Тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“ за втора възрастова група (4–5 Г.)страница3/4
Дата30.07.2018
Размер0.59 Mb.
1   2   3   4

Знания: изгражда конкретни представи за: по­ведение на деца и възрастни в близката природ­на и социална среда; правила и норми на пове­дение и общуване с близки и непознати.

Умения: разпознава и описва характерни особе­ности на места за отдих, почивка и срещи (парк); сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; разпознава знаци за положително отношение между хората; оценява постъпки и действия на връстници и възрастни; регулира поведението си съобразно правила и норми за етикетно общуване с околните.

Отношения: желае активно да взаимодейства с другите, като проявява вежливост, учтивост и добронамереност; опазва реда и чистотата на местата за разходка и отдих в близката среда.
„Прозорче към света 4–5 г.“

На разходка в парка (с. 28)


Февруари
ПРИЯТЕ-ЛИТЕ1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 17.

Непослушното пламъче

Знания: изгражда конкретни представи за: огън, горене и дим; правила за безопасно пове­дение при критични за живота и здравето ситуа­ции.

Умения: описва критични за живота на живот­ните и човека ситуации; открива причини за възникване на пожар и начини за потушаването му в нагледен план (по нагледна опора); пресъз­дава схематично огън (пламък), дим и причини за възникването им по нагледно представено следствие; прави опит да обясни нагледно пред­ставени връзки (огън, дим, горене и влиянието им върху заобикалящата среда, живота на расте­нията, животните и човека); назовава достъпни явления и процеси (огън, горене, дим); форму­лира въпроси при възприемане на интересни процеси и явления.

Отношения: регулира поведението си съобраз­но норми и правила за безопасност; реагира адекватно в критични за живота и здравето си­туации (пожар).
„От земята до небето 4–5 г.“

Непослушното пламъче (с. 9)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 17.

Весело е в детската градина


Знания: изгражда конкретни представи за: вза­имоотношения с връстници и учител; норми на поведение вкъщи и в детската градина; начини на взаимодействие в съвместна игрова или прак­тическа дейност; предназначение и функции на предмети от близката среда.

Умения: описва себе си и приятелите си; срав­нява начини на включване на връстници в съв­местна игрова или практическа дейност, като определя и собствените си предпочитания към занимания в детската градина; посочва съигра­чи, като се съобразява с темата/замисъла; създа­ва приятелства; дава идеи за игра; сравнява по предназначение и функции предмети; използва обобщен термин за характеризиране на група предмети и обекти (растения, животни, играчки, книги и др.); оценява начини на взаимодействие с околните и постъпки на връстници.

Отношения: демонстрира активна позиция в процеса на взаимодействие с връстници и учи­тел; проявява положително емоционално отно­шение към партньорите си и желание за полага­не на адекватни грижи, опазване и съхраняване на игрови средства вкъщи и в детската градина.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Весело е в детската градина (с. 10)

Февруари
ГРАДИНКА НА ПРОЗО-РЕЦА


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 18.

Моите нови приятели


Знания: изгражда конкретни представи за: растения и техни основни видими части – стъб­ло, листа, цвят; прояви на грижи към обекти от растителната природна среда.

Умения: наблюдава растежа на стайни расте­ния; обследва косвено потребностите на расте­нията от влага, топлина, светлина по техните сигнални признаци; обследва пряко части на растения (листа, цветове) и сравнява техни на­гледно представени признаци; експериментира и открива причинно-следствени връзки – про­мяна на растение, лишено от въздух и светлина; моделира съществени видими признаци на рас­тения и техни части в предметен и предметно-схематичен план; прави опити да обясни външ­ни и конкретни връзки (поведение на човека при удовлетворяване на общи и специфични пот­ребности на обекти от растителната природна среда – растеж и развитие на растенията); из­ползва общ термин за характеризиране на група обекти (стайни цветя).

Отношения: демонстрира желание за прояви на грижи към растения в детската градина и вкъ­щи; проявява положително емоционално-позна­вателно и оценъчно отношение към обекти от растителната природна среда.
„От земята до небето 4–5 г.“

Моите нови приятели (с. 18)

„Социална и здравословна среда“


Блок 2. Тема 18.

Помощници в кухнята


Знания: изгражда конкретни представи за: предмети, мебели и уреди от ежедневната среда вкъщи и в детската градина; норми на безопасно поведение в близката среда;

Умения: наблюдава и сравнява динамични про­цеси в битовата дейност на възрастни; обследва пряко миризми на подправки и ястия, вкусови качества на хранителни продукти и храни, следи от битови предмети (точилка, вилица, лъжица, нож); моделира в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; сравнява предме­ти, мебели и уреди от бита по предназначение; групира предмети по предназначение; използва обобщен термин за характеризиране на група предмети (съдове, мебели, ел. уреди, прибори); управлява поведението си съобразно норми и правила за безопасност при използване на пред­мети и уреди от бита.

Отношения: изразява отношение към качества­та на хранителните продукти и определянето им; демонстрира желание за включване в дос­тъпна съвместна дейност, свързана с подготовка на трапезата вкъщи и в детската градина.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Помощници в кухнята (с. 5)

Февруари
В ОЧАКВА-НЕ НА ПРОЛЕТТА

3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 19.

Домашни животни


Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености (части на тялото, покритие), по­веденчески прояви (хранене, придвижване и др.), основни и специфични потребности на до­машни животни и тяхното потомство и поведе­ние на човека при удовлетворяването им.

Умения: наблюдава поведенчески реакции на домашни животни и техните малки през сезона; описва и сравнява видими признаци и поведен­чески реакции на животни (покритие, части на тялото) във фермата; открива връзки между жи­вотните и тяхното потомство; моделира в пред­метен и предметно-схематичен план видими и съществени признаци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между човека и животните); използва обобщен термин за назоваване на група обекти (домашни живот­ни); формулира въпроси при възприемане на ин­тересни природни обекти.

Отношения: привързва се към животни и де­монстрира желание за прояви на грижи към тях.
„От земята до небето 4–5 г.“

Домашни животни (с. 20)

„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 19.

Кукери


Знания: изгражда конкретни представи за: празници, обичаи и традиции (кукери) и начина на празнуване сред връстници и възрастни при спазване на етикетни норми на дейност и поведение; естетически и функционални пре­димства на части на облекло като елемент на празничната среда и знак за принадлежност към обичаи.

Умения: разпознава и описва емоционални преживявания, части на облеклото на кукерите, типични за обичая предмети със символично значение (маски, дървени саби, звънци); сравня­ва начини за включване в празника на деца и възрастни; оценява въздействието на маски и костюми на персонажи върху околните (смеш­ни, страшни).

Отношения: демонстрира положително емоци­онално оценъчно отношение към празници, оби­чаи и традиции и желание за активно включване в тях.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Кукери (с. 16)

Февруари
МОЯТА РОДИНА

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 20.

Морски приключения


Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености (части на тялото, форма, покри­тие) и поведенчески прояви на морски обита­тели.

Умения: описва и сравнява видими признаци (части на тялото, форма, покритие) и поведен­чески реакции на морски животни; моделира в предметен и предметно-схематичен план види­ми и съществени признаци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между външни признаци на обекти от животин­ския свят и среда на живот; между животните и тяхното потомство) в природната среда; фор­мулира въпроси при възприемане на интересен природен обект; използва обобщен термин за назоваване на група обекти (морски животни).

Отношения: проявява любопитство към живот­ни от по-далечни природни местности (море); демонстрира положително емоционално-оце­нъчно отношение към обекти от животинския свят.
„От земята до небето 4–5 г.“

Морски приклю­чения (с. 34)

„Културни и национални ценности“, „Самоутвърждаване и общуване с околните“

Блок 2. Тема 20.

Добри съседи


Знания: изгражда конкретни представи за: връзка и взаимодействие между хората (отноше­ния между приятели и съседи); права на детето; етническа и национална принадлежност; норми на етикетно поведение в ежедневна и празнична среда – вкъщи, на улицата и в детската градина; приятелство; деца с различия; взаимопомощ, разбирателство и прояви на грижи към прияте­ли.

Умения: описва и сравнява околните по пол, облекло, външен вид, емоции и постъпки; опре­деля националността си; разпознава социално приети норми на поведение в ежедневна среда; сравнява се с еталони за социално прието пове­дение и се стреми да им подражава; съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване; оце­нява начини на взаимодействие с околните и постъпки на връстници.

Отношения: изразява емоционално и оценъчно отношение към постъпките на деца и възрастни; демонстрира желание за активно взаимодейст­вие с околните, като проявява вежливост, сим­патия и добронамереност към различните от не­го; проявява готовност да се включи в подготов­ката и честването на националния празник.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Добри съседи (с. 9)

Март
БАБА МАРТА БЪРЗАЛА1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 21.

Пъстроцветна пролет

Знания: изгражда конкретни представи за: рас­тения (пролетни цветя) и техни основни видими части – стъбло, листа, цвят; прояви на грижи към обекти от растителната природна среда.

Умения: наблюдава развитието на пъпки при цветя и храсти; обследва пряко части на расте­ния (пролетни цветя) и сравнява техни признаци в нагледен план; описва нагледно представени и съществени признаци на цветя; групира обекти от растителния свят (пролетни цветя) според мястото на обитаване (градински и горски цве­тя); моделира съществени видими признаци на растения и техни части в предметен и пред­метно-схематичен план; насочва се към активни форми на взаимодействие с природата – хер­барий от пролетни цветя; прави опити да обясни значението на природните фактори за разви­тието на растенията; използва общ термин за ха­рактеризиране на група обекти (цветя – градин­ски и горски).

Отношения: проявява положително емоцио­нално-познавателно и оценъчно отношение към обекти от растителната природна среда.
„От земята до небето 4–5 г.“

Пъстроцветна пролет (с. 24)

„Културни и национални ценности“

Блок 2. Тема 21.

Баба Марта

Знания: изгражда конкретни представи за: обичаи и традиции (Баба Марта) и типични за празника предмети-символи; етикетни норми, регулиращи връзки и взаимодействия с връстни­ци и възрастни в условията на празнична среда.

Умения: разпознава и описва свои и на околни­те емоционални преживявания в ситуацията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; посочва предмети-символи, не­обходими за празника, и обяснява тяхното зна­чение; използва адекватни по съдържание позд­рави и пожелания в условията на празника; мо­делира в предметен и предметно-схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; регулира се от общоприе­ти норми за културно поведение в празнична среда.

Отношения: демонстрира желание за активно включване в празнуването на обичаи и традиции; проявява интерес към събития в близката среда – настроения на околните, техни очаквания.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Баба Марта (с. 24)


Март
С ОБИЧ ЗА МАМА


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 22.

Семейство в кошер


Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености (части на тялото, форма), пове­денчески прояви (хранене, придвижване), ос­новни потребности на насекоми (пчели) и роля­та на човека за удовлетворяването им.

Умения: наблюдава поведенчески прояви на на­секоми (пчели) в близката среда през сезона; описва и сравнява видими признаци (части на тялото) и поведенчески реакции на познати насекоми; моделира в предметен и предметно-схематичен план видими и съществени призна­ци на насекоми; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между животните от един и същ вид – сътрудничество; между животните, растенията и човека) и зависимости (промяна на живота в близката среда при определени цик­лични условия – сезонни изменения) в природ­ната среда; аргументира форми на адекватно по­ведение при контакт с опасни за здравето при­родни обекти; формулира въпроси при възприе­мане на интересен природен обект.

Отношения: оценява значението на правила и норми за безопасно поведение при контакт с природни обекти; реагира адекватно в критични за здравето ситуации.
„От земята до небето 4–5 г.“

Семейство в кошер (с. 27)

„Културни и национални ценности“,

„Самоутвърждаване и общуване с околните“Блок 2. Тема 22.

Мамичко, благодаря


Знания: изгражда конкретни представи за: празника на майката; поведение на деца и въз­растни при празнуване на Осми март; етикетни норми, връзки и взаимодействие (семейни отно­шения); права на детето (обич, грижа, сигур­ност, закрила).

Умения: разпознава и описва свои и на околни­те емоционални преживявания в ситуацията на празника; сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; използва адекватни по съдържа­ние поздрави и пожелания в условията на праз­ника; регулира се от общоприети норми за кул­турно поведение в празнична среда.

Отношения: засвидетелства обич и уважение към родители и учители; проявява емоционално оценъчно отношение към постъпки и действия на връстници и възрастни.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Мамичко, благодаря (с. 25)

Март
ХУБАВА СИ,

МОЯ ГОРО

3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 23.

Децата на дивите
животниЗнания: изгражда конкретни представи за: вън­шни особености (части на тялото, покритие), поведенчески прояви (хранене, придвижване и др.), основни и специфични потребности на ди­ви животни и тяхното потомство; природни ни­ши (леговище, дупка, хралупа).

Умения: наблюдава поведенчески реакции на животни и техните малки през сезона; описва и сравнява видими признаци и поведенчески реак­ции на диви животни (покритие, части на тяло­то); открива връзки между животните и тяхното потомство; моделира в предметен и предметно-схематичен план видими и съществени призна­ци на животни; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между условия на средата и начин на живот; между животни); използва обобщен термин за назоваване на група обекти (диви животни); формулира въпроси при въз­приемане на интересни природни обекти.

Отношения: проявява любопитство към пове­денчески прояви на животни в близката среда; демонстрира положително емоционално-оце­нъчно отношение към обекти от животинския свят.
„От земята до небето 4–5 г.“

Децата на дивите
животни (с. 21)


„Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 23.

При зъболекаря


Знания: изгражда конкретни представи за: про­фесии на хора, които се грижат за здравето на другите (зъболекар, медицинска сестра); сред­ства на труда, необходими на зъболекаря; функ­ционални предимства на облеклото на зъболека­ря и медицинската сестра; връзка и взаимодей­ствие между хората (зъболекар, медицинска сестра, пациент); хигиенни норми и правила за опазване и съхраняване на здравето.

Умения: разпознава състояния на болест и здраве у себе си и околните; описва средства на труда и типични за професията на зъболекаря и медицинската сестра действия; сравнява по предназначение и функции предмети (пособия и инструменти на зъболекаря); моделира в пред­метен и предметно-схематичен план структу­рата на предмети във връзка с предназначението им; използва адекватно средства за поддържане на лична хигиена; проектира в последовател­ност действия при измиване на зъбите.

Отношения: проявява уважение и признател­ност към хората, които се грижат за здравето на децата и техните близки.
„Прозорче към света 4–5 г.“

При зъболекаря

(с. 19)

Март
ПРОЛЕТНО ОЖИВЛЕ-НИЕ


4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 24.

Кой доведе пролетта


Знания: изгражда конкретни представи за вън­шни особености, основни потребности, поведен­чески прояви на птици през сезона и типични места на обитаване (гнезда).

Умения: наблюдава поведенчески прояви на прелетни птици в близката среда през сезона; описва и сравнява видими признаци (покритие, части на тялото) и поведенчески реакции на поз­нати птици; открива връзки между животните през сезона и в средата на обитаване; моделира в предметен и предметно-схематичен план ви­дими и съществени признаци на птици; прави опит да обясни нагледно представени връзки (между условия на средата през сезона и начин на живот; между животни) в природната среда; формулира въпроси при възприемане на ин­тересен природен обект.

Отношения: проявява положително емоционал­но-оценъчно отношение към обекти от живо­тинския свят; демонстрира желание за прояви на грижи към животни в близката среда.
„От земята до небето 4–5 г.“

Кой доведе пролетта (с. 25)

„Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 24.

Нов дом


Знания: изгражда конкретни представи за: предметната среда вкъщи и в детската градина; професията на строителите; правила за безо­пасно поведение в близката предметна среда.

Умения: разпознава и описва основните поме­щения в дома; диференцира предназначението и функциите на мебели и електроуреди; сравнява по вид различни предмети и ги групира, като из­ползва обобщен термин за характеризирането им (мебели, електроуреди); разпознава профе­сии по облеклото и типичните средства на тру­да; моделира в предметен и предметно-схема­тичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; прилага правила и нор­ми за безопасност в близката предметна среда.

Отношения: демонстрира желание да регулира поведението си съобразно правила и норми за безопасност; опазва създадената от човека предметна среда вкъщи и в детската градина.
„Прозорче към света 4–5 г.“

Каталог: docs -> 2016 -> distributions
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за трета възрастова група (5–6 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „конструиране и технологии”
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение на образователното съдържание по направление „български език и литература“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „физическа култура“ втора възрастова група (4–5 Г.)
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Програмна дидактична система „моливко – играя и зная“ тематично годишно разпределение по образователно направление „изобразително изкуство“
distributions -> Тематично разпределение по образователно направление музика за втора възрастова група (4–5 Г.)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница