменения в средата.

Отношения: проявява състрадателност към по­паднали в беда хора и животни; реагира адек­ватно в критични за живота и здравето ситуации (природни бедствия – буря и наводнение) и се предпазва чрез търсене на помощ.
„От земята до небето 4–5 г.“

Пакостници (с. 29)

„Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 9.

На морската гара


Знания: изгражда конкретни представи за: вод­ни превозни средства и техните структурни признаци; професии на хората, които осигуря­ват безопасно пътуване, комфорт и сигурност на децата и техните близки; норми и правила на безопасно поведение в превозни средства.

Умения: разпознава и описва превозни сред­ства; сравнява водни превозни средства; моде­лира съществени видими признаци на превозни средства от структурните им части; групира превозни средства според мястото им на движе­ние; комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели; регулира поведение­то си съобразно норми и правила за безопасност при използване на превозни средства.

Отношения: проявява уважение към труда на хората, които осигуряват безопасно пътуване, комфорт и сигурност на децата и техните близ­ки; демонстрира интерес към технически пости­жения на човека.
„Прозорче към света 4–5 г.“

На морската гара (с. 22)

Декември
ЗИМНИ ИЗНЕНАДИ2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 10.

В зоопарка

Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености (части на тялото, покритие), по­веденчески прояви (хранене, придвижване и др.), основни и специфични потребности на жи­вотни от зоопарка.

Умения: описва и сравнява външни особености и поведенчески прояви на животни от зооло­ги­ческата градина; открива връзки между живот­ните; моделира в предметен и предметно-схема­тичен план видими и съществени признаци на животни; прави опит да обясни нагледно пред­ставени връзки (между условия на средата и на­чин на живот; между животни; между живот­ните и човека); формулира въпроси при възпри­емане на интересни природни обекти.

Отношения: проявява положително емоционал­но-оценъчно отношение към обекти от живо­тинския свят.
„От земята до небето 4–5 г.“

В зоопарка (с. 22)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 10.

Имате поща


Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесията на пощенските служители; предназна­чението на предмети и апарати за връзка с дру­гите (писма, телефон, колет); средства за под­го­товка на послания (хартия, плик, писалка и др.); етикетни норми при изпращане и получаване на поща; предназначение на сгради и служби в помощ на човека (поща).

Умения: разпознава професии по облеклото и типичните средства и предмети на труда; срав­нява начини за комуникация и свързване между хората (по телефона, чрез писма и др.); сравнява по предназначение предмети и средства за свър­зване с другите; моделира в предметен и пред­метно-схематичен план структурата на предме­ти във връзка с предназначението им; проектира в последователност действия при изпращане на поща.

Отношения: демонстрира уважение и положи­телно емоционално оценъчно отношение към труда на възрастните, които помагат на другите да се свързват помежду си.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Имате поща (с. 13)


Декември
КОЛЕДА Е!3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 11.

Падайте, снежинки


Знания: изгражда конкретни представи за не­живата природа – метеорологични природни яв­ления (снеговалеж) през сезона (зима) и небесни тела (Луна, звезди, Слънце).

Умения: наблюдава краткотрайни сезонни про­мени във метеорологичното време (снеговалеж, вятър); описва промени в поведението на хората и животните при застудяване през зимата; насочва се към откриване на нагледно предста­вени връзки в природната среда (значението на снежната покривка за живота на растенията); обследва пряко и в сетивен план снежни криста­ли; експериментира и открива свойствата на во­дата при ниска температура; разпознава и пре­създава чрез образни символи небесни тела и картината на времето; назовава достъпни при­родни явления (вали сняг, духа вятър, навява снежни преспи и др.); формулира въпроси при възприемане на интересни метеорологични при­родни явления.

Отношения: емоционално реагира на промени в неживата природа; реагира адекватно в кри­тични за здравето ситуации (неблагоприятни ус­ловия на средата – силен снеговалеж, силен вятър, студ).
„От земята до небето 4–5 г.“

Падайте, снежинки (с. 15)

„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 11.

Край елхатаЗнания: изгражда конкретни представи за: оби­чаи и традиции (Дядо Коледа) и начина на праз­нуване сред връстници и възрастни при спазва­не на етикетни норми на дейност и поведение; елементи на празничната среда вкъщи и в дет­ската градина; естетически и функционални предимства на части на облекло като елемент на празничната среда и знак за принадлежност към обичаи.

Умения: разпознава и описва елементи на праз­ничната среда, емоционални преживявания, ти­пични за фолклорен празник части на облеклото и обредни дарове; сравнява начини за включва­не в празника на деца и възрастни; моделира в предметен и предметно-схематичен план струк­турата на предмети във връзка с предназначе­нието им; обяснява реакции на деца и възрастни по повод празника и причините, които ги по­раждат.

Отношения: демонстрира желание за активно включване в празника; проявява уважение и от­зивчивост към преживяванията на деца и въз­растни по време на празнуване на религиозни общности.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Край елхата (с. 14)

Декември
НОВА ГОДИНО, ДОБРЕ СИ ДОШЛА!

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 12.

Човеци от сняг


Знания: изгражда конкретни представи за про­мени в неживата природа през сезона (зима) и влиянието им върху живота на животните и чо­века.

Умения: наблюдава краткотрайни сезонни про­мени във метеорологичното време (снеговалеж, вятър); описва промени в поведението на хората и животните при застудяване през зимата; об­следва пряко и в сетивен план ледени висулки; експериментира и открива свойствата на снега при различна температура на въздуха; открива и пресъздава моделно в предметен и предметно-схематичен план нагледно представени връзки (промени в условията на средата – изменения на признаците на животни); назовава достъпни природни явления (вали сняг, духа вятър, навява снежни преспи и др.), и процеси (разтапя се, замръзва и др.); формулира въпроси при възпри­емане на интересни метеорологични природни явления.

Отношения: реагира емоционално на промени в неживата природа; проявява желание за включване в достъпна практико-преобразуваща изследователска дейност.
„От земята до небето 4–5 г.“

Човеци от сняг

(с. 16)

„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 12.

Сурва, весела година


Знания: изгражда конкретни представи за: празници, обичаи и традиции (Нова година, сур­вакане) и начина на празнуване сред връстници и възрастни при спазване на етикетни норми на дейност и поведение; естетически и функцио­нални предимства на части на облекло като еле­мент на празничната среда и знак за принад­лежност към обичаи.

Умения: разпознава и описва емоционални пре­живявания, части на облеклото на сурвакарите, типични за обичая предмети със символично значение (сурвачка) и обредни дарове; сравнява начини за включване в празника на деца и въз­растни; обяснява реакции на деца и възрастни по повод празника и причините, които ги по­раждат.

Отношения: демонстрира желание за активно включване в празника; проявява интерес към съ­бития в близката среда – празнично настроение и очаквания на деца и възрастни.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Сурва, весела година (с. 15)

Януари
ЗИМУВА-ЩИТЕ ГЛАДНИ ПТИЦИ


1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 13.

Край хранилката


Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености, поведенчески прояви, основни и специфични потребности на животни в близ­ката среда през сезона.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на животни в близката среда през сезона; разпозна­ва следи на животни в снега, асоциира и разпоз­нава образи в заснежени храсти; описва и срав­нява видими признаци (покритие, части на тяло­то) и поведенчески реакции на познати живот­ни; открива връзки между животните през сезо­на и в средата на обитаване; моделира в предме­тен и предметно-схематичен план видими и съ­ществени признаци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между ус­ловия на средата през сезона и начин на живот; между човека и животните (природозащитна дейност на хората – хранилки) в природната среда; формулира въпроси при възприемане на интересен природен обект.

Отношения: изразява положително емоционал­но-оценъчно отношение към обекти от живо­тинския свят; желае да се грижи за животни в близката среда.
„От земята до небето 4–5 г.“

Край хранилката (с. 19)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 13.

Въздушни превозни средства


Знания: изгражда конкретни представи за: въз­духоплавателни превозни средства и техните структурни признаци; професии на хората, които осигуряват безопасно пътуване, комфорт и сигур­ност на децата и техните близки; норми и прави­ла на безопасно поведение в превозни средства.

Умения: разпознава и описва превозни средст­ва; сравнява въздушни превозни средства; моде­лира съществени видими признаци на превозни средства от структурните им части; групира превозни средства според мястото им на движе­ние; комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели; регулира поведение­то си съобразно норми и правила за безопасност при използване на превозни средства.

Отношения: проявява уважение към труда на хората, които осигуряват безопасно пътуване, комфорт и сигурност на децата и техните близ­ки; демонстрира интерес към технически пости­жения на човека.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Въздушни превозни средства (с. 21)

Януари
СТЪПКИ ПО СНЕГА


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 14.

Картинки в снега


Знания: изгражда конкретни представи за пове­денчески прояви, основни и специфични пот­ребности на животни в близката среда и промя­на на живота през сезона.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на животни в близката среда през сезона; разпоз­на­ва следи на животни в снега, асоциира и разпоз­нава образи в заснежени храсти; описва и срав­нява видими признаци (покритие, части на тяло­то) и поведенчески реакции на познати живот­ни; открива връзки между животните през сезо­на и в средата на обитаване; моделира в пред­метен и предметно-схематичен план видими и съществени признаци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (усло­вия на средата през сезона – начин на живот) в природната среда; формулира въпроси при въз­приемане на интересен природен обект.

Отношения: проявява любопитство към пове­денчески прояви на животни в близката среда през сезона; демонстрира желание за прояви на грижи към обекти от животинския свят.
„От земята до небето 4–5 г.“

Картинки в снега (с. 17)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“ „Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 14.

Какво да облека


Знания: изгражда конкретни представи за: есте­тически и функционални предимства на части от облеклото през различните сезони; предназ­начение на облекло и обувки в ежедневна и празнична среда; типично съобразно пола (дам­ско, мъжко) и конкретната ситуация (ежеднев­но, празнично) облекло.

Умения: описва признаци на облекло и обувки за деца и възрастни; обследва пряко текстилни мостри; сравнява по предназначение облекло и обувки; сравнява собствените си предпочитания към облекло и обувки с тези на връстниците си; използва обобщен термин за характеризиране на група предмети (облекло, обувки); моделира в предметен и предметно-схематичен план струк­турата на предмети във връзка с предназначени­ето им; подбира подходящи според пола, конк­ретната ситуация, метеорологичните характе­ристики на времето и сезона облекло и обувки; управлява поведението си съобразно норми и правила за поддържане на чист и спретнат вън­шен вид.

Отношения: демонстрира желание за полагане на грижи за добър, чист и спретнат външен вид; оценява значимостта на подходящото облекло и обувки за здравето и самочувствието.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Какво да облека

(с. 8)

Януари
КАК СЕЧКО ЩИПЕ

.

3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 15.

Малки еколози

Знания: изгражда конкретни представи за еко­логосъобразно поведение сред природата.

Умения: наблюдава природозащитна дейност на човека в близката среда; описва и сравнява модели на поведение сред природата; открива нагледно представени връзки (поведение на чо­века – изменения на природната среда); пресъз­дава схематично замърсители на въздуха и вода­та; прави опит да обясни значението на човеш­ката дейност за изменение на околната среда и ролята на човека като фактор за устойчиво раз­витие; назовава замърсители на въздуха и вода­та; формулира въпроси и предположения за пос­ледващи изменения в средата.

Отношения: демонстрира желание за опазване и съхраняване на природата и нейните богатст­ва; оценява значението на природосъобразната и природозащитната дейност на човека и подра­жава на целесъобразни поведенчески модели на възрастните сред природата.
„От земята до небето 4–5 г.“

Малки еколози

(с. 23)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 15.

В лекарския кабинет

(с. 18)


Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесии на хора, които се грижат за живота и здравето на другите (лекар, медицинска сестра); средства на труда, необходими на медицинските работници; функционални предимства на облек­лото на лекаря и медицинската сестра; връзка и взаимодействие между хората (лекар, медицин­ска сестра, пациент); предназначение на сгради и служби в помощ на човека (поликлиника, бол­ница); норми и правила за опазване и съхраня­ване на здравето.

Умения: разпознава състояния на болест и здраве у себе си и околните; описва средства на труда и типични за професията на лекаря и ме­дицинската сестра действия; сравнява по пред­назначение и функции предмети (пособия и инструменти на лекаря и медицинската сестра); моделира в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; регулира поведението си съобразно основни норми и правила за опазване на собственото и на другите здраве.

Отношения: проявява уважение и признател­ност към хората, които се грижат за живота и здравето на другите; желае да спазва режим, во­дещ до здраве, настроение и успех.
„Прозорче към света 4–5 г.“

В лекарския кабинет (с. 18)

Януари
ЗА ЖИВОТ-НИТЕ С ЛЮБОВ


4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 16.

В Мравоград


Знания: изгражда конкретни представи за: вън­шни особености (части на тялото, форма), пове­денчески прояви (хранене, придвижване), ос­новни потребности на насекоми; природосъоб­разна дейност на човека.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на на­секоми в близката среда през сезона; описва и сравнява видими признаци (части на тялото) и поведенчески реакции на познати насекоми; мо­делира в предметен и предметно-схематичен план видими и съществени признаци на насеко­ми; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между животните от един и същ вид – сътрудничество; между животните, растенията и човека) и зависимости (промяна на живота в близката среда при определени циклични усло­вия – сезонни изменения) в природната среда; формулира въпроси при възприемане на интере­сен природен обект; използва обобщен термин за назоваване на група обекти (насекоми).

Отношения: изразява положително емоционал­но-оценъчно отношение към обекти от живо­тинския свят; защитава правото на живот.
„От земята до небето 4–5 г.“

В Мравоград (с. 28)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 16.

На разходка в парка


Каталог: docs -> 2016 -> distributions
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за трета възрастова група (5–6 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „конструиране и технологии”
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „физическа култура“ втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за втора възрастова група (4–5 Г.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница